San Lucas 9

1Bëtëá Jesús lë'ë chi'bë chupë shini gusë'dë më nu bëdë'ë më pudërë parë guënibë'a rai' grë mëdzabë; guëlú rai' mëdzabë la'ni ldu'u mënë nu gunëac rai' narac llu'u. 2Bëshe'ldë më lë'ë rai' parë guëni'i rai' lu mënë bëga'a iurë parë guënibë'a Dios lë'ë rall, nu guni'i më gunëac rai' grë clasë galguidzë. 3Guni'i më: ―Adë pë guá'adi'i të parë nezë, ni tubi bastunë ni panitë parë quë dumí, ni guetështildi guá'adi'i të. Gulë bia'a tubsë manguë gacu të cadë tubi de lë'ë të. 4Cualquier lidchi mënë ca guëdchini të, gulë bëa'në nga'li hashtë guzia'a të stubi guë'dchi. 5Si talë ca në́di'i mënë gunë recibir lë'ë të, gulë bëru'u guë'dchi ni. Iurní guëdchibë të gushëguiu'u guëa' të cumë ziquë tubi sëñi de quë adë gualdídi'i ldu'u rall diza'quë shtë Dios. 6Bëru'u rai'. Gua rai' por guëdubi nezë shtë ra guë'dchi. Biadi'dzë rai' diza'quë shtë Dios. Bënëac rai' narac llu'u. 7Lë'ë gubernadurë Herodes bini grë lo quë nabë'në Jesús. Bë́'nëll tantë llgabë perë adë bëdë́'ëdi'ill cuendë chu na Jesús. Bëldá mënë guni'i Jesús na Juan Bautista naguashtë́ ladi ra tëgulë. 8Stubi rall guni'i Jesús na tëgulë Elías nagubani stubi. Sëbëldá mënë guni'i Jesús na tubi nabe'dë guëni'i shti'dzë Dios más guahietë perë guashtë́hi' ladi ra tëgulë. 9Herodes guni'i: ―Lëdë lë́'ëdi'i Juan ndë purquë na gunibë́'ahia guagchuguë ra suldadë guëc Juan. Gúti'. ¿Perë chu na nguiu rë'? Binia zihani cusë ru'bë nabë́'nëll. Herodes guc shtu'u guënall lu Jesús. 10Iurë bëabrí ra poshtë, biadi'dzë rai' lu Jesús lo quë nabë'në rai'. Bia'a më lë'ë rai' tubi lugar catë nídi'i mënë cerquë rua' guë'dchi Betsaida. 11Perë iurë bini ra mënë cabezë më lugar ni, guanaldë rall lë'ë më. Nu Jesús bë'në recibir lë'ë rall con gustë. Biadi'dzë më lu rall lla gac salvar rall, nu bënëac më narac llu'u. 12Bëga'a iurë guna'zi guadze', iurní bëdchini ra poshtë lu më. Guni'i rai': ―Gunibë'a lu ra mënë tsa rall guë'dchi lugar catë nanú mënë. Gau rall nu tsa rall descansë purquë ni tubi mënë quëréldëdi'i' ndë'ë. 13Jesús guni'i iurní: ―Gulë bëdë'ë nagáu rall. Lë'ë ra shini gusë'dë më bëquebi rai': ―Nápa'a gá'isë guetështildi con chupë mbeldë. ¿Ca lu tsasi'i na'a guetështildi gau ra mënë rë'? 14Nanú más de ga'i mili nguiu nazuga'a. Jesús guni'i lu ra shini gusë'dë më: ―Gulë guni'i lu ra mënë të subë mënë cadë grupë masiá de cincuenta mënë. 15Zni bë'në rai'. Guzubë grë ra mënë. 16Iurní Jesús guna'zi ga'i guetështildi con chupë mbeldë. Guná më lu gube'e. Bëdë'ë më graci lu Dios. Bëshullë më guetështildi nu belë mbeldë. Bëdë́'ëi' guetështildi cua'a ra poshtë. Lë'ë rai' guati'dzë rai' guetështildi cua'a ra mënë. 17Grë rall gudáu rall hashtë ca lu bielë rall. Iurní ra shini gusë'dë më bëtsadzë́ chi'bë chupë tëpë ra pedasë nabë'në subrë. 18Tubi dzë gua Jesús lë́'ësë më tubi lugar. Quëadi'dzënú më Dios. Iurní bëdchini ra shini gusë'dë më lu më. Guna'bë di'dzë Jesús lu rai': ―¿Chu rni'i ra mënë nahia? 19Lë'ë rai' bëquebi rai': ―Bëldá ra mënë rni'i nal Juan Bautista. Sëbëldá mënë rni'i nal Elías. Sëbëldá mënë rni'i nal tubi nabiadi'dzë shti'dzë Dios más guahietë. Rni'i rall guashtël ladi ra tëgulë. 20Iurní Jesús guni'i lu rai': ―Lë'ë të, ¿chu rni'i të nahia? Pedro guni'i: ―Nal Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́'al. 21Jesús gunibë'a ni tubi chu lu guadí'dzëdi'i rai' na më Cristo. 22Guni'i më lu rai': ―Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. Napë quë guëzac zia. Ra bëshuzi ru'bë, ra më gushë shtë iádu'u, nu ra mësë shtë lëy, guëquë́ guia'a rall na. Quini rall na perë dzë tsunë despuësë, tsashtë́a ladi ra tëgulë. 23Iurní guni'i më lu grë ra mënë: ―El quë narac shtu'u gáquëll shmëna, napë quë gúnëll renunci prupi deseo shtë́nëll. Napë quë gáquëll dispuestë gátill por na. Dzë con dzë napë quë tsanáldëll shneza. 24El quë narac shtu'u gapë vidë shtë́nëll, guënítill, perë el quë naguëniti vidë shtë́nëll purquë nall shmëna, guëbánill parë siemprë. 25Adë pë guëllui'i gunë nguiu gan guëdubi guë́'dchiliu nu despuësë guënítill almë shtë́nëll. 26Si talë chu rtu lúhi' por na nu por shti'dza iurne', zni na guëtú lua de lë́'ëll iurë lë'ë na guëabría de gube'e. Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu perë guëdchininuhia con ra ianglë. Guëlua'a llëru'bë llni nu pudërë shtë Dios iurë guëabría. 27Guldía rnia'a lu të, nanú mënë entrë lë'ë të guëná rall rnibë'a Dios ziquë rëy; despuësë de ni gati rall. 28Gudëdë shunë dzë; bia'a Jesús Pedro nu Jacobo nu Juan. Ziazú rai' lu dani parë guadi'dzënú Jesús Dios. 29Iurë biadi'dzënúhi' Dios, guc cambi lu Jesús delantë lu rai'. Shábi' bëac más naquichi hashtë rabtsë'in. 30Iurní guná rai' chupë nguiu nabiadi'dzënú Jesús. Lë'ë rai' náhi' Moisés nu Elías. 31Nanú rai' la'ni tubi shcahi nanapë llni. Quëadi'dzë rai' lla gati Jesús nu lla guëzac zi më ciudá Jerusalén. 32Pedro, Jacobo, nu Juan nalë́ mbëca'ldë guna'zi lë'ë rai', perë guná rai' lu llni. Guná rai' lla guc cambi Jesús. Nu guná rai' lu chupë nguiu nazunú Jesús. 33Nianá lë'ë chupë nguiu bësëa'në rai' Jesús, guni'i Pedro lu më: ―Mësë, nabënë dzu hia'a ndë'ë. Guëza'a na'a tsunë ranchi, tubin parë lë́'ël guëquëréldël; stubin parë Moisés; stubin parë Elías. Perë Pedro rac bë́'adi'i pë guní'i'. 34Nianá quëadi'dzë Pedro, bëdchini tubi shcahi nabësë'au grë rai'. Bëdzëbë ra shini gusë'dë më iurë lë'ë Moisés nu Elías nanú la'ni shcahi. 35Iurní bini rai' tubi bë nabëru'u la'ni shcahi. Guni'i bë: ―Ndë'ë lë'ë shinia narac shtua'a; gudilia lë́'i'. Gulë bëquë́ diaguë shtí'dzi'. 36Despuësë gualú guni'i bë, guná rai' lë́'ësë Jesús zúga'a. Ra shini gusë'dë më adë biadí'dzëdi'i rai' lu sa' rai' por tubi tiempë lo quë naguná rai' guëc dani. 37Brëgue'lë stubi dzë bietë rai' lu dani. Iurní zihani mënë bëdchini lu Jesús. 38Ladi ra mënë ze'dë tubi nguiu. Guní'ill fuertë: ―Mësë, bë'në favurë, gude'e guëná shinia, pues tubsë ni'i napa. 39Nanú tubi mëdzabë narguitsuë' lë́'ëll. Rdchibi mëdzabë lë́'ëll. Rushtiall nu rru'u bëchini rua'll. Rzianë mëdzabë lë́'ëll nu iurë zia'a mëdzabë, rdzaguë llga'na. 40Hia bëna ruëguë lu ra shini gusë́'dël parë guëgú rai' mëdzabë la'ni ldu'u shinia, perë adë bë́'nëdi'i rai' gan. 41Jesús guni'i lu ra mënë: ―Lë'ë të mënë nadë rialdídi'i ldu'i na, naguëdchi ldu'u të. ¿Hashtë guc guëbezënuhia lë'ë të parë tsaldí ldu'u të? ¿Blac tiempë guca pacënci con lë'ë të? Guaglli'i shínil ndë'ë. 42Iurë guabi'guë ngulë'në, lë'ë mëdzabë bëru'ldë ngulë'në lu guiu'u. Nu bësé'sëll ngulë'në, perë Jesús guni'i guëc mëdzabë fier, nu bënëac më lë'ë llguë'në. Iurní Jesús bëdë'ë ngulë'në guia'a shtádëll. 43Grë ra mënë bëdzëguëë' ldu'u rall por llëru'bë pudërë shtë Dios. Nianá rdzëguëë' ldu'u ra mënë lo quë nabë'në Jesús, guni'i më lu ra shini gusë'dë më: 44―Gulë bëquë́ diaguë naguënia'a lu të iurne', nu adë rëá'ldëdi'i ldu'u të shti'dza. Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu perë gaca intriegu guia'a ra mënë parë quini rall na. 45Perë ra shini gusë'dë më adë guc bë́'adi'i rai' lo quë naguni'i Jesús purquë naga'chi na di'dzë ni nu adë guasë́di'i rai' pë runë cuntienë di'dzë shtë Jesús. Nu bëdzëbë rai' niana'bë di'dzë rai' lu Jesús pë runë cuntienë lo quë naguni'i më. 46Ra shini gusë'dë më guzublú quëdildi di'dzë rai' chu na más më ru'bë entrë lë'ë rai'. 47Jesús bëdë'ë cuendë pë llgabë quëhunë rai' la'ni ldu'u rai'. Iurní bëzú Jesús tubi llguë'në culá'ni'. 48Guni'i më lu rai': ―El quë naquëhapë tubi llguë'në ziquë ndë'ë purquë rac shtu'u mënë ni na, también na quëhúnëll recibir. Nu mizmë tiempë quëhúnëll recibir el quë nabëshe'ldë na. El quë quëhunë sirvë lu sáhi' entrë lë'ë të, ni na más më ru'bë lu Dios. 49Iurní Juan guni'i lu Jesús: ―Mësë, guná na'a tubi nguiu; rgull mëdzabë la'ni ldu'u mënë. Rní'ill lël parë guënibë́'all ra mëdzabë. Iurní lë'ë na'a gunibë'a na'a lull adë guëgúdi'ill mëdzabë purquë adë rsënúdi'ill lë'ë hia'a. 50Perë Jesús guni'i: ―Bëdë'ë sí, gull mëdzabë la'ni ldu'u mënë. Bien quëhúnëll. El quë nadë rní'idi'i cuntrë lë'ë hia'a, nall favurë de lë'ë hia'a. 51Bëdchini tiempë parë tsepi Jesús gube'e. Zia'a më nezë parë Jerusalén. Adë bëdzë́bëdi'i më. 52Bëshe'ldë më bëldá nguiu parë tsa rall guë'dchi Samaria. Guagna'bë rai' pusadë parë guëquëreldë rai'. 53Perë ra më guë'dchi shtë Samaria, adë gunë́di'i rall nihunë rall recibir lë'ë më purquë guc bë'a rall zia'a më nezë parë Jerusalén. 54Iurë Jacobo nu Juan guná rai' në́di'i mënë shtë Samaria gunë rall recibir lë'ë Jesús, guni'i rai' lu më: ―Dadë, ¿gu rac shtú'ul guënibë'a na'a të guëdchini gui'i lu gube'e parë tsequi ra më Samaria ziquë bë'në Elías guahietë? 55Iurní Jesús bëdchigrë́ lúhi'; guní'i' guëc rai': ―Llgabë narunë të nádi'i bien. Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; rac shtú'udia'a tsa mënë gabildi sino rac shtua'a gac salvar mieti. 56Iurní zia'a rai' stubi guë'dchi. 57Iurní ziazú rai' tubi nezë, tubi nguiu guni'i lu Jesús: ―Dadë, sënalda lë́'ël ancalë ca tsal. 58Guni'i Jesús lull: ―Ra ma lachi napë catë rga'si ma. Ra ma'ñi napë bëche'zë shtë ma lu hiaguë. Perë na nápëdia'a lidcha ca rga'sia. Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. 59Iurní Jesús guni'i lu stubi nguiu: ―Gude'e naldë na ziquë shmëna. Perë guni'i nguiu ni: ―Nia Dadë, perë bëne'e permisi despuësë de gati shtada, iurní sënalda lë́'ël. 60Jesús repi lull: ―Nanú mënë nadë rialdídi'i ldu'u rai' shti'dza parë guëca'chi rall ra tëgulë. Lë́'ël lueguë biadi'dzë lu ra mënë lla mudë gac salvar rall. 61Iurní stubi nguiu guni'i lu Jesús: ―Dadë, sënalda lë́'ël perë runa ruëguë lul, bëne'e permisi tsahia lidcha primërë, guna despedir shfamilia. 62Jesús guni'i lull: ―El quë naná ziquë naraa'në lachi perë rbí'all nezë të́chill, adë rlluí'idi'ill parë tsutëll catë rnibë'a Dios. Adë chu guëní'idi'i nguiu ni nall shmëna.

will be added

X\