San Mateo 10

1Iurní Jesús guna'bë chi'bë chupë shini gusë'dë më nu bëdë'ë më autoridá nu pudërë parë guëgú rai' ra mëdzabë la'ni ldu'u ra mënë nu parë gunëac rai' grë ra narunë sufrir galguidzë nu dulurë. 2Ndë'ë na lë ra poshtë; guëzá chi'bë chupë rai': primërë Simón; nápi' stubi lë́hi' Pedro. Nu bë'në më nombrar Andrés bëchi Pedro. Guna'bë më Jacobo nu bë́chi' Juan, shini Zebedeo. 3Guna'bë më Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el quë narunë cubrë impuestë. Guna'bë më Jacobo shini Alfeo. Guna'bë më Lebeo, nápi' stubi lë́hi' Tadeo. 4Guna'bë më Simón naná miembrë shtë partidë cananista, nu guna'bë më Judas Iscariote el quë nabë'në intriegu lë'ë Jesús. 5Jesús gunibë'a guëzá chi'bë chupë nguiu ni; guni'inú më lë'ë rai' lla guzia'a rai'. Repi më lu rai': ―Adë tsádi'i të regiuni catë quëreldë ra nadë nádi'i më israelitë. Nu adë tsutë́di'i të guë'dchi Samaria. 6Más bien tsa të lu ra mënë naná ziquë lli'li naguniti, quiere decir, naciuni Israel. 7Gulë biadi'dzë lu mënë lla tsutë́ mënë catë rnibë'a Dios purquë hia lë'ë iurë ziagdchini të guënibë'a më. 8Gulë bënëac ra narac llu'u. Gulë bëcua'ñi ra tëgulë. Gulë bënëac narac galguidzë ru'dzë ládi'. Gulë cu grë́të' mëdzabë la'ni ldu'u ra mënë. Lë'ë të bë'në të recibir pudërë ndigá; gulë bëdë'ë sin quë gúnëdi'i të cubrë. 9’Adë guá'adi'i të orë, ni bëdchichi, ni dumí mitu'në. 10Adë guá'adi'i të panitë parë quë dumí. Adë guá'adi'il chupë manguë, nilë chupë par rachi. Adë guá'adi'il bastunë. Pues el quë narunë dchi'ni napë derechë parë gaull lidchi shlámëll. 11’Iurë lë'ë të guëdchini të tubi guë'dchi u tubi ranchi, gulë quili nga'li tubi mënë naná runë tucarë guëquë́ diaguë shti'dza. Hia nga'li guëa'në të lídchill hashtë iurë lë'ë të guëbi' të. 12Iurë lë'ë të tsutë́ të lidchi mënë ni, gulë bë'në saludar lë́'i' con tubi diza'quë. 13Si talë ra mënë ni runë tucarë guëquë́ diáguëll shti'dza, gulë bëdë'ë bendición shtë të nga'li; perë si talë adë guëquë́ diáguëdi'i rall shti'dzë të, si talë adë nádi'i ra mënë më za'quë, gulë biequi nga'li con grë diza'quë shtë të. 14Si talë në́di'i mënë ni gunë recibir diza'quë nu në́di'ill guëquë́ diáguëll shti'dzë të, iurní gulë bëru'u hiu'u ni u guë'dchi ni. Iurní gulë guëdchibi gushëguiu'u nadchi'bë guëa' të ziquë sëñi de quë adë gualdídi'i ldu'u rall. 15Guldía rnia'a, dzë shtë juici más llëru'bë na cashtigu parë guë'dchi ni quë parë ra mënë shtë Sodoma u Gomorra. 16’Gulë guná, na guëshe'lda lë'ë të cumë ziquë ra lli'li ladi ra ma dushë, perë gulë gac nasini cumë ziquë serpientë, nu gulë gac nadu'u ziquë palumë. 17Gulë gapë cuidadë ra mënë shtë lugar ni; gunë rall intriegu lë'ë të lu ra gubiernë nu hashtë guëne'e rall galnë́ lë'ë të la'ni iádu'u. 18Tsanú rall lë'ë të lu ra gubernadurë nu lu rëy purquë na të shmëna. Zni gac të testigu shtëna delantë lu ra autoridá hashtë delantë lu ra nanádi'i më israelitë. 19Perë iurë lë'ë rall gunë rall intriegu lë'ë të lu ra gubiernë, adë rquëdí'nidi'i ldu'u të por lo quë naguëni'i të lu rall u por lo quë naguadi'dzë të lu ra mënë, purquë iurë lë'ë iurë guëga'a, Dios guësëdchini më di'dzë parë guadi'dzë të 20purquë lëdë lë́'ëdi'i të guadi'dzë të sino lë'ë Espíritu Santo naze'dë de Shtadë të, guadí'dzi' por lë'ë të. 21’Ra nguiu gunë rall traicionar ra bëchi sa' rall të parë gati sa'll. Ra shtadë ra mënë gunë rall traicionar shini rall. Shini rall guëásëll guëc shtadë rall hashtë quini rall shtadë rall. 22Grë́të' mënë shtë guë́'dchiliu guëná zá'quëdi'i rall lu të purquë na të shmëna, perë el quë nagac firmë hashtë fin, ndë'ë gac salvar. 23Iurë lë'ë mënë guëzunaldë rall lë'ë të cualquier tubi guë'dchi catë guëdchini të, gulë bëru'u nga'li; gulë bëllu'në hashtë stubi guë'dchi purquë guldía rnia'a, lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu guëdchíni' antsë quë lë'ë të guadi'dzënú të diza'quë lu mënë guëdubi guë'dchi shtë Israel. 24’Ni tubi narsë'dë lu shmë́si', lasáquëdi'ill más quë mësë shtë́nëll. Ni tubi muzë lasáquëdi'i más quë shlámi'. 25El quë narsë'dë, tsull cunformë según el quë naquëglua'a, hashtë despuësë iurní tsalú studi shtë́nëll, iurní gáqui' ziquë lë'ë mësë. Zni na tubi muzë parë lu shlámëll. Ziquë tubi nguiu con shíni', cagni'i ra mënë rnibë'a mëdzabë Beelzebú na, nu zac guëni'i rall rnibë'a mëdzabë lë'ë të. 26’Por ni rnia'a lu të, adë rdzë́bëdi'i të ra mënë. Pues ni tubi cusë nanaga'chi adë guëá'nëdi'in sin adë guërú'udi'in lu llni. Nu grë cusë naga'chi, napë quë guëdë'ë mënë cuendë de ni. 27Lo quë narnia'a lu të apartë, gulë guni'i di'dzë ni delantë lu grë mënë. Lo quë nabëluá'ahia lu të apartë, gulë guni'i fuertë dizdë guëc hiu'u. 28Adë rdzë́bëdi'i të ra narguini cuerpë perë adë gáquëdi'i quini rall almë. Más bien gulë bëdzëbë el quë nanapë pudërë guëzalú cuerpë nu almë la'ni gabildi. 29’Rdu' ra ma'ñi, chupë ma por tubi centavë, perë ni tubi de lë'ë ra ma adë rátidi'i sino quë lë'ë Dadë Dios adë guëdë'ë më sí; Dios rdë'ë më cuendë. 30Napë më cuendë bëldá guitsë guë́quël. 31Adë rdzë́bëdi'i të; pues más lasac të quë ra ma'ñi. 32’Grë́të' el quë naguëquebi favurë de na delantë lu ra mënë, na guëquebia favurë de lë́'ëll delantë lu Shtada naquëbezë gube'e. 33Perë si talë nanú el quë narni'i nádi'ill shmëna delantë lu ra mënë, na guna negar lë́'ëll delantë lu Shtada naquëbezë gube'e. 34’Adë rúnëdi'i të shgabë të de quë zeldënúa paz lu guë́'dchiliu rë'. Pues adë zeldënúdia'a parë cuedchí ldu'u mënë con sa'll lu guë́'dchiliu sino parë gac dividir mënë por shti'dza. 35Na zelda parë grë ra nguiu guëasë rall guëc shtadë rall, shtsa'pë rall guëasë rall guëc shni'a rall. Nu ra lli'lli guëasë rall guëc suëgrë rall. 36De mudë de cadë tubi rall gac rall enemigu parë famili shtënë rall. 37’El quë narac shtu'u shtádi' u shní'ai' más quë rac shtú'ull na, adë rlluí'idi'i gáqui' shmëna. El quë narac shtu'u llgá'ni' u shtsápi' más quë rac shtú'ull na, adë rllúi'idi'i gáquëll shmëna. 38El quë nadë gúnëdi'i renunci prupi deseo shtë́nëll, si talë adë në́di'i gátill por na; si talë adë tsanáldëdi'ill shneza, nguiu ni nasáquëdi'ill gáquëll shmëna. 39El quë narac shtu'u gac salvar vidë shtë́nëll, guënítill vidë shtë́ni', perë el quë naguëniti vidë shtë́ni' por na, ni gac salvárëll. 40’El quë narunë recibir cualquier tubi de lë'ë të, mënë ni también rúnëll recibir na. El quë narunë recibir na, mënë ni rúnëll recibir el quë nabëshe'ldë na. 41El quë narunë recibir tubi shmuzë Dios purquë ze'dë mënë ni de Dios, ni gúnëll recibir mizmë premi nardë'ë Dios parë ra shmuzë më nabiadi'dzë shti'dzë më. El quë narunë recibir tubi nguiu za'quë purquë nall më za'quë, mënë ni gúnëll recibir premi shtë më za'quë. 42Cualquier el quë naguëdë'ë tubi vasë nisë galë, të gu tubi más humildë shmëna, guldía rnia'a lu të, segurë guëdë'ë Dios tubi premi cá'all.

will be added

X\