San Marcos 4

1Stubi vueltë guzublú caglua'a më ra mënë rua' nisë ru'bë. Mënë zihani bëdchini rall lu më, por ni guatë́ më la'ni tubi barcu; guzubë më la'nin lu nisë. Grë mënë cabezë rall rua' nisë lu guiu'u. 2Bëlua'a më lë'ë rall zihani cusë por comparaciuni. 3Guni'i më: ―Gulë bëquë́ diaguë. 4Tubi nguiu guagtë́'tsëll bë'dchi. Du'pë bë'dchi gulaguë lu guiu'u nezë. Iurní lueguë bëdchini ra ma'ñi; gudáu ma'ñi bë'dchi. 5Stu'pë bë'dchi gulaguë lu guiu'u guë'ë catë du'pë guiu'u nanú. Lueguë gutsëlú bë'dchi purquë adë ni zihani guiu'u. 6Iurë bëru'u ngubidzë, güe'qui plantë purquë nápëdi'in llëru'bë shlu'chin. Gubidchin. 7Stubi partë bë'dchi gulaguë lu gui'lli guitsë; gualdanin la'ni gui'lli guitsë perë gui'lli guni guëquin; adë bëdë́'ëdi'in nashi. 8Stubi partë bë'dchi gulaguë lu guiu'u za'quë. Gualdanin; guaru'bin. Bëldá bë'dchi bëdë'ë galdë bi chi por tubin. Stubin bëdë'ë sesenta por tubin. Stubin bëdë'ë tubi gahiu'a por tubin. 9Iurní guni'i më: ―Si talë rac shtú'ul tsasël, gulë bëquë́ diaguë bien shti'dza. 10Despuësë zu Jesús lë́'ësë më, iurní ra mënë nazuga'a guëlla' lë'ë më con ra shini gusë'dë më, guna'bë di'dzë rai' pë runë cuntienë ra comparaciuni. 11Guni'i më lu rall: ―Dios bë'në favurë parë guasë́ të manërë rnibë'a më ziquë rëy; perë na, ruadi'dza por comparaciuni lu ra mënë nanadë në́di'i tsasë́ shti'dzë më 12të parë guëná rall perë adë riasë́di'i rall. Rini rall perë rúnëdi'i rall cuendë. Por ni ruadi'dza ra comparaciuni lu rall të parë adë guëabrídi'i ldu'u rall con Dios, nu adë gúnëdi'i Dios perdunë duldë shtë rall. 13Iurní guni'i më lu ra nacabezënú më: ―¿Pëllë adë riasë́di'i të comparaciuni shtë nartë'tsë bë'dchi? ¿Lla gunë të parë tsasë́ të grë́të' ra comparaciuni narnia'a lu të? 14El quë nartë'tsë bë'dchi, na ziquë el quë nartë'tsë shti'dzë Dios. 15Nanú mënë ziquë guiu'u guëdchi catë gulaguë bë'dchi lu nezë. Rini rall shti'dzë Dios perë lueguë ridë mëdzabë Satanás nu rdchisú mëdzabë di'dzë la'ni ldu'u rall. 16Stubi tantë mënë na rall ziquë guiu'u guë'ë catë gulaguë bë'dchi lu guë'ë. Rini rall; rëuu' ldu'u rall shti'dzë Dios perë adë guá'dzëdi'i di'dzë la'ni ldu'u rall. 17Ziquë tubi plantë nanapë du'pë shlú'chi', rialdí ldu'u rall du'pë tiempë. Iurë ridë ra cusë durë nu rguini mënë sa' rall por diza'quë, iurní rsa'në rall diza'quë; rëazë guetë rall. 18Nu zac nanú mënë naná ziquë bë'dchi nagulaguë lu gui'lli guitsë. 19Rini rall shti'dzë Dios perë por tantë llgabë runë rall lla guëbani rall nu rzebi ldu'u rall zihani cusë; rac shtu'u rall zihani dumí. Rte'e ra cusë ni diza'quë; nídi'i mudë cuezë shti'dzë Dios la'ni ldu'u rall. 20Perë nanú mënë ziquë bë'dchi narlaguë lu guiu'u za'quë. Guëdubinú ldu'u rall rialdí ldu'u rall. Na rall ziquë plantë narne'e resultá galdë bi chi por tubi nu sesenta por tubi u tubi gahiu'a por tubi. 21También guni'i më lu rall: ―¿Ni mudë guidënul tubi llni parë suhin guëa' camë u suhin la'ni rmudi? ¿Pëllë lëdë guiá'adi'i zubin të parë guëzianín la'ni hiu'u? 22Grë ra cusë naga'chi lu ra mënë, napë quë guëru'u rahin lu llni parë tsasë́ mieti. Adë nídi'i mudë gaquin naga'chi parë siemprë. 23Si talë rac shtú'ul tsasël, gulë bëquë́ diaguë bien shti'dza. 24Guni'i më lu rall: ―Gulë guná; gulë bëquë́ diaguë bien. Con el mizmë medidë narrë'shë të iurne', medidë ni napë quë guëbishi të. Nu guëne'e më másru'u llni lë'ë të narquë́ diaguë shti'dzë më. 25Si talë guëquë́ diaguë të bien, Dios guëne'e më más shti'dzë më parë lë'ë të, perë si talë rúnëdi'il cuendë shti'dza, guëdchisú më llni narní'il nápël. 26Nu zac Jesús guni'i: ―Zni na catë rnibë'a Dios ziquë Rëy. Nahin cumë ziquë tubi nguiu nartë'tsë bë'dchi lu guiu'u. 27Nagá'sill gue'lë; despuësë riashtëll. Rdëdë ra dzë nu rdëdë ra gue'lë. Lë'ë bë'dchi rialdanin nu riaru'bë plantë. Lë'ë nguiu adë rac bë́'adi'ill lla riaru'bë plantë. 28De lë'ë guiu'u primërë rldani plantë, iurní rru'u ra du'u shtëhin. Lë'ë du'u ni nua'a zihani bë'dchi. 29Iurë lë'ë bë'dchi gubidchi, lueguë rchuguë rall bë'dchi purquë hia bëdchini tiempë shtë cusechë. 30Guni'i më stubi comparaciuni: ―¿Guadë di'dzë nu comparaciuni guëluá'ahia lu të parë tsasë́ të lla na tiempë naguënibë'a Dios ziquë rëy? 31Tiempë ni na ziquë tubi bë'dchi mitu'në. Iurë bëtë'tsë nguiu bë'dchi ni, nahin ziquë más mitu'në lu grë́të' bë'dchi. 32Despuësë de bërë'tsin nu guaru'bin, be'pin más de grë ra plantë. Gupin llicu ru'bë nu bëdchini ra ma'ñi; bëdchi'bë ra ma bëche'zë lu llicu hiaguë. 33Zihani cusë bëlua'a më con comparaciuni según guasë́ ra mënë. 34Siemprë biadi'dzë më lu ra mënë con comparaciuni nu bëquebi më lu ra shini gusë'dë më pë runë cuntienë shtí'dzi'. 35Mizmë dzë ni iurë bëdchini gue'lë, guni'i më lu ra shini gusë'dë më: ―Cha guiá hia'a stubi ladë rua' nisë. 36Iurní lë'ë rai' bë'në rai' despedir ra mënë zihani narë́ rua' nisë ru'bë. Bia'a ra shini gusë'dë më lë'ë më zíquësë zuga'a më të parë zia'a rai' la'ni barcu. Nu zianaldë stubi shcua'a barcu con lë'ë rai'. 37Iurní bëdchini tubi mbë dushë lu nisë. Guatë́ nisë la'ni barcu hashtë mërë në́'azë guëdubi barcu la'ni nisë. 38Naga'si Jesús nezë ichi barcu; nacu'guë më tubi almadë. Bëcua'ñi rai' lë'ë më nu guni'i rai': ―Mësë, aquë zati hia'a iurne'. 39Iurní guashtë́ më; guni'i më guëc mbë nu guëc nisë: ―Guitsëgá nu bëac dchi. Lueguë gurëdchí nisë nu lë'ë mbë bëac dchi. 40Guni'i më lu ra shini gusë'dë më: ―¿Pëzielú rdzëbë të? ¿Pë hia rialdídi'i ldu'u të Dios? 41Nalë́ bëdzëguëë' ldu'u rai'; guni'i lu sa' rai': ―¿Chull më rë'? Rzu'bë diaguë nisë nu mbë shtí'dzi'.

will be added

X\