San Mateo 22

1Jesús guzublú quëadi'dzë më stubi por comparaciuni. Repi më: 2―Lë'ë lugar catë rnibë'a Dios, na ziquë tubi rëy nabë'në tubi laní shtë sa'a parë shíni'. 3Gunibë'a rëy ni ra muzë parë tsagna'bë rai' ra invitadë lu sa'a, perë adë në́di'i ra mënë niagdchini rall lu sa'a. 4Iurní guna'bë rëy stubi shcua'a muzë. Guni'i rëy: “Gulë guni'i lu ra invitadë hia napreparadë dau; hia ngunë nandchú con los de más ra ma hia gu'i; grë́të' nahin listë. Nadë más guëdchini rall parë cuezë rall lu sa'a.” 5Perë ra invitadë adë bë́'nëdi'i rall cuendë. Tubi de lë'ë rall guagnall lu shguiú'ull. Stubi guagnall ra neguci shtë́nëll. 6Hia stubi ra invitadë guna'zi rall muzë shtë rëy; bë'në rall maltratë muzë ni hashtë gudini rall lë'ë muzë. 7Iurní lë'ë rëy bëldëll. Gunibë́'all ra suldadë parë tsatini rall lë'ë narguini mënë. Nu tsa quëgui'i ra suldadë guë'dchi ni. 8Lueguë repi rëy lu muzë stubi: “Hia grë na listë parë sa'a; perë ra invitadë bëlua'a rall de quë adë rúnëdi'i tucarë rall invitación shtëna. 9Gulë tsa iurne' ra nezë principal. Gulë bë'në invitar lë'ë mënë lu sa'a, grë ra naguëdia'guëlú të; tsutë́ rall.” 10Iurní bëru'u ra muzë nezë; guagtëá rall grë́të' lo quë nabëdia'guëlú rall, tantë hiumbrë mal nu nguiu za'quë. Iurní sí, guadzë́ hiu'u catë na preparadë parë sa'a. 11Iurní rëy guatë́ catë nanú ra mënë. Guná rëy lu tubi nguiu naquëbezë nga'li, perë adë nuá'adi'ill lari shtë sa'a. 12Repi rëy: “Amigu, ¿lla guatël ndë'ë sin adë nuá'adi'il lari shtë sa'a cumë ziquë na custumbrë?” Perë nguiu ni adë pë guní'idi'ill. 13Iurní lë'ë rëy repi lu naquëhunë sirvë lu mellë: “Gulë bëldi'bi guëa'll nu guia'a nguiu rë'. Gulë bëtia'a lë́'ëll parë lu nacahi catë gu'në mënë nu hashtë guëchushí lai' rall.” 14Rnia'a lu të, zihani mënë guëna'bë Dios parë tsutë́ rall catë rnibë'a më, perë du'psë mënë gulë́ më parë gac rall shmënë më. 15Iurní ra fariseo zia'a rall parë gurë́ rall de acuerdë lla tsu mudë guësiguë́ rall lë'ë më të nini'i më cusë mal. 16Nu bëshe'ldë rall partidë shtë rall con stubi partidë shtë Herodes parë tsaguëchi rall lu Jesús: ―Mësë rdë'ë na'a cuendë de quë lë́'ël rní'il verdá nu rluá'al nezë shtë Dios sin adë rúnëdi'il cuendë lo quë narni'i mënë. Adë rúnëdi'il juzguë según el quë narná mënë. 17Guni'i lu na'a ¿pë na bien según lëy guëdíllia'a impuestë lu rëy César, u guëdíllidi'ia'a impuestë? 18Perë Jesús bëdë'ë cuendë de quë cabezënú rall mal llgabë. Repi më lu rall: ―Na të falsë. ¿Pëzielú ze'dë guësiguë́ të na? 19Gulë bëlua'a dumí denario naquilli të impuestë. Iurní be'dënú rall tubi monedë. 20Guná Jesús lu monedë; iurní guna'bë di'dzë më: ―¿Chu lu nu chu lë naquë́ lu dumí rë'? 21Bëquebi rall: ―Lu rëy César naquë́ lu dumí. Iurní Jesús repi: ―Gulë bëdë'ë naca'a César lo quë naná shtë César nu gulë bëdë'ë naca'a Dios lo quë naná shtë Dios. 22Iurë bini rall ra di'dzë rë', bëa'në dchi rall nu guasë́ ldu'u rall. Iurní bësëa'nëgá rall lë'ë më; zia'a rall. 23Mizmë dzë ni bëldá ra saduceo guagná rall lë'ë Jesús. Ra saduceo rni'i de quë adë tsashtë́di'i ra tëgulë. Guna'bë di'dzë rall lu më: 24―Mësë, bëquë'ë Moisés guahietë si tubi nguiu gáti' sin shíni', bëchi tëgulë napë quë cá'all tse'lë tëgulë të gapë rai' shini parë adë tsalúdi'i shfamili tëgulë. 25Guc gadchi bëchi; primërë nguiu bëtsë́'all perë gútill sin ni tubi shíni'. Bësëá'nëll viudë parë segundë bë́chill. 26Segundë bëchi tëgulë cuá'all lë'ë viudë perë gútill sin ni tubi shíni'. Na tsunë lo mizmë; cuá'all tse'lë tëgulë perë gútill sin ni tubi shíni'. Guëzá bëchi tëgulë cua'a rall lë'ë na'a ni perë adë gúpëdi'i rai' shíni'. 27Despuësë lë'ë na'a ni gúti'. 28Iurë tsashtë́ ra tëgulë ¿chu gac tse'lë na'a ni? pues gadchi nguiu guc tse'lë na'a. 29Jesús bëquebi: ―Bëganë të con di'dzë shtë të purquë adë riasë́di'i të lo quë narni'i Sagradas Escrituras; nu adë guënë́di'i të pudërë shtë Dios. 30Iurë ra tëgulë tsashtë́ rai' stubi, adë guëtsë́'adi'i rai'; adë rnádi'i rai' guëtsë'a shini rai'. Na rai' ziquë ianglë shtë Dios nacabezë gube'e. 31Perë shcuendë tsashtë́ ra tëgulë ¿pë adë bí'ldidi'i të lo quë narni'i Dios? Guni'i më zndë'ë: 32“Nahia Dios shtë Abraham; nahia Dios shtë Isaac; nu Dios shtë Jacob”. Grë shmënë Dios nabani rai' aunquë hia guti rai'. Napë rai' vidë sin fin. Perë lë'ë më adë nádi'i Dios parë el quë nanápëdi'i vidë sin fin. 33Iurë bini mënë zndë'ë, nalë́ bëdzëguëë' ldu'u rall nu guasë́ ldu'u rall lo quë naquëglua'a më. 34Iurë ra fariseo guc bë'a rall de quë Jesús bësëac dchi më ra saduceo, iurní bëdëá rall. 35Tubi de lë'ë rall na mësë shtë lëy. Guc shtú'ull ldaguë më lu trampë; guna'bë dí'dzëll: 36―Mësë, ¿guadë mandamientë namás lasac de grë mandamientë? 37Jesús repi: ―“Gulë guc shtu'u Dadë Dios con guëdubinú ldú'ul nu guëdubi almë shtë́nël nu guëdubi shgábël”. 38Ndë'ë namás lasac nu nahin primërë mandamientë lu grë mandamientë. 39Hia nachupë na cumë ziquë primërë. Rni'in: “Gulë guc shtu'u sa'l cumë ziquë rac shtú'ul mizmë lë́'ël”. 40Si talë rzu'bë diaguë të mandamientë rë' también canihunë të cumplir lo de más nabëquë'ë Moisés nu lo quë nabëquë'ë ra muzë shtë Dios guahietë. 41Mientras lë'ë ra fariseo nianá rëta' rall lu Jesús, 42lë'ë më guna'bë di'dzë: ―¿Pë runë të shgabë të? ¿Chu na Cristo? ¿Chu shini lë'ë më? Iurní repi rall: ―Llëbní David. 43Iurní guna'bë di'dzë Jesús: ―Espíritu Santo quëbezënúhi' lë'ë David nu por pudërë shtë Espíritu Santo guni'i David shcuendë llëbní David: 44Dadë Dios guni'i lu lamë shtëna, el quë narnibë'a na: “Guzubë ladë ldi shtëna hashtë guna gan lu enemigu shtë́nël të guëzu'bë diaguë rall shtí'dzël”. 45¿Lla na posiblë gac Cristo shini David cumë David guni'i Cristo na Dadë narnibë'a lë'ë David? 46Iurní ni tubi rall gúquëdi'i niaquebi rall lu më. Dizdë dzë ni hia ni tubi rall adë gúpëdi'i rall valurë niana'bë di'dzë rall lu më.

will be added

X\