San Mateo 13

1Mizmë dzë ni bëru'u Jesús hiu'u. Iurní guzubë më rua' nisë ru'bë nu cantidá mënë bëdëá rall lugar catë quëbezë më. 2Por ni Jesús guatë́ la'ni tubi barcu; iurní guzubë më parë guëlua'a më. Grë́të' ra mënë bëa'në rall rua' nisë lu guiu'u. 3Caglua'a më zihani cusë por comparaciuni. Guni'i më: ―Tubi nguiu guagtë́'tsëll bë'dchi. 4Iurë bëtë́'tsëll bë'dchi, du'pë bë'dchi gulaguë lu nezë, hia nga'li bëdchini ra ma'ñi. Gudáu ma ra bë'dchi. 5Stu'pë bë'dchi gulaguë lu guiu'u guë'ë catë du'pë guiu'u nanú. Hia bë'dchi ni nasesë gualdanin purquë du'pë guiu'u nanú 6perë iurë lë'ë ngubidzë bëru'u, güe'qui plantë purquë nápëdi'in llëru'bë shlu'chi; gubidchin. 7Stu'pë bë'dchi gulaguë ladi ra gui'lli guitsë. Gualdanin la'ni gui'lli guitsë perë gui'lli guni guëquin. 8Perë stu'pë bë'dchi gulaguë lu guiu'u za'quë. Nga'li bëdë'in cusechë. Bëldá bë'dchi bëdë'ë tubi gahiu'a por tubi. Sëbëldahin bëdë'ë sesenta por tubi bë'dchi. Stubi bëdë'ë galdë bi chi por tubi. 9Si talë rac shtu'u të tsasë́ të, gulë bëquë́ diaguë bien shti'dza. 10Iurní ra shini gusë'dë më guabi'guë rai' lu Jesús. Guna'bë di'dzë rai': ―¿Pëzielú ruadí'dzël lu ra mënë por comparaciuni? 11Lë'ë më bëquebi: ―Dios bëshe'ldë llni guëc të parë riasë́ të manërë narnibë'a Dios ziquë rëy, perë adë bëshé'ldëdi'i Dios llni guëc rall parë gac bë'a rall manërë narnibë'a më. 12El quë narac shtu'u tsasë́ shti'dzë më, guëdë'ë më más llni, perë el quë nanë́di'i tsasë́ shti'dzë më, tsabsú grë llni nanápëll. 13Por ni quëadi'dza por comparaciuni purquë lë'ë rall rna rall lu milagrë shtëna perë adë riasë́di'i rall. 14Zni na rall. Guc cumplir shti'dzë Isaías el quë nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë. Bëquë́'ëi': Lë'ë të, sí, segurë guini të perë adë riasë́di'i të. Segurë guëná të perë adë guëdë́'ëdi'i të cuendë 15purquë nalë́ naguëdchi ldu'u mënë. Adë në́di'i rall tsasë́ rall; adë në́di'i guëdë'ë rall cuendë shti'dzë Dios. Në́di'i rall guëdchini llni guëc rall. Na rall ziquë ra ciegu nu ziquë naná rcue'të. Në́di'i rall tsasë́ rall parë guëabrí ldu'u rall con na parë gunëaca almë shtë rall të gac salvar rall. 16’Dichusë të purquë riasë́ të lo quë narná të nu rdë'ë të cuendë shti'dza. 17Guldía rnia'a, cantidá ra muzë shtë Dios guahietë nu mënë za'quë naguquëreldë antsë, guc shtu'u rai' nianá rai' cusë nabëna perë adë gunádi'i rai'. Guc shtu'u rai' nini rai' di'dzë shtëna nabini të perë adë bínidi'i rai'. 18’Gulë bëquë́ diaguë iurne' lo quë narunë cuntienë comparaciuni shtë naquëgtë'tsë bë'dchi. 19Grë ra nabini díza'quë narni'i lla rnibë'a Dios ziquë rëy perë riasë́di'ill, nall ziquë bë'dchi nagulaguë lu nezë. Ridë mëdzabë; rdchisú mëdzabë diza'quë nabëcabní më la'ni ldú'ull. 20Bë'dchi nagulaguë lu guiu'u guë'ë, na ziquë mënë narini diza'quë; rëuu' ldu'u rall diza'quë; lueguë rca'a rallin con gustë. 21Perë cumë ziquë plantë nanápëdi'i shlu'chi, adë tsaglá'guëdi'i rall shnezë më. Iurë lë'ë ra mënë rzac zi rall lë́'ëll por shti'dzë Dios u iurë rzunaldë mënë lë́'ëll, lueguë rëazë guétëll. 22Bë'dchi nagulaguë ladi gui'lli guitsë, na ziquë el quë narini diza'quë perë por tantë rac ldu'u rall por ra cusë shtë guë́'dchiliu nu rac shtu'u rall gac rall ricu, hia adë rianáldëdi'i rall tëchi diza'quë. Grë deseo mal na ziquë gui'lli guitsë narte'e ra plantë nu adë rdë́'ëdi'in cusechë. 23Perë bë'dchi nagulaguë lu guiu'u za'quë, na ziquë ra mënë narini diza'quë shtë Dios. Riasë́ rall pë runë cuntienë shti'dzë më. Nall ziquë plantë nardë'ë cusechë. Bëldá rall rdë'ë tubi gahiu'a por tubi bë'dchi. Sëbëldahin rdë'ë sesenta por tubi, nu stubi rdë'ë galdë bi chi por tubi. 24Jesús guni'i stubi comparaciuni: ―Lugar catë rnibë'a Dios na ziquë tubi nguiu nabëcabní bë'dchi za'quë lu guiu'u shtë́ni'. 25Perë iurë lë'ë rall naga'si rall, bëdchini tubi enemigu. Hia hiumbrë ni bëcabní gui'lli mal ladi trigu. Lueguë ziá'all. 26Iurë lë'ë trigu guaru'bin nu lë'ë du'u bëru'u, también lë'ë gui'lli guaru'bin ladi trigu. 27Iurní muzë shtë lamë repi rall: “Dadë, bë'dchi nabëcabnil lu lachi ¿pë bë'dchi za'quin? ¿Callë bëru'u gui'lli mal gualdani ladi trigu?” 28Lë'ë nashtënë guiu'u guni'i: “Aquë, tubi enemigu bëcabní bë'dchi gui'lli”. Iurní ra muzë guna'bë di'dzë rall: “¿Gu rac shtú'ul guiá na'a të guëdashi na'a grë́të' ra gui'lli mal?” 29Perë lë'ë lamë guni'i: “Aquëdi'i purquë si talë gashi të gui'lli mal, nu zac trigu gashi të. 30Mejurë ziaru'bin juntë hashtë tiempë shtë cusechë. Iurní guënibë́'ahia ra muzë të parë guëtëá rall gui'lli mal primërë nu guëli'bin, gac manullin të parë tsequin. Hia despuësë guëdëá trigu të parë tsutsá'uhin.” 31Jesús guni'i stubi comparaciuni: ―Lugar catë rnibë'a Dios, na ziquë tubi bë'dchi mitu'në. Tubi nguiu guacabní bë'dchi lu shguiú'ull. 32Bë'dchi ni na más mitu'në quë grë ra bë'dchi, perë iurë ra plantë riaru'bë, llëru'bë na hiaguë más quë grë plantë shtë lachi. Hia iurní ridë ra ma'ñi; bëdchi'bë ra ma bëche'zë lu llicu hiaguë. 33Guni'i më stubi comparaciuni: ―Lugar catë rnibë'a Dios na ziquë tubi ldë levadurë nabëdchi'bë na'a con tsunë medidë harinë. Bëshepi levadurë hashtë bëdë'ëin fuersë grë nacubë. 34Guni'i Jesús grë́të' ra cusë rë' lu ra mënë con comparaciuni. Ni tubi cusë adë guní'idi'i më sin comparaciuni. 35Zndë guc parë gac cumplir lo quë nabëquë'ë muzë shtë Dios guahietë: Guadi'dza por comparaciuni. Guadi'dza ra cusë naga'chi dizdë iurë lë'ë Dios bëcue'shtë́ guë́'dchiliu. 36Iurní bëtë'tsë Jesús mënë. Guatë́ më tubi hiu'u. Iurní ra shini gusë'dë më guabi'guë rai' lu më nu repi rai': ―Biadi'dzë lu na'a pë runë cuntienë comparaciuni shtë gui'lli mal. 37Iurní Jesús repi: ―El quë narcabní bë'dchi za'quë, quëhúni' representar nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. 38Hia lachi runë significar guë́'dchiliu. Bë'dchi za'quë quëhunë representar ra mënë nabë'në recibir Dios ziquë rëy. Hia lë'ë gui'lli mal runë significar mënë narzu'bë diaguë shti'dzë mëdzabë. 39Enemigu nabëcabní bë'dchi mal, na mëdzabë. Ra cusechë runë significar fin shtë guë́'dchiliu. Hia narca'a cusechë ni, na ra ianglë. 40Ziquë ra gui'lli mal guëdëahin të parë tsahin lu gui'i, zni gac iurë guëdchini fin shtë guë́'dchiliu. 41Guënibë́'ahia tsa ra ianglë parë guëtëá rai' ra mënë narunë mal nu grë narsini sáhi' lu duldë. Na rall ziquë tubi guë'ë catë rreldë mënë. 42Grë́të' ra hiumbrë ni tsa rall lu gui'i shtë gabildi catë gu'në rall nu hashtë guëchushí lai' rall. 43Iurní ra shini Dios guëcabtsë'ë rai' ziquë ngubidzë catë rnibë'a Dios, Shtadë rai'. Si talë rac shtu'u të tsasë́ të, gulë bëquë́ diaguë bien shti'dza. 44’Lugar catë rnibë'a Dios, na ziquë tubi tesurë nabëca'chi mënë lu tubi guiu'u lachi, perë tubi nguiu bëdzelë tesurë ni. Iurní bëquitë ldú'ull. Bëcá'chill tesurë ni la'ni guiu'u stubi. Bëtuu'll grë́të' shtë́nëll parë sí'ill guiu'u catë nanú tesurë. 45’También lugar catë rnibë'a Dios, na ziquë tubi narzi'i perla fini. Ziatílill perla namás lasac. 46Iurë lë́'ëll bëdzélëll perla namás lasac, iurní guëtuu'll grë́të' lo quë nanápëll të parë sí'ill perla ni. 47’Nu zac lugar catë rnibë'a Dios, na ziquë tubi guë'shu nabëtia'a mënë lu nisë të guëna'zi guë'shu grë́të' clasë mbeldë. 48Iurë lë'ë guë'shu guadzë́, mënë narna'zi mbeldë rgu rall guë'shu rua' nisë. Hia nga'li zubë rall parë rbë rall mbeldë. Rgutsa'u rall ra mbeldë za'quë la'ni tubi tëpë. Hia grë ra mbeldë nadë rlluí'idi'i rru'ldë rall tubi ladë. 49Zni gac fin shtë guë́'dchiliu. 50Guëdchini ra ianglë lu guë́'dchiliu parë cuë rai' ra mënë narunë mal ladi ra mënë narunë bien të parë tsa ra hiumbrë mal gabildi catë nanú be'lë. Nga'li gu'në rall nu guëchushí lai' rall. 51Iurní Jesús guna'bë di'dzë: ―¿Gu riasë́ të grë́të' cusë rë'? Lë'ë rai' bëquebi rai': ―Aha, Dadë. Riasë́ na'a. 52Iurní repi më: ―Tubi mësë shtë lëy naná bësë'dë shcuendë lugar catë rnibë'a Dios, iurë rluá'all stubi sa'll, nall ziquë tubi lamë shtë hiu'u. Rac rgu lamë cusë cubi nu rac rgull ra cusë guahietë. Zni lë'ë mësë rac rluá'all enseñansë cubi nu enseñansë antigu. 53Iurë Jesús gualú guni'i më grë ra comparaciuni, iurní gubi' më nga'li. 54Bëabrí më guë'dchi shtënë më. Nga'li guzublú quëglua'a më la'ni iádu'u shtë rall. Nalë́ bëdzëguëë' ldu'u ra mënë nu guni'i rall: ―¿Callë guagsë'dë nguiu rë'? ¿Chull bëdë'ë tantë llni? ¿Llallë rúnëll milagrë ru'bë? 55Nu ndë'ë lë'ë shini carpintërë José, nu shní'all María. Bë́chill Jacobo nu José, Simón nu Judas. 56Nu ra zánëll también quëreldënú rall lë'ë hia'a. ¿Callë nezë guagsë́'dëll grë́të' cusë rë'? 57Adë bëgá'adi'i guzac mënë shtë guë'dchi; bë́'nëdi'i rall cuendë de lë'ë më. Jesús repi: ―Adë rúnëdi'i mënë rëspëti tubi muzë shtë Dios ladzë muzë, nilë́ por shfamílill. Stubi lugar sí, runë ra mënë rëspëti lë'ë muzë shtë Dios. 58Adë bë́'nëdi'i më zihani milagrë nga'li purquë adë gualdídi'i ldu'u rall lë'ë më.

will be added

X\