San Marcos 3

1Guzac tubi dzë narzi'i ldu'u mënë, guatë́ Jesús la'ni iádu'u. Ndë zuga'a tubi nguiu nagubidchi guiá'ai'. 2Quëglda'chi ra fariseo lë'ë më, nia zunë më rumëdi dzë descansë parë guëdchi'bë rall demandë cuntrë lë'ë më. 3Jesús guni'i lu nguiu nagubidchi guiá'ai': ―Gude'e ndë'ë nu guasuldí nga'li. 4Guni'i më lu ra nacaglda'chi: ―Según lëy shtë Dios, ¿pë runë tucarë gunë nguiu dzë narzi'i ldu'u mieti? ¿Gunë nguiu bien u gunë nguiu mal; zúnëll rumëdi nguiu u zësá'nëll gati nguiu? Perë lë'ë contrari shtë më adë pë guní'idi'i rall. 5Guná më lu grë rall; bëldë́ më; gulaguë tristë la'ni ldu'u më por tantë naguëdchi ldu'u rall. Iurní guni'i më lu nguiu narac llu'u: ―Bëldí guiá'al. Iurní bëldill guiá'all. Lueguë bëac guiá'all. 6Nasesë bëru'u ra fariseo. Guzublú guna'bë di'dzë rall lu ra naná partidë shtë Herodes lla gunë rall parë gati Jesús. 7Iurní bëru'unú Jesús ra shini gusë'dë më; bëdchini rai' rua' nisë ru'bë. Guanaldë zihani mënë shtë regiuni Galilea. 8Iurë bini ra mënë ra milagrë nabë'në Jesús, guagná rall lë'ë më. Mënë shtë Jerusalén nu mënë shtë regiuni Idumea nu regiuni Judea, bëdchini rall. Mënë naquëreldë stubi ladë rua' guëë'gu Jordán nu ra mënë shtë regiuni Tiro nu Sidón bëdchini rall të guëná rall lu Jesús. 9Por ni gunibë'a Jesús lu ra shini gusë'dë më gac preparadë tubi barcu lu nisë parë tsu më la'nin parë adë guëté'edi'i mënë lë'ë më. 10Zihani mënë bëdchini purquë antsë bënëac më zihani narac llu'u. Iurní grë́të' narac llu'u, be'dë guëte'e rall lë'ë më parë bëga'ldë rall shabë më. 11Iurë ra nanapë mëdzabë la'ni ldu'i guná rall lu Jesús, bëzullibi rall lu më. Gurushtiá rall; guni'i rall: ―Nal lúniquë shini Dios. 12Perë Jesús nalë́ bë'në më incarguë lë'ë rall adë guadí'dzëdi'i rall chu na më. 13La'ni ra dzë ni güe'pi Jesús lu dani. Guna'bë më ra naguc shtu'u më parë gulezënú rai' lë'ë më. Bëdchini rai' lu më. 14Gudili më chi'bë chupë nguiu parë sënú rai' lë'ë më nu parë tsagni'inú rai' mënë shti'dzë Dios. 15Bëdë'ë më pudërë lë'ë rai' parë guëgú rai' mëdzabë la'ni ldu'u mënë, nu bëdë'ë më pudërë gunëac rai' narac llu'u. 16Zndë'ë lë ra shini gusë'dë më. Primërë poshtë lë Simón; bëdë'ë më stubi lë́hi', Pedro. 17Nu bë'në më nombrar Jacobo nu Juan; rac bëchi rai'; shtadë rai' lë Zebedeo. Bëdë'ë më stubi lë rai' parë Juan nu Jacobo naná Boanerges narunë cuntienë shini nguzi'u purquë runë rai' tubi cusë tubi chupëgá. 18En seguidë bë'në më nombrar Andrés, nu Felipe, nu Bartolomé, nu Mateo, nu Tomás, nu Jacobo naná shini Alfeo. También bë'në më nombrar Tadeo nu Simón nanapë llëru'bë ánimo parë lëy. 19Nu bë'në më nombrar Judas Iscariote nabë'në intriegu lë'ë Jesús más despuësë. Despuësë de ni, guatë́ më lidchi më. 20Stubi vueltë bëdëá zihani mënë hashtë adë gúquëdi'i niháu Jesús con ra shini gusë́'dëi'. 21Iurní bini shfamili Jesús ra cusë nabë'në më; bëdchini rai' parë gua'a rai' lë'ë më la fuersë purquë rni'i mënë rac luguë më. 22Nu ra mësë narlua'a lëy bëdchini rall de Jerusalén; guni'i rall: ―Napë Jesús mëdzabë la'ni ldú'i'. Rgull ra mëdzabë por pudërë shtë Beelzebú naná jëfë shtë los de más mëdzabë. 23Iurní guna'bë Jesús lë'ë ra mësë. Guni'i më tubi comparaciuni lu rall: ―¿Acasë guëgú Satanás mizmë lë́'ëll? 24Si talë guëruldë shmënë gubiernë rdildi rall cuntrë mizmë gubiernë, tsalú gubiernë. 25Nu si talë nadivididë tubi famili, guëdchini tiempë tsalú famili ni. 26Nu zac, si talë Satanás nadivididë mizmë shmë́nëll, tsalú pudërë shtë́nëll; hia bëga'a fin shtë́nëll. 27’Ni tubi chu adë gac tsutë́ lidchi tubi nguiu putëntë të parë guëgull pë shtë më putëntë sino quë primërë napë quë guëldí'bill nguiu putëntë; iurní sí, gúnëll gan guëgull pë shtë nguiu ni. 28’Guldía rnia'a lu të de quë zac perdunë grë duldë shtë ra nguiu nu grë́të' di'dzë narni'i rall cuntrë shini Dios 29perë si talë guëni'i mënë di'dzë mal cuntrë Espíritu Santo, ni sí, jamás nídi'i perdunë parë nguiu ni. Nall culpablë parë guëdubi tiempë; adë nídi'i fin shtë́nëll. 30Zni guni'i më purquë guni'i ra mënë napë më mëdzabë la'ni ldú'i'. 31Iurní lë'ë shni'a më con ra bë́chi', bëdchini rai' catë cabezë më. Gulezë rai' tëchi fuërë; bëshe'ldë rai' tubi mënë naguagna'bë lë'ë më. 32Ra mënë narëta' alrededurë lë'ë më guni'i: ―Lë'ë shní'al nu ra bë́chil zuga'a rall tëchi fuërë. Rac shtu'u rall guadi'dzënú rall lë́'ël. 33Repi më lu ra mënë ni: ―¿Chull na shní'ahia; chull na bëcha? 34Guná më lu grë ra narëta' alrededurë lë'ë më nu guní'i': ―Ra nazubënú na ndë'ë, ni na shní'ahia nu ni na bëcha 35purquë grë ra narzu'bë diaguë shti'dzë Dios, ni na bëcha; nall zana; nall shní'ahia.

will be added

X\