San Marcos 9

1También guni'i më: ―Guldía, nabani bëldá mënë ndë'ë; adë gátidi'i rall hashtë guëná rall de quë cagnibë'a Dios la'ni ldu'u mënë, de quë hia rnibë'a më con pudërë. 2Gudëdë shu'pë dzë; Jesús bia'a Pedro nu Jacobo nu Juan; ziazú rai' tubi dani ru'bë. Iurní Jesús guc cambi delantë lu ra shini gusë'dë më. 3Shabë më guc cambi hashtë rabëni'i tantë naquichin ziquë ni tubi biashtildi adë gúnëdi'i gan guësëquichin. 4Bëlua'alú Elías nu Moisés lu rai'. Guná rai' quëadi'dzë Jesús con Elías nu Moisés. 5Iurní Pedro guni'i: ―Mësë, nabënë dzu hia'a ndë'ë. ¿Pë zëdëntsa'u na'a tsunë ranchi ndë'ë? tubin parë lë́'ël guëquëréldël, stubin parë Moisés, stubin parë Elías. 6Perë rac bë́'adi'i Pedro pë guní'i' tantë bëdzëbë ra shini gusë'dë më. 7Iurní bëdchini tubi shcahi nabësë'au grë rai', nu bini rai' tubi bë naguni'i la'ni shcahi: ―Ndë'ë lë'ë shinia narac shtua'a; gulë bëquë́ diaguë shtí'dzi'. 8Iurní guná ra shini gusë'dë më grë ladë; ni tubi chu lu guná rai'; sulë Jesús zuga'a. 9Bietë rai' lu dani. Gunibë'a më ni tubi chu lu guepi rai' naguná rai' lu dani hashtë iurë lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu tsashtë́hi' ladi ra tëgulë. 10Adë chu lu biadí'dzëdi'i rai' lo quë guná rai' guëc dani perë guna'bë di'dzë lu sa' rai' pë runë cuntienë shti'dzë më de quë tsashtë́hi' ladi ra tëgulë. 11Iurní guna'bë di'dzë rai' lu më: ―¿Pëzielú rni'i ra mësë shtë lëy de quë Elías napë quë guídi' primërë? 12Bëquebi më: ―Verdá nahin. Hia bidë Elías të parë gunë zá'qui' grë́të' ra cusë. Perë ¿pë rni'i ra Sagradas Escrituras cerquë shcuendë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu? Pues rni'i rahin de quë gúni' sufrir; sac zíhi'; nu gunë mënë desprëci lë́'i'. 13Guná, hia bidë Elías nu bë'në ra mënë lo quë naguc shtu'u rall. Lo quë naná escritë de lë́'i' hia guc cumplir. 14Bëagrí rai' catë zubë los de más shini gusë'dë më. Guná rai' zihani mënë alrededurë shtë rai'. Ra mësë narlua'a lëy gudildi di'dzë rall con lë'ë rai'. 15Iurë guná ra mënë lu Jesús, guasë́ ldu'u rall; be'dë guëllu'në rall lu më parë gunë rall saludar lë'ë më. 16Iurní guna'bë di'dzë Jesús lu rall: ―¿Pëllë quëadi'dzë të nga'li? ¿Pëzielú gudildi di'dzë të? 17Iurní tubi nguiu bëru'u ladi grë mënë; guní'ill: ―Mësë, zeldënúa llga'na lul. Nápëll tubi mëdzabë la'ni ldú'ull. Nall gu'pë, bë'në mëdzabë. 18Ancalë rna'zi mëdzabë lë'ë llguë'në, rru'ldë mëdzabë lë́'ëll lu guiu'u. Rru'u bëchini rua'll nu rchushí lai'll. Zni másru'u rbá'cull. Ze'dënúa lë́'ëll lu shini gusë́'dël perë adë bë́'nëdi'i rall gan nëac llguë'në. 19Repi më iurní: ―Lë'ë të nalë́ naguëdchi ldu'u të. ¿Hashtë guc guëbezënúa lë'ë të, të parë tsaldí ldu'u të shti'dza? ¿Blac tiempë guëquëreldënúa lë'ë të, të parë tsaldí ldu'u të? Gude'enú shínil lua. 20Iurë be'dë guënú shtadë llguë'në lë'ë llguë'në lu Jesús, guná mëdzabë gu'pë lu Jesús. Bëru'ldë mëdzabë ngulë'në lu guiu'u. Bëchi'chi llguë'në nu gu'të gudu'bi llguë'në lu guiu'u; bëru'u bëchini rua'll. 21Jesús guna'bë dí'dzi' lu shtadë llguë'në: ―¿Blac tiempë rac llu'u llguë'në? Bëquebi shtadë llguë'në: ―Dizdë nabí'chill. 22Zihani vueltë bëtia'a mëdzabë lë́'ëll lu gui'i u lu nisë të gati llguë'në. Si talë záquël gunëáquël lë́'ëll zudu'pë, bë'në favurë; bëga'a ldú'ul lë'ë na'a. 23Guni'i Jesús lu shtadë llguë'në: ―¿Pëzielú rní'il lua zni'i? Si talë tsaldí ldú'ul Dios, lë'ë më gunë më grë́të' cusë parë lë́'ël. 24Lueguë shtadë llguë'në guni'i fuertë: ―Rialdí ldua'a perë bë'në compañi na të tsaldí ldua'a más. 25Jesús guná nalë́ zihani mënë bëdëá hashtë rdia'a lu sa' rall. Iurní fuertë guni'i më guëc mëdzabë: ―Lë́'ël mëdzabë naná gu'pë nu cue'të, rnibë́'ahia lë́'ël; bëru'u de llguë'në rë' nu adë guëabrídi'i tsutël la'ni ldú'ull jamás. 26Iurní lë'ë mëdzabë gurushtiá nu bërú'ldëll lë'ë llguë'në lu guiu'u nu bësé'sëll lë'ë llguë'në. Bëru'u mëdzabë; bëa'në llguë'në ziquë naguti. Zihani mënë guni'i hia guti llguë'në. 27Perë Jesús guna'zi guiá'all parë bëldisë më lë́'ëll. Guasuldill. 28Iurní guatë́ Jesús tubi hiu'u nu ra shini gusë'dë më guatë́ rai'. Guna'bë di'dzë rai' lu Jesús: ―¿Pëzielú adë bë́'nëdi'i na'a gan niagú na'a mëdzabë fier la'ni llguë'në? 29Repi Jesús: ―Sulë si talë rialdí ldu'u të de verdá nu gunë të ayunë, iurní gapë të pudërë parë guëgú të mëdzabë ziquë mëdzabë rë'. 30Bëru'u rai' lugar ni; gudëdë më nezë Galilea. Adë guc shtu'u më ni tubi chu gac bë'a ca zia'a rai' 31purquë quëglua'a më ra shini gusë'dë më. Guni'i më lu rai': ―Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. Gac entregara lu guia'a mënë të quini rall na perë dzë tsunë tsashtë́a ladi ra tëgulë. 32Adë guasë́di'i rai' shti'dzë më. Bëdzëbë rai' niana'bë di'dzë rai' lu Jesús pë runë cuntienë lo quë naguni'i më. 33Iurní bëdchini rai' guë'dchi Capernaum. Iurë nanú rai' la'ni hiu'u, guna'bë di'dzë më lu ra shini gusë'dë më: ―¿Pë cagni'i lu sa' të nga'li iurë ze'dë zu të nezë? 34Bëac dchi rai' purquë bëchupë di'dzë rai' chu namás më lasac entrë lë'ë rai'. 35Iurní guzubë më; guna'bë më ra chi'bë chupë shini gusë'dë më; guni'i më: ―Si talë tubi të rac shtú'ul gáquël më más lasac lu sa'l, napë quë gáquël lúltimë de grë të nu napë quë gúnël sirvë los de más sa'l. 36Iurní guna'bë më tubi llguë'në; bëzú më llguë'në guëláu ladi ra shini gusë'dë më. Gudëdchi më lë'ë llguë'në nu guni'i më lu rai': 37―El quë naquëhapë tubi llguë'në ziquë ndë'ë purquë mënë ni rac shtú'ull na, también quëhúnëll recibir na. El quë naquëhunë recibir na, también quëhúnëll recibir el quë nabëshe'ldë na. 38Iurní Juan guni'i lu Jesús: ―Mësë, guná na'a tubi nguiu; rgull mëdzabë la'ni ldu'u mënë iurë rní'ill lël, perë lë'ë na'a bëdë'në na'a prohibë tsaglá'guëdi'i gull mëdzabë purquë adë rzënúdi'ill lë'ë hia'a. 39Jesús guni'i: ―Adë chu guëcádi'i lë́'ëll purquë el quë naquëhunë milagrë por pudërë shtëna, adë nádi'ill capaz guëní'ill cuntrë na. 40El quë nadë rní'idi'i cuntrë lë'ë hia'a, nall favurë de lë'ë hia'a. 41Cualquier mënë naguëne'e tubi vasë nisë gu të, rné'ell nisë ni purquë na të shmëna, segurë guëdë'ë Dios premi ca'a nguiu ni. 42Iurní repi më: ―Cagnia'a shcuendë tubi më humildë naná rialdí ldu'i na. El quë narlua'a tubi më humildë mal nezë të gúnëll duldë, mejurë galdë nguiu ni tubi guichi ru'bë iénill; tsagrú'ldëll lë́'ëll la'ni nisëdu'u. 43Si talë guiá'al rac shtu'u guëldaguë lë́'ël lu duldë, bëchuguë guiá'al. Mejurë guëdchínil con tubsë guiá'al catë nápël vidë sin fin quë guëdubi cuerpë tsal gabildi. Ndë nunquë rëáldëdi'i be'lë. [ 44nu mbiziuguë adë rátidi'i; nunquë adë rëáldëdi'i gui'i.] 45Si talë guëa'l rac shtu'u guëldaguë lë́'ël lu duldë, bëchuguë guëa'l. Mejurë guëdchínil tubsë guëa'l catë nápël vidë sin fin quë guëdubi cuerpë guziá'al gabildi catë nunquë rëáldëdi'i be'lë [ 46nu rátidi'i mbiziuguë nu adë rëáldëdi'i gui'i.] 47Si talë slul rac shtu'u guëldaguë lë́'ël lu duldë, gulú slul. Mejurë tsutël catë rnibë'a Dios tubsë slul, no sea tsal gabildi con guërupë slul. 48Ndë ra mbiziuguë rátidi'i nu nunquë rëáldëdi'i be'lë. 49’Grë mieti napë quë gac purificar rai' con be'lë. [Guëtia'a mënë du'pë zedë guëc ma nadchi'bë lu bëcu'guë.] 50Nabënë na zedë perë si talë nápëdi'i zedë sabor, ¿lla gunë nguiu të guëabrí sabor shtë zedë? Gulë gapë zedë shtë galnadu'u nu gulë gac më pacënci delantë lu sa' të.

will be added

X\