San Mateo 11

1Iurë Jesús gualú guni'i më lla mudë guzia'a ra chi'bë chupë shini gusë'dë më, bëru'u më nga'li parë zia'a më. Bëlua'a më diza'quë lu ra mënë guë'dchi narëta' guëlladchi. 2Juan nanú lachigui'bë perë bíni' lo quë naquëhunë Cristo. Iurní bëshé'ldi' bëldá shmë́ni'; tsagná rall lë'ë Jesús 3parë guagna'bë di'dzë rall lu më: ―¿Gu lë́'ël nal Cristo, el quë napë quë guëdchini por partë shtë Dadë Dios, u napë quë guëlezë na'a stubi naguëdchini? 4Jesús repi: ―Gulë tsaguëchi lu Juan lo quë naguná të nu lo quë nabini të. 5Gulë biadi'dzë grë́të' lo quë naguná të: ra ciegu rna; ra cujë rzë; ra narac galguidzë ru'dzë ládi', guzunë́ rall; grë ra cue'të bëabrí rini rall. Ra tëgulë gubani rall stubi. Grë ra prubi quëquë́ diaguë rall diza'quë parë gac salvar rall. 6Guëquitë ldu'u ra naná tsagla'guë tsaldí ldu'i na, grë ra nartúdi'i lúhi' gáquëll shmëna. 7Iurë lë'ë shmënë Juan zëagzë́, iurní Jesús guzublú quëadi'dzë më shcuendë Juan. Repi më lu ra mënë: ―¿Pë guagná të lu shlatë; tubi ziquë gui'lli narni'bi mbë? 8Aquëdi'i. ¿Pë guagná të lu tubi nguiu nanacu lari chulë? Aquëdi'i. Lë'ë të nanë́ të de quë grë ra naracu con lari nalasac zihani dumí, quëreldë rall lidchi rëy. 9Por fin ¿pë guagná të lu tubi muzë shtë Dios? Perë sí, de verdá guná të tubi muzë shtë më mayurë quë ra nabiadi'dzë shti'dzë më guahietë. 10Juan na el quë narni'i Sagradas Escrituras: Na guëshe'lda tubi naguadi'dzë por na antsë guëlua'alul lu mënë. 11Guldía rnia'a, grë́të' ra mënë nagubani tiempë guahietë, nápëdi'i rai' más hunurë quë Juan. Perë rnia'a lu të, el quë namás humildë entrë ra mënë narialdí ldu'i diza'quë shtëna, napë rall más hunurë quë Juan. 12’Dizdë Juan Bautista hashtë iurne', ra mënë mal rac shtu'u rall guëzalú rall diza'quë shtë Dios parë adë tsutë́di'i mënë catë rnibë'a Dios. Ra narac shtu'u tsutë́ nezë za'quë, runë rall llëru'bë fuersë parë tsutë́ rall. 13Grë́të' lo quë nabëquë'ë ra muzë nabiadi'dzë shti'dzë Dios nu lo quë nabëquë'ë Moisés, guni'i rai' lo quë narac shtu'u Dios hashtë tiempë shtë Juan Bautista. 14Si talë lë'ë të rac shtu'u të tsaldí ldu'u të lo quë narnia'a de Juan, náhi' ziquë Elías. Juan náhi' el quë muzë shtë Dios guni'i guahietë napë quë guëdchini. 15Si talë rac shtu'u të tsasë́ të, gulë bëquë́ diaguë bien lo quë narnia'a. 16’Guadi'dza tubi comparaciuni lla na mënë tiempë ne'. Lë'ë rall na rall ziquë llguë'në nacaguitë. Zúbëga'a rall lu llguëa' nu rni'i rall fuertë lu sa' rall: 17“Bëdi'ldi na'a musiquë lëgrë perë adë bëguí'idi'i të. Bëdi'ldi na'a cantë tristë perë adë bí'nidi'i të.” 18Bëdchini Juan; adë gudáudi'i' zihani cusë nu adë bii'di'i' licor, perë lë'ë të rni'i të de quë nápi' tubi mëdzabë la'ni ldú'i'; por ni adë guanáldëdi'i të lë́'i'. 19Lueguë bëdchinia, nguiu nabëshe'ldë Dios; rni'i të rau sha'ta nu rni'i të ruhia vini. Rni'i të nahia amigu shtë pecadurë nu amigu shtë ra narunë cubrë impuestë, por ni adë rialdídi'i ldu'u të shti'dza. Manërë nacanihunë Dios na ziquë llni; rlua'ain la'ni vidë shtë ra naná riasë́ shti'dzë më de verdá. 20Iurní lë'ë Jesús guzublú quëgni'i më lu ra mënë guë'dchi catë bë'në më más milagrë ru'bë purquë ra mënë ni, adë bëabrídi'i ldu'u rall con Dios. Iurní guni'i më: 21―Prubi de lë'ë të mënë shtë guë'dchi Corazín. Prubi de lë'ë të mënë shtë guë'dchi Betsaida; purquë si talë mënë shtë Tiro nu Sidón nianá rall grë ra milagrë naguná të, pues hia niac cambi mudë nanabani rall; niabrí ldu'u rall con Dios. Niazubë rall lu dë nu niacu rall lari nagasë ziquë señi de quë bë'në nadzë'ë mudë nanabani rall. 22Na rnia'a lu të, dzë guëshe'ldë Dios juici guëc mënë shtë guë́'dchiliu, ra mënë shtë Tiro nu Sidón gunë rall sufrir menos quë lë'ë të. 23Nu rnia'a lu të naquëreldë guë'dchi Capernaum, runë nadchini të por tantë llni nabë'në të recibir, perë tsalú të lugar catë quëbezë ra tëgulë purquë mënë shtë ciudá Sodoma, si talë nianá rall milagrë cumë ziquë guná të, pues todavía nianá quëbezë guë'dchi Sodoma iurne'. 24Perë rnia'a lu të, dzë shtë juici lë’ë të gunë të recibir más cashtigu dushë quë ra mënë shtë regiuni shtë Sodoma. 25Tiempë ni Jesús biadi'dzënúhi' Shtádi': ―Dadë, dushquíllil, rnibë́'al gube'e nu guë́'dchiliu. Quëhuna alabar lë́'ël, Dadë; bëluá'al shtí'dzël lu mënë humildë, rac bë'a rallin. Perë nacahi shtí'dzël bë́'nël parë ra mënë narni'i na rall më ru'bë, ra mënë narianaldë tëchi llgabë nguiu. 26Zni bë́'nël Dadë purquë zni rac shtú'ul gac. 27’Lë'ë Shtada bëne'e grë́të' cusë rë' parë na; ni tubi chu runguë bë'a chu nahia de verdá, sulamëntë Shtada runguë bë́'ai'. Ni tubi chu runguë bë'a chu na Shtada de verdá, sulamëntë na runguë bë́'ahia chu náhi'. Nahia shini më; gunguë bë'a mënë Shtada sulamëntë si rac shtua'a guëluá'ahia nguiu ni Shtada. 28Gulë te'e lua grë́të' el quë narbedchídi'i ldu'i, grë të nariashac ldu'i por duldë shtë të, guënehia paz parë lë'ë të. 29Gulë bëca'a yuguë naguëdchi'ba guëc të nu gulë bësë'dë shti'dza. Nadú'uhia nu nalë́ pacënci nahia. Gulë te'e lua të guëdzelë të descansë parë almë shtë të. 30Ldai' nabëluá'ahia lu të, nalë́ sencigi nahin parë gua'a të ziquë tubi yuguë shashu. Lo quë narnibë́'ahia adë nagánëdi'in.

will be added

X\