San Lucas 6

1Guzac tubi dzë narzi'i ldu'u mënë, gudëdë Jesús con ra shini gusë'dë më catë nanú trigu. Lë'ë shini gusë'dë më caniashi rai' du'u shtë trigu nu quëshá guia'a rai' guëc du'u parë guëru'u bë'dchi gau rai'. 2Iurní ra mënë religiusë fariseo nazuga'a nga'li, guná rall pë quëhunë rai'. Guna'bë di'dzë rall lu Jesús: ―¿Pëzielú runë të lo quë naná providë quëhunë të dzë narzi'i ldu'u mënë? 3Jesús bëquebi lu rall: ―¿Pë adë bí'ldidi'i të lo quë nabë'në David guahietë? Iurë bëldia'në grë shmënë David, 4guatë́ David lidchi Dios. Guna'zi David guetështildi sagradë nabëdchi'bë bëshuzi lu Dios. Gudáu David. Bëdë'ë David gudáu ra mënë naze'dënú lë́'i'. Perë guetështildi sagradë niétiquë bëshuzi ráuhin. Naprovidë gau cualquier mënë. 5Guagla'guë guni'i Jesús: ―Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. Napa derechë guënibë́'ahia pë cusë gunë ra mënë dzë descansë. 6Guzac stubi dzë narzi'i ldu'u mënë guatë́ Jesús iádu'u. Quëglua'a më diza'quë lu ra mënë. Ndë zuga'a tubi nguiu nagubidchi guiá'ai' ladë ldi. 7Ra mësë shtë lëy con ra fariseo quëglda'chi rall lë'ë më parë guëná rall nia pë gunë më dzë narzi'i ldu'u mënë. Quëglda'chi rall nia zunëac më parë guëdzelë rall mudë parë pë gunënú rall lë'ë më. 8Perë Jesús guc bë'a pë llgabë quëhunë rall. Iurní guni'i më lu nguiu nagubidchi guiá'ai': ―Gude'e ndë'ë nu guasuldí guëláu. Lë'ë nguiu ni guasuldill. Guzull catë guni'i më. 9Iurní guni'i Jesús lu ra nazuga'a: ―Rna'bë di'dza tubi cusë. ¿Pë rni'i lëy shtë hia'a? ¿Gunë nguiu bien u gunë nguiu mal dzë descansë? ¿Zúnëll rumëdi nguiu u zësá'nëll gati nguiu? 10Iurní Jesús gubi'a lu grë ra mënë nabëdëá nga'li. Guni'i më lu nguiu: ―Bëldí guiá'al. Lueguë bëldí guiá'ai'. Lueguë bëáquëll. 11Ra fariseo nu ra mësë nalë́ bëldë́ rall. Iurní guzublú rall guëna'bë di'dzë lu sa' rall pë gunë rall con Jesús. 12La'ni ra dzë ni Jesús zia'a lu dani parë guadi'dzënúhi' Dios. Gua'a gue'lë biadi'dzënúhi' Dios. 13Iurná brëgue'lë guna'bë më ra shini gusë'dë më. Bë'në më nombrar chi'bë chupë mënë parë gac rall poshtë shtënë më. 14Ndë'ë na lë ra poshtë: primërë poshtë lë Simón nu bëdë'ë më stubi lë́hi', bërulë́hi' Pedro. En seguidë na Andrés, bëchi Simón. Nanú Jacobo, nu Juan nu Felipe nu Bartolomé, 15nu Mateo nu Tomás nu Jacobo. Jacobo na shini Alfeo. Nu bë'në Jesús nombrar Simón nanapë llëru'bë ánimo parë lëy. 16Nu nanú Judas, shini Jacobo con stubi Judas nabërulë́ Iscariote, el quë nabë'në intriegu lë'ë Jesús. 17Jesús con ra shini gusë'dë më, bietë rai' lu dani. Cabezë rai' lu lumë shtë dani con zihani narianaldë lë'ë më. Nu ze'dë mënë zihani de Judea nu Jerusalén nu ze'dë rall regiuni shtë Tiro nu Sidón naquë́ rua' nisë ru'bë. Bëdchini rall parë guëquë́ diaguë rall shti'dzë Jesús, nu parë gunë më rumëdi ra galguidzë shtë rall. 18Nu ra nanapë mëdzabë fier la'ni ldu'i, bëac rall. 19Grë mënë rac shtu'u rall guëga'ldë rall shabë më parë guëac rall. Bënëac më narac llu'u con pudërë shtënë më. 20Iurní Jesús gubi'a lu shini gusë'dë më, nu guní'i': ―Dichusë të, adë nápëdi'i të zihani cusë shtë guë́'dchiliu perë rnibë'a Dios lë'ë të; tsutë́ të lugar catë na më Rëy. 21’Dichusë të, napë të nicidá la'ni ldu'u të iurne'. Gunë të recibir lo quë narqui'ni të. ’Dichusë të, lë'ë të naru'në iurne'. Guëquitë ldu'u të. 22’Dichusë të iurë rna zá'quëdi'i mënë lu të, nu iurë rgu rall lë'ë të iádu'u, iurë rushtiá rall guëc të, nu iurë guëni'i mënë na të cusë mal. Gunë rall grë ndë'ë purquë na të shmëna, nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. 23Gulë bëquitë ldu'u të nu gulë bëchesë tantë rquitë ldu'u të dzë naguëni'i mënë cuntrë lë'ë të. Zni ra shtadë guëlú rall bë'në rall cuntrë ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë. Gulë bëquitë ldu'u të purquë napë më tubi premi ru'bë gube'e parë lë'ë të. 24’Perë rnia'a lu ra ricu, prubi de lë'ë të purquë hia napë të grë lo quë narsëquitë ldu'u të. 25’Nu rnia'a lu të nanapë grë lo quë narac shtu'u të. Prubi de lë'ë të purquë guëdchini tiempë guëa'në të sin quë adë pë nápëdi'i të. ’Nu rnia'a lu të nabëquitë ldu'i guë́'dchiliu. Prubi de lë'ë të purquë despuësë gu'në të nu cushtiá të. 26’Nu rnia'a lu të nanapë gustë iurë lë'ë mënë rni'i bien de lë'ë të. Prubi de lë'ë të purquë na të ziquë shtadë guëlú të. Shtadë guëlú të guni'i rall bien de nguiu bishi naguni'i na rall siervë shtë Dios. 27Guagla'guë guni'i Jesús: ―Rnia'a lu të nabini shti'dza, gulë guc shtu'u ra narldënú lë'ë të. Gulë bë'në bien lu contrari shtë të. 28Gulë guni'i bien lu narni'i guidzë guëc të. Gulë guna'bë lu Dios por el quë narushtiá guëc të. 29Si talë chu cubë́ lul, adë rúnëdi'il ziquë bë́'nëll; más bien bëdë'ë lë́'ël cubëll stubi ladë. Si talë chu rquëdu'u guëdchisú shábël, bëdë'ë lë́'ël guëdchisull shmánguël. 30Gulë bëdë'ë naca'a el quë narna'bë lul. Si talë chu rdchisú pë nápël, adë guëná'bëdi'il lull parë guëné'ellin. 31Gulë bë'në tratë sa'l igual ziquë rac shtú'ul gunë rall tratë con lë́'ël. 32’Si talë rac shtú'ul lë́'ësë narac shtu'u lë́'ël, ¿pë premi gápël? purquë ra mënë mal rac shtu'u rall el quë narac shtu'u lë'ë rall. 33Si talë runë të bien lë́'ësë narunë bien con lë'ë të, ¿chu guëne'e premi cá'al? purquë ra mënë mal runë rall bien con sa' rall. 34Si talë rúnël prështë dumí lë́'ësë ra naguëdchigrë́ lë'ë dumí, ¿chu guëne'e premi cá'al? Ra mënë mal runë rall prështë dumí; quëbezë rall quilli mënë mizmë cantidá dumí. 35Perë rnia'a lu të, gulë guc shtu'u ra mënë narunë cuntrë lë'ë të. Gulë bë'në bien con grë mënë. Gulë bë'në prështë aunquë adë guëdchigrë́di'i rall dumí. Si talë quëhunë të ra cusë ni, gapë të premi ru'bë nu na të ziquë shini Dios nacabezë gube'e. Pues Dios rac shtú'ui' ra mënë mal nu quëhunë më bien con ra mënë nanadë rdë́'ëdi'i graci lu më. 36Gulë bëga'a ldu'u të ra mënë igual ziquë Shtadë të rga'a ldú'i' lë'ë ra mënë. 37’Nu rnia'a lu të, adë rúnëdi'il juzguë sa'l purquë gunë më juzguë lë́'ël igual ziquë quëhúnël juzguë sa'l. Adë rúnëdi'il condenar mënë, nu Dios gúnëdi'i më condenar lë́'ël. Gulë bë'në perdunë sa' të guëdubinú ldú'ul nu Dios gunë më perdunë lë'ë të. 38Gulë bëdë'ë naca'a nabënápëdi'i, iurní gunë Dios igual con lë'ë të. Guëne'e më medidë completë hashtë guëqui'chi mëhin, hashtë guëni'bi mëhin, hashtë guërë'tsin, guëne'e më ca'a të. Medidë nardë́'ël mizmë medidë gúnël recibir. 39Iurní guni'i Jesús tubi comparaciuni: ―¿Gu rac guësë́ ciegu stubi ciegu? Guërupë rall ldaguë rall la'ni guëru. 40Tubi narsë'dë lu mësë shtë́nëll, nádi'ill más më ru'bë quë mësë shtë́nëll, perë iurë tsalú studi shtë́nëll, iurní gáquëll ziquë mësë shtë́nëll. Gulë guná bien guadë guëlua'a lë'ë të. 41¿Pëzielú guëní'il lu sa'l nanú tubi gui'lli la'ni slull nu iurní nanú tubi trunquë la'ni slul? 42¿Lla guëní'il lu sa'l: “Amigu, bëne'e sí guëdchisúa gui'lli nananú la'ni slul”? Perë lë́'ël rnádi'il trunquë la'ni slul. Lë́'ël nal falsë; gulú primërë trunquë nananú la'ni slul, iurní gac guënal bien parë cul gui'lli la'ni slu sa'l. 43Guagla'guë guni'i Jesús: ―Nanë́ mieti hiaguë za'quë rné'edi'in nashi mal, nu hiaguë mal rné'edi'in nashi za'quë. 44Ra nashi naquë́ lu hiaguë rlua'a pë clasë hiaguë nahin. Adë tsagllí'idi'i ra mënë nashi higu lu hiaguë guitsë nu adë guësiétëdi'i ra mënë uvë lu hiaguë guitsë. 45Tubi më za'quë ruadi'dzë cusë za'quë purquë nabënë na ldu'u mënë ni. Perë tubi mënë mal ruadí'dzëll cusë nadë rlluí'idi'i purquë lë́'ësë mal nanú la'ni ldú'ull. Lo quë nananú la'ni ldu'u mënë ruadi'dzë rall. 46Guagla'guë guni'i Jesús lu ra mënë: ―Rni'i të nahia el quë narnibë'a lë'ë të ziquë shtadë të perë rúnëdi'i të cumplir shti'dza. 47Iurní guënia'a lu të lla na el quë naguidë rini shti'dza nu rúnëll cumplir shti'dza. 48Nall ziquë tubi nguiu narza'a tubi hiu'u. Gudánill guetë catë naguëdchi guiu'u. Bëzá'all hiu'u lu cimientë shtë guë'ë. Iurë lë'ë nisë guaru'bë nu bëdë'ë nisë hashtë guëa' hiu'u, perë ni adë bëní'bidi'i hiu'u purquë zubë hiu'u lu guë'ë. 49Perë el quë narini shti'dza perë rúnëdi'ill cuendë, na ziquë tubi nguiu narza'a tubi hiu'u lu iu'lli perë nídi'i cimientë shtë hiu'u. Iurë guaru'bë nisë nu bëdë'ë nisë hashtë guëa' hiu'u, gurëhin lueguë. Completamente gualúhin sin ni tubi adë bë bëá'nëdi'i.

will be added

X\