San Marcos 5

1Bëdchini rai' stubi ladë tëchi nisë ru'bë ladzë ra më gadareno. 2Iurë bëru'u më la'ni barcu, lueguë guabi'guë tubi nguiu lu më; nanú tubi mëdzabë fier la'ni ldú'ull. Bëru'u nguiu ni catë nanú cuevë catë bëga'chi ra tëgulë. 3Ndë guquëréldëll. Nilë con cadënë adë chu gac guëldi'bi lë́'ëll. 4Zihani vueltë bëldi'bi mënë lë́'ëll con cadënë guëa'll nu guiá'all perë bëchúguëll cadënë nu rúnëll pedasë ra gui'bë. Adë chu rúnëdi'i gan lull të guëldí'bill lë'ë nguiu ni. 5Dzë la gue'lë canzëll nu gurushtiall catë nanú ba'a nu catë nanú dani. Mizmë lë́'ëll rguínill lë́'ëll con guë'ë. 6Dizdë zitu gubí'all lu Jesús; guagllú'nëll lu më nu bëzullíbill lu më. 7Gurushtiall nu guní'ill fuertë: ―¿Pëllë nápël con na? Jesús. Lë́'ël nal shini Dios nacabezë gube'e. Por Dios rnia'a lul, adë guëtiá'adi'il na lu gui'i shtë cashtigu. 8Zni guní'ill purquë antsë guni'i Jesús lull: ―Bësa'në lë'ë nguiu rë'. Nal tubi mëdzabë demasiadë fier. 9Guna'bë di'dzë Jesús lull: ―¿Chu lël? Bëquébill: ―Lëa Chupë Mili. Zihani na na'a. 10Iurní ra mëdzabë bë'në rall ruëguë lu Jesús parë adë guëgúdi'i më lë'ë rall fuërë de lugar ni. 11Guëlla' rua' dani rëta' zihani guchi; quëháu ra ma. 12Ra mëdzabë bë'në rall ruëguë lu më; guni'i rall: ―Bëshe'ldë lë'ë na'a la'ni ldu'u guchi të tsutë́ na'a la'ni ldu'u ra ma. 13Bëdë'ë më permisi; iurní ra mëdzabë bëru'u rall nguiu ni nu guatë́ rall la'ni ra guchi. Na ra ma más quë chupë mili. Ziagllu'në ra ma catë nanú tubi bërrancu rua' nisë. De guia'a guzutu'u ra ma la'ni nisë; guti ra ma. 14Ra narapë guchi iurë guná rall pë guc, guagllu'në rall lu më guë'dchi nu lu ra mënë narë́ lachi. Guni'i rall lo quë naguc. Bëru'u ra mënë; guagná rall nia pë guc lugar ni. 15Bëdchini rall catë nanú Jesús nu guná rall lu nguiu nanapë mëdzabë la'ni ldú'ull antsë. Nguiu ni zubë nga'li nu nácull shábëll; hia be'rquë na shgábëll. Nalë́ bëdzëguëë' ldu'u ra mënë. 16Grë ra testigu naguná lo quë nabë'në Jesús, biadi'dzë rall lo quë nabë'në më con lë'ë nguiu nu con ra guchi. 17Iurní bë'në ra mënë ruëguë lu Jesús të guëru'u më ladzë rall. 18Güe'pi më la'ni barcu; lë'ë nguiu nanagupë chupë mili mëdzabë antsë, bë́'nëll ruëguë lu më parë tsanáldëll lë'ë më 19perë Jesús adë gunë́di'i'; guní'i' lu nguiu: ―Bëagzë́ lídchil nu biadi'dzë lu shfamílil ra cusë ru'bë nabë'në Dios con lë́'ël. Biadi'dzë lu rall blac bëga'a ldu'u më lë́'ël. 20Iurní gubi'll; guzublú biadí'dzëll lu ra mënë shtë regiuni nalë Decápolis; biadí'dzëll cusë ru'bë nabë'në Jesús con lë́'ëll. Grë ra nabini shtí'dzëll, guasë́ ldu'u rall. 21Be'pi më la'ni barcu; bëabrí më stubi ladë rua' nisë ru'bë. Zihani mënë bëdchini lu më catë zu më rua' nisë. 22Be'dë guëdchini tubi mënë lë Jairo lu Jesús. Jairo nall tubi më importantë la'ni iádu'u shtë më israelitë. Iurë guná Jairo lu Jesús; bëzullíbill lu më. 23Nalë́ bë́'nëll ruëguë lu më; guní'ill: ―Shtsa'pa hia rlúllëll. Bë'në favurë, cha guëdchi'bë guiá'al guë́qui' parë guëáquëll nu guëbánill. 24Iurní zia'anú më Jairo; nalë́ zihani mënë canaldë rall lë'ë më hashtë rte'e rall lë'ë më. 25Nanú tubi na'a ladi ra mënë; hia guc chi'bë chupë izë rllë'ë rë́nëll. 26Nalë́ bë́'nëll sufrir por ra rumëdi nabë'në ra ducturë hashtë bë́'nëll gashtë grë́të' dumí nanápëll perë ni du'pë adë bëáquëdi'ill sino más rac llú'ull. 27Bini na'a rë' pë bë'në Jesús nu guabí'guëll nezë tëchi më. Bëgá'ldëll rua' shabë më. 28Guní'ill la'ni ldú'ull: “Talë guëga'lda rua' shabë më zëaca”. 29Bëgá'ldëll shabë më nu lueguë gulezë galërllë'ë rënë. Bëdë́'ëll cuendë hia bëáquëll. 30Jesús guc bë́'ai' de quë bëac tubi më por pudërë shtë më. Bëdchigrë́ lu më; guná më lu ra nazuga'a ndë'ë; guna'bë di'dzë më: ―¿Chu bëga'ldë shaba? 31Ra shini gusë'dë më guni'i: ―Guná; blac mënë zihani quëgte'e rall lë́'ël, nu rna'bë dí'dzël chu bëga'ldë shábël. 32Jesús guná guëdubi ladë lu ra mënë të parë guëná më chu bëga'ldë shábi'. 33Iurní lë'ë na'a ni bëdzë́bëll; bëchí'chill; bëzullíbill lu më. Guc bë́'all bëac galguidzë shtë́nëll. Bëquébill grë lo quë nabë́'nëll. 34Guni'i Jesús lull: ―Nanë, bëáquël purquë rialdí ldú'ul na. Bëagzë́ con bien. Hia gulezë galguidzë shtë́nël. 35Nianá quëadi'dzënú më na'a ni, bëdchini bëldá mënë naze'dë lidchi Jairo. Guni'i rall lu Jairo: ―Shtsá'pël hia gúti'. Adë guëná'bëru'ul favurë lu më. 36Perë Jesús bini lo quë naguni'i rall. Repi më lu Jairo: ―Adë rdzë́bëdi'il; guagla'guë tsaldí ldú'ul na. 37Adë në́di'i më tsanaldë ra mënë, sulë Pedro nu Jacobo nu Juan bëchi Jacobo. 38Bëdchini rai' lidchi Jairo. Guná më zihani mënë; nalë́ ru'në rall nu bë'në rall ruidë. 39Guatë́ më hiu'u; guni'i më: ―¿Pëzielú tantë ruidë quëhunë të? ru'në të. Lë'ë ntsa'pë rë' adë gútidi'i' sino nagá'si'. 40Bë'në mënë burnë nu rllidchinú rall lë'ë Jesús. Iurní bëgú më grë mënë. Bia'a më shtadë ntsa'pë con shní'ai' nu ra nabëdchininú më. Guatë́ rai' catë naga'a tëgulë. 41Guna'zi më guia'a tëgulë; guni'i më: ―Talita cumi (di'dzë rë' runë cuntienë con dizë́ shtë më: “Ntsa'pë, guashtë́ nga'li”). 42Lueguë lueguë iurní guashtë́ ntsa'pë ni. Guzúbi'; guzë́hi' purquë nápi' chi'bë chupë izë. Nalë́ bëdzëguëë' ldu'u mënë. 43Iurní gunibë'a më të guëdë'ë rall nagáu ntsa'pë. Gunibë'a më lu rall adë chu lu guadí'dzëdi'i rall pë bë'në Jesús con shtsa'pë Jairo.

will be added

X\