San Mateo 2

1Iurë Jesús gulë guë'dchi Belén, tubi guë'dchi shtë Judea, lë'ë Herodes na rëy naquëgnibë'a guëdubi lugar ni. Iurní bëdchini ra rëy mago hashtë ciudá Jerusalén. Ze'dë rai' de nezë guia'a zitu. 2Guna'bë di'dzë ra mënë ni: ―¿Ca gulë rëy shtë ra më israelitë? purquë nezë guia'a guná na'a lu mbelëgui'i shtë́hi'; por ni zë'pë na'a parë guëdë'në na'a adorar lë́'i'. 3Iurë lë'ë rëy Herodes bini ra di'dzë ni, adë bëdzélëdi'i pë gúnëll; adë gurëdchídi'i ldú'ull. Nu grë́të' mënë shtë Jerusalén guzac rall zni. 4Iurní lë'ë rëy guna'bë grë ra jëfë shtë ra bëshuzi nu grë ra narlua'a lëy nabëquë'ë Moisés entrë ra mënë israelitë. Guna'bë di'dzë rëy: ―¿Ca galë Cristo? 5Lë'ë rall bëquebi: ―Guëdchini Cristo Belén shp3 Judea purquë zni bëquë'ë tubi muzë shtë Dios guahietë. Naescritë zndë'ë: 6Lë́'ël Belén, guë'dchi shtë Judá. Nal tubi guë'dchi mitu'në perë nídi'i stubi guë'dchi más importantë quë lë́'ël entrë ra guë'dchi shtë Judá naná importantë. De lë́'ël guëdchini tubi më ru'bë nagapë grë́të' shmëna. 7Iurní lë'ë Herodes guna'bë lë'ë rëy mago guitsë guitsë. Nu guna'bë dí'dzëll tubi tiempë namás ecsactë guc bëlua'alú mbelëgui'i lu rai'. 8Iurní guni'i Herodes lu ra mago tsa rai' Belén nu répill: ―Gulë tsagná ndë nu gulë tsagna'bë di'dzë za'quë za'quë shcuendë me'dë. Iurë lë'ë të guëdzelë të me'dë, iurní gulë bë'në visi na purquë rac shtua'a tsaguëna adorar lë́'i'. 9Gualú bini ra mago shti'dzë rëy, iurní zia'a rai'. Lë'ë mbelëgui'i naguná rai' nezë guia'a, ziá'asë delantë lu rai' hashtë por fin lë'ë mbelëgui'i guzudchí lugar catë nanú me'dë. 10Iurë lë'ë mago guná lu mbelëgui'i guzudchí, nalë́ bëquitë ldu'u rai' con lëgrë ru'bë la'ni ldu'u rai'. 11Iurë guatë́ rai' la'ni hiu'u, guná rai' lu me'dë nu María, shni'a me'dë. Iurní bëzullibi ra rëy; bë'në rai' adorar lë'ë me'dë. Lueguë bësha'lë rai' cajë nanua'a rai' parë bëzëlaa'dchi rai' orë, gushialë nu mirra. 12Despuësë guni'i shca'ldë rai' lu mbëca'ldë de quë guëabrídi'i rai' lu rëy Herodes. Bëabrí rai' ladzë rai' perë hia por stubi nezë. 13Despuësë de zëagzë́ ra mago, tubi ianglë shtë Dios bëlua'alú lu mbëca'ldë lu José nu repi ianglë: ―Guashtë́; gudëdchi me'dë; gulë gua con shni'a me'dë. Gulë gua nasesë guë'dchi shtë Egipto të ndë guëquëreldë të hashtë iurë lë'ë na guënia'a guëabrí të ladzë të purquë lë'ë rëy Herodes tsatílill lë'ë me'dë parë gati me'dë. 14Iurní guashtë́ José; bëru'unú rai' me'dë la'ni gue'lë parë Egipto. 15Nga'li guquëreldë rai' hashtë iurë lë'ë rëy Herodes guti. Zni guc cumplir lo quë naguni'i Dios por di'dzë nabëquë'ë muzë shtë më guahietë. Guní'i': “Hashtë naciuni Egipto guna'ba shinia”. 16Iurë lë'ë Herodes bëdë'ë cuendë de quë lë'ë ra mago guluguë́ rall lë'ë rëy, iurní nalë́ bëdchini llanë la'ni ldú'ull. Nu gunibë́'all gati grë ra ngulë'në nanapë chupë izë parë guetë naquëreldë Belén, con ra me'dë nananú guëdubi alrededurë lugar ni. Zni bë'në rëy según tiempë ecsactë naguni'i ra mago bëlua'alú mbelëgui'i lu rai'. 17Zni guc cumplir lo quë naescritë por Jeremías, muzë shtë Dios: 18Bini tubi bë ru'bë; grë́të' ra na'a naquëreldë regiuni Ramá, bi'ni rai' nu guá ldu'u rai'. Raquel rú'ni' por shíni' perë adë nídi'i mudë parë chu gunë consolar lë'ë rai' purquë grë́të' ra me'dë gunitilú rai'. 19Perë despuësë guti Herodes, lë'ë ianglë shtë Dios bëlua'alú lu mbëca'ldë lu José catë quëreldë rai' Egipto nu repi ianglë: 20―Guashtë́; gudëdchi me'dë; gulë gua con shni'a me'dë të guëabrí të naciuni Israel stubi. Hia lë'ë mënë naguc shtu'u quini lë'ë me'dë, guti rall. 21Iurní José guashtë́. Biá'ai' me'dë con shni'a me'dë parë regiuni Israel. 22Iurë José bini de quë Arquelao quëgnibë'a Judea shlugar shtádëll Herodes, bëdzëbë José niáhi' ndë, perë lu mbëca'ldë gua tubi visi de quë guëgzë́hi' regiuni shtë Galilea. 23Iurë bëdchini rai' nga'li, iurní guquëreldë rai' guë'dchi Nazaret. Zndë guzac parë guc cumplir lo quë naguni'i ra muzë shtë Dios guahietë: “Guërulë́ më Nazareno”.

will be added

X\