San Mateo 23

1Iurní guni'i Jesús lu ra mënë nu lu ra shini gusë'dë më: 2―Ra mësë shtë lëy nu ra fariseo rzubë rall shlugar Moisés iurë rlua'a rall ra mënë. 3Gulë bëzu'bë diaguë shti'dzë rall. Gulë bë'në grë́të' lo quë narni'i rall perë adë tsanáldëdi'i të tëchi manërë nanabani rall. Bien rni'i rall perë adë rúnëdi'i rall cumplir. 4Bien rlua'a rall lëy shtë Dios perë ra cusë naquëhunë rall obligar gunë mënë, na ziquë tubi carguë në'ë; adë chu típëdi'i guëldisin. Rnibë'a rall mënë të parë gua'a ra mënë carguë ni, perë lë'ë rall ni siquierë más zucsë tubi shcuënë rall guëldisë rallin. 5Grë́të' devociuni narunë rall quëhunë rallin të guëná mënë. Luquë́ rall nu rua' llicu rall nua'a rall partë di'dzë shtë Sagradas Escrituras të guëná mënë devociuni narunë rall. Chulë zutsa'u lu shabë duni shtë rall. 6Nu rac shtu'u rall subë rall lugar más lasac catë rau mënë shtse nu catë zubë më ru'bë la'ni iádu'u. 7Nu rac shtu'u rall grë mënë gunë saludar lë'ë rall con zihani rëspëti iurë lë'ë rall ziazú rall nezë. Rac shtu'u rall gunë mënë saludar lë'ë rall con di'dzë rë': “Mësë”. 8’Perë lë'ë të adë rúnëdi'i të ziquë lë'ë mënë ni. Adë rac shtú'udi'i të guëni'i mënë na të mësë, purquë napë të tubsë mësë; náhi' Cristo. Grë të na të bëchi la sa' të. 9Adë rní'idi'i të lu tubi sa' të: “Dadë” parë lu guë́'dchiliu rë', purquë nanú tubsë Shtadë të, më naquëbezë gube'e. 10Nu adë rní'idi'i të: “Lamë” lu sa' të, purquë Jesucristo náhi' lúniquë lamë nanapë të. 11Mënë narunë sirvë parë los de más sa' hia'a, ni más më ru'bë entrë lë'ë të 12purquë grë́të' narunë naru'bë, gac nasáquëdi'i rall. El quë narunë lasáquëdi'i, ni nasac iurní. 13’Prubi të mësë shtë lëy nu fariseo, na të mënë falsë purquë rta'u të rua' nezë shtë Dios të parë adë chu tsutë́di'i, nu nilë mizmë lë'ë të adë në́di'i të tsutë́ të. Nu adë rdë́'ëdi'i të lugar parë grë narac shtu'u tsutë́ nezë za'quë. [ 14’Prubi de lë'ë të mësë shtë lëy nu fariseo; na të mënë falsë purquë rdchisú të lidchi ra viudë; iurní parë guësiguë́ të ra mënë, runë të orar zihani vueltë. Lë'ë të gunë të recibir más cashtigu dushë.] 15’Prubi de lë'ë të mësë shtë lëy nu fariseo; na të falsë. Ria të stubi guë'dchi namás zitu parë tsagtë'tsë të shldai' të lu ra mënë, perë iurë lë'ë të runë të gan tubi shmënë të, nall chupë vueltë más shini gabildi quë lë'ë të purquë riuguëll bishi shtë të. 16’Prubi de lë'ë të, na të ziquë mësë ciegu. Rni'i të si talë quëhunë mënë jurar por iádu'u ru'bë, pues adë rúnëdi'i obligar gunë mënë cumplirin, perë si talë runë mënë jurar por orë shtë iádu'u, ni sí, runë mënë comprumisi; napë quë gunë mënë cumplirin. Zni cagni'i të. 17Tuntë nu ciegu na të. ¿Pë más lasac orë u lë'ë iádu'u? Iádu'u nu orë na santu. 18Nu también caglua'a të si talë chu runë jurar por bëcu'guë la'ni iádu'u, adë rúnëdi'i obligar gunë mënë cumplir juramentu ni, perë rni'i të si talë runë mënë jurar por ofrendë nadchi'bë lu bëcu'guë, ni sí, napë quë gúnëll cumplir. 19Tuntë nu ciegu ¿pë más lasac ofrendë nadchi'bë lu bëcu'guë u lë'ë bëcu'guë nabëdë'ë Dios ziquë lugar santu? 20Pues rnia'a lu të, el quë narunë jurar por bëcu'guë, adë quëhúnëdi'ill jurar por bëcu'guë sulamëntë perë también por grë ofrendë nadchi'bë lu bëcu'guë. 21El quë narunë jurar por iádu'u, adë quëhúnëdi'ill jurar sulamëntë por iádu'u sino quë también por lë'ë Dios nacabezë la'ni iádu'u. 22También el quë narunë jurar por gube'e, quëhúni' jurar por trunë shtë Dios nu por mizmë Dios narnibë'a lugar ni. 23’Prubi de lë'ë të mësë shtë lëy nu fariseo; na të falsë. Lë'ë të rdë'ë të ofrendë narunë tucarë Dios, cadë chi'i ra cusë rdë'ë të tubi parë Dios. Correctë nahin; perë adë rúnëdi'i të cuendë ra enseñansë más lasac shtënë më. Adë rúnëdi'i të cumplir; adë rgá'adi'i ldu'u të sa' të. Nádi'i të justë. Adë rúnëdi'i të cumplir shti'dzë të. Cagnia'a lu të, rqui'ni gunë mieti cumplir grë mandamientë ru'bë nu también los de más mandamientë shtë Dios. 24Lë'ë të na të ziquë mësë ciegu; rdchi'bi të vini parë guëru'u rëshë antsë gul vini, perë adë rdë́'ëdi'i të cuendë de quë nanú tubi ma ru'bë ziquë camellë guti naga'a la'ni vini. 25’Prubi de lë'ë të mësë shtë lëy nu ra fariseo; na të falsë. Zunë́ të por fuërë vasë nu ra platë perë nezë la'ni, nalë́ suci nahin. Zni na të; na të nguba'në nu quëhunë të cumplir deseo mal. 26Fariseo ciegu, primërë gulë bëzunë́ nezë la'ni ldu'u të, iurní napë të conductë za'quë. Iurní na të ziquë vasë narie'ti guëdubi partë. 27’Prubi de lë'ë të mësë shtë lëy nu fariseo; na të falsë. Na të ziquë ba'a. Nalë́ cusë za'quë naquichi rlua'a fuërë nu chulë rlua'ain, perë nezë la'ni gadzë́ ra ba'cu shtë tëgulë nu grë cusë ziquë narru'ldë mënë rua' guë'dchi. 28Zni na të, lë'ë të; por fuërë rlua'a të cusë za'quë. Lu ra mënë rlua'a të bien, perë nezë la'ni të nalë́ gadzë́ ra bishi nu adë quëhúnëdi'i të cumplir lëy shtë Dios. 29’Prubi de lë'ë të mësë shtë lëy nu fariseo; na të falsë; rza'a të capillë shtë nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë, nu rzutsa'u të rua' ba'a shtë ra mënë naguc më za'quë lu guë́'dchiliu con guë'ë iarë. 30Iurní lueguë rni'i të: “Si talë lë'ë na'a niaquëreldë na'a tiempë shtë ra shtadë guëlú na'a, adë chu nihúnëdi'i compañi ra nagudini ra profetë”. 31Por mizmë di'dzë shtënë të quëgni'i të na të llëbní shtë ra nagudini ra profetë. Na të testigu cuntrë mizmë lë'ë të; na të tubsë rënë con shtadë guëlú të. 32Gulë bë'në cumplir lo quë narac shtu'u të, maldá nananú la'ni ldu'u të ziquë bë'në shtadë guëlú të con ra muzë shtë Dios. 33’Serpientë, llëbní mbe'ldë, ¿llallë gunë të parë guëca'chilú të lu cashtigu shtë gabildi? 34Cashe'lda mënë za'quë naruadi'dzë shti'dza, perë lë'ë të quini të sëbëldá rai'. Nu gunë të crucificar lë'ë rai'. Sëbëldá rai' guëdë'ë të galnë́ la'ni iádu'u shtë të nu sunaldë të lë'ë rai' guë'dchi por guë'dchi. 35Zni na të culpablë. Ldaguë cashtigu guëc të por grë duldë nabë'në mënë guahietë iurë gudini rall Abel hashtë tiempë gudini mënë Zacarías, shini Berequías. Gudini të lë́'i' entrë bëcu'guë nu iádu'u. 36Guldía rnia'a lu të, culpë shtë grë mënë ni ldaguë subrë guëc ra mënë naquëreldë lu guë́'dchiliu iurne'. 37’Mënë shtë Jerusalén, lë'ë të rguini të ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios; rdë'ë guë'ë të grë ra naze'dënú diza'quë shtë më. Zihani vueltë guc shtua'a niatëahia lë'ë të cumë ziquë tubi guidi rguëdchi ra guidi me'dë, perë adë në́di'i të guëdchini të lua. 38Gulë guná, lë'ë të con lidchi të guëa'në ziquë tubi hiu'u dachi; adë chu gúnëdi'i compañi lë'ë të. 39Rnia'a lu të, hiadë guëabrídi'i guëná të lua hashtë guëdchini tiempë iurë lë'ë të guëni'i të: “Benditë na el quë naze'dë guëdchini por nombre shtë Dios. Bë'në ldai' më lë́'i'.”

will be added

X\