San Marcos 8

1Guc tubi dzë zihani mënë bëdëá lu më, nu nápëdi'i rall nagáu rall. Jesús guna'bë ra shini gusë'dë më; guni'i më: 2―Nalë́ rga'a ldua'a ra mënë rë' purquë hia guc tsunë dzë ze'dë naldë rall na nu nápëdi'i rall nagáu rall. 3Si talë guëshe'lda lë'ë rall lidchi rall sin adë gáudi'i rall, sca'a mbee'zë rall lu nezë. Bëldá rall zitu ze'dë rall. 4Ra shini gusë'dë më bëquebi: ―¿Ca guiá ca'a hia'a guetështildi gau rall? Ni tubi mënë quëréldëdi'i ndë'ë. 5Jesús guna'bë di'dzë: ―¿Bëldá guetështildi napë të? Guni'i rai': ―Gadchi. 6Iurní Jesús gunibë'a subë mënë zihani lu guiu'u. Guna'zi më guëzá guetështildi. Bëdë'ë më graci lu Dios; lueguë bëshullë më guetështildi; bëdë'ë më cua'a ra shini gusë'dë më të qui'dzë raihin parë gau ra mënë. 7Nu nua'a rai' bëldá mbeldë. Jesús bëdë'ë graci; guni'i më lu shini gusë'dë më të qui'dzë rai' mbeldë lu ra mënë. 8Grë́të' mënë gudáu rall hashtë catë lu bielë rall. Iurní bëtëá rai' gadchi tëpë pedasë nabë'në subrë. 9Grë ra nagudáu na ra ziquë tapë mili nguiu. 10Iurní bë'në Jesús despedir ra mënë; be'pi më la'ni barcu con ra shini gusë'dë më të zia'a rai' regiuni nalë Dalmanuta. 11Bëdchini ra fariseo lu Jesús. Guzublú rchupë di'dzë rall. Bëtë'dë rall tubi prëbë lë'ë më, nihunë më tubi milagrë lu rall. 12Bëca'a ldu'u më nu guni'i më: ―¿Pëzielú rac shtu'u të guëná të tubi milagrë? Guldía rnia'a lu të; gúnëdia'a ni tubi milagrë delantë lu të. 13Iurní bësëa'në më lë'ë ra mënë të güe'pi më stubi vueltë la'ni barcu. Zia'a më stubi ladë rua' nisë ru'bë. 14Ra shini gusë'dë më nua'a tubsë guetështildi la'ni barcu purquë bëa'ldë ldu'u rai' niua'a rai' nagáu rai'. 15Jesús guni'i lu rai': ―Gulë gupë cuidadë levadurë shtë ra fariseo nu levadurë shtë Herodes. 16Iurní guzublú guni'i rai' lu sa' rai': ―Aquë. Adë chu nuá'adi'i guetështildi, por ni rni'i më zndë'ë. 17Jesús guc bë'a la'ni ldú'i' lo quë nabë'në rai' llgabë. Guni'i më: ―¿Pëzielú rni'i lu sa' të nuá'adi'i të guetështildi? ¿Pë adë riasë́di'i të? ¿Pë adë rdë́'ëdi'i të cuendë? ¿Pë naguëdchi ldu'u të? 18¿Pë adë nápëdi'i të slu të parë guëná të? ¿Pë adë rini të? ¿Pë adë rëagná ldu'u të milagrë nabëna? 19Dzë na bëshulla guetështildi parë gudáu ga'i mili nguiu, ¿bëldá tëpë pedasë bëtëá të? Bëquebi rai': ―Chi'bë chupë tëpë. 20―Nu iurë bëshulla gadchi guetështildi parë tapë mili nguiu, ¿bëldá tëpë pedasë bëtëá të? Guni'i rai': ―Gadchi tëpë. 21Guni'i më lu rai': ―¿Pë la'di guëdë́'ëdi'i të cuendë chu nahia? 22Iurní bëdchini rai' guë'dchi Betsaida. Be'dënú ra mënë tubi ciegu lu më. Bë'në rall ruëguë guëdchi'bë më guia'a më guëc ciegu të guëáquëll. 23Guna'zi më guia'a ciegu; guanú më lë́'ëll fuërë shtë guë'dchi. Bëtia'a më du'pë shënë më rua' slull; bëdchi'bë më guia'a më guë́quëll nu guna'bë di'dzë më: ―¿Gu rnal du'pë? 24Lë'ë ciegu guná guia'a; répill lu më: ―Rnahia lu ra mënë cumë ziquë ra hiaguë; ziazú rahin. 25Iurní bëdchi'bë Jesús guiá'ai' rua' slu ciegu stubi. Bëldisë më lull guia'a. Lueguë bëac slull; be'rquë rnall zitu. 26Iurní Jesús bëshe'ldë lë́'ëll; ziagzëll lídchill. Guni'i më: ―Adë tsutël guë'dchi nu adë chu lu guadí'dzëdi'il lo quë nabëna. 27Jesús nu ra shini gusë'dë më gua rai' parë regiuni nalë Cesarea Filipo. Iurë ziazú më nezë, guna'bë di'dzë më lu rai': ―¿Chu rni'i mënë nahia? 28Bëquebi rai': ―Nanú mënë narni'i nal Juan Bautista. Stúbill rni'i nal Elías. Sëbëldá mënë rni'i nal tubi nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë. 29Repi Jesús lu rai': ―Lë'ë të ¿chu rni'i të nahia? Pedro guni'i: ―Nal Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́'al. 30Iurní gunibë'a më adë chu lu guadí'dzëdi'i rai' na më Cristo. 31Iurní guzublú rlua'a Jesús lë'ë ra shini gusë́'dëi' de quë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, gúni' sufrir demasiadë. Guni'i më ra mëgulë narnibë'a nu ra bëshuzi namás lasac con ra mësë narlua'a lëy, gunë rall desprëci lë'ë më. Guni'i më quini rall lë'ë më perë despuësë de tsunë dzë, tsashtë́ më ladi ra tëgulë. 32Clarë guni'i më di'dzë ni. Iurní Pedro bia'a lë'ë Jesús tubi ladë nu guzublú gudildi Pedro lë'ë më. 33Jesús bëdchigrë́ lu më; guná më lu shini gusë'dë më. Gudildi më lë'ë Pedro; fuertë guni'i më: ―Guabsú lua, Satanás. Adë rúnëdi'il llgabë ziquë Dios sino ziquë mënë shtë guë́'dchiliu. 34Iurní guna'bë Jesús ra shini gusë'dë më nu ra mënë zihani; guni'i më lu rall: ―Si talë nanú mënë narac shtu'u gáquëll shmëna, napë quë gúnëll renunci prupi deseo shtë́nëll. Napë quë gáquëll dispuestë gátill por na; nu guidë náldëll na. 35El quë nadë rac shtú'udi'i gati por na, zátill. Perë el quë naguëniti vidë shtë́ni' por na nu por diza'quë, guëbánill parë siemprë; gac salvárëll. 36Adë pë rlluí'idi'i gunë nguiu gan grë́të' cusë lu guë́'dchiliu nu despuësë guënítill vidë shtë́nëll, adë nídi'i fin parë lë́'ëll. 37¿Pë ofrendë guëdë'ë nguiu lu Dios parë gac salvárëll? 38Ra mënë bësa'në rall shnezë Dios nu napë rall zihani duldë. Cualquier de lë'ë nguiu si talë rtu lull de na; si talë rtu lull de diza'quë delantë sa'll, iurní guëtú lua de lë'ë nguiu ni iurë gueldë guëdchinia de gube'e. Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; guëdchinia con ra ianglë shtë gube'e. Guëdchinia con pudërë nu llni shtë Dios.

will be added

X\