San Marcos 7

1Bëdchini bëldá fariseo lu Jesús nu mësë narlua'a lëy, bëdchini rall lu më. Na rall më Jerusalén. 2Guná rall lu shini gusë'dë më; gudáu rai' guetështildi sin quë adë bë́'nëdi'i rai' cumplir ziquë na custumbrë; adë gudíbidi'i rai' guia'a rai' ziquë custumbrë religiusë shtë ra fariseo. Iurní bë'në rall juzguë ra shini gusë'dë më. 3Ra fariseo nu grë ra mënë israelitë, adë ráudi'i rall sin quë adë rié'tidi'i guia'a rall zihani vueltë. Ziagla'guë rall con ra custumbrë shtë ra mëgulë. 4Iurë rëabrí rall lu llguëa' antsë gau rall, razë rall bien ziquë custumbrë religiusë. Zihani custumbrë napë rall, cusë ziquë rguibi rall vasë nu mbluri nu ra bandëjë, nu zac hashtë ra camë rguibi rall. 5Ra fariseo nu ra mësë guna'bë di'dzë rall lu Jesús: ―¿Pëzielú shini gusë́'dël adë rúnëdi'i rall cumplir custumbrë shtë ra shtadë guëlú hia'a sino rau rall guetështildi sin quë adë rié'tidi'i guia'a rall? 6Jesús guni'i: ―Na të falsë. Guldí Isaías el quë nabiadi'dzë shti'dzë Dios; guní'i' shcuendë të lla na të. Bëquë́'ëi' shti'dzë Dios narni'i: Ra mënë rë' rac shtu'u rall na nadë más con rua' rall, perë ldu'u rall nalë́ zitu zuga'a parë na. 7Adë rlluí'idi'i ra cusë narunë rall iurë quëhunë rall adorar na. Enseñansë shtë rall nadë más nahin tubi mandadë shtë nguiu. 8Rlua'a tëchi të lu mandamientë shtë Dios parë gunë të cumplir ra custumbrë shtë të, ziquë rguibi të vasë nu ra mbluri nu zihani cusë más quëhunë të cumplir. 9Nu guni'i më lu rall: ―Quëgsiguë́ të; rsa'në të mandamientë tubi ladë; más canaldë të tëchi custumbrë shtë të 10purquë Moisés bëquë'ë: “Gápël rëspëti lu shtádël nu lu shní'al”. También bëquë'ë Moisés: “El quë nargué guëc shtádi' u shní'ai' napë quë quini mënë nguiu ni”, 11perë lë'ë të rni'i të: “Si talë tubi nguiu guépill lu shtádi': Grë dumí narunë tucarë guënehia cá'al, na corbán, nahin sulë parë Dios”. 12Si talë guëni'i nguiu zni, iurní rni'i të rquí'nidi'i guëdë'ë nguiu dumí ca'a shtádi'. 13Pues zni cagni'i të lasáquëdi'i shti'dzë Dios. Más ziagla'guë të tëchi ra custumbrë, nu rlua'a të custumbrë ni lu ra shini gusë'dë të. Zihani cusë igual runë të. 14Stubi vueltë guna'bë Jesús ra mënë zihani nu guni'i më: ―Gulë bëquë́ diaguë nu gulë guasë́ nacagnia'a lu të. 15Lo quë nagáu nguiu, adë rshí'nidi'i ldu'u nguiu perë ra didzabë narru'u rua'll, sí, ni rshi'ni ldú'ull. [ 16Si talë rac shtú'ul tsasël, gulë bëquë́ diaguë grë lo quë narnia'a lu të.] 17Iurní bëru'u më ladi ra mënë; guatë́ më lidchi më. Guna'bë di'dzë ra shini gusë'dë më pë runë cuntienë comparaciuni rë'. 18Guni'i më: ―¿Pëllë nu lë'ë të adë riasë́di'i të shti'dza? ¿Pëllë adë rac bë'a të naráu nguiu adë rúnëdi'i manchë ldú'ull? 19purquë adë riutë́di'i naráu nguiu la'ni ldú'ull sino riutëhin la'ni shpúchill; despuësë rru'uin. Manërë ni guni'i më grë naráu mënë naza'quin; adë rúnëdi'in manchë ldu'u nguiu. 20Nu guni'i më: ―Lo quë narru'u la'ni rua' mieti, ni ze'dë de la'ni ldu'u nguiu. Ni sí, canihunin manchë ldu'u nguiu. 21La'ni ldu'u nguiu rru'u grë́të' cusë mal: mal llgabë, rquënú nguiu tse'lë mënë, napë nguiu zihani na'a nu ra na'a napë zihani nguiu. 22Rbaa'në rall pë shtë mënë; rguini rall sa'll; rzebi ldu'u rall pë shtë mënë; runë rall mal cuntrë sa' rall; rsiguë́ rall sa'll; mal vidë nabani rall; nambidi rall; napë rall vici; runë nadchini rall; cusë nadë rlluí'idi'i runë rall. 23Grë ra cusë ni rru'u dizdë la'ni ldu'u nguiu nu por ni napë nguiu duldë delantë lu Dios. 24Bëru'u më lugar ni; gua më regiuni shtë Tiro nu Sidón. Guatë́ më tubi hiu'u; guc shtú'udi'i më gac bë'a mënë catë nanú më perë grë́të' mënë guc bë'a rall catë nanúhi'. 25Lueguë bini tubi na'a catë nanú Jesús. Na'a ni shtsá'pëll napë tubi mëdzabë fier la'ni ldú'ull. Bëdchini na'a lu Jesús; bëzullíbill lu më. 26Na'a ni na mënë sirofenicia; dizë́ shtëll na griego. Bë́'nëll ruëguë lu Jesús guëgú më mëdzabë la'ni ldu'u shtsá'pëll. 27Perë Jesús guni'i lu na'a: ―Napë quë gau ra shini mieti hashtë guielë rall purquë nádi'i bien guëdchisul guetështildi shtë ra shini mënë parë gau ra mbécu'në. 28Guni'i na'a: ―Nia Dadë, perë ra mbécu'në nananú guëa' mellë, rau ma pedasë narru'u hia'ldë rua' llguë'në. 29Guni'i më iurní: ―Bien guní'il. Bëagzë́ lídchil; hia lë'ë mëdzabë bërú'ull la'ni ldu'u shtsá'pël. 30Zia'a na'a; bëdchíni' lídchi'; bëdzéli' shtsá'pi' naga'a lu camë. Bëáqui'; hia adë nídi'i mëdzabë la'ni ldú'i'. 31Bëru'u më regiuni shtë Tiro nu gudëdë më lugar nalë Decápolis; bëdchini më guë'dchi Sidón naná rua' nisëdu'u. 32Be'dënú mënë tubi naná gu'pë nu nati'ngu ruadí'dzëll. Runë mënë ruëguë lu më guëdchi'bë më guia'a më guëc nguiu ni të guëáquëll. 33Bia'a Jesús lë́'ëll tubi ladë. Bëzë'ë më shcuënë më la'ni diáguëll. Bëtia'a më du'pë shënë më lu ldúdzëll. 34Iurní guná më lu gube'e; bëca'a ldu'u më nu guní'i': ―Efata. (Ndë'ë runë cuntienë dizë́ shtë më, guëac diáguël.) 35Lueguë bëlla'lë diaguë nguiu ni, nu bëac ldúdzëll. Guzublú ruadí'dzëll bien. 36Jesús gunibë'a ra mënë adë chu lu guadi'dzë rall lo quë nabë́'ni' perë por más guni'i më, más bërë'tsë di'dzë nabë'në më. 37Nalë́ guasë́ ldu'u mënë; rni'i rall: ―Grë narunë Jesús na bien. Ra cue'të rini rall nu ra gu'pë ruadi'dzë rall.

will be added

X\