San Marcos 12

1Guzublú Jesús cagni'i më por comparaciuni; guni'i më: ―Tubi nguiu bëcabní zihani hiaguë uvë nu bëntsá'ull tubi lu' alrededurë. Bëntsá'ull catë guëru'u juguë shtë uvë; nu bëntsá'ull tubi hiu'u guia'a parë quëhapë muzë ra hiaguë. ’Nu bëdë'ë nguiu ni guiu'u parë trabajadurë gunë rall dchi'ni mëdi. Iurní ziá'all zitu. 2Iurë bëga'a tiempë shtë cusechë, lë'ë lamë bëshé'ldi' tubi muzë; tsagca'a muzë lo quë narunë tucarë lamë. 3Perë ra nabëca'a guiu'u guna'zi rall lë'ë muzë; bëdë'ë rall galnë́ lë'ë muzë, nu bësëllu'në rall lë'ë muzë sin adë pë bëdë́'ëdi'i rall niua'a muzë. 4Iurní lamë bëshé'ldëll stubi muzë; bë'në ra nguiu ridë guëc muzë. Guni'i rall didzabë guëc muzë. 5Lë'ë lamë bëshé'ldëll stubi muzë. Muzë ni gudini ra nguiu. Bëshe'ldë lamë más zihani muzë. Bëldá rai' gudini rall lë'ë rai'. Sëbëldá ra muzë bëdë'ë rall galnë́. 6’Lamë ni nápëll tubsë shínill. Nalë́ rac shtu'u lamë shíni'. Bëshe'ldë lamë shíni' lu ra nguiu; guni'i lamë: “Gapë rall rëspëti lu shinia”. 7Perë ra nabëca'a guiu'u guni'i lu sa' rall: “Guná, ndë'ë llga'në lamë naguëca'a herenci shtë lamë. Cha guëdínia'a lë́'ëll nu grë herenci guëa'në parë lë'ë hia'a.” 8Guna'zi rall shini lamë; gudini rall lë́'ëll nu bëru'ldë rall lë́'ëll fuërë de lugar ni. 9Iurní guna'bë di'dzë Jesús: ―¿Pë gunë lamë con ra muzë mal? Guidë lamë catë zu hiaguë uvë të quini lamë ra muzë mal, nu guëdë'ë lamë hiaguë uvë parë stubi mënë. 10’¿Pëllë bí'ldidi'i të Sagradas Escrituras narni'i? Guë'ë nabëru'ldë albañil tubi ladë, guë'ë rë' gunë sirvë parë shquini hiu'u. 11Zni bë'në më, el quë narnibë'a lë'ë hia'a. Guná hia'a pudërë shtë më; nalë́ nasa'a nahin. 12Iurní ra contrari shtë Jesús gudili rall mudë parë guëna'zi rall lë'ë Jesús. Bien guc bë'a rall Jesús guni'i comparaciuni rë' cuntrë lë'ë rall. Niétiquë adë pë bë́'nëdi'i rall cuntrë lë'ë më purquë bëdzëbë rall los de más mënë. Bësa'në rall lë'ë më; zëagzë́ rall. 13Ra contrari shtë Jesús bëshe'ldë rall bëldá fariseo nu bëldá shmënë Herodes parë guësiguë́ rall lë'ë më. Guc shtu'u rall niani'i më tubi cusë mal të guëdchi'bë rall demandë cuntrë lë'ë më. 14Guna'bë di'dzë rall lu më: ―Mësë, nanë́ na'a rluá'al purë verdá. Rúnël tratë igual ra mënë humildë nu ra mënë narnibë'a. Quëgluá'al lla tsutë́ mënë shnezë Dios. Guni'i lu na'a iurne', según lëy ¿pë na bien guëdíllia'a impuestë lu rëy César u guëdíllidi'ia'a impuestë? 15Guc bë'a Jesús na rall mënë falsë. Guni'i më lu rall: ―¿Pëzielú ze'dë guësiguë́ të na? Gulë bëlua'a tubi dumí të guënahia luhin. 16Guaglli'i rall tubi monedë; iurní guni'i më: ―¿Chu lë nu chu lu naquë́ lu dumí? Guni'i rall: ―Lu rëy César naquë́ lu dumí. 17Bëquebi më: ―Gulë bëdë'ë naca'a César lo quë naná shtë César, nu gulë bëdë'ë naca'a Dios lo quë naná shtë Dios. Guasë́ ldu'u rall shti'dzë më. 18Iurní bëdchini bëldá saduceos lu Jesús. Ra saduceos rni'i rall adë tsashtë́di'i ra tëgulë ladi ra tëgulë. Guna'bë di'dzë rall lu më: 19―Mësë, bëquë'ë Moisés guahietë si tubi nguiu gáti' sin shíni', bëchi tëgulë napë quë cá'all tse'lë tëgulë; gapë rai' shini parë adë tsalúdi'i shfamili tëgulë. 20Guc gadchi bëchi. Primërë nguiu bëtsë́'all perë gútill sin ni tubi shíni'. 21Segundë bëchi tëgulë cuá'all lë'ë viudë perë gútill sin ni tubi shíni'. Tecërë lo mizmë cuá'all tse'lë tëgulë perë gútill sin ni tubi shíni'. 22Guëzá bëchi tëgulë cua'a rall lë'ë na'a ni perë adë gúpëdi'i rai' shíni'. Despuësë lë'ë na'a ni gúti'. 23Iurë tsashtë́ ra tëgulë, ¿chu gac tse'lë na'a ni? pues gadchi nguiu guc tse'lë na'a. 24Jesús bëquebi: ―Bëganë të con di'dzë shtë të purquë adë riasë́di'i të Sagradas Escrituras nu adë guënë́di'i të pudërë shtë Dios. 25Iurë ra tëgulë tsashtë́ rai', adë guëtsë́'adi'i rai'; adë rnádi'i rai' guëtsë'a shini rai'. Na rai' ziquë ra ianglë nacabezë gube'e. 26Perë si talë cagna'bë di'dzë të si talë ra tëgulë tsashtë́ rai' stubi, gulë bëdë'ë cuendë lo quë nabëquë'ë Moisés la'ni histuri shtë hiaguë narëuldë. ¿Pëllë adë bí'ldidi'i të histuri ni? Bëquë'ë Moisés de quë Dios guní'i' lúhi': “Nahia Dios shtë Abraham; nahia Dios shtë Isaac; nahia Dios shtë Jacob”. 27Pues grë shmënë Dios nabani aunquë hia guti rai'. Napë rai' vidë sin fin. Lë'ë të saduceos, riasë́di'i të shti'dzë Dios; zihani vësë rganë të. 28Tubi mësë narlua'a lëy guabí'guëll lu Jesús. Bínill lla quëdildi di'dzë ra sa'll nu bínill de quë Jesús bëquébi' bien lu rall. Guni'i mësë ni lu Jesús: ―Mësë, ¿guadë mandamientë namás lasac de grë mandamientë? 29Guni'i më lull: ―Mandamientë namás lasac rni'i: “Gulë bëquë́ diaguë, lë'ë të mënë israelitë; Dios Shtáda'a tubsë na më. 30Gulë guc shtu'u lë'ë më con guëdubinú ldú'ul, nu guëdubi almë shtë́nël, nu con guëdubi fuersë shtë́nël”. Ni na mandamientë namás lasac. 31Segundë mandamientë rni'i: “Gulë guc shtu'u sa'l ziquë rac shtú'ul mizmë lë́'ël”. Nídi'i stubi mandamientë namás lasac quë mandamientë rë'. 32Lë'ë mësë repi: ―Mësë, guldí shtí'dzël. Verdá na tubsë Dios; nídi'i chu stubi. 33Nu napë quë gac shtú'ul lë'ë më con guëdubinú ldú'ul nu con almë shtë́nël, nu con fuersë shtë́nël. Nu zac napë quë gac shtú'ul sa'l igual ziquë rac shtú'ul mizmë lë́'ël. Ra cusë ni más lasac quë gunë nguiu ofrecërë lu Dios tubi ma u stubi cusë narie'qui lu bëcu'guë. 34Iurë bini Jesús de quë nguiu rë' guní'ill bien, guni'i më lull: ―Du'pë runë faltë të guënibë'a Dios lë́'ël të gápël vidë sin fin. Iurní adë chu nápëdi'i valurë niana'bë di'dzë lu më. 35Iurë caglua'a Jesús la'ni iádu'u ru'bë, guni'i më: ―¿Pëguëa' rni'i ra mësë shtë lëy de quë Cristo na shini David? 36Mizmë David bëquë'ë por pudërë shtë Espíritu Santo di'dzë rë': Dadë Dios guni'i lu Shtada narnibë'a: “Guzubë ladë ldi shtëna hashtë guna gan lu enemigu shtë́nël të guëzu'bë diaguë rall shtí'dzël”. 37¿Lla na posiblë gac Cristo shini David, cumë David rní'i' Cristo na Dadë narnibë'a lë'ë David? Ra mënë zihani bini rall shti'dzë më; bëuu' ldu'u rall nacagni'i më. 38Quëglua'a më ra mënë; guni'i më: ―Gulë gapë cuidadë ra mësë narlua'a lëy. Rëuu' ldu'u rall gacu rall lari duni. Rac shtu'u rall gunë mënë saludar lë'ë rall con zihani rëspëti lu nezë. 39Rguili rall lugar mejurë la'ni iádu'u; rac shtu'u rall lugar shtë rëspëti lu mellë. 40Perë rdchisú rall lidchi ra viudë nu parë guësiguë́ rall mënë, quëhunë rall oraciuni llëduni. Lë'ë rall gunë rall recibir más cashtigu dushë. 41Guzubë më la'ni iádu'u frentë catë rtia'a mënë ofrendë; guná më lu ra mënë nabëtia'a gu'në la'ni canciá. Zihani mënë ricu bëtia'a rall zihani dumí. 42Iurní bëdchini tubi viudë prubi; bëtiá'all chupë centavë la'ni canciá. 43Iurní Jesús guna'bë më ra shini gusë'dë më. Guni'i më lu rai': ―De verdá rnia'a, lë'ë viudë prubi rë' bëtiá'all más quë grë mënë nabëdë'ë dumí 44purquë los de más rall bëtia'a rall dumí nabë'në subrë perë viudë rë' bëdë́'ëll grë́të' nanápëll, grë nasí'ill parë gaull.

will be added

X\