San Marcos 1

1Zndë'ë guzublú diza'quë shtë Jesucristo, shini Dios. 2Guzubluhin según nabëquë'ë Isaías, el quë nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë. Bëquë'ë Isaías shtidzë Dios narni'i shcuendë Jesucristo: Gulë guná, guëshe'lda tubi shmuza naguëni'i por na delantë lul. Lë́'i' gúni' preparar ldu'u mënë antsë tsagni'inul lë'ë rall. 3Mënë ni guëní'i' lu tubi shlatë ru'bë. Fuertë guëní'i' parë guini grë mënë shtí'dzi'. Guëní'i' lu ra mënë: “Gulë bë'në preparar la'ni ldu'u të ziquë nezë ldi të parë iurë guëdchini Dadë”. 4Por ni Juan bëchu'bë nísi'; lugar ni adë nídi'i mënë catë naquë́ guëë'gu Jordán. Guni'inúhi' lë'ë ra mënë chubë nisë rall ziquë sëñi de quë runë nadzë'ë rall mudë nanabani rall nu guëabrí ldu'u rall con Dios parë gunë Dios perdunë duldë shtë rall. 5Grë́të' ra mënë shtë regiuni Judea nu ra më Jerusalén bëdchini rall lu Juan parë chubë nisë rall. Iurë bëshu'bë duldë rall lu Dios, iurní Juan bëchu'bë nísi' lë'ë ra mënë la'ni guëë'gu Jordán. 6Nacu Juan tubi lari nanactsa'u con guitsë ladi camellë nu lli'i lá'ni' tubldë́ gui'di. Ráuhi' shanchi nu dchini shtë ra mbee'zë lachi. 7Guni'i Juan shti'dzë Dios lu ra mënë: ―Ze'dë stubi më más lasac quë na. Na adë lasáquëdia'a parë lë'ë më. Ni tubi adë chu nádia'a parë guëshaca du gui'di shtënë shrachi më. 8Na bëchu'bë nisa lë'ë të con nisë perë lë'ë më gunë më stubi cusë namás cusë ru'bë. Guëzunë́ më ldu'u të nu guëne'e më Espíritu Santo parë cuezënúhi' la'ni ldu'u të. 9Gudëdë sëbëldá dzë, iurní bëru'u Jesús guë'dchi Nazaret nanaquë́ regiuni Galilea. Juan bëchu'bë nísi' lë'ë Jesús la'ni guëë'gu Jordán. 10Iurë bëru'u më la'ni nisë, mizmë iurní bëlla'lë lu gube'e hashtë guná më catë quëbezë Dios. Guná më lu Espíritu Santo; bëdchíni' ziquë tubi palumë parë cuezënúhi' lë'ë më. 11Nu bëru'u tubi di'dzë nezë lu gube'e naguni'i: ―Ndë'ë lë'ë shinia. Nalë́ rac shtua'a lë́'i'. Nalë́ rquitë ldua'a rnahia lúhi'. 12Iurní Espíritu Santo bia'a lë'ë Jesús lu tubi shlatë nezë cu' dani. 13Ndë guquëreldë më cuarenta dzë. Nga'li guc shtu'u mëdzabë Satanás niasiguë́ lë'ë më parë guëniti më shnezë më. Guquëreldë më ladi ra ma dushë. Despuësë bëdchini ra ianglë parë bë'në rai' sirvë lu më. 14Despuësë de bëtia'a ra mënë Juan Bautista lachigui'bë, bëabrí Jesús regiuni Galilea. Cagni'i më diza'quë shtë Dios. 15Repi më: ―Lë'ë tiempë hia guc cumplir; bëga'a iurë parë guënibë'a Dios ziquë rëy. Gulë bëabrí ldu'u të lu Dios nu gulë tsaldí ldu'u të shti'dzë më. 16Gudëdë Jesús guëlla' rua' nisë ru'bë nalë Galilea. Guná më lu Simón nu bë́chi' Andrés. Cagldaguë rai' guë'shu la'ni nisë. Na rai' pescadurë shtë mbeldë. 17Repi më lu rai': ―Gulë gude'e naldë na; na guënehia dchi'ni gunë të. Ziquë na të pescadurë; guna lë'ë të pescadurë shtë mënë; gue'dënú të mënë lua. 18Lueguë bësëa'nëgá rai' guë'shu nu guanaldë rai' lë'ë më. 19Gudëdë më stu'pë más delantë; guná më lu Jacobo, llga'në Zebedeo. Guná më lu Juan, bëchi Jacobo. Quëhunë rai' rumiendë guë'shu; zubë rai' la'ni barcu shtë rai'. 20Lueguë Jesús guna'bë lë'ë rai'. Iurní guanaldë rai' lë'ë më. Bësëa'nëgá rai' shtadë rai', Zebedeo; zubënú Zebedeo ra muzë la'ni barcu. 21Guatë́ rai' guë'dchi Capernaum. Tubi dzë nabëzi'i ldu'u mënë, bëlua'a Jesús lë'ë ra mënë la'ni iádu'u. 22Guasë́ ldu'u mënë por lo quë naguni'i Jesús lu rall. Bëlua'a më enseñansë shtë́hi' ziquë tubi nanapë pudërë, lë́dëdi'i ziquë ra mësë narlua'a lëy shtë Moisés. 23De repëntë zuga'a tubi nguiu la'ni iádu'u. Nanú tubi mëdzabë fier la'ni ldu'u nguiu ni; biadí'dzëll guëc lalú. Guní'ill fuertë: 24―Ja, ¿pë nápël con na? lë́'ël Jesús. Guë'dchi shtë́nël lë Nazaret. ¿Pëllë zé'dël parë guënítil lë'ë na'a? Na nanë́a chu nal; nal limpi ldú'ul delantë lu Dios. Bëdchínil de Dios. 25Jesús guni'i fuertë lu mëdzabë: ―Guitsëgá nu bëru'u de lë́'ëll. 26Iurní lë'ë mëdzabë fier nalë́ bësé'sëll lë'ë nguiu. Gurushtiall; bërú'ull la'ni ldu'u nguiu. 27Grë mënë guasë́ ldu'u rall. Guni'i lu sa' rall: ―¿Pëllë ndë'ë? ¿Pëllë ldai' cubi rë'? Napë Jesús autoridá hashtë ra mëdzabë rzu'bë diaguë rall shti'dzë Jesús. 28Por guëdubi nezë shtë Galilea bërë'tsë di'dzë nabë'në Jesús. Nasesë bërë'tsë famë shtë më. 29Lueguë bëru'u më la'ni iádu'u. Ziazunú më Jacobo nu Juan; bëdchini rai' lidchi Simón nu Andrés. 30Suëgrë Simón nagá'ai' lu camë; ráquëll shldi ru'bë. Lueguë guni'i ra mënë lu Jesús pë cusë cazac nanë rë'. 31Iurní bëdchini më; guna'zi më guia'a na'a nu bëldishtë́ më lë́'ëll. Guashtëll; lueguë bëru'u shldill. Iurní bë'në na'a ni sirvë lu rai' nagáu rai'. 32Mizmë dzë iurë nabëlaguetë ngubidzë, hia guadze', zihani mënë bia'a rai' sa' rai' lu Jesús, ra nanapë galguidzë nu ra nanapë mëdzabë la'ni ldu'u rall. 33Grë́të' ra mënë shtë guë'dchi, bëte'e sa' rall rua' hiu'u. 34Jesús bënëac zihani rall de grë clasë galguidzë. Bëgú më zihani mëdzabë la'ni ldu'u rall. Adë bëdë́'ëdi'i më permisi ra mëdzabë parë niani'i rall purquë bënguë bë'a rall lë'ë më. 35Guashtë́ më tumpranë nianá nacahi. Zia'a më shlatë catë nídi'i mënë. Ndë guni'inú më Dios, Shtadë më. 36Iurní lë'ë Simón con ra sáhi' guatili rai' lë'ë më. 37Iurë bëdzelë rai' lë'ë më, guni'i rai': ―Zihani mënë ze'dë tili lë́'ël. 38Guchi më lu rai': ―Cha guiá hia'a ra guë'dchi naquë́ guëlla'. Guëdia'a di'dzënú hia'a lë'ë rall shti'dzë Dios; parë ni zelda. 39Iurní gua më grë nezë Galilea; rni'i më diza'quë shtë Dios la'ni iádu'u shtë ra mënë israelitë. Bëgú më mëdzabë la'ni ldu'u ra nanapë mëdzabë. 40Bidë tubi nguiu narac galguidzë naru'dzë ládi'. Bëzullíbill lu më; bë́'nëll ruëguë lu më; répill: ―Nápël pudërë; si talë nápël voluntá guëzunël ladia; guëaca. 41Bëga'a ldu'u Jesús lë́'ëll. Bëdchi'bë më guia'a më guë́quëll nu repi më: ―Rac shtua'a; guëac galguidzë shtë́nël. 42Despuësë de guni'i më ra di'dzë ni, lueguë lë'ë galguidzë bësa'në lë́'ëll. Bëáquëll. 43Bë'në më incarguë lull ni tubi adë chu lu guadí'dzëll. Repi më: 44―Adë chu lu ruadí'dzëdi'il. Guaglua'a lë́'ël lu bëshuzi. Bë'në cumplir lo quë naguni'i Moisés. Bëdë'ë ofrendë lu Dios parë gac guëdë'ë mënë cuendë de quë hia bëáquël. 45Perë iurë zëagzëll, guzublú biadí'dzëll lo quë nabë'në Jesús de manërë de quë Jesús adë guc më niadchini më guë'dchi rë' tantë mënë gulezë rall lë'ë më. Bëa'në më fuërë shtë guë'dchi catë nídi'i mënë. Zihani mënë be'dë guëdchini rall lu më de grë ladë guë'dchi.

will be added

X\