San Marcos 13

1Nianá bëru'u më iádu'u, tubi shini gusë'dë më guni'i: ―Mësë, guná, blac chulë ra guë'ë ru'bë. Blac chulë hiu'u rë'. 2Jesús guni'i: ―¿Gu rna të lu guë'ë ru'bë shtë iádu'u? Adë guëá'nëdi'i ni tubi guë'ë nadchi'bë guëc sa'. Grëhin tsalú. 3Guzubë më catë zu dani shtë Olivos nanaquë́ frentë nezë catë rlua'a iádu'u ru'bë. Iurní Pedro nu Jacobo nu Juan nu Andrés guna'bë di'dzë rai' lu Jesús tubi cu': 4―¿Guc gac ra cusë narní'il lu na'a? ¿Pë sëñi nanú de quë hia gac cumplirin? 5Iurní guni'i Jesús: ―Gulë gapë cuidadë ni tubi adë chu guësiguë́di'i lë́'ël. 6Zihani mënë guëca'a rall lëa; guëdchini rall nu guëni'i rall: “Nahia Cristo”. Guësiguë́ rall zihani mënë. 7’Iurë ruadi'dzë mënë nanú zihani guërru nu rdzatsu mënë cuntrë gubiernë, adë rdzë́bëdi'i të. Grë cusë ni napë quë gac cumplir perë runë faltë parë tsalú guë́'dchiliu. 8Tildi naciuni cuntrë stubi naciuni nu tildi guë'dchi cuntrë stubi guë'dchi. Guidë llu dushë zihani lugar. Guëdchini gubini dushë. Ni na principi shtë cusë durë naguër gac. 9’Gulë bë'në preparar lë'ë të purquë gunë mënë intriegu lë'ë të lu ra gubiernë. Guëne'e mënë galnë́ lë'ë të la'ni iádu'u. Guëdchi'bë rall demandë cuntrë lë'ë të lu gubiernë nu lu ra rëy purquë na të shmëna. Zni guëni'i të diza'quë lu ra më ru'bë; gac të testigu shtëna. 10Antsë guëdchini fin shtë guë́dchiliu, napë quë guërë'tsë diza'quë entrë grë ra naciuni. 11Iurná gua'a mënë lë'ë të lu gubiernë, adë rquëdí'nidi'i ldu'u të por lo quë naguëni'i të. Gulë biadi'dzë lo quë narne'e Espíritu Santo lë'ë të iurní, purquë lë́dëdi'i lë'ë të guadi'dzë të sino Espíritu Santo quëadí'dzi' iurní. 12Tiempë ni ra nguiu gunë rall intriegu bëchi rall parë gati bë́chill. Nu ra shtadë llguë'në gunë rall cuntrë shínill. Ra llguë'në guëasë rall cuntrë ra shtádëll; gati shtádëll. 13Guëldënú grë mënë lë'ë të purquë na të shmëna perë el quë nagac firmë lu shnezë Dios hashtë fin, nguiu ni gac salvar. 14’Iurë guëná të cusë mal tsutë́ iádu'u ru'bë, cusë ni gunin manchë iádu'u; zuhin catë nídi'i permisi. (Gulë tsasë́ ndë'ë el quë nagu'ldë di'dzë rë'.) Ra nananú Judea guëllu'në rall lu dani. 15El quë nazuga'a guëc hiu'u adë guiétëdi'ill parë tsutëll la'ni hiu'u të guá'all pë shtëll sino guëllú'nëll. 16Nu el quë nanú lachi adë guëabrídi'ill lídchill parë guá'all shábëll sino guëllú'nëll lu dani. 17Prubi ra na'a nanua'a shíni' dzë ni, nu prubi ra narca'a me'dë. 18Gulë bë'në ruëguë lu Dios adë gaquin tiempë naldë. 19La'ni ra dzë ni gunë mieti sufrir demasiadë, cusë durë naná lá'adi'i guná mënë dizdë principi shtë guë́'dchiliu nu nunquë jamás gáquëdi'i sa' ra cusë ni. 20Si talë adë bë́'nëdi'i Dios menos ra dzë shtë sufrimientë, adë chu nádi'i gac salvar; perë por ra mënë nagudili Dios, gac menos ra dzë ni. 21’Si talë chu guëni'i lul: “Gulë guná, ndë'ë lë'ë Jesucristo”, u “Gulë tsagná; ndë lë'ë më nanú”, adë tsaldídi'i ldú'ul shtí'dzëll. 22Guëdchini ra naguëguguë́ ra mënë. Guëni'i rall na rall Cristo u tubi narni'i shti'dzë Dios nu gunë rall milagrë nu guëlua'a rall sëñi ru'bë të parë guësiguë́ rall hashtë ra nagudili Dios si na posiblë. 23Por ni gulë guzú listë nu preparadë; hia gunia'a lu të ra di'dzë ni antsë gac cumplirin. 24’Despuësë ra dzë shtë sufrimientë lë'ë ngubidzë guëcahi nu lë'ë mbehu adë guëné'edi'in llni. 25Ra mbelëgui'i ldaguë. Grë́të' fuersë shtë gube'e guëni'bin. 26Iurní guëná mënë na, nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; guëdchinia la'ni shcahi con llëru'bë pudërë nu llni. 27Iurní guëshe'lda ra ianglë parë guzia'a rai' guëdubi guë́'dchiliu. Guëtëá rai' ra shmënë Dios, ra nagudili më. Guëdchini rall de guëdubi ladë shtë guë́'dchiliu nu dizdë más zitu. 28’Gulë tsasë́ comparaciuni shtë hiaguë bëlda'u. Iurë lë'ë ndiaguë rënë rru'u, rdë'ë të cuendë hia mërë guëdchini tiempë na'i. 29Zni iurë guëná të quëhac grë ra cusë rë', gulë tsasë́ hia mërë guëdchinia. 30Guldía rnia'a lu të, grëhin gac cumplir antsë gati mënë naquëreldë lu guë́'dchiliu dzë ni. 31Gube'e nu guë́'dchiliu tsalú rahin perë shti'dza adë tsalúdi'in. 32’Perë dzë nu iurë, ni tubi adë chu rac bë́'adi'i, ni por mizmë ianglë shtë gube'e, ni por shini Dios; sulamëntë Dios, Shtada, rac bë́'ai' dzë shtë fin. 33’Gulë guzú listë; gulë gac nasini purquë lë'ë të adë rac bë́'adi'i të dzë shtë fin. 34Nahin ziquë tubi nguiu nazia'a zitu. Bësëá'nëll lídchill nu bëdë́'ëll dchi'ni ca'a muzë, cadë tubi rall con shchí'ni'. Nu gunibë'a nguiu ni lu portërë sull listë guëdubi tiempë. 35Rnia'a lu të, gulë guzú listë; adë rdë́'ëdi'i të cuendë guc guëdchini lamë. Ze'dë guëdchíni' iurë gue'lë u guëruldë gue'lë u rquë tsunë cahi u hashtë rsili. 36Gulë guzú listë, no sea guëdchini më de repëntë nu lë́'ël nagá'sil. 37Lo quë nacagnia'a lu të, rnia'a lu grë mënë; gulë guzú listë.

will be added

X\