San Marcos 2

1Gudëdë bëldá dzë, Jesús guatë́ stubi vueltë guë'dchi Capernaum. Bini ra mënë quëreldë më lidchi më. 2Lueguë bëdëá zihani mënë hashtë gúldëdi'i rua' hiu'u niutë́ ra mënë. Cagni'i më shti'dzë Dios lu rall. 3Iurní bidë tapë nguiu; nua'a rall tubi daa' catë nanú tubi narac galguidzë llunguë. 4Por tantë mënë adë guc niadchininú rall narac llu'u lu më. Iurní gudidë rall guëc hiu'u parë bëldaguë rall daa' delantë lu më. 5Guná më rialdí ldu'u rall lë'ë më; iurní repi më lu narac llu'u: ―Dadë, runa perdunë duldë shtë́nël. 6La'ni hiu'u rë' zubë bëldá mësë narlua'a lëy; nalë́ runë rall llgabë la'ni ldu'u rall; rni'i rall: 7“¿Pëzielú rni'i Jesús di'dzë rë'? Nablac rúnëll ofender Dios purquë sulë Dios napë pudërë gunë më perdunë duldë, lëdë núdi'i lë́'ëll.” 8Guc bë'a Jesús pë cagni'i rall; repi më lu rall: ―¿Pëzielú runë të llgabë zni'i? 9¿Pë más sencigi guënia'a lu narac llu'u: “Naperdunë duldë shtë́nël” u guënia'a lull: “Guasuldí nu bëagzë́”? 10Parë gac bë'a të na nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu nu napa pudërë parë guna perdunë duldë shtë mënë. Iurní guni'i më lu narac galguidzë llunguë: 11―Guashtë́ nu bëtëá shtaa'l. Bëagzë́ lídchil. 12Lueguë guashtëll nu bëldísëll shtaa'll. Bërú'ull lu grë nacabezë lugar ni. Guasë́ ldu'u mënë; guni'i rall llëru'bë na pudërë shtë Dios. Nu guni'i rall: ―Nunquë lá'adi'i guná hia'a cusë rë'. 13Gua Jesús stubi vueltë rua' nisë ru'bë. Zihani mënë guabi'guë rall lu më nu bëlua'a më lë'ë rall. 14Iurë gudëdë më nezë, guná më lu Leví, shini Alfeo. Leví zúbëga'a lu banju catë riatilli mënë impuestë. Guni'i më lu Leví: ―Gude'e naldë na. Lueguë guasuldí Leví nu guanáldëll lë'ë më. 15Iurë nanú Jesús lidchi Leví, zubënú më shini gusë'dë më con zihani ra narunë cubrë impuestë. Nu zubë ra pecadurë nanadë runë cumplir ra custumbrë shtë mënë religiusë. Zihani mënë guanaldë rall lë'ë më. 16Iurní ra mësë narlua'a lëy con ra fariseo, guna'bë di'dzë rall lu ra shini gusë'dë më: ―¿Pëzielú mësë shtë të quëhaunull ra pecadurë nu con ra narunë cubrë impuestë? 17Bini më lo quë naguni'i rall; repi më: ―Ra narac llu'u rqui'ni rall tubi ducturë perë el quë nabëráquëdi'i, adë rquí'nidi'ill ducturë. Zeldë guëna'ba gac salvar ra mënë mal të guëabrí ldu'u rall con Dios; adë zeldë guëná'bëdia'a mënë narni'i mënë za'quë na rall. 18Guzac iurë ra shini gusë'dë Juan nu ra shini gusë'dë fariseo bë'në rall ayunë, bëdchini bëldá mënë lu Jesús nu guna'bë di'dzë rall: ―¿Pëzielú ra shini gusë'dë Juan nu ra shini gusë'dë fariseo quëhunë rall ayunë; adë ráudi'i rall? perë shini gusë́'dël rau rall; quëhúnëdi'i rall ayunë. 19Guni'i Jesús lu rall: ―¿Ni mudë gunë të obligar ra invitadë shtë sa'a gunë rall ayunë mientras cabezënú lliguë lë'ë rall? Si talë cabezënú lliguë lë'ë rall, adë rúnëdi'i rall ayunë. 20Perë guëdchini dzë hiadë cuézëdi'i lliguë entrë lë'ë rall; iurní gunë rall ayunë. 21’Ni tubi chu rúnëdi'i rumiendë lu lari gushë con lari cubi purquë si talë guëguëu'l lari cubi lu lari gushë, más nasesë rche'zë lari cubi lë'ë lari gushë. Iurní más fier rlua'a rumiendë ni. 22Ni tubi adë rgutsa'u vini cubi la'ni bulsë gui'di gushë. Adë gúnëdi'i gan bulsë gushë lu fuersë shtë vini cubi. Rche'zë vini cubi lë'ë bulsë gushë nu lë'ë vini guëllë'in lu guiu'u. Hia lë'ë bulsë adë rlluí'idi'in. Rqui'ni tsutsa'u vini cubi la'ni bulsë cubi. 23Tubi dzë descansë gudëdë Jesús con ra shini gusë'dë më catë nanú trigu. Ra shini gusë'dë më caniashi rai' du'u shtë trigu të gau rai' bë'dchi. 24Iurní ra fariseo guni'i rall lu Jesús: ―¿Pëzielú runë rall lo quë naná providë quëhunë mieti dzë narzi'i ldu'u mënë? 25Jesús bëquebi: ―¿Pë adë bi'ldi të lo quë nabë'në David guahietë con ra narianaldë të́chi'? Nápëdi'i rai' pë gau rai' nu rldia'në rai'. 26Guatë́ David lidchi Dios. Dzë ni Abiatar na jëfë shtë ra bëshuzi. Guna'zi David guetështildi naná sagradë; ni tubi adë chu rau guetështildi ni, sulë niétiquë bëshuzi. Perë David bëdë'ë guetështildi ni cua'a ra nacanaldë lë́'i'; gudáu rai'. 27Nu guni'i më lu ra fariseo: ―Dios bëdë'ë dzë descansë parë bien shtë nguiu të guëzi'i ldu'u rai'. Adë bë́'nëdi'i Dios formar lë'ë nguiu niétiquë parë gunë rall cumplir custumbrë shtë dzë descansë. 28Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; napa derechë guënibë́'ahia pë cusë gunë mieti dzë descansë.

will be added

X\