San Marcos 16

1Gudëdë dzë narzi'i ldu'u mënë. María Magdalena nu Salomé nu stubi María shni'a Jacobo, guzi'i rall loción parë tsagte'bi rallin ladi cuerpë shtë më. 2Tumpranë primërë dzë shtë llmalë iurë brëgue'lë, gua rall rua' ba'a. Hia gualdani ngubidzë. 3Repi lu sa' rall: ―¿Chull guëdchibsú guë'ë rë' rua' ba'a? 4Iurní guná rai' lë'ë guë'ë naga'a tubi ladë nu nablac llëru'bë guë'ë. 5Guatë́ rai' la'ni ba'a; guná rai' ladë ldi shtë ba'a tubi nguiu nazubë ndë. Nácuhi' tubi lari naquichi. Bëdzëbë rai'. 6Guni'i nguiu: ―Adë rdzë́bëdi'i të. Lë'ë të caguili të Jesús më Nazaret naguc crucificar. Hia guashtë́hi' ladi ra tëgulë. Chu nádi'i ndë'ë. Gulë guná catë bëga'chi më. 7Gulë bëagzë́ nu gulë guni'i lu shini gusë'dë Jesús nu lu Pedro de quë Jesús guzia'a më delantë lu të parë Galilea. Ndë guëná të lu më. Zni guni'i më lu të dizdë más antsë. 8Iurní bëru'u rai'; bëllu'në rai'. Nalë́ bëdzëbë rai'; bëchi'chi rai' tantë bëdzëguëë' ldu'u rai'. Ni tubi adë chu lu biadí'dzëdi'i rai' purquë bëdzëbë rai'. [ 9Despuësë guashtë́ Jesús ladi ra tëgulë, primërë dzë shtë llmalë, bëlua'alú më lu María Magdalena primërë. Antsë bëgú më gadchi mëdzabë la'ni ldu'u María. 10María guaguë'në visi lu ra naguanaldë lë'ë më antsë. Lë'ë rall nalë́ riá ldu'u rai' nu ru'në rai'. 11Iurní bini rai' de quë Jesús nabani stubi nu guná María lúhi', adë gualdídi'i ldu'u rai' shtí'dzi'. 12Mizmë dzë guadze' chupë shmënë Jesús nazia'a nezë lachi, guná rall lu Jesús. Bëlua'alú më lu rall stubi formë. 13Bëagrí rall guë'dchi nu biadi'dzë rall lu sa' rall de quë bëlua'alú më lu rall perë adë gualdídi'i ldu'u sa' rall. 14Más guadze' bëlua'alú Jesús lu ra chi'bë tubi shini gusë'dë më; zubë rai' lu mellë. Gudildi më lë'ë rai' purquë naguëdchi ldu'u rai'. Adë gualdídi'i ldu'u rai' shti'dzë sa' rai' naguná lu më despuësë guashtë́ më ladi ra tëgulë. 15Guni'i më lu rai': ―Gulë tsaglua'a diza'quë lu ra mënë narëta' guëdubi guë́'dchiliu. 16El quë narialdí ldu'i diza'quë nu chubë nísi' gac salvárëll, perë el quë nanë́di'i tsaldí ldu'i diza'quë gac condenárëll. 17Sëñi rë' gunë rahin compañi ra narialdí ldu'i shti'dzë Dios, por pudërë shtëna guëgú rall mëdzabë la'ni ldu'u mënë; guadi'dzë rall dizë́ naná guënë́di'i rall. 18Guëna'zi rall serpientë nu si talë gu rall cusë venenë adë pë gúnëdi'i ra cusë ni. Guëdchi'bë rall guia'a rall guëc ra narac llu'u nu guëac rai'. 19Despuësë biadi'dzë më di'dzë ni, be'pi më gube'e. Guzubë më ladë ldi shtë Dios. 20Ra shini gusë'dë më zia'a rai' nu guaglua'a rai' diza'quë lu grë mënë. Mizmë Dadë Jesús bë'në compañi lë'ë rai'; bë'në rai' milagrë; zni bëlua'a Dios de quë shti'dzë rai' na verdá.] Amén.

will be added

X\