San Mateo 18

1Tiempë dzë ni ra shini gusë'dë më guabi'guë rai' lu Jesús nu guna'bë di'dzë rai': ―¿Chu gac más më ru'bë iurë guënibë'a Dios ziquë Rëy? 2Iurní Jesús guna'bë tubi llguë'në; bëzú më llguë'në guëláu de lë'ë rai'. 3Nu repi më: ―Guldía rnia'a, si talë lë'ë të adë gúnëdi'i të cambi shgabë të nu gac të ziquë llguë'në rë', adë gáquëdi'i të tsutë́ të lugar catë rnibë'a Dios. Napë quë gac të mënë humildë. 4Nguiu namás lasac lugar catë rnibë'a Dios, na el quë narialdí ldu'i na ziquë ra llguë'në, adë runë llërú'bëdi'i rall. 5Si talë ra mënë gunë rall recibir tubi shmëna naná ziquë llguë'në humildë, también quëhúnëll recibir na. 6’Perë cualquier el quë naná guëldaguë sáhi' la'ni duldë cumë ziquë tubi mënë humildë naná rialdí ldu'i shti'dza, el quë narlua'a tubi më humildë mal nezë të gúnëll duldë, mejurë galdë nguiu ni tubi guichi ru'bë iénill, tsagrú'ldëll lë́'ëll la'ni nisëdu'u. 7Prubi mënë shtë guë́'dchiliu iurë ze'dë ocasiuni gunë rall duldë. Napë quë guëdchini tiempë guëquili mëdzabë lë'ë mënë parë gunë rall duldë perë prubi el quë naquëglua'a sáhi' mal nezë. 8’Por ni rnia'a lu të; si talë guiá'al u guëa'l rac shtu'u guëldaguë lë́'ël lu duldë, bëchuguin; bëru'ldin zitu. Mejurë guëdchínil catë nápël vidë sin fin ziquë cujë u ziquë narunë faltë guiá'all u guëa'll quë guëdubi cuerpë tsal gabildi. Ndë nunquë rëáldëdi'i be'lë. 9Si talë slul rac shtu'u guëldaguë lë́'ël lu duldë, gulú slul, bëru'ldin zitu. Más mejurë tsutël catë rnibë'a Dios tubsë slul lë́dëdi'i tsal gabildi con guërupë slul. 10’Adë rúnëdi'i të desprëci tubi ziquë llguë'në rë'. Pues rnia'a lu të lu gube'e, ra ianglë shtë rai' siemprë napë rai' entradë catë quëbezë Dios. [ 11Nguiu nabëshe'ldë Dios, bídi' parë gúni' salvar grë lo quë nabëniti.] 12’¿Pë rni'i ldu'u të? si talë tubi nguiu nápëll tubi gahiu'a lli'li nu gunítill tubi lli'li, tsatílill lë'ë ma. Guësá'nëll noventa y nueve lli'li lu dani parë tsatílill lli'li naguniti. 13Si talë guëdzélëll lë'ë ma, runa segurë de quë guëquitë ldú'ull por lli'li ni más quë ra noventa y nueve nadë gunítidi'i. 14Zni zac Shtadë të naquëbezë gube'e, rac shtu'u më guënítidi'i ni tubi shmënë më naná humildë. 15’Si talë bë́chil quëhúnëll mal cuntrë lë́'ël, guni'inú lë́'ëll, sulë lë́'ëll të parë gac bë́'all guadë faltë nanápëll. Si talë guëdë́'ëll cuendë shtí'dzël, guëabrí ldú'ull con Dios. Zni lë́'ël bë́'nël compañi sa'l të tsaglá'guëll shnezë Dios. 16Perë si talë adë rúnëdi'ill cuendë shtí'dzël, iurní bia'a tubi testigu u chupë testigu të parë gac bë'a rall shcuendë ra cusë rë'. 17Si talë adë rúnëdi'ill cuendë lë'ë ra mënë ni, iurní guchi lu grë ra nardëá la'ni iádu'u faltë nanapë bë́chil. Si adë rúnëdi'ill cuendë grupë shtë shmënë Dios, iurní bë'në tratë lë́'ëll cumë ziquë tubi adë guënë́di'i Dios u ziquë tubi më mal narunë cubrë impuestë. 18’Guldía rnia'a, grë lo quë narunë të permitir es quë hia bë'në më permitirin más antsë. Napë të autoridá të guëni'i të napë mënë libertá. Lo quë narunë të prohibë es quë hia bë'në më prohibin dizdë más antsë. Guëni'i të chu na perdunë nu chu nádi'i perdunë. 19’Nu rnia'a lu të, si talë chupë de lë'ë të cue të lu guë́'dchiliu de acuerdë subrë lo quë naguëna'bë të lu Shtada naquëbezë gube'e, grë́të' guëne'e më 20purquë catë rdëá chupë u tsunë mënë por nombre shtë na nu rialdí ldu'u rall na, nga'li quëbezënúa lë'ë rall. 21Iurní bëdchini Pedro nu guna'bë dí'dzi' lu më: ―Dadë, ¿bëldá vësë guna perdunë bëcha, el quë narunë duldë cuntrë na, hashtë gadchi vueltë? 22Jesús bëquebi: ―Guëní'idia'a gadchi vueltë perë sino gadchi vësë setenta, bë'në perdunë bë́chil. 23’Lugar catë rnibë'a Dios nahin ziquë tubi rëy naguc shtu'u suldí cuendë shtë ra muzë. 24Iurë guzublú quëgna'bë rëy lë'ë ra muzë, bëdchini tubi naze'bi tubi millón bëllë. 25Cumë muzë ni adë nápëdi'ill parë quíllill, lë'ë lamë gunibë'a guëtuu' mënë muzë ni con tsé'lëll nu shínill. Guëtuu' rëy grë lo quë nanapë muzë parë quilli muzë lo quë nazé'bill. 26Iurní lë'ë muzë bëzullíbill lu lamë nu bë́'nëll ruëguë: “Dadë, gupë pacënci lë'ë na; quilla grë́të' lo quë naze'bia”. 27Lë'ë lamë bëga'a ldú'ull muzë nu bë'në lamë perdunë grë lo quë naze'bi muzë. 28Perë lueguë lë'ë muzë bëdia'guëlull stubi sa'll naze'bi tubi dumí mitu'në. Iurní guná'zill ieni sa'll parë bëté'ell ieni sa'll. Iurní répill: “Gudilli lo quë nazé'bil”. 29Lë'ë prubi nguiu bëzullíbill lull nu bë́'nëll ruëguë lull: “Gupë pacënci con na. Quilla grë lo quë naná ze'bia.” 30Perë lë́'ëll adë në́di'ill sino quë bëtiá'all sa'll lachigui'bë hashtë quíllill lo quë nazé'bill. 31Iurë stubi sa' muzë shtë lamë gunall pë guc, iurní gulaguë tristë la'ni ldu'u muzë ni. Biadí'dzëll lu shlámëll grë lo quë nabë'në primërë muzë. 32Iurní lë'ë lamë gunibë'a parë gue'dë guëzë́ muzë lu lamë. Iurní repi lamë: “Muzë mal, na bëna perdunë grë́të' dumí nazé'bil purquë bë́'nël ruëguë lua. 33Zni lë́'ël niápël pacënci con sa'l cumë ziquë napa pacënci lë́'ël.” 34Iurní lë'ë lamë bëldëll nu gunibë'a lamë tsa muzë lu cashtigu hashtë quíllill grë́të' lo quë nazé'bill. 35Jesús gualú guni'i më grë́të' ndë'ë nu guni'i më: ―Shtada naquëbezë gube'e, gunë më ziquë rëy rë' si talë cadë lë'ë të adë gúnëdi'il perdunë sa'l con guëdubinú ldú'ul.

will be added

X\