San Mateo 25

1’Iurë guëdchini tiempë, manërë naguënibë'a Dios na ziquë chi'i lliguëna'a naguna'zi lámpara nariú sëiti parë quëgui'in; bëru'u rall të parë gunë rall recibir lë'ë lliguë iurë guëdchíni' lidchi sa'a. 2Ga'i lliguëna'a na tuntë, adë rúnëdi'i rall guë́quëll, perë ga'i ra lliguëna'a na rall listë. 3Ra lliguëna'a tuntë bia'a rall lámpara shtë rall perë adë biá'adi'i rall sëiti parë tsadzë́ lámpara. 4Perë ra lliguëna'a listë bia'a rall bëtë́i sëiti nu gadzë́ ra lámpara. 5Lë'ë lliguë guc ldë'ë parë guëdchínill; iurní mbëca'ldë bëdchini lu ra lliguëna'a. Por fin lë'ë rall gu'të ga'si. 6Iurní cumë ziquë guëruldë gue'lë, bini rall tubi naguni'i fuertë: “Hia lë'ë lliguë ze'dë. Gulë bëru'u të parë gunë të recibir lë'ë lliguë.” 7Grë́të' lliguëna'a guashtë́ rall parë bë'në rall preparar lámpara shtë rall. 8Hia zëga'i ra naná tuntë repi rall lu zëga'i naná listë: “Denú du'pë sëiti purquë lë'ë lámpara shtënë na'a guëaldin”. 9Perë lliguëna'a naná listë bëquebi rai': “Aquëdi'i, purquë iurní guëbidchi sëiti shtënë na'a. Parë lë'ë të adë gáldëdi'in; mejurë gulë tsaca'a sëiti catë rduhin. Gulë tsasí'ihin të parë iurní napë tëhin.” 10Perë mientras ga'i na'a guasi'i rall sëiti, lë'ë lliguë be'dë guëzë́. Ra lliguëna'a naná preparadë guatënú rall lliguë lu sa'a. Iurní bë'au rua' puertë. 11Despuësë bëdchini ra zëga'i lliguëna'a; iurní guni'i rall: “Dadë, bësha'lë puertë”. 12Perë naná shtënë hiu'u bëquebi: “Guldía rnia'a de quë adë guënë́dia'a lë'ë të”. 13Iurní Jesús repi: ―Gulë gac preparadë. Gulë gac nasini purquë adë rac bë́'adi'i të pë dzë, ni pë iurë guëdchini nguiu nabëshe'ldë Dios. 14’Lugar catë rnibë'a Dios nu tiempë gunë më juzguë ra mënë, na ziquë tubi nguiu naguzia'a parë stubi naciuni. Guna'bë nguiu ni ra shmúzëll. Bë́'nëll incarguë shtumill lu ra muzë ni. 15’Tubi de lë'ë ra muzë bëdë́'ëll ga'i mili bëllë. Stúbill cua'a chupë mili dumí. Stúbill cua'a tubi mili bëllë, según narac cadë tubi rall. Iurní lë'ë nguiu ni guzia'a viajë. 16Hia lë'ë muzë nabë'në recibir ga'i mili bëllë, lueguë bë́'nëll neguci con dumí. Bë́'nëll gan stubi zëga'i mili bëllë de guëc ra nabë́'nëll recibir. 17Mizmë manërë ni nabë'në recibir chupë mili bëllë, bë́'nëll gan stubi chupë mili más. 18Perë el quë nabë'në recibir tubi mili bëllë, bëcá'chill dumí shtë lamë. Guatánill tubi guëru catë guacá'chill dumí. 19’Hia llëru'bë tiempë gudëdë; bëabrí lamë shtë muzë ni. Iurní guzublú guna'bë lamë shcuendë dumí. 20Primërë bëdchini nabë'në recibir ga'i mili bëllë. Bë́'nëll intriegu lu shlámëll stubi zëga'i mili. Répill: “Dadë, lë'ë ga'i mili nabëné'el cuahia ndë'ë; perë guná, stubi zëga'i mili bëna gan subrë guëc ga'i mili”. 21Lë'ë lamë repi: “Bien nahin; lë́'ël nal tubi muzë za'quë. Rac bë́'ahia gúnël lo quë narac shtua'a. Hia quë lë́'ël bë́'nël bien de lo du'pë, guënehia másru'u cusë za'quë të guënibë́'al. Guatë́; bëquitë ldú'ul con na.” 22Despuësë bëdchini stubi muzë nabë'në recibir chupë mili bëllë. Répill lu lamë: “Dadë, bëné'el chupë mili bëllë cuahia; lë'ë ndë'ë. Perë chupë mili bëllë más bëna gan subrë guëc chupë mili.” 23Lë'ë lamë repi: “Bien nahin. Nal tubi muzë za'quë. Napa confiansë lë́'ël. Hia quë lë́'ël nal muzë za'quë de lo du'pë nabëna incarguë guiá'al; bë́'nël gan más. Guatë́; bëquitënú ldú'ul na.” 24Perë iurë bëdchini muzë nabë'në recibir tubi mili bëllë, répill lu shlámëll: “Dadë, nanë́a quë lë́'ël nal tubi nguiu naná rzac zi muzë. Rcá'al cusechë catë adë bëcabnídi'il, nu rtëal catë adë bëtë́'tsëdi'il bë'dchi. 25Por ni bëdzëba; guaca'cha shtumil la'ni guiu'u perë iurne' lë'ë shtë́nël ndë'ë.” 26Lë'ë lamë bëquebi: “Muzë mal nal, nu nabë́chil. Rní'il de de quë rcahia cusechë catë adë rcabnídia'a, nu rtëáhia catë adë rtë́'tsëdia'a bë'dchi. 27Por ni niagutël dumí lu bancu parë iurná nihuna recibir shini dumí lo quë narunë tucara.” 28Iurní repi lamë lu ra narëta' nga'li: “Gulë bëdchisú mili bëllë de muzë mal nu bëdë'ëin ca'a naná bë'në recibir chi'i mili. 29Si talë guëquë́ diaguë të bien, Dios guëne'e më más shti'dzë më parë lë'ë të perë si talë rúnëdi'il cuendë shti'dza, guëdchisú më llni narní'il nápël. 30Nu lë'ë muzë mal, gulë bëtia'a lë́'ëll tëchi fuërë catë nacahi, catë gu'në mënë nu rchushí lai' rall.” 31’Iurë lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios guëdchíni' stubi, guëdchíni' con llni nu pudërë nu con ra ianglë shtë Dios. Subë më lu trunë shtënë më con llëru'bë pudërë. 32Ra mënë shtë grë naciuni guëdëá rall delantë lu më. Hia lë'ë më cuë më ra mënë cumë ziquë rbë vëquërë ra lli'li con ra chivë. 33Cue'e za'quë më ra më za'quë nagulë́ Dios ziquë lli'li ladë ldi shtënë më, nu ra më mal, ra nagualdídi'i ldu'i lë'ë më, cue rall ladë rubësë. 34Iurní lë'ë rëy guëni'i lu naquëbezë ladë ldi: “Gulë te'e guëdchini të lua, lë'ë të el quë naná gulë́ Shtada. Gulë bë'në recibir lugar za'quë naná preparadë parë lë'ë të dizdë Dios bëcue'shtë́ guë́'dchiliu. 35Pues bëldí'ana, nu lë'ë të bëne'e të nagudáuha. Gubidcha, nu bëne'e të nabia'. Guca ziquë më zitu, nu lë'ë të bëne'e të catë gu'të ga'sia. 36Bë'në faltë shaba perë bëne'e të lo quë nabëqui'nia. Guc llú'uhia; bidë guëná të na; guahia lachigui'bë, nu be'dë guëná të na.” 37Iurní lë'ë ra naná justë guëni'i rall lu më: “Dadë, ¿guc guná na'a lul; bëldiá'nël, nu bëne'e na'a nagaul? ¿Guc guná na'a gubídchil, nu bëne'e na'a nabii'l? 38¿Guc guná na'a lul ziquë më zitu, nu bëne'e na'a catë guquëréldël? ¿Guc guná na'a bë'në faltë shábël, nu bëne'e ná'ahin? 39¿Guc guná na'a guc llú'ul u gual lachigui'bë, nu be'dë guëná na'a lë́'ël?” 40Iurní rëy guëquebi: “Guldía rnia'a, grë́të' lo quë nabë'në të por tubi ra bëcha namás mitu'në, ziquë bë'në të tratë grë ra shmëna hashtë el quë namás lasáquëdi'i, pues mizmë na bë'në të tratë”. 41’Iurní lë'ë rëy guepi lu naná rëta' ladë rubësë: “Gulë guabsú lua, lë'ë të hia nanudé të parë gabildi. Tsa të lu be'lë nanápëdi'i fin, preparadë parë mëdzabë nu parë ra ianglë shtë́nëll. 42Pues bëldí'ana perë adë bëné'edi'i të nagudáuha. Gubidcha perë adë bëné'edi'i të nabia'. 43Guca ziquë më zitu perë adë bëné'edi'i të catë naquërelda. Runë faltë shaba perë lë'ë të adë bëné'edi'i të niétiquë. Guc llú'uhia; guahia lachigui'bë perë adë be'dë guënádi'i të na.” Iurní lë'ë ra më mal guepi rall: 44“Dadë, ¿guc guná na'a bëldí'anël u gubídchil u ziquë më zitu u bë'në faltë shábël u guc llú'ul u gual lachigui'bë, nu adë chu be'dë guënádi'i lë́'ël?” 45Lë'ë rëy guëquebi iurní: “Guldía rnia'a, manërë mal bë'në të tratë shmëna naná más humildë, zni bë'në të tratë mizmë na”. 46Lueguë iurní lë'ë ra nguiu guzia'a rall lu cashtigu nanápëdi'i fin perë grë́të' naná tubldí shcuéndi' lu Dios, guzia'a rai' gube'e catë cabezë Dios catë nídi'i fin.

will be added

X\