San Lucas 7

1Iurní gualú biadi'dzë më lu ra mënë, bëabrí më Capernaum. 2Ndë guquëreldë tubi capitán më rumanë narnibë'a tubi gahiu'a suldadë. Nápëll tubi muzë narac llu'u hashtë hia rlullë muzë. Lë'ë më rumanë nalë́ rac shtú'ull muzë shtë́nëll. 3Iurë bini capitán lo quë nabë'në Jesús, bëshé'ldëll bëldá më gushë israelitë parë tsaglli'i rall lë'ë Jesús; guidë më nu gunë më rumëdi muzë narac llu'u. 4Ra më gushë bëdchini rall catë nanú Jesús nu guagla'guë bë'në rall ruëguë lu më. Guni'i rall: ―El quë nabëshe'ldë lë'ë na'a lul, runë tucarë gúnël favurë narac shtú'ull. 5Rac shtú'ull ra më israelitë; bëzá'all con dumí shtë́nëll iádu'u shtënë na'a. 6Guanú Jesús lë'ë rall lidchi capitán. Iurë hia ziagdchini rall hiu'u shtë capitán, bëshe'ldë capitán bëldá amigu shtë́nëll. Guni'i rall lu Jesús shti'dzë capitán: ―Dadë, tsutë́di'il lidcha purquë më ru'bë nal. Na adë chu nádia'a. 7Adë rúnëdi'i tucara guënia'a lul, por ni bëshe'lda guidë guëlli'i ra mënë lë́'ël. Rialdí ldua'a sulamëntë guëní'il tubi di'dzë, guëac shmuza. 8Na runa lo quë narni'i ra narnibë'a na. Nu napa suldadë narunë narnibë́'ahia. Iurë guepia lu túbill, tsall; rzu'bë diáguëll shti'dza. Nu iurë guënia'a lu stúbill, guídëll; lueguë rzu'bë diáguëll shti'dza. Iurë guënibë́'ahia lu muzë gúnëll dchi'ni, lueguë rzu'bë diáguëll shti'dza. 9Iurë bini Jesús shti'dzë capitán, guasë́ ldu'u më tantë gualdí ldu'u capitán. Bëdchigrë́ lu më; gubi'a më lu mënë nazianaldë lë'ë më; guni'i më lu rall: ―Guldía, ni tubi israelitë adë rialdídi'i ldu'u rall na cumë ziquë rialdí ldu'u capitán rë'. 10Iurë bëabrí ra amigu shtë capitán lídchill, guná rall lu muzë. Hia lë'ë muzë bëac. 11Iurní Jesús zia'a parë guë'dchi nalë́ Naín. Ra shini gusë'dë më con zihani mënë, bë'në rai' compañi lë'ë më. 12Iurë ziagdchini rai' cerquë rua' guë'dchi, bëdza'guëlú rai' ra mënë naziaca'chi tubi tëgulë. Tëgulë ni na tubsë shini lu shní'ai', nu shní'ai' náhi' viudë. Zihani mënë shtë guë'dchi, bë'në rall compañi parë ziaca'chi rall tëgulë. 13Guná Jesús lu viudë. Bëga'a ldu'u më lë́'ëll; guni'i më lull: ―Adë rú'nëdi'il. 14Iurní Jesús guabi'guë nu bëdchi'bë guia'a më guëc cajón. Hia nanua'a lë'ë tëgulë guzudchí. Jesús guni'i lu tëgulë: ―Lë́'ël, na rnia'a lul, guashtë́ nga'li. 15Lueguë lë'ë tëgulë guashtë́ nu guzubë ldill. Guzublú ruadí'dzëll. Iurní Jesús bëdë'ë lë'ë nguiu ni lu shni'a nguiu. 16Grë mënë guná gubani nguiu ni; bëdzëguëë' ldu'u rall. Guzublú guni'i rall: ―Llëru'bë na pudërë shtë Dios. Hia bëdchini tubi më ru'bë naruadi'dzë shti'dzë Dios entrë lë'ë hia'a. Nu guni'i rall: ―Bëagná ldu'u Dios shti'dzë më; bidë guëdchini më con lë'ë hia'a. 17Por guëdubi nezë nu hashtë grë lugar shtë Judea, guni'i ra mënë lu sa' rall bëldishtë́ Jesús tubi tëgulë. 18Bini Juan lo quë nabë'në Jesús purquë ra nazianaldë lë'ë Juan biadi'dzë rall lu Juan. Iurní guna'bë Juan chupë shmë́ni'. 19Bëshe'ldë Juan lë'ë rai' lu Dadë Jesús parë tsagna'bë di'dzë rai' si talë lë'ë më na el quë nanapë quë guëdchini, lë Cristo, u cuezë mënë stubi më naguëdchini. 20Bëdchini rai' catë nanú Jesús. Guni'i rai' lu më: ―Juan Bautista bëshe'ldë lë'ë na'a parë guëna'bë di'dzë na'a, ¿pë lë́'ël nal el quë nanapë quë guëdchini, Cristo, u guëbezë na'a stúbi'? 21Mizmë iurë nabëdchini ra shmënë Juan, bënëac Jesús zihani mënë narac llu'u de grë clasë galguidzë nu guëë'dzu. Bëgú më mëdzabë nananú la'ni ldu'u mënë. Bënëac më zihani ciegu. 22Iurní guni'i Jesús lu shmënë Juan: ―Gulë tsagni'i lu Juan lo quë naguná të nu lo quë nabini të. Gulë guni'i lúhi' con pudërë shtëna bëac ra ciegu. Ra cujë bëac za'quë guëa' rall. Ra narac llu'u galguidzë naru'dzë ládi', bëac rall. Ra naná cue'të bëac diaguë rall. Ra tëgulë gubani rall con pudërë shtëna. Ra mënë prubi rini rall diza'quë shtë Dios. 23Rquitë ldu'u ra mënë, el quë natsagla'guë tsaldí ldu'i shti'dza. 24Iurë ra shmënë Juan zia'a, Jesús guzublú guní'i' lu ra mënë shcuendë Juan: ―¿Chu guagbi'a të lúhi' rua' guëë'gu Jordán? ¿Pë guná të tubi nguiu fuertë u tubi nguiu ziquë gui'lli narni'bi mbë? 25¿Chu guagbi'a të lúhi'? Adë gunádi'i të tubi nguiu nanacu con lari za'quë. Bien nanë́ të ra nanacu lari chulë, ra nabani con galëlujë, quëreldë rall lidchi ra rëy. 26¿Lla na nguiu naguagbi'a të lúhi'? ¿Gu náhi' ziquë tubi nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë? Rnia'a lu të Juan napë más llëru'bë dchi'ni quë ra mënë naquëreldë guahietë. 27Ra Sagradas Escrituras rni'i shcuendë Juan: Rshe'lda el quë narni'i por na delantë lul parë gúni' preparar nezë delantë lul. 28Rnia'a lu të entrë grë ra mënë nabiadi'dzë shti'dzë Dios lu ra mënë shtë guë́'dchiliu, ni tubi rall na rall más më naru'bë quë Juan Bautista. Perë guná, el quë natsutë́ shnezë Dios catë rnibë'a më, aunquë nádi'i më naru'bë, nápëll más dchi'ni llëru'bë quë Juan. 29Ra mënë nabëchu'bë nisë Juan nu ra narunë cubrë impuestë nabëchu'bë nisë Juan, iurë bini rall shti'dzë Juan, guni'i rall bënë nu justë na Dios. 30Perë ra më religiusë fariseo nu ra mësë narlua'a lëy, gunë́di'i rall niachu'bë nisë Juan lë'ë rall. Bëquë́ guia'a rall voluntá shtë Dios parë mizmë lë'ë rall. 31Jesús guni'i lu rall: ―Rnia'a lu të, ¿lla na ra mënë shtë tiempë ne'? 32Na rall ziquë llguë'në. Rzubë llguë'në; rguitë rall lu llguëa'. Rushtiá rall lu sa' rall; rni'i rall: “Bëdi'ldi na'a musiquë shtë sa'a perë adë në́di'i të guëgui'i të. Bëdi'ldi na'a marchë shtë tëgulë perë adë bí'nidi'i të. Ni tubi cusë rëuu'di'i ldu'u të.” 33Bidë guëni'i Juan lu të. Adë gudáudi'i Juan guetështildi nu bii'di'i' vini, perë lë'ë të guni'i të nápi' tubi mëdzabë la'ni ldú'i'. 34Iurní bëdchinia, nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; rauha lu laní, nu ruha vini, perë rni'i të rau sha'ta. Rni'i të ruha zili vini. Rni'i të nahia amigu shtënë ra pecadurë. Amigu shtënë ra narunë cubrë impuestë, rni'i të. 35Manërë nacanihunë Dios na ziquë llni; rlua'ain la'ni vidë shtë ra naná sabi de verdá. 36Tubi fariseo lë Simón bë́'nëll invitar lë'ë Jesús parë tsa më lídchill të gaunú më lë́'ëll. Jesús gua lídchill nu guzubë më lu mellë. 37Iurní bëdchini tubi na'a nanapë zihani nguiu. Quëreldë na'a lu mizmë guë'dchi. Iurë bini na'a lë'ë Jesús ziatáu lidchi fariseo, bëdchininú na'a tubi bëtë́i naná guë'ë; gadzëhin sëiti nashi. 38Bëzullibi na'a guëa' Jesús catë cabezë më. Bi'ni na'a nu guzublú radzë guëa' më con nisë narru'u slu na'a. Lueguë bëshá na'a guitsë guëc na'a guëa' më parë guëbidchi guëa' më. 39Iurë guná Simón lo quë nabë'në na'a, bë́'nëll llgabë: “Si talë lë'ë nguiu nabëna invitar lidcha, na tubi naruadi'dzë shti'dzë Dios, niadë́'ëi' cuendë pë clasë na'a na el quë nabëdchini lúhi'. Nall tubi na'a nanapë zihani duldë.” 40Iurní guni'i Jesús lu Simón: ―Moni, rac shtua'a guënia'a lul. Guni'i Simón: ―Mësë, ¿pë rac shtú'ul guëní'il lua? 41Jesús guni'i: ―Guc chupë nguiu nazé'bi dumí lu nargudini. Túbill naze'bi ga'i gahiu'a bëllë bëdchichi. Stúbill naze'bi cincuenta bëllë bëdchichi. 42Perë ni tubi de lë'ë rall nápëdi'i rall dumí parë quilli rall. Lë'ë nargudini bë́'nëll perdunë guërupë rall. ’Guna'bë di'dza lul, Moni, ¿guadë de lë'ë rall rac shtu'u más lë'ë nargudini dumí? 43Simón bëquebi: ―Lluá'ahia el quë narze'bi más llëru'bë dumí rac shtú'ull más lë'ë nargudini dumí. Guni'i Jesús iurní: ―Guldil, zni nahin. 44Iurní lë'ë Jesús guná lu na'a nu guni'i më lu Simón: ―Hia gunal lla bë'në na'a rë'. Gutë́a lídchil. Bëné'edi'il nisë parë tsati guëahia ziquë na custumbrë, perë lë'ë na'a rë' bëga'dzë guëahia con nisë narru'u slúhi. Nu bëcuë́'dchill guëahia con guitsë guë́quëll. 45Adë bëtsagrua'dí'il guiahia ziquë na custumbrë, perë na'a rë' dizdë iurë bëdchinia, adë rbézëdi'i rtsagrua' na'a guëahia. 46Nu adë bëtiá'adi'il sëiti nashi guëca, perë na'a rë' bëtiá'all sëiti nashi guëahia. 47Rnia'a lul de quë duldë zihani shtë́nëll naperdunë; por ni nalë́ rac shtú'ull na. Perë el quë naguc perdunë du'pë, du'psë rac shtú'ull na. 48Iurní guni'i Jesús lu na'a: ―Duldë nabë́'nël hia bëna perdunë. 49Ra invitadë nazúbëga'a con Jesús, guzublú rni'i lu sa' rall: ―¿Chu rní'ill nall? Rní'ill nápëll pudërë gúnëll perdunë duldë shtë mënë. 50Perë Jesús guni'i lu na'a: ―Hia nasalvárël purquë gualdí ldú'ul na. Bëagzë́ con bien.

will be added

X\