San Lucas 5

1Guzac tubi dzë nanú Jesús rua' nisë ru'bë lë Genesaret. Bëdchini mënë zihani hashtë rte'e mënë lë'ë më. Rac shtu'u rall guini rall shti'dzë Dios. 2Jesús guná lu chupë barcu nananú rua' nisë. Ra narna'zi mbeldë bëru'u rall la'ni barcu nu caguibi rall guë'shu shtë mbeldë. 3Iurní guatë́ më la'ni barcu shtë Simón Pedro. Guni'i më lu Pedro guëazë guetë barcu du'pë. Guzubë më lu barcu të parë guëlua'a më diza'quë lu ra mënë narë́ rua' nisë ru'bë. 4Iurní gualú biadi'dzë më, guni'i më lu Pedro: ―Cha guiá hia'a ca más zili nisë të guëtia'a të guë'shu shtë të parë guëga'a mbeldë. 5Perë Pedro repi: ―Mësë, guëdubi gue'lë bëdë'në na'a dchi'ni sin ni tubi mbeldë gá'adi'i guëga'a. Perë hia quë lë́'ël rnibë́'al guëtia'a na'a guë'shu la'ni nisë, guëdë'në na'ain. 6Lueguë bë'në rai' lo quë naguni'i Jesús. Bëga'a mbeldë zihani hashtë lë'ë guë'shu guzublú chí'ezë. 7Iurní bë'në rai' sëñi lu sa' rai' nazubë la'ni stubi barcu parë guidë guë'në rai' compañi. Bëdchini rai'. Bëguëu' rai' mbeldë la'ni chupë barcu. Por tantë zihani mbeldë hia mërë në́'azë barcu la'ni nisë. 8Iurë guná Simón Pedro zihani mbeldë bëga'a, bëzullibi Pedro lu Jesús nu guni'i Pedro: ―Bësëa'në na, Dadë, nahia pecadurë. Napa zihani duldë. 9Zni guni'i Pedro purquë nalë́ bëdzëguëë' ldú'i' nu grë narëta' nga'li bëdzëbë rai' por tantë mbeldë guna'zi rai'. 10Nanú Jacobo nu bë́chill Juan nga'li. Bë'nënú rai' dchi'ni con Pedro. Na Jacobo nu Juan shini Zebedeo. Nalë́ bëdzëguëë' ldu'u rai'. Iurní Jesús guni'i lu Pedro: ―Adë rdzë́bëdi'il. Ziquë nal pescadurë iurne', zni gáquël pescadurë; gue'dënul mënë lua. 11Iurní gulú rai' barcu rua' nisë catë na guiu'u. Bësëa'në rai' dchi'ni nu guanaldë rai' lë'ë Jesús. 12Guzac ladi tubi guë'dchi, bëdchini tubi nguiu lu Jesús. Rac llú'ull galguidzë naru'dzë ládi' guëdubi cuerpë shtë́nëll. Bëzullíbill lu më hashtë bëdchini luquëll lu guiu'u. Bë́'nëll ruëguë lu më: ―Dadë si talë rac shtú'ul, záquël gunëáquël na. 13Iurní Jesús bëdchi'bë më guia'a më guë́quëll. Guni'i më: ―Rac shtua'a. Guëac galguidzë shtë́nël. Niá'asë gualú guni'i Jesús di'dzë rë', lueguë bëáquëll. 14Iurní Jesús gunibë'a lë́'ëll adë chu lu guadí'dzëll. Guni'i më: ―Gua iádu'u; tsagnal bëshuzi parë guëná bëshuzi lul. Nu bë'në ziquë guni'i Moisés shcuendë ra narac llu'u galguidzë ládi' perë bëac rall. Gúnëlin parë grë mënë gac bë'a rall de verdá hia bëáquël. 15Guëdubi nezë ruadi'dzë mënë lo quë nabë'në Jesús nu guaglá'guëru'u bërë'tsë naguni'i mënë de lë'ë më. Zihani mënë bëdëá parë guëquë́ diaguë rall shti'dzë më nu parë gunëac më narac llu'u. 16Perë Jesús zia'a tubi lugar catë nídi'i mënë. Nga'li biadi'dzënúhi' Dios. 17Tubi dzë Jesús caglua'a ra mënë. Ndë nanú bëldá mënë religiusë fariseos nu mësë narlua'a lëy shtë Moisés. Guzubë rall. Ze'dë rall zihani guë'dchi shtë Galilea nu Judea. Ze'dë rall de Jerusalén. Jesús napë pudërë shtë Dios parë bënëac më narac llu'u. 18Iurní guzac bëdchini bëldá nguiu; nua'a rall tubi daa' catë dchi'bë tubi nguiu narac llunguë. Rac shtu'u rall tsutënú rall narac llu'u la'ni hiu'u catë cabezë më të gunëac më lë́'ëll. 19Perë adë gúquëdi'i guëdchini rall lu më tantë zihani mënë. Iurní güe'pi rall guëc hiu'u guia'a. Gudidë rall dëllë guëc hiu'u të parë bëldaguë rall daa' catë naga'a nguiu narac llu'u. Bëldaguë rallin entrë de ladi ra mënë hashtë delantë lu Jesús. 20Jesús guná rialdí ldu'u rall lë'ë më. Guni'i më lu narac llu'u: ―Lë́'ël, naperdunë duldë shtë́nël. 21Iurní lë'ë ra mësë shtë lëy nu ra fariseo guzublú quëhunë rall llgabë. Guni'i rall la'ni ldu'u rall: “¿Chu ndë'ë? Blac di'dzë dzabë ruadí'dzëll cuntrë Dios purquë tubsë Dios runë perdunë duldë, lëdë núdi'i mënë.” 22Perë Jesús guc bë'a pë llgabë quëhunë rall. Iurní guni'i më: ―¿Pëzielú runë të llgabë zni'i? 23¿Pë más sencigi guënia'a: “Naperdunë duldë shtë́nëll”? u guënia'a: “Guasuldí nu guzë́”. 24Parë gac bë'a të nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, nu napa pudërë parë guna perdunë duldë, gulë guná. Iurní repi më lu nguiu narac llu'u galguidzë llunguë: ―Lul rnia'a, guasuldí. Bëtëá shtaa'l nu bëagzë́ lídchil. 25Lueguë lë'ë nguiu narac llu'u galguidzë, guasuldíll delantë lu rall. Bëtëall shtaa'll nu bëagrill lídchill. Bëdë́'ëll graci lu Dios. Llëru'bë na pudërë shtë më, guní'ill. 26Grë mënë bëdzëguëë' ldu'u rall. Guni'i rall llëru'bë na pudërë shtë Dios. Bëchi'chi rall tantë rdzëbë rall. Guni'i rall: ―Ne' guná hia'a cusë ru'bë nadë riasë́di'ia'a. 27Iurní Jesús bëru'u guë'dchi ni. Guná më lu tubi nguiu narunë cubrë impuestë. Lëll Leví nu guzúbëll lugar catë riatilli mënë impuestë. Guni'i Jesús lu Leví: ―Gude'e naldë na. 28Lueguë Leví guasuldill nu guanáldëll lë'ë Jesús. Bësëa'nëgall shchí'nill nu grë nashtë́nëll. 29Más despuësë Leví gunibë'a gac tubi laní parë Jesús lidchi Leví. Zihani mënë narunë cubrë impuestë bëdchini rall. Lë'ë rall con más mënë guzubë rall lu mellë con Leví nu Jesús. 30Perë ra fariseo nu mësë shtë ra fariseo guzublú guni'i rall cuntrë ra shini gusë'dë më; guni'i rall: ―¿Pëzielú raunú të con ra pecadurë nu con ra narunë cubrë impuestë nu ruu'nú të lë'ë rall? 31Jesús guni'i lu rall: ―Ra narac llu'u, rqui'ni rall tubi ducturë perë el quë nabëráquëdi'i, adë rquí'nidi'ill ducturë. 32Zeldë guëna'ba gac salvar ra pecadurë të guëabrí ldu'u rall con Dios. Na adë zeldë guëná'bëdia'a mënë narni'i nápëdi'i duldë. 33Iurní ra fariseo guna'bë di'dzë rall lu Jesús: ―Ra shini gusë'dë Juan Bautista quëhunë rall ayunë zihani vueltë nu zihani ruadi'dzënú rall Dios, nu ra shini gusë'dë fariseo runë rall zni. ¿Pëzielú shini gusë́'dël rau rall; ruu' rall? 34Jesús guni'i iurní: ―¿Pë zunë të obligar ra invitadë shtë sa'a gunë rall ayunë mientras cabezënú rall lliguë? 35Perë guëdchini dzë hiadë cuezënúdi'i lliguë lë'ë rall, iurní sí, gunë rall ayunë. 36Guni'i Jesús comparaciuni rë': ―Ni tubi chu rúnëdi'i rumiendë lu lari gushë con lari cubi, purquë si talë guëguëu'l lari bëuldë con lari cubi, rche'zë lari cubi. Adë rgá'adi'i rlua'a lari cubi rëu' lu lari gushë. 37Ni tubi adë rgutsa'u vini cubi la'ni bulsë gushë. Adë gúnëdi'i bulsë gushë gan lu fuersë shtë vini cubi. Rí'ezë bulsë gushë nu lë'ë vini guëllë'ë lu guiu'u. 38Por ni rqui'ni tsutsa'u vini cubi la'ni bulsë cubi. Iurní lë'ë vini nu ra bulsë adë guënítidi'in. 39El quë naruu' vini nanapë tiempë, rac shtú'udi'ill gull vini cubi purquë rni'ill: “Vini nanapë tiempë na mejurë”.

will be added

X\