San Mateo 16

1Ra fariseo nu ra saduceo bëdchini rall lu Jesús parë guëtë'dë rall prëbë lë'ë më nihunë më nanádi'i voluntá shtë Dios. Guna'bë rall guëlua'a më tubi milagrë con pudërë shtë Dios. 2Perë lë'ë më bëquebi: ―Guadze' rni'i të: “Glli gac tubi dzë za'quë purquë lu gube'e nalë́ nallní rlua'a”. 3Nu rsili rni'i të: “Nedzë́ gac tubi mal tiempë purquë lu gube'e nallní nu rëta' shcahi”. Lë'ë të na të falsë; runguë bë'a të lla rlua'a shcahi lu gube'e perë adë ráquëdi'i riasë́ të sëñi shtë tiempë ne'. 4Ra mënë mal nu mënë nadë rzu'bë diáguëdi'i shti'dzë Dios, rac shtu'u rall guëná rall tubi milagrë ru'bë perë adë guënádi'i rall lu más sëñi; niétiquë guëná rall tubi sëñi ziquë guc con Jonás, el quë nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë. Iurní bësëa'nëgá më lë'ë rall. Zia'a më. 5Iurní lë'ë ra shini gusë'dë Jesús gudëdë rai' stubi ladë rua' nisë, perë bëa'ldë ldu'u rai' niua'a rai' guetështildi. 6Iurní Jesús guni'i: ―Gulë gupë cuidadë con levadurë shtë ra fariseo nu saduceo. 7Ra shini gusë'dë më guzublú guni'i lu sa' rai': ―Aquë por adë chu nuá'adi'i guetështildi, por ni guni'i më zni. 8Perë Jesús guc bë'a shgabë rall nu repi më: ―¿Pëzielú ruadi'dzë lu sa' të adë nuá'adi'i të guetështildi? Du'psë fe napë të. 9¿Pë todavía runë fáltëru'u tsasë́ të chu nahia? ¿Pë adë rëagnádi'i ldu'u të ga'i guetështildi nagudi'dza parë ga'i mili nguiu? ¿Bëldá tëpë bëca'a të? 10¿Pë adë rëagnádi'i ldu'u të gadchi guetështildi nagudi'dza gudáu parë tapë mili mënë? ¿Bëldá tëpë bëca'a të? 11¿Pëzielú adë rac bë́'adi'i të adë quëadí'dzëdia'a shcuendë shtë guetështildi? Gulë gupë cuidadë levadurë shtë ra fariseo nu ra saduceo. 12Iurní guc bë'a ra shini gusë'dë më de quë Jesús adë quëgní'idi'i' shcuendë levadurë, sino shcuendë enseñansë narlua'a ra fariseo nu saduceo. 13Iurní guzia'a Jesús parë regiuni shtë Cesarea nanaquë́ Felipo. Iurní guna'bë di'dzë më lu ra shini gusë'dë më: ―¿Chu rni'i ra mënë chu nahia? nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. 14Lë'ë rai' bëquebi rai': ―Bëldá ra mënë rni'i rall nal Juan Bautista. Sëbëldá ra mënë rni'i rall nal Elías. Stubi tantë rni'i rall nal Jeremías u stubi naná biadi'dzë shti'dzë Dios. 15Iurní repi më: ―Lë'ë të ¿chu rni'i të nahia? 16Simón Pedro repi iurní: ―Lë́'ël nal Cristo. Nal shini Dios nanabani. 17Jesús bëquebi: ―Dichusë nal Simón shini Jonás, purquë ni tubi nguiu bëluá'adi'i lë́'ël chu nahia sino quë Shtada naquëbezë gube'e; ni bëluá'ai' lul chu nahia. 18Perë na rnia'a lul; lë́'ël Pedro. Subrë tubi guë'ë ru'bë guna formar grupë shtë shmënë Dios naná rianaldë tëchi ldai' shtëna. Nu ni siquierë pudërë shtë galguti gúnëdi'i gan lu ra mënë narialdí ldu'i na. 19Na guënehia shti'dza ziquë liahi parë tsagní'il lu ra mënë të guëdchini mënë lu Shtada catë rnibë'a më. Lo quë narúnël permitir es quë hia bë'në më permitirin más antsë. Nápël autoridá; guëní'il napë mënë libertá. Lo quë narúnël prohibë es quë hia bë'në më prohibin dizdë más antsë. Guëní'il chu naperdunë nu chu nádi'i perdunë. 20Iurní guni'i Jesús tubldí; gunibë́'ai' adë chu lu guadí'dzëdi'i ra shini gusë'dë më na më Cristo. 21Dizdë iurní Jesús guzublú quëgni'i më lu shini gusë'dë më de quë lë'ë më napë quë guzia'a më Jerusalén nu de quë ra më guani'si shtë naciuni Israel nu ra jëfë shtë ra bëshuzi con ra mësë narlua'a lëy, guëzac zi rall lë'ë më. Gunë rall zihani cusë cuntrë lë'ë më. Nu repi më de quë quini rall lë'ë më perë dzë tsunë tsashtë́ më ladi ra tëgulë. 22Iurní lë'ë Pedro bia'a lë'ë më tubi ladë nu guzublú gudíldill lë'ë më. Guni'i Pedro: ―Aquë Dadë, ni lo quiere Dios. Nunquë adë guëdchínidi'i të́dël cusë rë'. 23Perë Jesús bëdchigrë́ lu më nu repi më lu Pedro: ―Guabsú lua, Satanás, lë́'ël nal ziquë guë'ë narreldë mënë. Adë riasë́di'il lo quë narac shtu'u Dios. Rúnël llgabë ziquë mënë shtë guë́'dchiliu. 24Iurní Jesús repi lu ra shini gusë'dë më: ―Si talë nanú tubi mënë narac shtu'u gáquëll shmëna, napë quë gúnëll renunci prupi vidë shtë́nëll. Napë quë gáquëll dispuestë gátill por na nu guidë náldëll na. 25El quë nadë rac shtú'udi'i gati por na, zátill. Perë el quë naguëniti vidë shtë́ni' por na nu por diza'quë, guëbánill parë siemprë; gac salvárëll. 26Adë pë rlluí'idi'i gunë nguiu gan grë́të' cusë lu guë́'dchiliu nu despuësë guënítill vidë shtë́nëll, adë nídi'i fin parë lë́'ëll. ¿Pë ofrendë guëdë'ë nguiu lu Dios parë gac salvárëll? 27Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; guëdchinia con pudërë shtë Shtada. Guëdchinia con ra ianglë shtënë më. Iurní quilla cadë tubi nguiu según lo quë nabë́'nëll. 28Guldía nabani bëldá mënë ndë'ë; adë gátidi'i rall hashtë guëná rall lua; iurní napa pudërë ziquë rëy. Guëdchinia parë guënibë́'ahia.

will be added

X\