San Lucas 23

1Iurní lueguë ra contrari shtë Jesús gua'a rall lë'ë më lu Pilato. 2Guzublú guëni'i rall; quëdchi'bë rall galquiá cuntrë Jesús: ―Bëdzelë na'a nguiu rë'; rtsátsull ra mënë cuntrë gubiernë. Rní'ill rúnëdi'i tucarë guëdilli na'a impuestë ca'a gubiernë rumanë. Nu rní'ill mizmë lë́'ëll na Cristo, tubi rëy nagudili Dios parë guënibë́'ai'. 3Iurní guna'bë di'dzë Pilato: ―¿Guldil nal Rëy shtë ra israelitë? Jesús guni'i: ―Mizmë lë́'ël guní'il di'dzë rë'. 4Pilato guni'i lu ra jëfë shtë ra bëshuzi con grë ra mënë zihani: ―Bëdzélëdia'a cusë mal nabë'në nguiu rë'. 5Perë guní'iru'u rall más fuertë: ―Rtsátsull grë mënë shtë Judea con shtí'dzëll. Bëluá'all më Galilea primërë, iurní ndë'ë cagluá'all cuntrë gubiernë rumanë. 6Iurë bini Pilato di'dzë rë', guna'bë dí'dzëll si na Jesús më Galilea. 7Guni'i mënë quë sí, iurní bëshe'ldë Pilato lë'ë Jesús lu Herodes, gubernadurë shtë Galilea, gac rëglë asuntë ni. Pues Herodes nanú Jerusalén dzë ni. 8Bëquitë ldu'u Herodes iurë gunall lu Jesús purquë dizdë más antsë guc shtu'u Herodes guënall lu Jesús. Guni'i mënë pë bë'në Jesús, nu Herodes guc shtú'ull guënall tubi milagrë naquëhunë më. 9Zihani cusë guna'bë di'dzë Herodes perë Jesús pë guní'idi'i'. 10También zuga'a ndë ra jëfë shtë bëshuzi nu ra mësë narlua'a lëy. Bëdchi'bë rall galquiá con másru'u di'dzë. Gurushtiá rall cuntrë Jesús. 11Iurní Herodes con ra suldadë shtë́nëll bë'në rall burnë lë'ë më. Cumë burnë bëgacu rall lë'ë më con lari za'quë. Despuësë bëshe'ldë Herodes lë'ë Jesús, guëabrí më lu Pilato. 12Dzë ni guc Herodes nu Pilato amigu purquë antsë na rall enemigu. 13Bëtëá Pilato ra jëfë shtë bëshuzi con ra më gushë shtë iádu'u con grë mënë. 14Guni'i Pilato lu rall: ―Lë'ë të be'dënú të lë'ë nguiu rë'. Guni'i të rtsátsull ra mënë con bishi. Guna'bë di'dza lull delantë grë të perë bëdzélëdia'a cusë mal nabë́'nëll ziquë rni'i të. Nápëdi'ill ni tubi delitë. 15Nu Herodes bëdzélëdi'ill cusë mal purquë bëdchigrë́ Herodes lë́'ëll ndë'ë. Adë bë́'nëdi'ill ni tubi mal parë gátill. 16Guënibë́'ahia tsanull galnë́, despuësë guëdë'a libertá lë́'ëll. 17Pilato napë custumbrë guëdë́'ëll libertá tubi prësi cadë laní Pascu, el quë naguëna'bë mënë gapë libertá. 18Perë guagla'guë guní'iru'u mënë ziquë tubsë bë; fuertë guni'i rall: ―Gati nguiu rë'. Bëdë'ë libertá parë Barrabás. 19Pues Barrabás nanú lachigui'bë purquë gúquëll cabësë shtë ra mënë nabë'në cuntrë gubiernë rumanë. Nu gudínill mënë la'ni ciudá. 20Pilato guc shtú'ull guëdë́'ëll libertá Jesús. Guni'i Pilato stubi lu mënë, 21perë más fuertë guni'i rall: ―Gati nguiu rë' lu cruz. Gátill; gátill. 22Stubi vueltë guni'i Pilato lu ra mënë: ―¿Pë mal bë́'nëll? Gulë guni'i lua. Bëdzélëdia'a cusë mal parë gátill. Guna cashtigu con galnë́ lë́'ëll, despuësë guëdë'a libertá lë́'ëll. 23Perë más ruidë bë'në rall. Gurushtiá rall. Guna'bëru'u rall galguti parë lë'ë më. Guni'i rall fuertë hashtë bë'në rall gan. 24Pilato bëdë'ë ordë gac narac shtu'u rall; gati Jesús lu cruz. 25Bëdë'ë Pilato libertá Barrabás naná culpablë de galguti shtë mënë nu bë́'nëll cuntrë gubiernë rumanë. Zni guna'bë ra mënë. Bë'në Pilato intriegu lë'ë Jesús guia'a ra contrari shtë më të gac narac shtu'u rall. 26Iurë bia'a rall lë'ë Jesús nezë parë gati më, gudëdë tubi nguiu lë Simón, më guë'dchi Cirene. Ze'dë guëzëll lachi. Ra suldadë guna'zi lë'ë Simón parë guá'all cruz nezë tëchi më. 27Zihani mënë con zihani na'a guanaldë rall lë'ë më. Bi'ni ra na'a tantë gubini ldu'u rall. Gurushtiá rall. 28Perë Jesús bëdchigrë́ lúhi', guná më lu rall; guni'i më: ―Lë'ë të na'a shtë Jerusalén, adë bí'nidi'i të por na, más bien gulë bi'ni por mizmë lë'ë të nu por shini të. 29Guëdchini tiempë guëni'i mënë: “Dichusë ra na'a nariúdi'i shíni'. Dichusë ra na'a nadë nua shínidi'i, nu adë rcá'adi'i me'dë.” Nu guni'i më: 30―Dzë ni ra mënë guëzublú guëni'i rall lu dani: “Gulaguë guëc na'a”. Guëni'i rall lu lumë: “Bëca'chi lë'ë na'a”. 31Si talë gunë mënë cuntrë na, nahia ziquë hiaguë nanabani; nápëdia'a duldë, gunë rall másru'u cusë mal cuntrë lë'ë të, na të ziquë hiaguë bidchi, napë të zihani duldë. 32También gua'a ra suldadë chupë nguba'në, gatinú rall Jesús. 33Iurní bëdchini rall lugar nalë́ Calavera. Bë'në rall crucificar lë'ë më. Bë'në rall crucificar lë'ë chupë nguba'në, túbill ladë ldi më, stúbill ladë rubësë. 34Iurní guni'i Jesús: ―Dadë, bë'në perdunë lë'ë ra mënë. Adë riasë́di'i rall pë quëhunë rall. Nu ra suldadë gudchitë rall guë'ë dado parë gudi'dzë rall shabë më. 35Ra mënë zuga'a; gubi'a rall lu më. Ra më gushë shtë iádu'u bë'në rall burnë. Guni'i rall: ―Bë́'nëll salvar pecadurë. Iurne' guëná hia'a nia'a zúnëll salvar mizmë lë́'ëll si talë nall Cristo, el quë nagudili Dios. 36Ra suldadë bë'në rall burnë. Guabi'guë rall guëa' cruz. Bë'në rall ofrecërë vini hi' të gu më. 37Guni'i rall: ―Si talë rní'il nal Rëy shtë mënë Israel, bë'në salvar mizmë lë́'ël. 38Nanú tubi letrërë naquë́ guëc cruz narni'i: “Ndë'ë na Rëy shtë më israelitë”. 39Tubi nguba'në nanaquë́ lu cruz, gurushtiall guëc më; guní'ill: ―Si talë rní'il nal Cristo, bë'në salvar mizmë lë́'ël nu bë'në salvar lë'ë na'a. 40Perë stubi nguiu mal guni'i guëc sa'll: ―¿Pë adë rdzë́bëdi'il Dios? Bëne'e mënë ordë gátia'a ziquë lë'ë më rë'. 41Pues lë'ë hia'a runë tucarë gátia'a por maldá nabëdë́'na'a, perë nguiu rë' adë bë́'nëdi'i' mal parë quë́hi' ndë'ë. 42Iurní guni'i nguba'në lu Jesús: ―Dadë Jesús, bësëagná ldú'ul na iurë gúnël recibir pudërë parë guënibë́'al. 43Jesús guni'i: ―Guldía na rnia'a lul, nedzë́ sënáldël na gube'e. 44Bëga'a rquë chi'bë chupë, iurní bëcahi guëdubi guë́'dchiliu hashtë rquë tsunë guadze'. 45Nacahi ngubidzë nu lari cortinë la'ni iádu'u ru'bë gure'zin. Guc chupë ldëhin. 46Guni'i Jesús fuertë: ―Dadë, guna intriegu almë shtëna guiá'al. Gualú di'dzë ni, iurní guti më. 47Iurë guná capitán shtë ra suldadë pë guc, guní'ill llëru'bë na pudërë shtë Dios. Bëquébill: ―Guldía, nguiu rë' nápëdi'ill culpë. Më za'quë nall. 48Grë mënë zihani nabëdëá lugar ni parë guëná rall naquëac, gubi'a rall. Iurní bëabrí rall ciudá. Gulubë́ rall ldu'u rall tantë nadzë'bë guc. 49Ra amigu shtë Jesús con ra na'a nabë'në compañi lë'ë Jesús dizdë tiempë nanú më Galilea, zuga'a rai' zitu. Gubi'a rai' grë lo quë naguzac. 50Gu' tubi nguiu lë José; ládzëll lë Arimatea naquë́ Judea. Gúquëll miembrë shtë Junta Suprema. Nall më za'quë nu bë́'nëll cumplir lëy shtë Moisés. 51Quëbezë José guëdchini tiempë guënibë'a Dios ziquë rëy nu gúquëdi'i José de acuerdë naná bë'në Junta Suprema iurë bë'në rall cuntrë lë'ë më. 52José guagna'bë lu Pilato parë guëdë'ë Pilato permisi guëga'chi Jesús. 53Bësietë José cuerpë shtë më lu cruz. Bëtú'bill cuerpë shtënë më tubi sabë. Bëcá'chill lë'ë më la'ni ba'a nanactsa'u la'ni guë'ë catë ni tubi mënë bëgá'chidi'i. 54Guc dzë runë mënë preparar parë dzë narzi'i ldu'u mënë. Hia mërë rga'a iurë guëzublú dzë descansë. 55Ra na'a naguanaldë lë'ë Jesús antsë dizdë nanú më Galilea, guagná rai' catë bëga'chi më. Guná rai' lla naga'a tëgulë la'ni ba'a. 56Despuësë bëabrí rai' lidchi rai'. Bë'në rai' preparar nisë nashi con stubi cusë tsagte'bi rai' cuerpë shtë më. Iurní bëga'a dzë descansë; bëzi'i ldu'u rai' según mandamientë shtë Dios.

will be added

X\