San Mateo 1

1Ndë'ë na listë shtë ra shtadë guëlú Jesucristo. Guc më llëbní David nu guc më llëbní Abraham. 2Abraham guc shtadë Isaac. Hia na gubani Isaac gúqui' shtadë Jacob. Hia lë́'i' gúqui' shtadë Judá con ra bë́chi'. 3Judá guc shtadë Fares nu Zara. Tse'lë Judá bërulë́ Tamar. Fares guc shtadë Esrom; hia na gubani Esrom gúqui' shtadë Aram. 4Aram guc shtadë Aminadab. Hia tiempë na gubani Aminadab gúqui' shtadë Naasón. Hia lë'ë Naasón gúqui' shtadë Salmón. 5Salmón guc shtadë Booz; shni'a Booz guc Rahab; Booz guc shtadë Obed; shni'a Obed guc Rut. Obed guc shtadë Isaí. 6Isaí guc shtadë rëy David. Hia rëy David guc shtadë Salomón nu shni'a Salomón guc tse'lë tëgulë Urías. 7Salomón guc shtadë Roboam. Hia lë'ë Roboam guc shtadë Abías. Hia lë'ë Abías guc shtadë Asa. 8Asa guc shtadë Josafat nu Josafat guc shtadë Joram. Hia na gubani Joram gúqui' shtadë Uzías. 9Uzías guc shtadë Jotam nu Jotam guc shtadë Acaz. Hia na gubani Acaz gúqui' shtadë Esequías. 10Esequías guc shtadë Manasés. Hia na gubani Manasés gúqui' shtadë Amón nu Amón gúqui' shtadë Josías. 11Josías guc shtadë Jeconías nu con ra bë́chi'. Tiempë ni bia'a ra mënë lë'ë ra israelitë ziquë prësi parë Babilonia. 12Despuësë de ni, Jeconías guc shtadë Salatiel nu guc Salatiel shtadë Zorobabel. 13Zorobabel guc shtadë Abiud. Hia na gubani Abiud gúqui' shtadë Eliaquim nu Eliaquim gúqui' shtadë Azor. 14Azor guc shtadë Sadoc. Hia iurë na gubani Sadoc gúqui' shtadë Aquim. Aquim guc shtadë Eliud. 15Eliud guc shtadë Eleazar nu Eleazar gúqui' shtadë Matán. Matán guc shtadë Jacob. 16Jacob guc shtadë José, tse'lë María. Hia lë́'i' guc shni'a Jesús. Jesús nápi' stubi lë, Cristo. 17Manërë ni naescritë ndë'ë chidá generación, mënë naná shtadë guëlú Jesús; gubani rai' entrë Abraham hashtë David. Nu zac naescritë ndë'ë lë shtadë guëlú Jesús naná guc stubi chidá generación entrë David hashtë bia'a ra mënë ra israelitë parë Babilonia. Nu naescritë ndë'ë lë shtë mënë naná stubi chidá generación, ra naguquëreldë dizdë tiempë gua rai' Babilonia hashtë gulë Jesucristo. 18Zndë'ë guc iurë gulë Jesucristo. María, shni'a më nápi' comprumisi parë guëtsë́'ai' con José. Antsë de quë guëquëreldë rai' juntë, hia lë'ë María bëdzéli' nua shíni' por pudërë shtë Espíritu Santo. 19José, tse'lë María, na tubi nguiu za'quë. Guc shtu'u José niasá'ni' lë'ë María sin quë adë niac bë́'adi'i ra mënë parë adë guërú'udi'i shtu shtë María. 20Mientras quëhúni' llgabë zni, tubi ianglë shtë Dios bëlua'alú lu mbëca'ldë nu repi ianglë: ―José, llëbní David, adë rdzë́bëdi'il gúnël recibir María cumë ziquë tsé'lël purquë lë'ë shíni' zé'di' por pudërë shtë Espíritu Santo. 21Lë'ë María gápi' tubi shíni' nu guërulë́ me'dë Jesús. Zni guërulë́ me'dë purquë lë́'i' gúni' salvar ra shmënë më de grë duldë shtë rall. 22Grë́të' ndë'ë guzac parë gac cumplir lo quë naguni'i Dadë Dios lu muzë nabiadi'dzë shti'dzë më guahietë; bëquë́'ëi': 23Lë'ë lliguëna'a gua shíni' nu gápi' tubi me'dë naguërulë́ Emanuel. Lë ni runë cuntienë: Dios con lë'ë hia'a. 24Iurë lë'ë José gubani lu mbëca'ldë, bë́'ni' tal cumë guni'i ianglë lúhi'. Bë́'ni' recibir María cumë ziquë tsé'li'. 25Perë adë guquëréldëdi'i rai' ziquë tsé'li' hashtë iurë lë'ë shini María bëdchini lu guë́'dchiliu. Iurní bëdë'ë José lë me'dë; bërulë́hi' Jesús.

will be added

X\