San Mateo 14

1Tiempë dzë ni, Herodes guc rëy shtë Galilea. Bínill famë shtë Jesús. 2Iurní répill lu ra narunë sirvë lull: ―Jesús na Juan Bautista naguashtë́ ladi ra tëgulë; por ni nápëll pudërë; rúnëll milagrë ru'bë. 3Perë Herodes hia nanëll de quë antsë lë́'ëll gunibë́'all tsa Juan lachigui'bë lí'bi' con cadënë. Bë'në Herodes zni por causë Herodías naná tse'lë bëchi Herodes. Felipe lë bë́chill. 4Zihani vueltë Juan guni'i lu Herodes: ―Adë nádi'i bien cuá'al tse'lë bë́chil ziquë tsé'lël. 5Herodes guc shtu'u quínill lë'ë Juan perë bëdzë́bëll por ra mënë purquë casi grë mënë guni'i rall de quë Juan na tubi naguni'i shti'dzë Dios. 6Perë guc lë Herodes; shtsa'pë Herodías bëguí'ill lu grë ra invitadë shtë Herodes. Nu bëquitë ldu'u Herodes bëgui'i lliguëna'a ni. 7Bë'në Herodes prometer con juramentu guëdë́'ëll cualquier cusë naguëna'bë lliguëna'a. 8Iurní lë'ë lliguëna'a guagni'i lu shní'ai' nia'a pë guëná'bëll lu Herodes. Shní'all bëquili guëni'i shtsá'pëll të guëná'bëll lu Herodes: ―Ne' guëné'el guëc Juan Bautista tsu la'ni tubi platë. 9Nalë́ gulaguë tristë ldu'u Herodes, perë hia cumë bë́'nëll jurar delantë lu ra invitadë shtë́nëll, 10iurní gunibë́'all de quë gati Juan nu guëdë'ë ra suldadë lo quë naguna'bë lliguëna'a. Gunibë'a Herodes guriuguë guëc Juan lachigui'bë. 11Iurní be'dënú suldadë guëc Juan la'ni platë; bëdë'ë rall cua'a lliguëna'a. Nu lë́'ëll bëdë'ëin cua'a shní'all. 12Iurní bini ra naguanaldë lë'ë Juan; bëdchini rai' nga'li parë bia'a rai' cuerpë shtë Juan parë guaca'chi rallin. Hia despuësë guaguëchi mënë lu Jesús de quë lë'ë Juan guti. 13Iurë lë'ë Jesús bini naguni'i Herodes de lë'ë më, bëru'u më nga'li, sulë lë'ë më con ra shini gusë'dë më. Güe'pi rai' tubi barcu; zia'a rai' tubi lugar catë chu nádi'i. Perë iurë bini ra mënë nu guc bë'a rall ca zia'a më, bëru'u rall guë'dchi parë zia'a rall lugar ni. 14Bëdchini më rua' nisë; bëru'u më la'ni barcu; guná më cantidá mënë. Iurní bëga'a ldu'u më lë'ë ra mënë nu bënëac më grë ra narac llu'u. 15Iurë riu' gue'lë, iurní ra shini gusë'dë Jesús bëdchini rai' lu më nu repi rai': ―Hia guadze'. Ni tubi adë chu quëréldëdi'i lugar ndë'ë. Guchi lu ra mënë të guzëá rall; tsa rall lu ra guë'dchi naquë́ guëlladchi. Tsasi'i rall nagáu rall. 16Jesús repi: ―Rquí'nidi'i guzëá rall; gulë bëdë'ë nagáu rall. 17Lë'ë rai' repi rai': ―Adë chu nápëdi'i nagáu rai', niétiquë ga'i guetështildi con chupë mbeldë. 18Jesús guni'i: ―Gulë gude'enuhin ndë'ë. 19Iurní gunibë'a më subë ra mënë lu gui'lli. Iurní guna'zi më guetështildi, guëzá ga'i guetështildi con chupë mbeldë. Iurní gubi'a më lu gube'e. Bëdë'ë më graci lu Dios nu bëshullë më guetështildi. Iurní bëdë'ë mëhin cua'a ra shini gusë'dë më. Lë'ë rai' gudi'dzin cua'a ra mënë. 20Grë́të' ra mënë gudáu rall hashtë bielë rall. Despuësë guadzë́ chi'bë chupë tëpë grë ra pedasë nabë'në subrë. 21Grë ra naná gudáu guetështildi na rall ziquë ga'i mili nguiu sin adë nagábëdi'i ra na'a nilë ra llguë'në. 22Iurní Jesús gunibë'a më parë guzia'a ra shini gusë'dë më la'ni barcu parë quiblú rai' lu më stubi ladë rua' nisë. Quëgni'i më lu ra mënë parë guzëá ra mënë. 23Despuësë de ni, be'pi Jesús lu tubi dani parë guëni'inú më Shtadë më. Iurë lë'ë gue'lë gu', Jesús zuga'a më lë́'ësë më nga'li. 24Lë'ë barcu ziazú casi guëruldë nisë. Mbë con nisë nalë́ nadushë runin parë barcu purquë mbë ze'dë al contrari con zihani fuersë. 25Hia ze'dë grëgue'lë; Jesús ze'dë guëdchíni' catë ziazú rai'. Ziazú më lu nisë. 26Iurë shini gusë'dë më guná rai' rzë më lu nisë, bëdzëbë rai'. Gurushtiá rai' fuertë: ―Aquë tu fantasmë ze'dë. 27Perë lueguë guni'i Jesús lu rai': ―Gulë gapë valurë. Na ndë'ë. Adë rdzë́bëdi'i të. 28Iurní lë'ë Pedro repi lu Jesús: ―Dadë si talë lë́'ël ni'i, gunibë'a të nu na sëa lu nisë parë guelda catë zul. 29Jesús repi: ―Gude'e pë. Iurní lë'ë Pedro bietë la'ni barcu. Guzublú rzëhi' lu nisë parë tsáhi' catë zuga'a më 30perë iurë bëdë'ë Pedro cuendë por tantë fuersë nanapë mbë, bëdzë́bëi' nu rë́'azi' la'ni nisë. Iurní guní'i' fuertë: ―Bëlá na, Dadë. 31Mizmë iurní guna'zi Jesús guia'a Pedro nu repi më: ―¿Pë du'psë fe nápël? ¿Pëzielú adë rialdídi'i ldú'ul na? 32Iurní lë'ë rai' güe'pi rai' la'ni barcu nu bëac dchi mbë. 33Grë ra nazúbëga'a la'ni barcu, bëzullibi rai' lu Jesús nu repi rai': ―Verdá nal Shini Dios. 34Gudëdë rai' stubi tëchi nisë. Bëdchini rai' tubi regiuni nalë Genesaret. 35Ra mënë shtë lugar ni bënguë bë'a rall lë'ë Jesús. Bëshe'ldë rall rsunë guëdubi regiuni shtë lugar de quë bëdchini më ndë. Be'dënú ra mënë lu më grë́të' ra mënë narac llu'u. 36Bë'në rall ruëguë lu më parë guëdë'ë më permisi guëna'zi rall rua' shabë më. Grë ra naguna'zi shabë më, bëac rall.

will be added

X\