San Mateo 24

1Bëru'u Jesús iádu'u. Iurë zëagzë́ më, ra shini gusë'dë më guabi'guë rai' lu më nu guzublú bëlua'a rai' ra guë'ë ru'bë shtë iádu'u. 2Jesús bëquebi: ―¿Gu rna të lu grë́të' ra cusë rë'? Guldía rnia'a lu të, lugar rë' ni tubi guë'ë adë guëá'nëdi'i guëc sa' guë'ë. Grë́të' tsaluhin. 3Iurní zia'a rai' lu dani shtë Olivos. Jesús guzubë nga'li. Iurní ra shini gusë'dë më guagni'i lu më guitsë guitsë: ―Rac shtu'u na'a guëní'il lu na'a, guc gac grë ra cusë naquëgní'il. ¿Guadë naná sëñi shtë tiempë naguëabril stubi? ¿Guc gac fin shtë guë́'dchiliu? 4Iurní Jesús repi: ―Gulë gapë cuidadë ni tubi adë chu cuguë́di'i lë'ë të 5purquë cantidá mënë guëdchini rall; guëni'i rall: “Na nahia Cristo”, nu guëguguë́ rall cantidá mënë. 6Nu lë'ë të guini të nutici shtë ra guërru naze'dë guëlla' nezë rë' nu zitu, perë adë rdzë́bëdi'i të purquë zni napë quë gac. Perë todavía lë́dëdi'i fin shtë guë́'dchiliu 7purquë tubi naciuni tildinú stubi naciuni; tubi guë'dchi tildinú stubi guë'dchi. Nu guidë ra gubini, galguidzë, nu guëllú zihani lugar. 8Con cusë ni na principi shtë cusë durë naze'dë. 9’Iurní gunë ra mënë intriegu lë'ë të parë gunë rall mal tratë lë'ë të nu hashtë quini rall lë'ë të. Nu grë́të' mënë shtë guë́'dchiliu, guëná zá'quëdi'i rall lu të purquë na të shmëna. 10Tiempë dzë ni cantidá mënë guëniti rall fe shtë rall. Lë'ë rall guëná zá'quëdi'i rall lu sa' rall. Nu gunë rall traicionar sa' rall. 11Guëdchini cantidá naguëguguë́ lë'ë ra mënë. Guëni'i rall de quë ruadi'dzë rall shti'dzë Dios. Cantidá mënë guëguguë́ rall. 12Zihani cusë mal tsadalë, por ni cantidá mënë hiadë gac shtú'udi'i rall sa' rall 13perë grë́të' el quë nagac firmë hashtë fin, ni gac salvar. 14Lë'ë diza'quë narni'i shcuendë lugar catë rnibë'a Dios, napë quë gac predicarin guëdubi guë́'dchiliu. Guadi'dzë mënë diza'quë parë grë́të' naciuni parë gunguë bë'a mënë lë'ë më. Iurní guëga'a iurë shtë fin. 15’Lë'ë muzë shtë Dios nabërulë́ Daniel, bëquë́'ëi' lla na tiempë natsutë́ cusë mal iádu'u ru'bë. Iurë lë'ë të guëná të lu cusë narunë manchar iádu'u santu, lë'ë iurë bëga'a; guëlladchi na fin shtë guë́'dchiliu. El quë naquëhu'ldë shti'dza, gulë tsasë́ lo quë narnia'a. 16El quë narëta' guë'dchi Judea iurní, guëllu'në rall parë dani. 17Grë el quë nazubë guëc hiu'u lídchi', adë gáquëdi'i tsaldú rall pë shtënë rall la'ni hiu'u; mejurë guëllu'në rall lueguë. 18Grë el quë nananú lachi iurní, adë gáquëdi'i guëabrí rall parë tsaglli'i rall shabë rall. 19Prubi ra na'a tiempë dzë ni, grë ra na'a nanua'a shíni' u grë ra narca'a me'dë. 20Gulë guna'bë lu Dios të gáquëdi'i ra cusë durë tiempë naldë, nilë por dzë narzi'i ldu'u mënë 21purquë tiempë ni gac suceder cusë demasiadë durë nanadë gunádi'i mënë dizdë principi shtë guë́'dchiliu, nu nunquë jamás gáquëdi'i sa' ra cusë ni. 22Si talë adë bë́'nëdi'i Dios menos ra dzë shtë sufrimientë, adë chu nádi'i gac salvar perë por ra mënë nagulë́ Dios, gac menos ra dzë ni. 23’Si talë guëni'i tubi nguiu lu të: “Gulë guná, ndë'ë lë'ë Jesucristo”, u “Gulë tsagná ndë; lë'ë më nanú”, adë tsaldídi'i ldu'u të shti'dzë mënë ni. 24Guëdchini ra naguëguguë́ lë'ë mënë. Guëni'i rall na rall Cristo. Sëbëldá rall guëni'i rall na rall naruadi'dzë shti'dzë Dios. Gunë rall sëñi ru'bë nu milagrë parë guëguguë́ rall mënë hashtë si na posiblë guëguguë́ rall ra nagulë́ Dios. 25Hia gunia'a lu të antsë 26por ni, si talë chu guëni'i lu të: “Gulë guná, lë'ë më nanú më lu shlatë catë chu nádi'i”, adë tsádi'i të nga'li; u si talë chu guëni'i: “Gulë guná, nanú më la'ni tubi hiu'u”, adë tsaldídi'i ldu'u të 27purquë ziquë ra'a tubi gui'i shtë nguzi'u; rabtsë'ë gui'i nezë guia'a hashtë nezë guetë, zni gac iurë lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, guëdchíni' stubi. 28Catë naga'a ra naguti, nga'li rdëá ra bëchu. 29’Despuësë gudëdë ra dzë shtë cusë durë, lueguë lë'ë ngubidzë guëcahi lúhi' nu mbehu hiadë guëné'edi'in llni. Ra mbelëgui'i ldaguë. Grë́të' fuersë shtë gube'e guëni'bi. 30Iurní lu gube'e guëná të sëñi shtë nguiu nabëshe'ldë Dios. Grë́të' ra mënë shtë guë́'dchiliu, gu'në rall nu guëná rall lu nguiu nabëshe'ldë Dios; guëdchíni' rua' shcahi lu gube'e. Guëlua'a llëru'bë pudërë nu llni shtënë më. 31Nu guëshé'ldi' ianglë shtë́ni' con gu'ldë trompetë parë guëdëá grë́të' nagulë́ Dios guëdubi guë́'dchiliu dizdë tubi cu' hashtë stubi ladë. 32’Gulë bësë'dë tubi comparaciuni shtë tubi hiaguë bëlda'u. Iurë guëná të luhin, rguëhin nu rru'u ra ndiaguë lu llícuhin, hia rac bë'a të bëdchini tiempë shtë galna'i. 33Mizmë manërë ni, iurë guëná të ra cusë rë', gulë bëdë'ë cuendë lë'ë më ze'dë guëdchíni'. 34Guldía rnia'a, grë́të' ndë gac cumplir antsë quë gati ra mënë nanabani iurne'. 35Gube'e nu guë́'dchiliu tsalú rahin perë shti'dza adë tsalúdi'in. 36’Perë dzë nu iurë adë chu rac bë́'adi'i, ni por mizmë ianglë shtë gube'e, ni por shini Dios, sulamëntë Dios Shtada rac bë'a më dzë shtë fin. 37’Ziquë guzac tiempë shtë Noé, zni gac iurë lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios guëdchíni'. 38Tiempë dzë ni antsë lë'ë juici shtë nisë bëdchini, nabani ra mënë lu guë́'dchiliu; gudáu rall nu bii' rall; bëtsë'a rall, nu bëdë'ë rall shini rall parë riu sa'a shtë ni'i, hashtë lë'ë Noé gutë́ la'ni barcu. 39Todavía adë bëdë́'ëdi'i rall cuendë hashtë iurë lë'ë juici bëdchini. Bia'a nisi grë́të' ra mënë. Zni gac iurë nguiu nabëshe'ldë Dios guëdchíni' stubi. 40Tiempë dzë ni chupë nguiu nanú lachi; tubi nguiu tsabsú, stubi nguiu guëa'në. 41Chupë na'a caniu'u; tubi tsabsú, stubi guëa'në. 42’Gulë cue nasini purquë adë rac bë́'adi'i të ca iurë guëdchini el quë naguënibë'a lë'ë të. 43Perë gulë bësë'dë ndë'ë, si talë tubi nashtënë hiu'u rac bë́'all ca iurë guëdchini nguba'në, ga'a nasínill parë gáquëdi'i tsaldanë nguba'në. 44Por ni gulë cue nasini nu gulë gac preparadë ldu'u të purquë menos runë të shgabë të, iurní guëná të lu nguiu nabëshe'ldë Dios; hia bëdchíni'. 45’¿Chu na muzë namás riasë́ nu namás obedientë? Na ziquë el quë nabë'në recibir dchi'ni. Lamë shtë nguiu ni gunibë́'all guëdë'ë nguiu nagáu iurë bë'në tucarë gau lamë. 46Dichusë muzë si talë quëhúnëll bien iurë lë'ë lamë guëdchini. Guëdzelë lamë lë'ë muzë; quëhúni' cumplir. 47Guldía rnia'a, lë'ë lamë guëzú lë'ë muzë ni; gáquëll encargadë shtë grë lo quë nanapë lamë. 48Perë si talë muzë nall tubi nguiu mal, gúnëll llgabë de quë shlámëll gac ldë'ë parë gue'dë guëzë́ 49nu gúnëll tratë mal stubi sa' muzë, nu tsataunull ra zudchi; ruu'll con lë'ë rall. 50Iurë lë'ë lamë guëabrí, lë'ë muzë ni adë rúnëdi'i shgábëll ca iurë gue'dë guëzë́ lamë. 51Perë lë'ë lamë guëdë'ë tubi cashtigu ru'bë parë muzë ni; gac condenárëll mizmë manërë cumë ziquë mënë naná falsë. Iurní gú'nëll nga'li hashtë rchushí lai'll.

will be added

X\