San Marcos 11

1Iurní ziagdchini rai' guë'dchi Jerusalén guëlla' ra guë'dchi Betfagé nu Betania. Bëdchini rai' rua' dani shtë Olivos nanaquë́ frentë parë Jerusalén. Iurní Jesús bëshé'ldi' chupë shini gusë'dë më. 2Guni'i më: ―Gulë tsa guë'dchi nanaquë́ delantë. Nga'li guëdzelë të tubi burrë; quëdú ma rua' nezë. Lë'ë burrë ni la'di chu quíbëdi'i tëchi ma. Gulë bësha'quë ma nu gulë te'enú ma ndë'ë. 3Si talë guëna'bë di'dzë mënë pë gunë të burrë, gulë guni'i lull de quë lë'ë mësë shtënë të rquí'ni' lë'ë ma, nu lueguë guëshé'ldi' lë'ë ma. 4Iurní zia'a ra shini gusë'dë më; bëdia'guëlú rai' lë'ë ma naquëdú rua' nezë. Bësha'quë rai' lë'ë ma. 5Bëldá mënë nazú nga'li guni'i rall: ―¿Pë quëhunë të? ¿Pëzielú bësha'quë të burrë rë'? 6Repi rai' ziquë guni'i Jesús lu rai'. Iurní bësa'në mënë parë bia'a rai' burrë. 7Bëdchini rai' lu Jesús, nu bëdchi'bë rai' shabë rai' tëchi burrë të gudchibë Jesús tëchi ma. 8Zihani mënë gudishi shabë rall lu nezë catë ze'dë Jesús. Stubi shcua'a mënë bëldietë rall ndiaguë shtë hiaguë. Gudishi rallin lu nezë. 9Iurní mënë naze'dë delantë nu ra naze'dë trasë nalë́ fuertë guni'i rall: ―Gunë më salvar. Benditë el quë naze'dë guëdchini por partë shtë më. 10Bë'në ldai' Dios lë'ë Rëy naze'dë; súbëll lu trunë shtë David, shtadë guëlú hia'a. Llëru'bë na pudërë shtë Dios nacabezë gube'e. Gunë më salvar. 11Guatë́ Jesús Jerusalén. Lueguë guatë́ më iádu'u ru'bë; guná më grë ladë, iurní bëru'u më; zia'a më Betania con ra shini gusë'dë më purquë hia guadze'. 12Stubi dzë bëru'u rai' Betania. Iurë ziazú më nezë, bëldia'në më; guná më zitu tubi hiaguë bëlda'u nanapë ndiaguë. 13Guagná më si talë naquë́ nashi lu hiaguë, gau më. Adë bëdzélëdi'i më nashi; purë ndiaguë naquë́ lu hiaguë purquë nádi'i shtiempë nashi. 14Iurní guni'i më lu hiaguë: ―Nunquë jamás adë chu gáudi'i nashi shtë́nël. Bini ra shini gusë'dë më lo quë naguni'i më lu hiaguë. 15Bëdchini rai' Jerusalén. Guatë́ më la'ni iádu'u ru'bë. Guzubëlú bësëllu'në më ra naquëgtuu' nu ra naquëgzi'i la'ni iádu'u. Bërë'shë më mellë shtë ra nacagchili dumí. Bërë'shë më ra iagshili shtë ra nacagtuu' palumë. 16Gunibë'a më ni tubi chu gua'a trashtë la'ni iádu'u. 17Bëlua'a më ra mënë; guní'i': ―La'ni Sagradas Escrituras rni'i zndë'ë: “Iádu'u shtëna na parë gunë mieti orar lu Dios”; perë lë'ë të bë'në të cambi iádu'u ziquë cuevë shtë nguba'në. 18Ra jëfë shtë bëshuzi nu ra mësë narlua'a lëy bini rall shti'dzë më. Bëdzëbë rall lë'ë më purquë grë́të' mënë guasë́ ldu'u rall enseñansë shtë më. Por ni gudili ra contrari shtë më mudë parë quini rall lë'ë më. 19Iurë bëdchini gue'lë, Jesús con ra shini gusë́'dëi' bëru'u rai' ciudá Jerusalén. 20Stubi dzë rsili gudëdë rai' catë zubë hiaguë bëlda'u. Guná rai' gubidchin hashtë shlu'chin. 21Iurní Pedro bëagná ldu'i shti'dzë më; guni'i Pedro: ―Mësë guná, lë'ë hiaguë naguludel lë'in gubidchi. 22Guni'i më: ―Gulë tsaldí ldu'u të shti'dzë Dios. 23Guldía rnia'a lu të, cualquier nguiu narni'i lu dani rë': “Guabsú ndë'ë nu tsal la'ni nisëdu'u”, si talë adë rzádi'i ldu'u nguiu ni, si talë tsaldí ldú'ull, gunë më lo quë naguní'ill. 24Por ni rnia'a lu të, grë́të' lo quë narná'bël lu Dios, gulë tsaldí ldu'u të gunë të recibirin, iurní guëne'e mëhin. 25Iurë cagná'bël lu Dios, bë'në perdunë contrari shtë́nël, iurní Shtádël naquëbezë gube'e gúni' perdunë duldë shtë́nël. [ 26En cambi si talë adë në́di'il gúnël perdunë sa'l, tampuquë gunë Dios perdunë lë́'ël.] 27Bëagrí rai' Jerusalén stubi vueltë. Guatë́ më iádu'u ru'bë. Iurní bëdchini ra jëfë shtë ra bëshuzi nu ra mësë narlua'a lëy con ra më gushë shtë guë'dchi. Bëdchini rall lu Jesús. 28Guna'bë di'dzë rall: ―¿Chu shtë permisi rúnël cusë rë'? ¿Chu bëshe'ldë lë́'ël? 29Jesús bëquebi: ―Nu na guëna'bë di'dza lu të. Gulë guni'i lua, iurní guënia'a lu të chu bëne'e permisi parë guna ra cusë. 30¿Chu bëshe'ldë Juan Bautista parë guëchu'bë nísi', Dios u mënë? Gulë guni'i chu bëdë'ë permisi lë́'i'. 31Guzublú guna'bë di'dzë lu sa' rall. Guni'i rall: ―Si talë guëni'i hia'a lu Jesús de quë Dios bëshe'ldë Juan, iurní guëna'bë di'dzë Jesús lu hia'a: “¿Pëzielú adë gualdídi'i ldu'u të shtí'dzi'?” 32Ni mudë guëni'i hia'a lu Jesús: “Ra mënë bëshe'ldë lë'ë Juan”. Zni cagni'i rall purquë bëdzëbë rall ra mënë. Casi grë mënë gualdí ldu'u rall de quë Dios bëshe'ldë Juan të guëní'i' shti'dzë më. 33Iurní guni'i rall lu Jesús: ―Rdë́'ëdi'i na'a cuendë chu bëshe'ldë lë'ë Juan. Jesús guni'i lu rall: ―Nu na adë guëquébidia'a lu të chu bëshe'ldë na parë runa ra cusë rë'.

will be added

X\