San Mateo 17

1Gudëdë shu'pë dzë; Jesús bia'a më Pedro nu Jacobo nu Juan, bëchi Jacobo; zia'a rai' lu tubi dani catë más guia'a. 2Iurní guc cambi Jesús stubi formë delantë lu rai'. Lu më rabtsë'ë ziquë ngubidzë. Hia shabë më bëaquin naquichi como llni. 3Mizmë iurní guná ra shini gusë'dë më lu Moisés nu Elías; quëadi'dzënú rai' Jesús. 4Iurní Pedro guni'i lu më: ―Dadë, bien dzu na'a ndë'ë iurne'. Si talë rac shtú'ul guëdëntsa'u na'a tsunë ranchi, tubin parë lë́'ël, tubin parë Moisés, stubin parë Elías. 5Nianá lë'ë Pedro quëadi'dzë, iurní bëdchini tubi shcahi narabtsë'ë nabësë'au lë'ë rai'. La'ni shcahi bëdchini tubi bë. Nu bini rai' tubi voz narni'i: ―Ndë'ë lë'ë shinia narac shtua'a. Nalë́ rquitë ldua'a con lë́'i'. Gulë bëquë́ diaguë shtí'dzi'. 6Iurë bini ra shini gusë'dë më di'dzë ni, bëzullibi rai' hashtë bëdia'a luquë́ rai' lu guiu'u nu bëdzëbë rai'. 7Iurní Jesús guabi'guë lu rai'. Bëdchi'bë guia'a më guëc rai' nu répi': ―Gulë tsasuldí; adë rdzë́bëdi'i të. 8Iurë lë'ë rai' gubi'a rai' stubi vueltë, hia ni tubi chu lu gunádi'i rai' sino sulë Jesús zuga'a. 9Iurë bietë rai' lu dani, Jesús gunibë'a: ―Adë chu lu guadí'dzëdi'i të shcuendë lo quë naguná të hashtë iurë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu tsashtë́hi' ladi ra tëgulë. 10Iurní guna'bë di'dzë shini gusë'dë më: ―¿Pëzielú rni'i ra mësë shtë lëy de quë Elías napë quë guídi' primërë, antsë guëdchini Cristo? 11Jesús bëquebi: ―Verdá Elías guidë primërë. Gúni' rëglë grë cusë. 12Hia bidë Elias perë ra mënë adë bënguë bë́'adi'i rall lë́'i' sino quë bë'nënú rall lë́'i' lo quë naguc shtu'u rall. Mizmë manërë el quë nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, sac zi më lu guia'a rall, gati më. 13Iurní ra shini gusë'dë më bëdë'ë rai' cuendë de quë Jesús quëadí'dzi' shcuendë Juan Bautista. 14Iurë bëdchini rai' catë rëta' los de más mënë, iurní guabi'guë tubi nguiu lu Jesús nu bëzullíbill lu më. Répill: 15―Dadë, bëga'a ldú'ul shinia. Ráquëll galguidzë rati zini nu rzac zill. Zihani vueltë guláguëll la'ni gui'i nu guláguëll la'ni nisë. 16Na ze'dënúa lë́'ëll lu ra shini gusë́'dël perë adë bë́'nëdi'i rall gan nëac shinia. 17Jesús guni'i: ―Lë'ë të mënë narialdídi'i ldu'i na, siemprë rsini të sa' të lu duldë. ¿Hashtë guc guëbezënúa lë'ë të, të parë tsaldí ldu'u të shti'dza? ¿Blac tiempë guëquëreldënúa lë'ë të, të gapë të fe? Gude'enú shínil lua. 18Iurní Jesús guní'i' guëc mëdzabë ni. Nu gunibë'a më guëru'u mëdzabë la'ni ldu'u ngulë'në. Lueguë bëac ngulë'në. 19Despuësë de ni, ra shini gusë'dë më biadi'dzë rai' lu Jesús stubi cu'. Guna'bë di'dzë rai': ―¿Pëzielú adë bë́'nëdi'i na'a gan niagú na'a mëdzabë fier la'ni ngulë'në? 20Jesús repi: ―Purquë lë'ë të du'psë fe napë të. Guldía rnia'a, si talë napë të fe masiá zucsë du'pë, guëni'i të lu dani rë': “Guabsú nga'li të parë súbël stubi lugar”. Lë'ë dani tsabsú. Zac gunë të grë cusë si talë rialdí ldu'u të Dios. [ 21Perë mëdzabë fier sa' ndë'ë sulë rru'u rall si talë runë të ruëguë lu Dios nu si talë quëhunë të ayunë.] 22Mientras ziazú rai' juntë regiuni shtë Galilea, Jesús guní'i' de quë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, gac intriégui' guia'a ra mënë mal 23nu quini rall lë́'i' perë dzë tsunë gac resucitári'. Di'dzë rë' nalë́ bësëdchini tristë ldu'u ra shini gusë'dë më. 24Iurë Jesús nu shini gusë'dë më bëdchini rai' guë'dchi Capernaum, ra narunë cubrë impuestë shtë iádu'u guagná rall Pedro nu guna'bë di'dzë rall lu Pedro: ―¿Gu rguilli mësë shtë të impuestë parë iádu'u? 25Pedro bëquebi: ―Aha'. Iurní guatë́ bëabrí Pedro lídchi'; guni'i Jesús primërë lu Pedro: ―¿Pë llgabë quëhúnël, Simón? ¿Chu mënë runë cubrë rai' impuestë nu ra contribución ca'a rëy shtë guë́'dchiliu rë'? ¿Gu rguilli ra shini rëy u rguilli ra mënë zitu nanádi'i shmënë rëy? 26Simón bëquebi: ―Ra më zitu rguilli rall impuestë. Jesús repi: ―Por ni ra shini rëy adë rguíllidi'i rall impuestë. 27Perë parë adë ldaguë llánëdi'i rall, gua rua' nisë. Bëtia'a iagullë shtë́nël la'ni nisë. Primërë mbeldë naná guëná'zil, bësha'lë rua' ma. Guëdzélël tubi dumí. Gudilli impuestë por lë'ë hia'a.

will be added

X\