San Lucas 4

1Jesús bësëa'në guëë'gu Jordán, nu guc më completamente de acuerdë con lo quë narac shtu'u Espíritu Santo. Iurní Espíritu Santo bia'a lë'ë Jesús catë nídi'i mënë. 2Hia ndë guquëreldë më cuarenta dzë. Durantë guëdubi tiempë ni adë gudáudi'i më, nu bëdchini mëdzabë Satanás parë guëtë'dë mëdzabë prëbë lë'ë më të niasiguë́ mëdzabë lë'ë më. Iurë gualú cuarenta dzë, bëdchini galërldia'në ldu'u më. 3Guni'i mëdzabë lu Jesús: ―Si talë rní'il nal shini Dios, guni'i lu guë'ë rë' guëaquin guetështildi gaul. 4Jesús repi lull: ―Naescritë la'ni shti'dzë Dios: “Lëdë niá'asëdi'i guetështildi guëbani nguiu sino por grë di'dzë narni'i Dios guëbani nguiu”. 5Iurní bia'a mëdzabë lë'ë Jesús lu guëc dani ru'bë. Mizmë iurní bëluá'all grë lugar catë rnibë'a ra mënë. Guná më lu rahin tubi chupë mumëntë. 6Repi mëdzabë lu më: ―Grë ndë'ë guënehia cá'al con grë cusë za'quë nananú lu guë́'dchiliu. Guënibë́'al rahin. Bëna recibir pudërë guënibë́'ahia grë cusë ni, nu guëdë́'ahin ca'a el quë naquëhuna disponer. 7Grë guënibë́'al si talë guëzullíbil lua nu gúnël adorar na. 8Perë Jesús repi: ―Guabsú lua. Naescritë la'ni shti'dzë Dios: “Sulë Dadë Dios gúnël adorar. Sulë lë'ë më guëzu'bë diáguël.” 9Despuësë lë'ë mëdzabë bia'a lë'ë më ciudá Jerusalén catë zubë iádu'u ru'bë. Zia'anú mëdzabë lë'ë më guëc iádu'u. Iurní guni'i mëdzabë: ―Si talë guldil rní'il nal shini Dios, bëru'ldë lë́'ël hashtë lu guiu'u 10purquë shti'dzë Dios rni'i: Dios guënibë'a ra ianglë parë gapë rai' lë́'ël. 11Gua'a rai' lë́'ël guia'a rai' të ni tubi guë'ë gunënë́di'i guëa'l. 12Iurní Jesús guní'i' lu mëdzabë: ―Nu zac shti'dzë Dios rni'i: “Adë rtë́'dëdi'il prëbë lë'ë Dadë Dios shtënë të. Adë rúnëdi'il obligar lë́'i'.” 13Despuësë gualú zihani prëbë shtë mëdzabë nihunë më mal, bësëá'nëll lë'ë më por tubi tiempë. 14Completamentë cabezënú Espíritu Santo Jesús; bëabrí më Galilea. Bërë'tsë famë shtë më grë́të' guë'dchi alrededurë de regiuni ni. 15Quëgluá'ai' la'ni grë iádu'u shtë më israelitë, nu grë mënë guni'i rall napë më llëru'bë pudërë. 16Be'dë guëzë́ Jesús Nazaret catë guarú'bi'. Guzac tubi dzë descansë gua më iádu'u ziquë custumbrë shtë́hi'. Guasuldí më parë gu'ldë më shti'dzë Dios. 17Bëdë'ë mënë nabëquë'ë Isaías, el quë nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë. Bëdchili më luhin catë bëdzelë më narni'i zni: 18Espíritu shtë Dadë Dios cabezënúa. Gudili më na parë guënia'a diza'quë lu ra prubi, ra nadë guënë́di'i Dios. Bëshe'ldë më na parë gac librë ra naná bajo ordë shtë mëdzabë. Nu nahia parë guëabrí slu ra ciegu, gac bë'a rall shnezë Dios. Nu nahia parë cuedchí ldu'u ra naná rzac zi. 19Nu bëshe'ldë më na parë guadi'dza de quë bëga'a tiempë za'quë gunë më favurë parë mënë narëta' lu guë́'dchiliu. 20Iurní bëtu'bi Jesús librë nu bëdë'ë mëhin guia'a el quë nacanihapë ra librë. Iurní guzubë më. Grë ra mënë narëta' la'ni iádu'u, rbi'a rall lu më. 21Jesús guzublú biadí'dzi' lu rall: ―Nedzë́ guc cumplir shti'dzë Dios rë' mientras bini të di'dzë rë'. 22Grë mënë cagni'i bien na shti'dzë Jesús. Bëdzëguëë' ldu'u rall diza'quë naguni'i më tantë nasa'a rac më. Nu guni'i lu sa' rall: ―Ndë'ë naruadi'dzë, nadë más nall shini José. 23Iurní Jesús guni'i lu rall: ―Seguramentë guëni'i të lua dichë narni'i: “Ducturë, bënëac mizmë lë́'ël”. Nu guëni'i të lua: “Lo quë nabë́'nël ladi guë'dchi Capernaum, bë'në ra cusë rë' ládzël. Bini na'a lo quë nabë́'nël guë'dchi Capernaum.” 24Guagla'guë biadi'dzë më: ―En verdá rnia'a lu të, ra mënë adë nápëdi'i rall rëspëti parë tubi naruadi'dzë shti'dzë Dios si talë náhi' më ladzë rall. 25Guldía, tiempë shtë Elías nanú zihani viudë ladi ra më israelitë. Guláguëdi'i guiu por tsunë izë guëruldë, nu gu' gubini guëdubi naciuni rë'. 26Perë Dios bëshe'ldë lë'ë Elías guë'dchi Sarepta shtë Sidón parë guëní'i' lu tubi viudë nananú ladi guë'dchi rë'. Adë bëshé'ldëdi'i Dios lë'ë Elías lu ra viudë nananú ladi mënë Israel. 27Nu tiempë guahietë ladi naciuni Israel, nanú zihani narac llu'u galguidzë naru'dzë ládi'. Tiempë ni nanú Eliseo el quë nabiadi'dzë shti'dzë Dios, perë ni tubi mënë narac llu'u galguidzë ni ladi mënë Israel, bëáquëdi'i rall. Perë Naamán sulamëntë bëáquëll por pudërë shtë Dios. Nu lë́'ëll nall mënë shtë Siria, lë́dëdi'i shtë naciuni Israel. 28Iurë bini ra mënë di'dzë rë', grë ra narë́ la'ni iádu'u, nalë́ bëldë́ rall. 29Lueguë gulú rall lë'ë Jesús rua' guë'dchi nu bia'a rall lë́'i' guia'a rua' tubi bërrancu të parë guëldaguë rall lë'ë më la'ni parë gáti'. Guë'dchi Nazaret zubë lu dani rë', 30perë Jesús gudëdë lu rall parë guzia'a më stubi ladë. 31Gua Jesús Capernaum ciudá shtë Galilea. Ziaglua'a më stubi la'ni iádu'u ra dzë narzi'i ldu'u mënë. 32Iurní bëdzëguëë' ldu'u mënë ldai' nu di'dzë naruadi'dzë më. Bënguë bë'a rall de quë bëlua'a Jesús con pudërë shtë Dios. 33La'ni iádu'u nanú tubi nguiu nanapë mëdzabë mal la'ni ldú'ull. Fuertë gurushtiall. Guní'ill: 34―¿Pë nápël con lë'ë na'a, Jesús më Nazaret? ¿Pë zé'dël parë guëzalul lë'ë na'a? Nanë́a chu nal. Nalimpi ldú'ul lu Dios. 35Iurní Jesús guni'i guëc mëdzabë. Guni'i Jesús fuertë lu espíritu mal: ―Guitsëgá, nu bëru'u de lë́'ëll. Iurní mëdzabë bëru'ldë lë'ë nguiu ni lu guiu'u delantë lu ra mënë. Bëru'u mëdzabë sin adë pë bë'nënúdi'ill. 36Grë mënë bëdzëguëë' ldu'u rall. Guni'i lu sa' rall: ―¿Pëllë ldai' cubi rë'? Jesús rnibë'a ra mëdzabë. Nápi' pudërë parë rgúhi' mëdzabë la'ni ldu'u mënë. Rzu'bë diaguë ra mëdzabë shtí'dzi'. 37Por guëdubi nezë bërë'tsë di'dzë nabë'në Jesús. 38Iurní Jesús bëru'u iádu'u. Gua më lidchi Simón Pedro nu guatë́ më la'ni hiu'u. Suëgrë Simón rac llú'ull; ráquëll shldi ru'bë. Bë'në mënë ruëguë lu Jesús gunëac më lë'ë na'a. 39Iurní bëa'chi më, guná më lu narac llu'u. Fuertë guni'i më lu shldi. Lueguë bëru'u shldi. Lueguë lueguë guashtë́ na'a nu bëdë'ë na'a nagáu rai'. 40Iurë gua'zë ngubidzë, grë ra narac llu'u nu ra nanapë grë clasë galguidzë, be'dënú ra mënë lë'ë rall lu Jesús. Bëdchi'bë më guia'a më guëc rall. Grë rall bëac rall. 41Nu bëgú më zihani mëdzabë nananú la'ni ldu'u mënë. Gurushtiá ra mëdzabë. Guni'i rall: ―Lë́'ël nal shini Dios. Perë lë'ë Jesús bësëac dchi lë'ë rall nu guni'i më fuertë lu rall të adë guadí'dzëdi'i rall purquë guc bë'a rall na më Cristo el quë nagudili Dios parë guënibë́'ai'. 42Iurë brëgue'lë, bëru'u Jesús guë'dchi rë'. Zia'a më tubi lugar catë nídi'i mënë. Lë'ë ra mënë caguili rall lë'ë më. Bëdchini rall catë cabezë më. Rac shtu'u rall guëa'nënú më lë'ë rall. Guni'i rall adë guësëa'në më lë'ë rall, 43perë Jesús guni'i: ―Rqui'ni tsahia grë ra guë'dchi parë guadi'dza diza'quë lla tsutë́ mënë catë rnibë'a Dios. Parë ni bëshe'ldë Dios na. 44Nu guagla'guë biadi'dzë më diza'quë la'ni iádu'u catë quëreldë ra mënë israelitë.

will be added

X\