San Marcos 10

1Bëru'u më Capernaum; bëdchini më regiuni shtë Judea hashtë tubi lugar nanaquë́ nezë guia'a guëë'gu Jordán. Zihani mënë bëdëá lu më; bëlua'a më lë'ë rall ziquë siemprë. 2Bidë guëbi'guë ra fariseo lu më; caguili rall mudë guëdchi'bë rall demandë cuntrë lë'ë më. Guna'bë di'dzë rall lu më si talë nanú permisi según lëy guësa'në nguiu tse'lë nguiu. 3Bëquebi më: ―¿Pë bëquë'ë Moisés la'ni librë shtë Dios? 4Guni'i rall: ―Moisés bëdë'ë permisi guësa'në nguiu tse'lë nguiu, sulë napë quë guëdë'ë nguiu tubi guichi shtë divurci. 5Iurní guni'i më: ―Purquë nalë́ naguëdchi ldu'u të, por ni bëquë'ë Moisés mandamientë rë' 6perë dizdë guzublú guë́'dchiliu, iurë bëntsa'u më grë́të' ra cusë, “Bë'në Dios formar lë'ë nguiu nu lë'ë na'a”. 7Por ni guëru'u nguiu lidchi shtádëll con shní'all nu guëbaninú nguiu tsé'lëll. 8Hia guërupë rall gac rall tubsë; nádi'i rall chupë sino tubsë. 9Por ni, lo quë nabë'në Dios unir, adë chu guëldë́di'i lë'ë rall. 10Iurë nanú Jesús la'ni hiu'u, ra shini gusë'dë më guna'bë di'dzë rai' lu më pë runë cuntienë di'dzë rë'. 11Guni'i më: ―El quë naguësa'në tsé'li' nu guëtsë́'all stubi vueltë, rúnëll duldë lu primërë tsé'lëll; ni na adulteri. 12Nu si talë tubi na'a guësá'nëll tsé'li' të parë guëtsë́'all stubi vueltë, rúnëll duldë adulteri. 13Iurní guanú mënë zihani ra llguë'në parë guëdchi'bë guia'a më guëc rai'. Ra shini gusë'dë më gudildi rai' naguanú ra llguë'në. 14Iurë guná më lla bë'në ra shini gusë'dë më, bëldë́ më; guni'i më: ―Gulë bëdë'ë sí, guidë ra llguë'në lua. Adë guëcádi'i të lu ra ni'i, purquë ra mënë naná ziquë ra llguë'në tsutë́ rall catë rnibë'a Dios ziquë Rëy. 15Guldía, sulë el quë nagunë recibir Dios ziquë Rëy të guënibë'a më lë́'ëll ziquë tubi llguë'në, sulë nguiu ni guëbánill catë na më rëy. 16Iurní gudëdchi më ra llguë'në. Bëdchi'bë më guia'a më guëc rall nu bë'në ldai' më lë'ë rall. 17Iurë ziagla'guë Jesús nezë, bidë guëllu'në tubi nguiu lu më. Bëzullíbill lu më nu guna'bë dí'dzëll: ―Mësë za'quë, ¿lla guna parë gapa vidë sin fin? gac salvara. 18Guni'i më: ―¿Pëzielú rní'il lua naza'ca? purquë ni tubi adë chu naza'quë, sulë Dios. 19Nanël ra mandamientë: “Adë rguínidi'il sa'l; adë rquënúdi'il tse'lë sa'l; adë cuánëdi'il pë shtë mënë; adë guadí'dzëdi'il bishi; adë guësiguë́di'il mënë, nu bëzu'bë diaguë shti'dzë shtádël nu shní'al”. 20Nguiu ni guni'i: ―Mësë, bëna cumplir grë ra mandamientë rë' dizdë nabi'cha, 21Jesús guná lull; nalë́ guc shtu'u më lë́'ëll. Guni'i më: ―Tubi cusë runë faltë; bëtuu' grë cusë nanápël; bëdë'ë dumí ca'a ra prubi; iurní gápël tesurë lu gube'e. Nu gude'e naldë na; bë'në renunci prupi deseo shtë́nël të guëlua'a nadispuestë sac zil por na. 22Iurë bini nguiu ni di'dzë shtë më, riá ldú'ull; zëagzëll tristë purquë nápëll tubi shtaci ru'bë. 23Guná më lu ra nazuga'a alrededurë lë'ë më; repi më lu ra shini gusë'dë më: ―Nalë́ naganë tubi nanapë zihani dumí gúnëll recibir Dios ziquë Rëy. 24Ra shini gusë'dë më bëdzëguëë' ldu'u rai' por di'dzë shtë më. Jesús guni'i lu rai': ―Lë'ë të ziquë llguë'në, blac naganë gunë ra ricu recibir Dios ziquë Rëy, ra nguiu narunë confiar dumí. 25Más sencigi tsutë́ tubi camellë ichi iagullë quë tubi ricu tsutëll catë rnibë'a Dios. 26Iurní más guasë́ ldu'u rai'; guni'i lu sa' rai': ―¿Chúllëti'i gac salvar? ¿Chull gapë vidë sin fin? 27Jesús guná lu grë rai'; guni'i më: ―Adë gúnëdi'i nguiu gan gunë salvar lë́'i' perë Dios napë pudërë gunë më grë́të' ra cusë. 28Iurní Pedro guni'i lu më: ―Guná, lë'ë na'a bësa'në na'a grë́të' cusë parë ze'dë naldë na'a lë́'ël. 29Guni'i Jesús: ―Guldía, el quë nabësa'në lídchi', bë́chi', záni', shtádi' u shní'ai', u tsé'li', u shíni', u guiu'u lachi shtë́ni'; guësánëll ra cusë ni purquë rac shtú'ull diza'quë shtëna, niétiquë guënítidi'ill. 30Gúnëll recibir zihani cusë más iurne' hashtë tubi gahiu'a vueltë más lídchi', bë́chi', záni', shní'ai', shíni', shláchi'. Nu gunë mënë cuntrë nguiu ni perë despuësë guëbánill lu gube'e tubi vidë sin fin. 31Zihani mënë nalasac iurne' delantë lu sa' rall, gac rall lúltimë dzë ni; nu zihani naná lúltimë iurne', gac rall mënë namás lasac lu Dios. 32Nianá ziazú rai' nezë Jerusalén, ziazú më delantë lu ra shini gusë'dë më. Nalë́ guasë́ ldu'u rai' nu ra nacanaldë tëchi më, bëdzëbë rall. Iurní lë'ë më bia'a lë'ë ra shini gusë'dë më tubi cu'; guzubëlú guni'i më lu rai' ra cusë nagunënú mënë lë́'i'. 33Guni'i më: ―Zia hia'a Jerusalén catë gunë ra mënë cuntrë na, nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. Ndë gac entregara guia'a ra jëfë shtë ra bëshuzi nu lu ra mësë shtë lëy. Gunë rall condenar na lu galguti. Gunë rall intriegu na lu guia'a mënë de stubi naciuni. 34Gunë rall burnë de na; guëchi'bë shënë rall lua nu guëquë'ë hiaguë rall na nu quini rall na, perë dzë tsunë tsashtë́a ladi ra tëgulë. 35Iurní Juan nu Jacobo, shini Zebedeo, bëdchini rai' lu Jesús. Guni'i rai': ―Mësë, rac shtu'u na'a gúnël tubi favurë naguëna'bë na'a lul. 36Guni'i më lu rai': ―¿Pë rac shtu'u të guna? 37Guni'i rai': ―Rac shtu'u na'a guëné'el permisi iurë guënibë́'al ziquë Rëy, subënú na'a lë́'ël, tubi de lë'ë na'a ladë ldi, stubi de lë'ë na'a ladë rubësë. 38Iurní guni'i Jesús lu rai': ―Adë guënë́di'i të lo quë narna'bë të lua. Gulë guni'i lua, ¿zëzac zi të ziquë na? ¿Zac tëdë të cusë durë natëda? 39Bëquebi rai': ―Zac na'a. Jesús guní'i': ―Guldí të. Gunë të sufrir demasiadë ziquë guna sufrir. Gu të el mizmë vasë shtë sufrimientë 40perë parë subë të cula'nia, tubi de lë'ë të ladë ldi, stubi ladë rubësë, adë rúnëdi'i tucarë guënehia sí subë të ndë. Dios bë'në preparar lugar ni sulë parë ra narac shtu'u më subë rall ndë. 41Iurë bini chi'i shini gusë'dë më lo quë naguna'bë Jacobo nu Juan, bëldënú rai' Jacobo nu Juan. 42Jesús guná'bëi' lë'ë rai', nu guni'i më: ―Lë'ë të nanë́ të ra jëfë shtë naciuni nanádi'i më israelitë, nalë́ rzac zi rall mënë nu rdchi'bë rall lëy naná dushë 43perë adë gáquëdi'i zni entrë lë'ë të. Si talë rac shtú'ul gáquël më ru'bë lu sa'l, napë quë gúnël sirvë los de más sa'l. 44Cualquier de lë'ë të si talë rac shtú'ul gáquël mayurë entrë grë ra sa'l, napë quë gáquël muzë shtë grë rai'. 45Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; zelda ziquë muzë shtë mënë. Zéldëdia'a parë gunë mënë sirvë lua. Guënehia vidë shtëna ziquë prëci parë gac salvar zihani mënë. 46Iurní bëdchini Jesús con ra shini gusë'dë më guë'dchi Jericó. Iurë hia na rai' parë guëru'u rai' guë'dchi, zianaldë cantidá mënë lë'ë rai'. Tubi ciegu nalë Bartimeo naná shini Timeo, zúbëll lu nezë. Cagná'bëll gu'në. 47Bini Bartimeo ze'dë Jesús më Nazaret; iurní fuertë guní'ill: ―Jesús llëbní David, bëga'a ldú'ul na. 48Zihani mënë guni'i rall guëc Bartimeo të guëac dchill perë lë́'ëll másru'u fuertë guní'ill: ―Llëbní David, bëga'a ldú'ul na. 49Iurní Jesús guzudchí; guni'i më: ―Gulë guaglli'i ciegu rë'. Guna'bë rai' lë'ë ciegu nu guni'i rai': ―Bëquitë ldú'ul. Guasuldí; cagna'bë Jesús lë́'ël. 50Iurní bëru'ldë Bartimeo shabë guítsëll nu bëchésëll. Guagllú'nëll lu më. 51Jesús guni'i lull: ―¿Pë rac shtú'ul guna? Bartimeo guni'i: ―Mësë, rac shtua'a guënahia ziquë antsë. 52Jesús repi: ―Bëagzë́, hia bëáquël purquë rialdí ldú'ul na. Bëac nguiu ni nu guanáldëll lë'ë më.

will be added

X\