San Mateo 21

1Hia ziagdchini rai' Jerusalén; bëdchini rai' guë'dchi Betfagé. Betfagé quëhin guëlladchi tubi dani nalë Olivos. Bëshe'ldë Jesús chupë shini gusë'dë më 2nu repi më: ―Tsa të guë'dchi naná quë delantë. Nga'li guëdzelë të tubi burrë quëdú con shini ma. Gulë bësha'quë ma të gue'dënú të ma ndë'ë. 3Si talë chu guëni'i lu të u guëna'bë dí'dzëll lu të, guchi de quë lë'ë Dadë rqui'ni lë'ë ra ma. Lueguë guëshé'ldëll nague'dënú ra ma. 4Zndë guzac parë guc cumplir lo quë nabëquë'ë muzë shtë Dios guahietë. Guní'i': 5Gulë guchi lu ra mënë naquëreldë guë'dchi Sión: “Gulë guná, lë'ë Rëy shtë të ze'dë guëdchíni'. Nadú'ui'; dchí'bi' tëchi tubi burrë, shini tubi ma narua'a carguë.” 6Iurní lë'ë shini gusë'dë më zia'a rai'; bë'në rai' tal cumë guni'i Jesús lu rai'. 7Be'dënú rai' burrë con shini ma. Iurní gudchi'bë rai' shabë rai' tëchi ma nu gudchibë Jesús tëchi ma. 8Hia ra mënë zihani gudishi rall shabë rall lu guiu'u parë ziazúhi' lu nezë. Sëbëldá ra mënë bëchuguë rall ndiaguë shtë hiaguë parë gudishi rall ndiaguë lu nezë. 9Hia ra mënë nazia'a delantë también naná ze'dë trasë, guzublú guni'i rall: ―Gunë Dios salvar llëbní David. Benditë el quë naze'dë guëdchini por partë shtë Dios. Rac shtu'u na'a Dios nacabezë gube'e gunë më salvar llëbní David. 10Iurë Jesús bëdchini Jerusalén, guëdubi ciudá bëdzatsu ra mënë. Nu grë mënë guna'bë di'dzë rall: ―¿Chu ndë'ë? 11Ra mënë rni'i rall: ―Lë́hi' Jesús më Nazaret shtë Galilea. Ruadí'dzi' shti'dzë Dios. 12Despuësë de ni, Jesús guatë́ la'ni iádu'u ru'bë. Iurní gualdú hia'ldë më grë́të' mënë nartuu' nu narzi'i. Bërë'shë më mellë shtë ra nacagchili dumí shtë ra mënë. Bërë'shë më ra iagshili shtë ra naquëgtuu' ra palumë. 13Iurní guni'i më: ―La'ni Sagradas Escrituras rni'i zndë'ë: “Lidcha na parë gunë mënë orar lu Dios” perë lë'ë të bë'në të cambi lugar ni ziquë cuevë shtë nguba'në. 14Mizmë la'ni iádu'u guabi'guë ra ciegu nu ra cujë lu Jesús. Bënëac më lë'ë rall. 15Perë ra jëfë shtë ra bëshuzi nu ra mësë shtë lëy, guná rall lu milagrë naquëhunë më. Iurë lë'ë rall bini rall lo quë naguni'i ra llguë'në, bëldë́ rall. Fuertë guni'i ra llguë'në la'ni iádu'u: ―Gunë Dios salvar llëbní David ndë'ë. 16Bëldë́ ra bëshuzi; repi rall lu Jesús: ―¿Gu rínil lo quë naquëgni'i ra llguë'në rë'? Jesús bëquebi: ―Aha'. Rinia. ¿Pëllë adë bí'ldidi'i të Sagradas Escrituras? lo quë naruadi'dzë zndë'ë: Dios bë́'ni' të rua' llguë'në nu ra me'dë radchi guëru'u labansë parë Dios; nahin labansë más chulë parë lë'ë më. 17Iurní bësëa'nëgá më lë'ë rall. Zia'a më parë guë'dchi Betania. Hia nga'li gudëdë gue'lë më. 18Hia brëgue'lë rsili iurní ziagdchini rai' Jerusalén. Bëldia'në ldu'u më. 19Guná më lu tubi hiaguë bëlda'u nazubë rua' nezë. Iurní guabi'guë më lu hiaguë; gáuhi' tubi nashi perë adë bëdzélëdi'i më nashi; purë ndiaguë nua'a hiaguë. Iurní Jesús repi lu hiaguë: ―Nunquë jamás adë guëabrídi'i quë nashi lul. Mizmë iurní lë'ë hiaguë bëlda'u gubidchi. 20Iurë guná ra shini gusë'dë më zndë'ë, bëdzëguëë' ldu'u rai'. Guni'i rai': ―¿Guná, nasesë gubidchi hiaguë rë'? 21Jesús bëquebi: ―Guldía rnia'a lu të, si talë napë të fe nu adë rzádi'i ldu'u të, lëdë niá'asëdi'i gunë të ziquë bëna con hiaguë bëlda'u sino guëni'i të lu dani: “Guabsú ndë'ë; tsal la'ni nisëdu'u”. Pues zni gaquin. 22Grë́të' lo quë naguëna'bë të con oraciuni, si talë rialdí ldu'u të Dios, pues gunë të recibirin. 23Iurní Jesús guatë́ la'ni iádu'u. Mientras quëglua'a më nga'li, bëdchini ra jëfë shtë ra bëshuzi con ra më gushë shtë guë'dchi. Guna'bë di'dzë rall lu Jesús: ―¿Chu bëshe'ldë lë́'ël nu bëne'e derechë nu pudërë parë rúnël cusë rë'? 24Jesús bëquebi: ―Nu na runa tubi preguntë lu të. Si talë guëquebi të lua, guënia'a lu të chu bëne'e pudërë runa grë ra cusë rë'. 25¿Chu gunibë'a lë'ë Juan parë bëchu'bë nísi' ra mënë? ¿Pë Dios u nguiu? Iurní guzublú rall quëadi'dzë lu sa' rall; repi rall: ―Si talë guëni'i hia'a Dios gunibë'a lë'ë Juan, iurní guëquebi nguiu rë': “¿Pëzielú adë gualdídi'i ldu'u të shti'dzë Juan?” 26Si talë guëni'i hia'a ra nguiu bëshe'ldë lë'ë Juan, pues rdzë́ba'a ra mënë purquë grë rall rialdí ldu'u rall de quë biadi'dzë Juan shti'dzë Dios. 27Iurní repi rall lu Jesús: ―Adë rdë́'ëdi'i na'a cuendë chu bëshe'ldë lë'ë Juan. Iurní lë'ë më repi: ―Pues ni na tampuquë adë guëquébidia'a chu shtë pudërë nu autoridá quëhuna ra cusë rë'. 28Jesús repi: ―¿Pë runë të shgabë të zndë'ë? Tubi nguiu napë chupë shínill. Repi dadë lu shíni': “Llga'në, tsaguë́nël dchi'ni shtë cusechë catë nanú hiaguë uvë”. 29Lë'ë shini më bëquébill: “Tsaguë́nëdia'a dchi'ni”, perë despuësë bë́'nëll cambi shgábëll; guaguë́'nëll dchi'ni. 30Lueguë lë'ë dadë ni guagná lë'ë stubi shíni'; guní'ill: “Tsaguë́nël dchi'ni”. Nguiu ni bëquebi lu shtádi': “Aha' Dadë, tsaguëna dchi'ni” perë adë guádi'ill. 31¿Guadë de guërupë ra llguë'në ni bë'në lo quë naguni'i shtádi'? Iurní repi rall: ―Lë'ë primërë. Iurní Jesús repi: ―Guldía rnia'a, ra cubradurë shtë impuestë nu ra na'a mal, tsutë́ rall lugar catë rnibë'a Dios antsë de lë'ë të 32purquë Juan Bautista bidë guëluá'ai' shnezë Dios lla gac salvar të, perë lë'ë të adë gualdídi'i ldu'u të shti'dzë Juan. Perë en cambi ra cubradurë shtë impuestë nu ra na'a mal, gualdí ldu'u rall shtí'dzi'. Lë'ë të guná të lo quë nabë'në Juan perë adë bë́'nëdi'i të cambi mudë nanabani të; adë gualdídi'i ldu'u të shtí'dzi'. 33’Gulë bëquë́ diaguë stubi comparaciuni. Gu' tubi nguiu nanapë tubi ldë guiu'u lachi nargabní. Bëcabnill hiaguë uvë nu bëntsá'ull tubi lu' alrededurë; bëntsá'ull catë guëru'u juguë shtë uvë. Bëzá'all tubi hiu'u guia'a parë quëhapë ra muzë ra plantë. ’Iurní bëdë'ë mënë ni guiu'u parë ra trabajadurë gunë rall dchi'ni mëdi. Iurní ziá'all zitu. 34’Iurë lë'ë tiempë shtë cusechë bëdchini, gunibë'a lamë shtë guiu'u bëldá muzë parë tsaglli'i rall mëdi narunë tucarë ca'a lamë. 35Ra trabajadurë guna'zi rall lë'ë ra muzë ni; tubi muzë bëdë'ë rall galnë́. Stubi muzë gudini rall. Stubi muzë bëdë'ë guë'ë rall. 36Iurní lë'ë nashtënë guiu'u bëshé'ldëll másru'u muzë perë ra trabajadurë bë'në rall tratë muzë ni mizmë manërë. 37’Por fin gunibë'a nashtënë guiu'u tsa llgá'ni'. Bë'në shgábi': “Zunë rall rëspëti shinia”. 38Perë iurë guná trabajadurë lu shini nashtënë guiu'u, repi rall: “Ndë'ë na el quë nagunë recibir herenci. Cha guëdínia'a lë́'ëll të parë guëa'në guiu'u rë' ca'a hia'a.” 39Zni guna'zi rall llgá'nëll. Gulú hia'ldë rall shini lamë lu guiu'u nu gudini rall shini lamë. 40Iurní Jesús guna'bë di'dzë: ―Iurë lë'ë nashtënë guiu'u gue'dë guëzë́, ¿pë gúnëll con ra trabajadurë iurní? 41Bëquebi rall: ―Pues gati ra muzë mal sin adë chu guëgá'adi'i ldu'u lë'ë rall. Iurní ca'a stubi mënë guiu'u të parë gúnëll intriegu ra cusechë cadë izë. 42Iurní Jesús repi: ―¿Pë nunquë bí'ldidi'i të ra Escrituras narni'i zndë'ë? Guë'ë nabëru'ldë albañil tubi ladë, guë'ë rë' gunë sirvë parë shquini hiu'u. Zni bë'në më, el quë narnibë'a lë'ë hia'a. Guná hia'a pudërë shtë më; nalë́ nasa'a nahin. 43Por ni rnia'a lu të, Dios adë guëné'edi'i lugar tsutë́ të catë rnibë'a më. Lo quë nanapë të, guëshe'ldë mëhin hashtë stubi mënë naná ziquë trabajadurë za'quë nabëdë'ë cusechë narunë tucarë nashtënë guiu'u. [ 44El quë narreldë guëc guë'ë rë', gac chupë ldëll perë iurë ldaguë guë'ë ni guëc mënë, gáquëll ziquë pulvë.] 45Iurë lë'ë ra jëfë shtë ra bëshuzi con ra fariseo bini rall grë comparaciuni lo quë naguni'i Jesús, bëdë'ë rall cuendë de quë quëadi'dzë më shcuendë rall. 46Iurní guc shtu'u rall guëna'zi rall lë'ë më prësi perë bëdzëbë rall los de más mënë purquë guni'i mënë na Jesús tubi profetë narni'i shti'dzë Dios.

will be added

X\