San Marcos 15

1Iurë brëgue'lë, bëdëá ra jëfë shtë bëshuzi nu ra mësë narlua'a lëy nu ra mëgulë narunë juzguë. Bë'në rall tomar tubi acuerdë. Bëldi'bi rall lë'ë Jesús. Bia'a rall lë'ë më lu Pilato. 2Pilato guna'bë dí'dzëll lu më: ―¿Guldil nal rëy shtë ra israelitë? Bëquebi më: ―Mizmë lë́'ël guní'il di'dzë ni. 3Ra jëfë shtë ra bëshuzi nalë́ bë'në rall acusar lë'ë më. 4Stubi vueltë guna'bë di'dzë Pilato lu më: ―¿Pëguëa' adë pë rní'il? Blac cusë quëgdchi'bë rall cuntrë lë́'ël. 5Perë Jesús dchisë bëá'ni', nu nalë́ guasë́ ldu'u Pilato. 6Durantë dzë shtë laní napë Pilato custumbrë guëldá'all tubi prësi, el quë narac shtu'u mënë guëru'u librë. 7Lachigui'bë nanú tubi prësi nalë Barrabás. Lë́'ëll con ra sa'll lachigui'bë, gudini rall mënë iurë bëdzatsu rall cuntrë gubiernë. 8Bidë mënë lu Pilato të guëna'bë rall gunë Pilato ziquë custumbrë shtë́nëll. 9Guna'bë di'dzë Pilato lu ra mënë ni: ―¿Guadë narac shtu'u të guëdë'a libertá, Jesús naná rëy shtë të? 10Guc bë'a Pilato por mbidi ra jëfë shtë ra bëshuzi bë'në rall intriegu lë'ë Jesús. 11Perë ra jëfë shtë bëshuzi bëtsatsu rall ra mënë parë guëna'bë rall guëdë'ë Pilato libertá Barrabás. 12Iurní Pilato guna'bë di'dzë lu rall stubi vueltë: ―¿Perë pë rac shtu'u të guna con Jesús? el quë narni'i të: “Rëy shtë naciuni Israel”. 13Iurní gurushtiá rall fuertë; guni'i rall: ―Gati nguiu rë' lu cruz. 14Pilato guni'i: ―¿Pëllë mal bë́'nëll? Perë lë'ë rall más fuertë gurushtiá rall lu Pilato. Guni'i rall: ―Gati nguiu rë'. Gátill; gátill. 15Pilato guc shtú'ull guëá'nëll bien con ra mënë; bëdë́'ëll libertá Barrabás. Despuësë de bëdë'ë ra suldadë galnë́ shtë chicuti lë'ë më, bë'në Pilato intriegu lë'ë më të parë guëquë'ë rall Jesús lu cruz. 16Iurní ra suldadë bia'a rall Jesús parë rualdëa' shtë palaci. Lugar ni lë Pretorio. Bëdëá grë ra suldadë. 17Bëgacu rall lë'ë më tubi lari color guindë. Bëntsa'u rall tubi corunë guitsë; gulú rallin guëc më. 18Guzublú bë'në rall saludar lë'ë më de burnë. Guni'i rall: ―Guëbani Rëy shtë mënë israelitë. 19Bëdë'ë rall galnë́ guëc më con hiaguë. Bëchi'bë shënë rall lu më; bëzullibi rall lu më; bë'në rall rëspëti lë'ë më ziquë burnë. 20Despuësë de ni, bëdchisú rall lari guindë nanacu më të parë bëgacu rall shabë më stubi vueltë. Lueguë bia'a rall lë́'i' fuërë rua' guë'dchi të gunë rall crucificar lë'ë më. 21Ziadëdë tubi nguiu nezë; lëll Simón. Guall lachi perë hia ze'dë guëdchínill guë'dchi. Simón nall shtadë Alejandro nu Rufo. Bë'në ra suldadë punërë lë'ë Simón të guá'all cruz shtë Jesús. 22Bia'a rall lë'ë Jesús tubi lugar nalë Gólgota, narunë cuntienë Lugar shtë Calavera. 23Bëdë'ë rall vini nanutsë mirra perë lë'ë më adë bii'di'i mëhin. 24Iurní bë'në rall crucificar lë'ë më, nu ra suldadë gudchitë rall dado nia guadë nagunë gan shabë më. Mudë ni gudi'dzë rall shabë më. 25Rquë guë'ë rsili bë'në rall crucificar lë'ë më. 26Nu bëquë'ë rall tubi letrërë guëc cruz naná causë shtë më; rni'in: “Rëy shtë naciuni Israel”. 27Nu bëquë'ë rall chupë nguba'në lu cruz; túbill ladë ldi, stúbill ladë rubësë. [ 28Zni guc cumplir Sagradas Escrituras narni'i: “Bë'në rall tratar lë'ë më ziquë nguba'në”.] 29Grë mënë nardëdë lugar ni, bë'në rall burnë; rni'bi guëc rall lu më; guni'i rall: ―Ja, lë́'ël rní'il, guëcuel iádu'u ru'bë nu dzë tsunë guëabrí guëzá'alin stubi. 30Bieti lu cruz; bë'në salvar mizmë lë́'ël. 31Nu ra principal bëshuzi nu ra mësë shtë lëy, bë'në rall burnë; guni'i lu sa' rall: ―Bë́'nëll salvar stubi mënë perë el mizmë lë́'ëll adë gúnëdi'ill gan gúnëll salvar lë́'ëll. Guní'ill nall Cristo. 32Si talë nall Rëy shtë më israelitë, pues guëldáguëll lë́'ëll lu cruz të guëná hia'a, iurní tsaldí ldu'u hia'a shtí'dzëll. Nu ra mënë mal naguc crucificar con lë'ë më bë'në rall burnë lë'ë më. 33Iurë bëga'a rquë chi'bë chupë, bëcahi guëdubi guë́'dchiliu hashtë rquë tsunë guadze'. 34Mizmë iurë rquë tsunë, fuertë guni'i më: ―Eloi, Eloi, lama sabactani. (Di'dzë ni runë cuntienë: Dios mio, Dios mio, ¿pëguëa' bësá'nël na?) 35Bëldá ra nguiu nazú guëlla' lu cruz bini rall pë guni'i më. Repi rall lu sa' rall: ―Guná; lë'ë nguiu rë' cagná'bëll Elías. 36Lueguë tubi nazuga'a ndë guagllú'nëll; guagllí'ill tubi spongë. Bëgá'dzëllin con vini hi'. Iurní bëzú'bëll spongë guëc varë të parë gu më vini. Guní'ill lu sa'll: ―Cha béza'a, guëná hia'a nia zidë Elías të parë guësiéti' lë́'ëll lu cruz. 37Iurní guni'i më fuertë; guti më. 38Mizmë iurë ni lë'ë cortinë la'ni iádu'u gure'zin; guc chupë ldëhin dizdë guia'a hashtë guetë. 39Tubi capitán naná rnibë'a tubi gahiu'a suldadë, zull frentë lu cruz; gunall iurë naguti më. Guní'ill: ―De verdá nguiu rë' náhi' shini Dios. 40También zuga'a nga'li bëldá ra na'a. Cagbi'a rall de zitu. Ladi rall zuga'a María Magdalena nu Salomé nu stubi María naná shni'a José nu Jacobo. Jacobo nápëll menor edá. 41Ra na'a rë' guanaldë rall lë'ë më iurë ziazú më Galilea. Bë'në rall compañi lë'ë më. Nu zac ndë zuga'a stubi shcua'a ra na'a naguanaldë lë'ë më hashtë Jerusalén. 42Bëdchini guadze' visperë shtë dzë descansë. Bë'në mënë preparar nagáu rall parë grëgue'lë dzë laní purquë dzë descansë adë bë́'nëdi'i rall dchi'ni. 43Por ni José naná më guë'dchi Arimatea bëdchínill lu Pilato. Gupë José valurë; guná'bëll permisi lu Pilato të parë guëcá'chill cuerpë shtë Jesús. José guc tubi më principal ladi ra jushtici narunë juzguë. Nu José quëbézëll tiempë iurë guënibë'a Dios ziquë Rëy. 44Iurë bini Pilato guti Jesús, guasë́ ldú'ull. Guná'bëll lë'ë capitán shtë suldadë; guna'bë dí'dzëll si de verdá guti Jesús. 45Capitán rë' bëquebi lu Pilato: ―Verdá nahin; hia guti Jesús. Iurní bëdë'ë Pilato permisi lë'ë José të parë guëca'chi José cuerpë shtë më. 46José guzí'ill tubi lari naquichi fini; bësiétëll cuerpë lu cruz nu bëtú'bill cuerpë shtë më con lari. Iurní bëcá'chill lë'ë më la'ni tubi ba'a nanactsa'u la'ni guë'ë. Gudíshill tubi guë'ë rua' ba'a. 47María Magdalena nu María shni'a José bëchi Rufo, guná rai' ca bëga'chi Jesús.

will be added

X\