San Lucas 24

1Primërë dzë shtë llmalë, ra na'a bëabrí rai' rua' ba'a catë bëga'chi Jesús. Tumpranë bëdchini rai'. Nua'a rai' nisë nashi nabë'në rai' preparar. 2Guná rai' lu ba'a perë guë'ë nanë'au rua' ba'a naga'a tubi ladë. 3Guatë́ rai' la'ni ba'a. Guná rai' nídi'i cuerpë shtë Dadë Jesús. 4Bëdzélëdi'i rai' pë nihunë rai'. Iurní lueguë guná rai' chupë nguiu nazuga'a guëlladchi lu rai'. Shabë rai' nalë́ rabtsë'ë. 5Más bëdzëbë ra na'a; bëzullibi rai' hashtë bëdchini luquë́ rai' lu guiu'u. Guni'i nguiu lu rai': ―¿Pëzielú caguili të el quë nanabani lugar catë rga'chi tëgulë? 6Nídi'i më ndë'ë. Guashtë́hi' ladi ra tëgulë. Gulë bëagná ldu'u të lo quë naguní'i' lu të dizdë tiempë nananú më Galilea. 7Guní'i' iurní, rqui'ni nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, gac intriégui' lu guia'a mënë mal. Nu guní'i' gunë rall crucificar lë́'i' lu cruz, perë dzë tsunë tsashtë́hi' ladi ra tëgulë. 8Iurní bëagná ldu'u ra na'a shti'dzë më. 9Bëabrí rai' lu ciudá Jerusalén. Biadi'dzë rai' lu chi'bë tubi poshtë con stubi tantë mënë. 10Ra na'a naguni'i di'dzë rë', lë rai' María Magdalena, con Juana, nu stubi María shni'a Jacobo. Gua rai' con sëbëldá ra na'a. 11Perë lo quë naruadi'dzë rai', na ziquë tubi cuendë. Ra mënë adë gualdídi'i ldu'u rai' shti'dzë ra na'a. 12Perë Pedro bëru'u; guagllú'ni' hashtë rua' ba'a. Gunáhi' la'ni ba'a. Lu lari shtë tëgulë gunáhi'. Tubi ladë naga'a lari. Bëabrí Pedro; bëdzëguëë' ldú'i'. Bë́'ni' llgabë pë guc. 13Mizmë dzë, primërë dzë shtë llmalë, chupë shmënë Jesús zia'a rai' parë Emaús, tubi guë'dchi ziquë chi'bë tubi kilómetro de Jerusalén. 14Quëadi'dzë rai' pë guc la'ni ra dzë ni. 15Iurë quëadi'dzë rai', guni'i rai' llgabë nanú la'ni ldu'u rai', Jesús guabi'guë lu rai'. Grë rai' guagla'guë ziazú rai' nezë. 16Guná rai' lu më perë adë bënguë bë́'adi'i rai' lë'ë më, bë'në Dios. 17Iurní guna'bë di'dzë Jesús lu rai': ―¿Pë quëadi'dzë të iurë ziazú të nezë? Guzudchí rai'; tristë rlua'a lu rai'. 18Tubi de lë'ë rai' guni'i; lë́hi' Cleofas: ―De grë visitantë nabëdchini Jerusalén, sulë lë́'ël adë guënë́di'il pë guc ndë la'ni dzë rë'. 19Iurní guni'i Jesús: ―¿Pë guc? Guni'i rai': ―Jesús Nazareno, gudini mënë lë́'i'. Náhi' tubi nabiadi'dzë shti'dzë Dios con pudërë. Bëluá'ai' diza'quë lu ra mënë. Bë́'ni' milagrë con pudërë shtë Dios. 20Perë ra bëshuzi nu gubiernë shtë́na'a, bë'në rall intriegu lë́'i' parë gac crucificári'. Gúti' lu cruz. 21Nu lë'ë na'a quëbezë na'a nihúni' librar naciuni Israel de grë enemigu shtë́na'a. Hia gudëdë tsunë dzë dizdë guquin. 22Gúti' perë bëldá na'a narianaldë tëchi diza'quë, guni'i rall lu na'a di'dzë nadzë'bë. Rsíliga guagná rall lugar catë bëga'chi Jesús. 23Gunádi'i rall lu shcuérpi'. Guná rall lu chupë ianglë naguni'i lu rai' guashtë́ Jesús ladi ra tëgulë. 24Stubi de lë'ë shmënë na'a, gua rai' hashtë rua' ba'a. Guná rai' la'ni ba'a ziquë guni'i ra na'a perë gunádi'i rall lu më. 25Iurní Jesús guni'i lu rall: ―Lë'ë të nguiu narunë faltë llni guëc të, ¿hashtë guc tsaldí ldu'u të grë lo quë nabëquë'ë ra muzë shtë Dios guahietë? 26Guc necesari gunë Cristo sufrir galguti nu despuësë guëabrí më lu gube'e catë gunë Dios honrar lë́'i'. 27Iurní Jesús guzublú biadí'dzi' pë runë cuntienë ra Sagradas Escrituras catë rni'i shcuendë Jesús. Guni'i më dizdë nabëquë'ë Moisés nu nabëquë'ë ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios de mizmë lë'ë më. Biadí'dzi' pë runë cuntienë di'dzë ni. 28Iurní bëdchini rai' guë'dchi catë cuezë rai'. Jesús niagla'guë niazë́hi' delantë, 29perë lë'ë rai' bë'në rai' ruëguë guëa'në më con lë'ë rai'. Guni'i rai': ―Bëa'nënú lë'ë na'a ndë'ë. Hia guadze'. Hia gulaguetë ngubidzë. Iurní guatë́ Jesús la'ni hiu'u të guëa'në më. 30Guzac guzubë rai' lu mellë të gau rai', guna'zi më guetështildi. Bëdë'ë më graci. Gudi'dzë mëhin cua'a rai'. 31Lueguë lueguë bëdë'ë rai' cuendë chu na më. Llni bëdchini la'ni ldu'u rai'. Perë de repëntë gunitilú më lu rai'. 32Guni'i lu sa' rai': ―Bini na'a la'ni ldu'u na'a bëga'a di'dzë naguni'i më lu na'a iurë biadí'dzi' lu na'a lu nezë pë runë cuntienë ra Sagradas Escrituras. 33Lueguë bëabrí rai' Jerusalén. Guná rai' lu ra chi'bë tubi poshtë rdëá rai con stubi shcua'a mënë. 34Guni'i ra mënë lu rai': ―Verdá guashtë́ Jesús ladi ra tëgulë nu bëlua'alúhi' lu Simón Pedro. 35Iurní guni'i rai' pë guc iurë ze'dëzú rai' lu nezë nu guni'i rai' bënguë bë'a rai' lë'ë më iurë gudi'dzë më guetështildi cua'a rai'. 36Mërë iurní quëadi'dzë rai', Jesús bëlua'alú lu rai'. Guni'i më: ―Gulë cuedchí ldu'u të. 37Bëdzëbë rai' nu nalë́ bëzezë rai'; guná rai' lu më. Llua'a rai' na më tubi espíritu shtë tëgulë. 38Guni'i Jesús lu rai': ―¿Pëzielú rdzëbë të? ¿Pëzielú rza ldu'u të? 39Gulë guná guiahia. Gulë guná guëahia. Gulë tsaldí ldu'u të nahia Jesús. Gulë guna'zi guiahia; gulë guná lua. Pues tubi espíritu nápëdi'i cuerpë ziquë rna të lua. 40Iurní bëlua'a më guia'a më nu guëa' më catë gudëdë clavë. 41Perë ni con ndë'ë adë gualdídi'i ldu'u rai' purquë nanú tantë lëgrë la'ni ldu'u rai'; bëdzëguëë' ldu'u rai'. Iurní guni'i më: ―¿Gu nanú pë gáuha? 42Bëdë'ë rai' tubi pedasë belë mbeldë. 43Guna'zi mëhin nu gudáu më lu rai'. 44Guni'i më: ―Grë lo quë naguc con na, gunia'a lu të antsë napë quë gac cumplirin. Gunia'a lu të dizdë guzënú të na, gac cumplir lo quë nabëquë'ë Moisés de na. Gac cumplir lo quë nabëquë'ë ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë de na nu gac cumplir naná escritë la'ni librë Salmos de na. 45Iurní bëdë'ë më llni parë riasë́ rai' di'dzë shtë Sagradas Escrituras. 46Guni'i më: ―Naescritë, Cristo napë quë gúni' sufrir galguti perë dzë tsunë gac resucitar më ladi ra tëgulë. 47Guëni'i mënë de quë napë quë guëabrí ldu'u mënë con Dios, iurní gunë më perdunë duldë shtë rall iurë rna'bë rall lë shtëna. Primërë guëni'inú mënë lu ra mënë shtë Jerusalén, despuësë tsagni'inú rai' mënë narëta' guëdubi lu guë́'dchiliu. 48Na të testigu de grë lo quë naguc. 49Gulë guná, na guëshe'lda lë'ë Espíritu Santo el quë nabë'në Shtada prometer, cuezënúhi' lë'ë të. Perë gulë bëa'në ndë'ë la'ni ciudá Jerusalén hashtë gunë të recibir pudërë shtë Dios naguëdchini de gube'e; gacu të ziquë tubi lari con llëru'bë pudërë. 50Iurní bëru'u rai' ciudá. Jesús bia'a më ra shini gusë'dë më rua' guë'dchi Betania. Ndë bëldisë më guia'a më. Bë'në ldai' më lë'ë rai'. 51Iurë gualú bë'në ldai' më lë'ë rai', bësëa'në më lë'ë rai'. Güe'pi më gube'e. 52Iurní bëabrí rai' Jerusalén. Bëquitë ldu'u rai'. 53Ria rai' iádu'u ru'bë; bëdë'ë rai' graci lu Dios, nu bë'në rai' alabar lë'ë më. Amén.

will be added

X\