San Lucas 8

1Despuësë de ni, lë'ë Jesús zia'a zihani guë'dchi nu ranchi parë guadi'dzë më diza'quë shtë Dios lla tsutë́ mënë shnezë Dios. Ra chi'bë chupë poshtë guanaldë rai' lë'ë Jesús. 2Nu ra na'a zianaldë rall Jesús; antsë bënëac Jesús lë'ë rall narac llu'u. Gulú më mëdzabë la'ni ldu'u ra nanapë mëdzabë. Entrë lë'ë rall zianaldë María Magdalena nabëru'u gadchi mëdzabë la'ni ldú'i'. 3Nu zianaldë Juana, tse'lë Chuza naná encargadë gapë lidchi Herodes. Nu zianaldë Susana con zihániru'u na'a nabëdë'ë dumí shtë rall parë el quë narqui'ni Jesús nu ra shini gusë'dë më. 4Bëdëá zihani mënë lu Jesús. Bëdchini ra mënë de grë ladë. Guni'i më tubi comparaciuni lu rall: 5―Tubi nguiu guagtë'tsë bë'dchi lachi. Du'pë bë'dchi gulaguë lu nezë. Nga'li bëlú mënë guëquin. Iurní bëdchini ra ma'ñi; gudáu ma'ñi bë'dchi. 6Stubi tantë bë'dchi gulaguë lu guiu'u guë'ë. Iurë lë'ë bë'dchi gutsëlú, lueguë gubidchi plantë purquë du'pë shcupë nanú. 7Stubi tantë bë'dchi gulaguë ladi gui'lli guitsë. Gualdani bë'dchi perë guni gui'lli guitsë guëquin. 8Perë stubi partë bë'dchi gulaguë lu guiu'u za'quë. Gualdanin. Guaru'bin nu bëdë'ëin cusechë hashtë tubi gahiu'a por tubin. Iurní Jesús guni'i fuertë: ―Si talë rac shtú'ul tsasël, gulë bëquë́ diaguë bien shti'dza. 9Iurní ra shini gusë'dë më guna'bë di'dzë rai' pë runë cuntienë comparaciuni rë'. 10Guni'i më: ―Rnia'a lu të, Dios bë'në favurë parë tsasë́ të lla rnibë'a më ziquë Rëy. Antsë guasë́di'i mënë ra cusë ni. Ra mënë nanë́di'i tsasë́ shti'dza, na rnia'a lu rall con comparaciuni të rna rall perë adë riasë́di'i rall. Rini rall perë adë rdë́'ëdi'i rall cuendë pë runë cuntienë ra comparaciuni. 11’Guënia'a lu të pë runë cuntienë comparaciuni nartë'tsë bë'dchi. Ra bë'dchi na ziquë shti'dzë Dios. 12Tubi tantë bë'dchi nagulaguë lu nezë, na ziquë ra mënë narini shti'dzë Dios perë ridë mëdzabë, rdchisull shti'dzë Dios ldu'u ra mënë parë adë tsaldídi'i ldu'u mënë parë gáquëdi'i salvar rall. 13Ra bë'dchi nagulaguë ladi guë'ë, na ziquë ra mënë narini shti'dzë Dios nu rca'a rallin con gustë. Ziquë plantë nanapë du'pë lu'chi rialdí ldu'u rall por du'pë tiempë, perë iurë ridë tubi prëbë, rni'i guidzë mënë guëc rall, iurní rsa'në rall shti'dzë Dios. 14Ra bë'dchi nagulaguë la'ni gui'lli guitsë, na ziquë ra mënë narini shti'dzë Dios nu rianaldë rall nezë shtë më, perë por tantë llgabë shtë dchi'ni, lla guëbani rall, nu rzebi ldu'u rall gapë rall zihani dumí, nu por mal deseo nananú la'ni ldu'u rall, hia iurní rte'ein shti'dzë Dios la'ni ldu'u rall. Iurní na rall ziquë tubi plantë nadë rné'edi'i nashi. 15Perë bë'dchi nagulaguë lu guiu'u za'quë, na ziquë mënë narini shti'dzë Dios. Con guëdubinú ldu'u rall rialdí ldu'u rall. Rdë'ë rall cuendë shti'dzë më. Na rall më pacënci. Na rall ziquë tubi plantë nariagla'guë rdë'ë nashi za'quë. 16’Ni tubi mënë guësëu'ldë llni la'ni lintërnë nu lueguë guëtá'ull con tubi tëpë u guëzullin guëa' camë, sino quë guia'a zubin parë el quë natsutë́ la'ni hiu'u guëzianí. 17Grë lo quë naga'chi lu ra mënë iurne', napë quë guëru'u lu llni parë tsasë́ mieti. 18’Si talë guëquë́ diaguë të bien, guëne'e Dios más llni; perë si talë rúnëdi'il cuendë shti'dza, guëdchisú më llni narní'il nápël. 19Iurní lë'ë shni'a Jesús con bë́chi', bëdchini rai' catë cabezë më, perë gúquëdi'i niabi'guë rai' lu më por tantë zihani mënë. 20Tubi mënë guanú rsunë lu Jesús. Guní'ill: ―Lë'ë shní'al nu ra bë́chil zuga'a tëchi fuërë. Rac shtu'u guadi'dzënú rai' lë́'ël. 21Perë Jesús repi: ―Ra narquë́ diaguë shti'dzë Dios nu runë rall cumplir narni'i më, ni na ra shní'ahia, ni na ra bëcha. 22Tubi dzë guatë́ Jesús la'ni barcu con ra shini gusë'dë më nu guni'i më lu rai': ―Cha guia hia'a stubi ladë rua' nisë. Iurní zia'a rai'. 23Mientras ziazú rai' lu nisë, Jesús gutëga'si. Iurní bëdchini tubi mbë dushë lu nisë. Guatë́ nisë la'ni barcu hashtë mërë në́'azë barcu la'ni nisë. 24Lueguë guacua'ñi rai' lë'ë Jesús nu guni'i rai': ―Mësë, Mësë, aquë zati hia'a iurne'. Iurní Jesús guashtë́. Gunibë́'ai' lu mbë nu nisë parë cuedchí nisë. Iurní lueguë gurëdchí nisë. 25Iurní guni'i Jesús lu ra shini gusë'dë më: ―¿Pë hia adë rialdídi'i ldu'u të Dios? Iurní bëdzëbë rai' nu bëdzëguëë' ldu'u rai'. Guni'i lu sa' rai': ―¿Chull më rë'? tantë pudërë nápi'. Rzu'bë diaguë mbë nu nisë shtí'dzi'. 26Bëdchini rai' stubi ladë nisë ru'bë, ladzë ra më gadareno. Galilea naquë́ stubi ladë rua' nisë ru'bë. 27Bëdchini rai' rua' guiu'u. Bëru'u më la'ni barcu. Lueguë guabi'guë tubi nguiu shtë guë'dchi gadareno lu Jesús. Por zihani izë rácudi'ill lari nu adë nídi'i lídchill sino quë guquëréldëll la'ni cuevë catë rga'chi ra tëgulë. Nguiu ni napë zihani mëdzabë fier la'ni ldú'ull. 28Iurë guall lu Jesús, bëzullíbill lu më. Gurushtiall. Guní'ill fuertë lu Jesús: ―¿Pë nápël con na? Jesús. Lë́'ël nal shini Dios nacabezë gube'e. Runa ruëguë lul adë guëtia'adi'il na lu gui'i shtë cashtigu. 29Zni guní'ill purquë más antsë Jesús gunibë'a lë'ë ra mëdzabë fier parë guëru'u rall de lë'ë nguiu. Vidë shtë nguiu ni guc zndë'ë; zihani vueltë lë'ë mëdzabë guna'zi lë'ë nguiu ni. Lë'ë ra mënë bëldi'bi guiá'all nu guëa'll con cadënë parë gac segurë nguiu ni, perë lë́'ëll bëchúguëll cadënë. Lë'ë mëdzabë bësëllu'në lë́'ëll tubi lugar catë nídi'i mënë. 30Jesús guna'bë di'dzë lull: ―¿Chu lël? Lë́'ëll bëquebi: ―Lëhia Chupe Mili. Zihani na na'a. Zni guní'ill purquë zihani mëdzabë gutë́ la'ni ldú'ull. 31Ra mëdzabë bë'në ruëguë lu më parë adë guënibë́'adi'i më lë'ë rall tsa rall gabildi. 32Tiempë ni nanú zihani guchi lu lumë shtë dani. Quëháu ra ma. Lë'ë ra mëdzabë bë'në ruëguë lu Jesús tsa rall la'ni ldu'u ra guchi. Bëdë'ë më permisi. 33Iurní bëru'u ra mëdzabë la'ni ldu'u nguiu. Bëu' rall la'ni ldu'u guchi. Iurní bëllu'në ra ma catë naquë́ tubi nisë ru'bë. Guzutu'u ra ma hashtë guetë la'ni nisë. Nga'li gualú ra ma. 34Ra narapë guchi iurë guná rall pë guc, guagllu'në rall hashtë guë'dchi. Biadi'dzë rall lu ra mënë naquëreldë guë'dchi nu lu ra më nananú lachi pë guc con ra guchi. 35Ra mënë guagbi'a rall nia'a pë guc. Nu bëdchini rall catë nanú Jesús. Guná rall lu nguiu nananú mëdzabë la'ni ldú'i'. Zúbëll cula'ni Jesús. Nácull lari nu be'rquë ruadí'dzëll. Bëac za'quë shgábëll. Ra mënë bëdzëguëë' ldu'u rall. 36Grë naguná nabë'në Jesús, biadi'dzë rall lla bë'në më parë bëac nguiu nanapë mëdzabë la'ni ldú'i'. 37Iurní grë ra më gadareno, bë'në rall ruëguë lu më parë guëru'u më ladzë rall tantë bëdzëbë rall. Iurní Jesús güe'pi la'ni barcu parë ziá'ai' stubi ladë. 38Lë'ë nguiu nabëru'u mëdzabë la'ni ldú'i', bë́'nëll ruëguë lu Jesús parë guëdë'ë më permisi tsanáldëll lë'ë më. Perë Jesús gunibë'a guëá'nëll ládzëll. Guni'i më: 39―Bëabrí lídchil nu biadi'dzë grë lo quë nabë'në Dios con lë́'ël. Bëagzëll nu biadí'dzëll por guëdubi nezë nu guë'dchi lo quë nabë'në Jesús con lë́'ëll. 40Bëabrí më stubi ladë rua' nisë ru'bë. Ra mënë quëbezë lë'ë më nu bë'në rall recibir lë'ë më. Rquitë ldu'u rall. 41Iurní bëdchini tubi nguiu lë Jairo. Nall tubi jëfë shtë iádu'u. Bëzullíbill lu Jesús. Bë́'nëll ruëguë tsa më lídchill 42purquë Jairo nápëll tubsë shtsá'pëll. Napë ntsa'pë chi'bë chupë izë. Hia rlúllëll. Iurë lë'ë Jesús zia'a, mënë zihani guanaldë rall lë'ë më hashtë rte'e mënë lë'ë më. 43Nu guanaldë tubi na'a con los de más mënë; rllë'ë rë́nëll. Hia guc chi'bë chupë izë rac llú'ull. Ni chu bë́'nëdi'i gan nëáquëll. 44Iurní guabi'guë na'a nezë tëchi më. Bëgá'ldëll rua' shabë më. Lueguë gulezë rënë nu bëáquëll. 45Iurní Jesús guni'i: ―¿Chu bëga'ldë shaba? Grë mënë guni'i: ―Ni túbidi'i. Iurní guni'i Pedro: ―Mësë, ra mënë zihani quëgte'e rall lë́'ël, nu cagsini rall lë́'ël. 46Perë Jesús guni'i: ―Entrë de lë'ë të nanú tubi nabëga'ldë shaba, purquë guc bë́'ahia tubi mënë bëáquëll con pudërë shtëna. 47Lë'ë na'a guc bë́'all adë nídi'i mudë gaquin naga'chi. Iurní bëdchínill nu rchí'chill nu bëzullíbill lu më. Guní'ill delantë lu grë mënë pëzielú bëgá'ldëll shabë më. Guní'ill lueguë bëáquëll. 48Iurní Jesús guni'i lull: ―Nanë, bëáquël purquë rialdí ldú'ul na. Bëagzë́ con bien. 49Nianá quëadi'dzë Jesús, bëdchini tubi mënë nabëru'u lidchi Jairo. Guní'ill lu Jairo: ―Hia lë'ë shtsá'pël gualú guti. Adë rsiú'bëdi'il más lë'ë më. 50Iurë bini Jesús pë guni'i nguiu ni, guni'i më lu Jairo: ―Adë rdzë́bëdi'il. Guagla'guë tsaldí ldú'ul na. Lë'ë shtsá'pël guëáquëll. 51Iurë guatë́ Jesús lidchi Jairo, gunë́di'i më chu niutë́ catë naga'a tëgulë; sulë Pedro nu Juan con shtadë nu shni'a ntsa'pë guanú më. 52Grë mënë bi'ni nu bë'në rall ruidë por lë'ë tëgulë. Perë Jesús guni'i lu rall: ―Adë rú'nëdi'i të. Gútidi'i ntsa'pë sino naga'si ni'i. 53Bë'në rall burnë nu rllidchinú rall lë'ë Jesús purquë hia rac bë'a rall tëgulë na ntsa'pë. 54Iurní Jesús guna'zi guia'a tëgulë. Guni'i më fuertë: ―Ntsa'pë, guashtë́ nga'li. 55Iurní lueguë bëabrí gubani tëgulë. Guashtë́ ntsa'pë lueguë. Gunibë'a Jesús të guëdë'ë rall nagáu ntsa'pë. 56Ra shtadë ni'i guasë́ ldu'u rall. Perë Jesús gunibë'a ni tubi chu lu guadí'dzëdi'i rall lo quë naguc.

will be added

X\