San Mateo 19

1Despuësë de guni'i Jesús grë ra di'dzë rë', bëru'u më Galilea. Bëdchini më regiuni shtë Judea nanaquë́ ladi guia'a guëë'gu Jordán. 2Cantidá mënë guanaldë rall lë'ë më. Nga'li bënëac më zihani ra narac llu'u. 3Iurní bëldá fariseo guabi'guë rall lu Jesús parë guëldaguë rall lë'ë më tubi trampë. Guna'bë di'dzë rall: ―¿Gu nanú mudë según lëy parë guëlë́ tse'lë mënë por cualquier cusë? 4Lë'ë më bëquebi: ―¿Pë adë bí'ldidi'i të Sagradas Escrituras de quë iurë nabëcue'shtë́ Dios guë́'dchiliu, bëntsa'u më nguiu nu na'a? 5Nu guni'i më: “Lë'ë nguiu guësá'nëll shtádi' nu shní'ai' parë guëquëreldënull tsé'lëll. Hia guërupë rall gac rall tubsë.” 6Zni hiadë nádi'i rall chupë sino tubsë; unidë na rall. Lo quë nabë'në Dios unir, adë chu guëldë́di'i lë'ë rall. 7Iurní guna'bë di'dzë rall: ―¿Pëzielú bë'në Moisés permitir guëdë'ë nguiu tubi cartë shtë divurci parë ca'a tsé'lëll nu guëlë́ tsé'lëll? 8Jesús repi: ―Purquë nalë́ naguëdchi ldu'u të; por ni bëdë'ë Moisés permisi parë guëlë́ tse'lë mënë, perë dizdë principi shtë guë́'dchiliu, adë gúquëdi'in voluntá shtë Dios guësa'në nguiu tse'lë nguiu. 9Nanú tubsë motivë parë guëlë́ tse'lë nguiu, sulë si talë quëhunë tsé'lëll duldë con stubi nguiu. Perë si ca'a mënë ni stubi na'a, quëhúnëll duldë adulteri. [Nu el quë naguëtsë'a con lë'ë na'a divurciadë pues nu záquëll quëhúnëll duldë adulteri.] 10Ra shini gusë'dë më guni'i: ―Si talë nídi'i permisi guëlë́ tse'lë nguiu, mejurë adë cá'adi'i nguiu na'a. 11Jesús repi: ―Lë́dëdi'i grë mënë riasë́ nacagnia'a lu të, sino nadë más el quë nagunë Dios compañi parë gac bë́'allin. 12Nanú nguiu nádi'i rall completë dizdë gulë rall. Sëbëldá nguiu nádi'i rall completë; bë'në mënë. Nanú sëbëldá mënë adë në́di'i guëtsë'a rall por prupi voluntá shtë rall të parë guadi'dzë rall diza'quë shtë Dios lu los de más mënë. El quë nariasë́ di'dzë rë', gúnëll recibirin. 13Iurní bëdchininú ra mënë llguë'në lu Jesús parë guëdchi'bë më guia'a më guëc rall nu guëna'bë më lu Dios por lë'ë rall. Perë ra shini gusë'dë më guzublú gudildi rai' guëc ra nabëdchininú llguë'në. 14Perë Jesús repi: ―Bëdë'ë sí, guidë bi'guë ra llguë'në lua, adë guëcádi'i të lu ra ni'i purquë ra mënë naná ziquë ra llguë'në, tsutë́ rall catë rnibë'a Dios ziquë Rëy. 15Bëdchi'bë guia'a më guëc ra llguë'në; iurní zia'a më stubi lugar. 16Tubi sultërë guagná lë'ë Jesús nu répill: ―Mësë za'quë, ¿pë cusë za'quë guna parë gapa vidë eternë? 17Jesús repi: ―¿Pëzielú rni'i lua, mësë za'quë? purquë ni tubi adë chu naza'quë, sulë Dios. Perë si talë rac shtú'ul gac salvárël, bëzu'bë diaguë grë mandamientë. 18Repi sultërë: ―¿Guadë naná ra mandamientë ni? Jesús repi: ―Adë quínidi'il sa'l. Adë rquënúdi'il ra sa'l. Adë cuánëdi'il pë shtë mënë; adë guadí'dzëdi'il bishi. 19Bëzu'bë diaguë shti'dzë shní'al nu shtádël, nu guc shtu'u bëchi sa'l mizmë manërë cumë ziquë rac shtú'ul lë́'ël. 20Lë'ë sultërë repi: ―Bëna cumplir grë mandamientë rë' dizdë nabi'cha. ¿Pë runë faltë? 21Jesús guni'i: ―Si talë rac shtú'ul gac tubldí shcuéndël lu Dios, bëtuu' grë cusë nanápël; bëdë'ë dumí ca'a ra prubi, iurní gápël tesurë lu gube'e. Iurní sënáldël na. 22Perë iurë lë'ë sultërë bini di'dzë rë', nalë́ gulaguë tristë la'ni ldú'ull; ziagzëll purquë nalë́ ricu nall. 23Iurní Jesús repi lu ra shini gusë'dë më: ―Guldía rnia'a, naganë tsutë́ tubi ricu lugar catë rnibë'a Dios. 24Rnia'a lu të, más sencigi tsutë́ tubi camellë ichi tubi iagullë quë tubi ricu tsutëll gube'e, lu lugar catë rnibë'a Dios. 25Iurë bini ra shini gusë'dë më di'dzë rë', nalë́ guasë́ ldu'u rai' nu bëdzëguëë' ldu'u rai'. Iurní guna'bë di'dzë lu sa' rai': ―¿Chúllëti'i gac salvar? 26Jesús gubi'a lu rai' nu répi': ―Adë gúnëdi'i nguiu gan gunë salvar mizmë lë́'i', perë Dios napë pudërë gunë më grë́të' ra cusë. 27Iurní Pedro repi: ―Dadë, lë'ë na'a bësëa'në na'a grë́të' lo quë nanapë na'a parë ze'dë naldë na'a lë́'ël. ¿Pë guëdë'në na'a recibir? 28Jesús repi: ―Guldía rnia'a, tiempë grë cusë gáquin nacubi, iurë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu súbi' lu trunë shtë́ni' catë quëbezë Dios, lë'ë të naze'dë naldë na cuezënú të na lu chi'bë chupë trunë parë gunë të juzgar ra chi'bë chupë grupë shtë Israel. 29Grë́të' narsëa'në lídchi' u bë́chi' u záni' u shtádi' u shní'ai' u tsé'li' u shíni' u shguiu'u rai' purquë rac shtú'ull gáquëll shmëna, ni gúnëll recibir tubi gahiu'a vësë más nu gápëll vidë sin fin. 30Zihani naná más nasac entrë lu sa' rall, gac rall lúltimë dzë ni nu zihani naná lúltimë iurne', gac rall mënë namás nasac lu Dios.

will be added

X\