San Mateo 12

1La'ni ra dzë ni Jesús ziá'ai' nezë shtënë më catë rgabní trigu. Tubi dzë narzi'i ldu'u mënë, ra shini gusë'dë më bëdchini galërldia'në ldu'u rai'. Iurní guzublú caniashi rai' du'u shtë trigu parë quëháu rai' bë'dchi trigu. 2Iurë lë'ë ra fariseo guná rall lo quë nabë'në rai', repi rall lu Jesús: ―Guná, ra shini gusë́'dël quëhunë rall lo quë naprovidë según lëy. Caniashi rall du'u dzë narzi'i ldu'u mënë. 3Jesús repi: ―¿Pë adë bí'ldidi'i të histuri lo quë nabë'në David guahietë con ra narianaldë të́chi'? Bëldia'në David nu guatë́hi' lidchi Dios. 4Guna'zi David guetështildi sagradë. David gudáuhi' guetështildi ni, perë según lëy shtë Dios sulë bëshuzi napë rall derechë gau rai' guetështildi sagradë, lë́dëdi'i David con ra mënë nananú con lë́'i'. 5Hia bi'ldi të lëy shtë Moisés. Ra bëshuzi shtë iádu'u adë rzí'idi'i ldu'u rall dzë descansë por trabaju nanapë rai'; nu nádi'in duldë. 6Na rnia'a lu të, zuga'a tubi nguiu ndë'ë naná más importantë quë iádu'u. 7Lë'ë të, ¿pë adë riasë́di'i të lo quë narni'i Sagradas Escrituras? “Na rac shtua'a guëga'a ldu'u të sa' të más quë ra ma narne'e të lu bëcu'guë ziquë ofrendë”. Si talë riasë́ të di'dzë ni, adë gúnëdi'i të condenar ra nanápëdi'i faltë. 8Lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, nápi' autoridá nu pudërë parë guëní'i' pë gunë mënë dzë narzi'i ldu'u mënë. 9Iurní Jesús bëru'u lugar ni. Guatë́ më la'ni iádu'u shtë ra mënë. 10Nga'li zuga'a tubi nguiu nagubidchi tubi guiá'ai'. Perë ra fariseo rac shtu'u rall guëdzelë rall manërë parë gunë rall acusar lë'ë Jesús. Iurní guna'bë di'dzë rall lu Jesús: ―Según lëy ¿gu nanú permisi gunëac mënë narac llu'u grë ra dzë narzi'i ldu'u mënë? 11Repi Jesús: ―¿Chu de lë'ë të si talë guënítil tubi lli'li, si talë ldaguë ma la'ni guërzú dzë descansë, pë adë tsaldúdi'i të ma? 12Pues más nasac vidë shtë nguiu quë lli'li. Zni nanú permisi gunë mieti bien dzë narzi'i ldu'u ra mënë. 13Iurní repi më lu nguiu nagubidchi guiá'ai': ―Bëldí guiá'al. Lë'ë nguiu bëldí guiá'ai'. Lueguë bëac guiá'ai'; bëa'në guiá'ai' ziquë na stubi guiá'ai'. 14Iurní bëru'u ra fariseo. Guzublú rall quili rall manërë parë quini rall lë'ë Jesús. 15Iurë guc bë'a Jesús pë quëhunë ra fariseo, bëru'u më; zia'a më stubi lugar. Perë cantidá mënë guanaldë rall lë'ë më. Jesús bënëac grë́të' narac llu'u. 16Nu bëdë'ë më ordë de quë adë guadí'dzëdi'i ra mënë chu na më. 17Zndë'ë guc parë gac cumplir lo quë nabëquë'ë Isaías, muzë shtë Dios: 18Ndë'ë lë'ë shmuza nagulë́a; el quë nalë́ rac shtua'a nu el quë narquitë ldua'a. Guëdë́'ëhia Espíritu Santo cuezënúhi' më ni. Guëni'i më lu mënë nanádi'i më israelitë de quë ze'dë guëdchini juici shtë Dios. 19Adë guadí'dzëdi'i më tantë. Na më nadu'u. Adë rtá'lëdi'i më di'dzë; adë guëní'idi'i më fuertë nezë. 20Na më pacënci; adë nádi'i më ziquë el quë narguitsu gui'lli. Nádi'i më ziquë el quë narsëaldë mëchi narquë́ gui'i. Cuezë më hashtë cueshtë́ gubiernë shtë́hi'; guënibë'a më manërë justë. 21Mënë nanádi'i më israelitë, tsaldí ldu'u rall shti'dzë më parë gac salvar rall. 22Iurní bëdchininú mënë tubi nguiu lu Jesús. Nall ciegu nu gu'pë. Bë'në mëdzabë nananú la'ni ldu'u nguiu ni parë adë rnádi'ill nu rní'idi'ill. Jesús bënëac lë́'i'. Iurní guná nguiu, nu clarë biadi'dzë nguiu. 23Grë́të' ra mënë narëta' nga'li, guasë́ ldu'u rall nu bëdzëguëë' ldu'u rall. Guni'i rall: ―¿Pë lë́'ëdi'i llëbní David ndë'ë, el quë nacabéza'a? 24Perë ra fariseo bini rall lo quë naguni'i mënë; guni'i rall: ―Perë hiumbrë rë' rgull mëdzabë por pudërë shtë Beelzebú, jëfë shtë ra mëdzabë. 25Perë guc bë'a Jesús lo quë narunë rall shgabë rall. Iurní repi më: ―Si talë grë mënë shtë gubiernë rdildi cuntrë mizmë sa' rall, tsalú gubiernë. Igual gac con tubi guë'dchi nu si talë tubi famili rdildi entrë lë'ë rall, guëdchini tiempë tsalú famili ni. 26Nu Satanás, si talë Satanás nadivididë mizmë lë́'ëll, tsalú pudërë shtë́nëll; guënibë́'adi'ill shmë́nëll iurní. 27Si talë rguhia mëdzabë por pudërë shtë Beelzebú, ¿chu runë compañi ra mënë sa' të nargú mëdzabë la'ni ldu'u mënë? Mizmë nguiu ni gunë rall juzguë lë'ë të. 28Perë si talë con pudërë shtë Dios rguhia mëdzabë, hia bëga'a iurë; guëlladchi zuga'a Dios parë guënibë́'ai' lë'ë të. 29’¿Llallë gac tsutë́ tubi nguba'në lidchi tubi nguiu fuertë të parë guëdchisull pë shtënë mënë? Primërë napë quë guëlí'bill nguiu ni, iurní sí, zac guëdchisull pë shtënë mënë ni. 30’El quë nanë́di'i guëni'i favurë de na, nall cuntrë de na. El quë nadë rtëádi'i mënë lua, na ziquë tubi narsëllu'në mënë lua. 31’Rnia'a lu të de quë zac perdunë grë duldë shtë ra nguiu nu grë́të' didzabë narni'i rall, gunë më perdunë, perë si talë guni'i mënë di'dzë mal cuntrë Espíritu Santo, ni sí, jamás adë nídi'i perdunë. 32Cualquier narni'i didzabë guëc nguiu nabëshe'ldë Dios, zac perdúnëll perë el quë naruadi'dzë cuntrë Espíritu Santo, jamás adë gáquëdi'i perdunë parë guëdubi tiempë lu guë́'dchiliu rë', nilë́ lu stubi guë́'dchiliu nanadë tsalúdi'i. 33’Si talë hiaguë nahin cusë za'quë, zni rne'ein nashi za'quë. Si talë hiaguë nahin mal, pues nashi mal rne'ein. Shnashi hiaguë rlua'a pë hiaguin. 34Lë'ë të llëbní mbe'ldë, ¿llallë gac guëni'i të cusë za'quë? hia quë lë'ë të mizmë lë'ë të na të mal. Pues ruadi'dzë të zihani di'dzë dzabë naze'dë la'ni ldu'u të. 35Nguiu za'quë ruadí'dzëll cusë za'quë purquë cusë za'quë nanú la'ni ldú'ull. Perë ra nguiu mal ruadí'dzëll cusë mal purquë cusë mal nanú la'ni ldu'u rall. 36Perë na rnia'a lu të, dzë shtë juici grë mieti guëdë'ë rall cuendë lu Dios por grë ra di'dzë nagúpëdi'i rall cuidadë. 37Purquë según di'dzë nabiadi'dzë të, gunë më juzguë lë'ë të; gac salvar të u gac condenadë të. 38Iurní guni'i ra fariseo nu ra narlua'a lëy lu Jesús: ―Mësë, rac shtu'u na'a guëná na'a tubi señi, tubi milagrë ru'bë gúnël. 39Jesús bëquebi: ―Mënë mal nalë́ rac shtu'u rall guëná rall tubi sëñi nu milagrë ru'bë, perë hia jamás adë chu guëné'eru'u más sëñi, sulë sëñi ziquë naguc con Jonás. 40Ziquë Jonás gua la'ni mbeldë durantë tsunë dzë nu tsunë gue'lë, zni zac con nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; guëca'chi ra mënë lë́'i' la'ni ba'a; tsúhi' nga'li tsunë dzë nu tsunë gue'lë. 41Grë ra naguquëreldë ciudá shtë Nínive tsasuldí rall lu juici con ra mënë naquëreldë ne', nu guëni'i ra mënë shtë Nínive ra mënë nanabani ne' na rall culpablë purquë ra mënë shtë Nínive, iurë bini rall shti'dzë Jonás, bëabrí ldu'u rall con Dios. Gulë guná, hia bëdchini tubi más më importantë quë Jonás. 42Iurë gac juici shtë Dios, lë'ë reina nagunibë'a ladzë Sur, tsasuldill nu gúnëll juzguë mënë nanabani ne'; na rall culpablë purquë na'a ni bidë guënall lu Salomón të guëquë́ diáguëll llgabë shtë Salomón; perë gulë guná, hia bëdchini tubi más më importantë quë Salomón. 43’Iurë bëru'u mëdzabë la'ni ldu'u nguiu, rzëll catë nídi'i nisë. Rguílill catë cuézëll perë adë rdzélëdi'ill lugar. Iurní rní'ill: 44“Guëabría ldu'u mënë catë bërua'a”. Bëdzélëll nguiu ziquë tubi hiu'u bien arregladë nu limpi. 45Iurní tsaglli'i mëdzabë gadchi mëdzabë más mal quë lë́'ëll; riutë́ rall la'ni ldu'u nguiu ni. Por fin bëa'në nguiu peor quë antsë. Zni gac suceder con ra mënë mal rë'. 46Nianá Jesús ziagla'guë quëadí'dzi' lu ra mënë zihani, iurní bëdchini shni'a më con ra bëchi më. Rëta' rai' tëchi fuërë nu rac shtu'u rai' guadi'dzënú rai' lë'ë më. [ 47Bëdchini tubi nabëdchininú rsunë lu Jesús. Guní'ill: ―Lë'ë shní'al nu ra bë́chil zuga'a rai' tëchi fuërë; rac shtu'u rai' guadi'dzënú rai' lë́'ël.] 48Perë lë'ë më repi lu naguanú rsunë: ―¿Chull na shní'ahia? ¿Chull na bëcha? 49Iurní bë'në më sëñi con guia'a më; guni'i më shcuendë ra shini gusë'dë më: ―Ndë lë'ë shní'ahia nu ndë'ë na bëcha 50purquë grë́të' el quë narunë según voluntá shtë Shtada naquëbezë gube'e, na bëcha; nall zana, nu nall shní'ahia.

will be added

X\