San Marcos 6

1Bëru'u më lugar ni nu bëabrí më ladzë më. Zia'anú më ra shini gusë'dë më. 2Iurë bëdchini dzë descansë, guzublú caglua'a më la'ni iádu'u. Zihani mënë nabëquë́ diaguë shti'dzë më, bëdzëguëë' ldu'u rall nu guni'i rall: ―¿Con pë pudërë quëhunë Jesús tantë cusë rë'? ¿Chull bëdë'ë tantë llni? ¿Chull bëdë'ë pudërë guiá'all tantë milagrë quëhúni'? 3¿Pëllë lëdë carpintë́rëdi'i; nu nall shini María? Ra bë́chill lë rall Jacobo nu José nu Judas nu Simón. Nu zánëll quëreldë rall ndë'ë entrë lë'ë hia'a. Adë bëgá'adi'i guzac rall 4perë Jesús guni'i lu rall: ―Grë́të' ra muzë shtë Dios adë rúnëdi'i mënë rëspëti lë'ë rai', ni sáhi', ni ra shfamíli'; rúnëdi'i rall rëspëti lë́'i'. Sulë stubi lugar runë mënë rëspëti tubi muzë shtë Dios. 5Por ni adë guc nihunë më milagrë, sulë bënëac më du'psë mënë narac llu'u. Bëdchi'bë më guia'a më guëc rall nu bëac rall. 6Nalë́ bëdzëguëë' ldu'u më purquë adë gualdídi'i ldu'u rall shti'dzë më. Hia lë'ë Jesús guaglua'a ra mënë naquëreldë ra guë'dchi naná guëlla'. 7Guna'bë më ra chi'bë chupë shini gusë'dë më nu bëshe'ldë më chúpëll tubi ladë, chúpëll stubi ladë. Zni bëshe'ldë më grë rai'. Bëdë'ë më pudërë guëgú rai' ra mëdzabë fier la'ni ldu'u mënë. 8Gunibë'a më lu shini gusë'dë më adë guá'adi'i rai' zihani cusë, sulë tubi bastunë parë nezë; adë guá'adi'i rai' bulsë, nilë guetështildi, nilë dumí, sulë bastunë. 9Guni'i më lu rai' guëquë'ë rai' rachi nu gacu rai' tubsë shcua'a shabë rai'. 10Guni'i më lu rai': ―Cualquier lidchi mënë ca guëdchini të, gulë bëa'në nga'li hashtë guzia'a të stubi guë'dchi. 11Si talë në́di'i mënë gunë rall recibir lë'ë të nu në́di'i rall guëquë́ diaguë rall diza'quë, gulë bëru'u guë'dchi ni; gulë bëdchibë gushëguiu'u nanaquë́ guëa' të ziquë tubi sëñi de quë adë gualdídi'i ldu'u rall shti'dzë Dios. [Rnia'a lu të gunë më cashtigu más ra mënë nanadë bë́'nëdi'i recibir lë'ë të quë ra mënë shtë guë'dchi Sodoma nu Gomorra.] 12Iurní zia'a ra shini gusë'dë më. Cagni'inú rai' mënë të guëabrí ldu'u rall con Dios nu gunë nadzë'ë rall mudë nanabani rall. 13Nu zac bëgú rai' zihani mëdzabë la'ni ldu'u ra mënë. Bëte'bi rai' sëiti guëc ra narac llu'u. Zihani mënë bëac. 14Lë'ë rëy Herodes bínill lo quë nabë'në Jesús. Famë shtë më bërë'tsë guëdubi nezë. Guni'i bëldá mënë: ―Jesús na Juan Bautista naguashtë́ ladi ra tëgulë; por ni nápi' llëru'bë pudërë. 15Stubi mënë guni'i: ―Jesús na Elías. Stubi rall guni'i: ―Jesús na tubi nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë perë bëabrí guashtë́hi' ladi ra tëgulë. 16Iurë bini Herodes di'dzë ni, guní'ill: ―Juan Bautista ndë'ë. Guagchuguë ra suldadë guëc Juan perë guashtë́hi' ladi ra tëgulë. 17Pues más antsë Herodes gunibë'a guëna'zi ra suldadë lë'ë Juan parë tsáhi' lachigui'bë. Bëldi'bi rall lë'ë Juan con cadënë. Guc ni por causë shtë Herodías, tse'lë Felipe naná bëchi Herodes. Herodes cua'a na'a ni ziquë tsé'lëll. 18Pues Juan guni'i lu Herodes: ―Guzá'quëdi'i cuá'al tse'lë bë́chil. 19Por di'dzë ni bëldë́ Herodías. Rac shtú'ull quínill lë'ë Juan perë adë bë́'nëdi'ill gan 20purquë Herodes bëdzë́bëll lë'ë Juan. Bë́'nëll rëspëti Juan; guc bë́'all na Juan nguiu za'quë nu santu. Por ni bësë́'aull lë'ë Juan lachigui'bë. Bëuu' ldu'u Herodes shti'dzë Juan perë bë'në chúpëll ldú'ull. 21Perë bëdchini tubi dzë bë'në Herodías gan. Guc lë Herodes nu bë́'nëll invitar ra më ru'bë shtë Galilea nu ra suldadë nu jushtici shtë́hi'; gau rall lidchi Herodes. 22Iurë dzu laní, shtsa'pë Herodías guatë́ nu bëguí'ill lu ra invitadë shtë Herodes. Nalë́ bëuu' ldu'u Herodes con grë ra mënë nazuga'a ndë. Guni'i Herodes lu ntsa'pë: ―Cualquier cusë guëná'bël lua, guënéhiahin cá'al. 23Bë'në Herodes jurar lu lliguëna'a: ―Guldía, lo quë narac shtú'ul, guënéhiahin hashtë guëruldë catë rnibë́'ahia. 24Bëru'u lliguëna'a nu guna'bë dí'dzëll lu shní'all: ―¿Pë cusë guëna'ba lu Herodes? Guni'i shni'a lliguëna'a ni: ―Guna'bë guëc Juan Bautista. 25Nasesë guatë́ lliguëna'a catë nanú Herodes. Guní'ill: ―Na rac shtua'a guëné'el lueguë guëc Juan Bautista; tsu la'ni platë cahia. 26Iurní nalë́ zunú rëy tristë perë bë́'nëll jurar lu ra nazubënull lu mellë; napë quë gúnëll cumplir. 27Lueguë gunibë'a Herodes tubi suldadë parë tsagllí'ill guëc Juan. 28Gua suldadë lachigui'bë; bëchúguëll guëc Juan nu bëdchí'bëllin lu platë. Bë́'nëll entregarin guia'a shtsa'pë Herodías. Hia lliguëna'a bëdë'ëin guia'a shní'all. 29Iurní bini ra shmënë Juan de quë hia gúti', bëdchini rai' nu bia'a rai' cuerpë parë guaca'chi rai' cuerpë la'ni ba'a. 30Ra shini gusë'dë më bëabrí rai'; guni'i rai' lu Jesús grë́të' lo quë nabë'në rai' nu lo quë nabëlua'a rai'. 31Guni'i Jesús lu rai': ―Cha guiá hia'a tubi lugar catë nídi'i mënë të guëzi'i ldu'u hia'a du'pë. Zni guni'i më purquë zihani mënë bëdchini lugar ni nu zia'a rall de manërë adë nápëdi'i më tiempë gáuhi'. 32Iurní guatë́ rai' la'ni barcu; zia'a rai' catë na tubi shlatë; adë nídi'i mënë. 33Perë zihani mënë guná ca nezë zia'a rai'. Bënguë bë'a rall lë'ë Jesús nu guagllu'në rall delantë. Bëdchini rall guëa' rall de grë guë'dchi. Gudchibëlú rall lu më. 34Iurë bëru'u më la'ni barcu, guná më lu mënë zihani; na rall ziquë lli'li nanápëdi'i vëquërë. Bëga'a ldu'u më lë'ë rall; guzublú bëlua'a më lë'ë rall zihani cusë. 35Iurë guc guadze', bëdchini ra shini gusë'dë më; repi rai' lu më: ―Hia guadzéti' nu lugar rë' adë chu nádi'i. 36Bëshe'ldë ra mënë lu guë'dchi u lu ra ranchi guëlla'; tsasi'i rall nagáu rall. Ndë'ë nídi'i nagáu. 37Jesús guni'i lu rai': ―Gulë bëdë'ë nagáu rall. Lë'ë shini gusë'dë më guni'i: ―¿Ca guiá si'i na'a guetështildi gau rall? Rqui'ni masiá chupë gahiu'a bëllë parë guëdë'ë hia'a nagáu rall. 38Iurní guni'i Jesús: ―¿Bëldá guetështildi napë të? Gulë tsagná. Iurë guagná rai', guni'i rai': ―Nanú ga'i guetështildi con chupë mbeldë. 39Iurní gunibë'a Jesús subë ra mënë lu gui'lli naguë'. 40Guzubë rall tubi gahiu'a mënë tubi ladë, cincuenta mënë stubi ladë. Zni guzubë grë mënë, por grupë guzubë rall. 41Iurní guna'zi Jesús ga'i guetështildi nu chupë mbeldë. Guná më lu gube'e; bëdë'ë më graci lu Dios. Bëshullë më guetështildi cua'a ra poshtë. Lë'ë rai' guati'dzë rai' guetështildi cua'a ra mënë. Nu zac bë'në më con chupë mbeldë. 42Grë ra mënë gudáu rall hashtë bielë rall. 43Iurní bëtëá ra shini gusë'dë më chi'bë chupë tëpë ra pedasë guetështildi nu mbeldë nabë'në subrë. 44Grë ra mënë nagudáu guetështildi na rall ga'i mili nguiu. 45Lueguë gunibë'a më lu shini gusë'dë më guëu' rai' la'ni barcu të parë zia'a rai' stubi ladë rua' nisë ru'bë. Gudchibëlú rai' parë zia'a rai' guë'dchi Betsaida mientras bë'në më despedir ra mënë. 46Bësa'në më ra mënë; gua më lu dani të parë guadi'dzënú më Shtadë më. 47Iurní bëdchini gue'lë; lë'ë barcu ziazú guëruldë nisë ru'bë. Bëa'në më lu guiu'u tubsë më. 48Guná më lu barcu; hia ra shini gusë'dë më adë bë́'nëdi'i rai' gan guësë́ rai' barcu purquë mbë ze'dë al contrari. Nalë́ bëdzaguë rai'. Hia ze'dë grëgue'lë; lë'ë Jesús ze'dë zu më lu nisë catë ziazú rai'. Guc ldu'u më niaguibëlú më lu barcu. 49Guná rai' lu më; ziazú më lu nisë. Iurní bë'në rai' llgabë náhi' tubi fantasmë. Gurushtiá rai' por galërdzëbë. 50Guná rai' lu më; nalë́ bëdzëbë rai' perë lueguë Jesús guni'i lu rai': ―Adë rdzë́bëdi'i të. Na ndë'ë; gulë gapë valurë. 51Iurní be'pi më la'ni barcu nu lueguë gulezë mbë dushë. Nalë́ bëdzëguëë' ldu'u ra shini gusë'dë më. 52Aunquë guná rai' bëdë'ë më guetështildi gau ga'i mili nguiu, adë guasë́di'i rai' chu na më tantë naguëdchi ldu'u rai'. 53Gudëdë rai' stubi ladë nisë ru'bë. Bëdchini rai' regiuni nalë Genesaret. Bëquëdú rai' barcu rua' nisë. 54Bëru'u rai' la'ni barcu; lueguë ra mënë bënguë bë'a rall lë'ë më. 55Bëllu'në ra mënë grë ladë të tsaglli'i rall narac llu'u lu Jesús. Nua'a rall ra fërmë lu daa' ancalë bini rall nanú më. 56Cualquier guë'dchi u ciudá u lachi catë guatë́ Jesús, ndë rguishi ra mënë ra narac llu'u catë nezë tëdë më. Bë'në rall ruëguë lu më parë guëdë'ë më permisi guëna'zi rall rua' shabë më. Grë ra naguna'zi shabë më bëac rall.

will be added

X\