San Mateo 20

1’Lugar catë rnibë'a Dios na ziquë tubi nashtënë tubi guiu'u lachi nargabní. Bëru'u lamë tumpranë rsili parë ziatílill muzë, gunë rall dchi'ni catë nanú hiaguë uvë. 2Primërë guagnëll muzë de quë quíllill tubi dumí denario por tubi dzë. Nu gunibë́'all tsaguënë ra muzë dchi'ni. 3Despuësë bërú'ull rquë guë'ë; gunall lu stubi ra muzë nazuga'a shquini llguëa'. Adë pë quëhúnëdi'i rall. 4Iurní repi lamë lu mënë ni: “Gulë tsa shchi'nia. Quilla lë'ë të narunë tucarë.” Iurní lë'ë rall zia'a rall. 5Lë'ë nashtënë guiu'u bërú'ull casi guëruldë dzë, nu guall rquë tsunë guadze'; mizmë zni bë́'nëll con másru'u muzë. 6Hia rquë ga'i guadze' guall stubi shquini llguëa'. Bëdzélëll sëbëldá muzë nadë pë quëhúnëdi'i. Iurní repi lamë: “¿Pëzielú rëta' të ndë'ë casi hia mërë tsa'a dzë? ni dchi'ni adë quëhúnëdi'i të”. 7Repi rall: “Purquë ni tubi adë chu bëne'e dchi'ni”. Iurní repi lamë: “Nu lë'ë të gulë tsa shchi'nia; tsaguënë të dchi'ni lu guiu'u. Guëguilla lë'ë të narunë tucarë.” 8Iurë lë'ë gue'lë bëdchini, lë'ë nashtënë guiu'u repi lu encargadë shtë dchi'ni: “Guagna'bë grë́të' muzë të parë gallë rall. Bëdë'ë pagu ca'a cadë tubi rall el quë naguatë́ lu dchi'ni rquë ga'i nu hashtë ra naguatë́ lu dchi'ni tumpranë.” 9Iurní bëdchini ra naguatë́ lu dchi'ni rquë ga'i guadze'; cadë tubi rall bë'në rall recibir pagu completë, tubigá dumí denario. 10Despuësë bë'në tucarë naguatë́ primërë; bë'në rall llgabë de quë gunë rall recibir más dumí quë naguatë́ guadze'. Perë mizmë pagu bëdë'ë lamë, lë'ë quë lë'ë tubigá denario. 11Nagutë́ ra tumpranë iurë bë'në rall recibirin, iurní guzublú bë'në rall reclamë lu lamë. 12Repi rall: “Ra nabëdchini lúltimë, bë'në rall dchi'ni tubsë iurë nu gudíllil igual ziquë lë'ë na'a, nu lë'ë na'a bëdë'në na'a dchi'ni doblë; bia'a ldu'u na'a lu ngubidzë gua'të dzë”. 13Perë lë'ë nashtënë guiu'u bëquebi lu tubi rall: “Amigu, adë quëhúnëdia'a ni tubi cusë mal. Hia bëdë́'na'a tratë gáshtël tubi denario. 14Guna'zi shtumil nu bëagzë́. Na rac shtua'a quilla mizmë pagu ca'a naguatë́ rquë ga'i ziquë narunë tucarë të. 15Napa derechë rnibë́'ahia shtumía; guna lo quë narac shtua'a. ¿Pë nal mbidi purquë nahia naza'quë?” 16Zihani mënë nalasac delantë lu sa' rall, gac rall lúltimë dzë ni; nu zihani mënë naná lúltimë iurne', gac rall mënë namás lasac lu Dios. [Guna'bë Dios zihani mënë perë du'psë mënë gulë́ më parë gac rall shmënë më.] 17Jesús ziazú më nezë parë Jerusalén. Bia'a më ra shini gusë'dë më tubi cu' nu repi më: 18―Hia nanë́ të ziagdchínia'a Jerusalén catë lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, gac intriégui' lu jëfë shtë ra bëshuzi nu ra mësë shtë lëy parë gunë rall condenar lë́'i' lu galguti. 19Nu gunë rall intriegu lë́'i' lu guia'a mënë nanádi'i israelitë të parë gunë rall burnë lë'ë nguiu ni, nu guëdë'ë rall galnë́ nu guëquë'ë rall lë́'i' lu cruz, perë dzë tsunë tsashtë́hi' ladi ra tëgulë. 20Iurní guabi'guë shni'a Jacobo nu Juan lu Jesús. Na rall shini Zebedeo; bëdchini rai' lu Jesús. Iurní bëzullibi na'a ni delantë lu Jesús parë guëná'bëll tubi favurë lu më. 21Guna'bë di'dzë më: ―¿Pë rac shtú'ul guna? Shni'a ra nguiu ni répill: ―Gunibë'a guërupë shinia subënú rall lë́'ël iurë guënibë́'al ziquë Rëy, túbill ladë ldi shtë́nël, stúbill ladë rubësë. 22Perë Jesús bëquebi: ―Lë'ë të adë rac bë́'adi'i të lo quë narna'bë të. ¿Zëzac zi të ziquë na? ¿Pë zac tëdë të cusë durë natëda, cusë demasiadë durë? Lë'ë rai' bëquebi: ―Zac na'a, Dadë. 23Iurní repi më: ―Verdá gunë të sufrir demasiadë ziquë guna sufrir. Gu të mizmë vasë shtë sufrimientë; perë subë të cula'nia, tubi de lë'ë të ladë ldi nu stubi ladë rubësë, adë rúnëdi'i tucarë guënehia sí, subë të ndë. Shtada bë'në preparar lugar ni sulë parë ra narac shtu'u më subë rall ndë. 24Iurë lë'ë ra stubi chi'i ra shini gusë'dë më bini lo quë naguna'bë Juan nu Jacobo, bëldë́ rai'. 25Perë Jesús guna'bë lë'ë rai' nu guni'i më: ―Lë'ë të nanë́ të ra jëfë shtë naciuni nanádi'i israelitë, nalë́ nadushë rnibë'a rall; rdchi'bë rall lëy naná dushë gunë mënë cumplir 26perë gáquëdi'in entrë de lë'ë të. Al contrari, el quë narac shtu'u gac më ru'bë entrë de lë'ë të, napë quë gúnëll sirvë lu los de más sáhi'. 27Cualquier de lë'ë të si talë rac shtú'ul gáquël mayurë entrë grë ra sa'l, napë quë gáquël muzë shtë grë rai'. 28Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; zelda ziquë muzë shtë mënë. Zéldëdia'a parë gunë mënë sirvë lua. Guënehia vidë shtëna ziquë prëci parë gac salvar zihani mënë. 29Iurë lë'ë rai' ziagru'u rai' ciudá Jericó, cantidá mënë zianaldë rall lë'ë Jesús. 30Nga'li zúbëga'a chupë ciegu. Zúbëga'a rall guëlladchi rua' nezë. Iurë bini ra ciegu Jesús hia zé'di', guni'i rall fuertë: ―Dadë llëbní David, bëga'a ldú'ul lë'ë na'a. 31Ra mënë guni'i guëc ra ciegu parë guëac dchi rall, perë lë'ë rall más ziagla'guë guni'i rall fuertë: ―Dadë llëbní David, bëga'a ldú'ul lë'ë na'a. 32Iurní guzudchí Jesús nu guna'bë më ra ciegu nu guna'bë di'dzë më: ―¿Pë rac shtu'u të guna? 33Lë'ë rall bëquebi: ―Dadë, rac shtu'u na'a guëná na'a. 34Iurní Jesús bëga'a ldu'u më lë'ë rall. Bëshá guia'a më slu rall. Lueguë iurní ra ciegu guná rall llni. Bëac slu rall nu guanaldë rall lë'ë Jesús.

will be added

X\