San Lucas 22

1Hia mërë guëdchini laní Pascu, iurë rëagná ldu'u mënë tiempë nabë'në Dios librar ra israelitë de Egipto. Dzë ni adë gudáudi'i rall guetështildi nanapë levadurë. 2Ra jëfë shtë bëshuzi con ra mësë shtë lëy gudili rall mudë quini rall lë'ë Jesús naga'chi purquë bëdzëbë rall mënë. 3Iurní Satanás guatë́ la'ni ldu'u Judas Iscariote, tubi poshtë shtë më entrë chi'bë chupë ra poshtë. 4Guagni'i Judas lu ra jëfë shtë ra bëshuzi con los de más më ru'bë shtë iádu'u. Guni'i Judas lla gúnëll intriegu lë'ë më guia'a rall. 5Bëquitë ldu'u rall; bë'në rall prometer guëdë'ë rall dumí ca'a Judas. 6Bëa'në Judas de acuerdë nu gudílill mudë parë gúnëll intriegu lë'ë Jesús naga'chi iurë nídi'i mënë. 7Iurní bëdchini dzë shtë laní, gudáu ra mënë guetështildi sin levadurë. Mizmë dzë bë'në tucarë quini rall tubi lli'li shtë Pascu. 8Iurní bëshe'ldë Jesús lë'ë Pedro nu Juan; guni'i më lu rai': ―Guaguë'në preparar shtse shtë Pascu, guëdáuha'a. 9Guna'bë di'dzë rai': ―¿Ca lu rac shtú'ul guëdë'në na'a preparar shtse shtë laní? 10Jesús guni'i lu rai': ―Gulë gua guë'dchi. Iurë guëdchini të rua' guë'dchi, guëdza'guëlú të tubi nguiu nanua'a tubi rëë' nisë. Gulë guanaldë lë́'ëll. Gulë tsutë́ catë tsutëll. 11Gulë guni'i lu nashtënë hiu'u: “Lë'ë mësë cagna'bë di'dzë lul; ¿ca na cuartë catë gáuhi' shtse shtë laní con poshtë shtë́hi'?” 12Iurní guëlua'a nashtë́ hiu'u tubi cuartë ru'bë segundë pisë. Arregladë nahin. Gulë bë'në preparar ndë pë cusë guëdáuha'a. 13Gua Pedro nu Juan. Bëdzelë rai' grë cusë ziquë guni'i më. Bë'në rai' preparar shtse shtë laní, gau rai'. 14Bëga'a iurë shtë shtse, Jesús guzubënúhi' lë'ë ra poshtë lu mellë. 15Guni'i më lu rai': ―Con guëdubinú ldua'a rac shtua'a guëdáuha shtse shtë Pascu con lë'ë të antsë gatia, 16purquë adë gáudia'a shtse shtë Pascu stubi hashtë gac cumplir grë lo quë narunë cuntienë shtse Pascu; gac cumplirin iurë guënibë'a Dios ziquë Rëy. 17Iurní guna'zi më tubi vasë shtë vini. Bëdë'ë më graci lu Dios nu guni'i më: ―Gulë gudi'dzë nu gulë bii' vini rë'. 18Adë gua' vini stubi vueltë hashtë iurë guënibë'a Dios ziquë Rëy. 19Iurní guna'zi më guetështildi. Bëdë́'ëi' graci lu Dios nu gudi'dzë mëhin cua'a ra poshtë. Guni'i më: ―Ndë'ë lë'ë shcuerpa naguna intriegu lu galguti parë gac salvar të. Gulë gau, nu gulë bësëagná ldu'u të galguti shtëna. 20Iurë gualú shtse, guna'zi më vasë shtë vini; bëdë'ë më graci, bëdë'ë më vasë ni guia'a ra poshtë nu guni'i më: ―Ndë'ë na tëstë cubi entrë lë'ë të nu Dios. Guëru'u shrëna parë lasac tëstë ni. 21’Perë guná, lë'ë nguiu nagunë intriegu na, zubënull na lu mellë. 22Nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu napë quë ziá'ai' nezë narunë tucarë según voluntá shtë Dios, perë prubi nguiu nagunë intriegu na lu galguti. 23Iurní ra poshtë guna'bë di'dzë lu sa' rai', chull gunë intriegu lë'ë Jesús. 24Ra poshtë gudildi di'dzë chu na más më ru'bë entrë lë'ë rai'. 25Guni'i Jesús lu rai': ―Ra rëy shtë naciuni nalë́ nadushë rnibë'a rall, nu rac shtu'u rall guëni'i mënë de quë na rall më za'quë. 26Perë entrë lë'ë të adë nazá'quëdi'i quëhunë të llgabë zni. El quë na más më ru'bë entrë lë'ë të, napë quë gáquëll ziquë na más nalasáquëdi'i. El quë narnibë'a entrë lë'ë të, gáqui' ziquë el quë narunë sirvë lu sa'll. 27¿Chu na más më naru'bë, el quë nazubë lu mellë gaull primërë, u el quë narunë sirvë lu mellë? El quë nazubë lu mellë, le'; perë na, nahia ziquë mënë narunë sirvë entrë lë'ë të. 28’Lë'ë të rianú të na. Adë bësëá'nëdi'i të na sino bë'në të sufrir con na. 29Ziquë Shtada bëne'e pudërë guënibë́'ahia ziquë Rëy, zni rné'ehia pudërë ca'a të, guënibë'a të con pudërë. 30Guëzubë të lu trunë catë rnibë́'ahia parë gunë të juzguë guëzá chi'bë chupë grupë shtë naciuni Israel. 31Nu guni'i Jesús lu Pedro: ―Moni, Moni, Satanás guna'bë permisi lu Dios, gúnëll prëbë lë́'ël të ldáguël lu duldë; gaquin ziquë rgu rnërë mënë llu'bë. 32Perë bëna ruëguë lu Dios por lë́'ël parë adë gúnëdi'i faltë fe parë tsaldí ldú'ul Dios. Rnia'a lul, despuësë ra prëbë, iurë guëabrí ldú'ul con Dios, bë'në compañi ra narialdí ldu'i diza'quë parë gac rall firmë lu shnezë Dios. 33Simón Pedro guni'i lu Jesús: ―Dadë, adë guësëá'nëdia'a lë́'ël. Guna compañi lë́'ël hashtë lachigui'bë nu nilë hashtë gatia con lë́'ël. 34Guni'i Jesús iurní: ―Bedë, antsë guëllidchí gay, gúnël negar na tsunë vueltë. Guëní'il lu ra mënë adë guënë́di'il na. 35Iurní Jesús guna'bë dí'dzi' lu poshtë: ―Iurë bëshe'lda lë'ë të parë guëni'i të diza'quë lu ra mënë, adë nuá'adi'i të bulsë. Adë nuá'adi'i të bëdu dumí, adë nuá'adi'i të sabadu. ¿Pë bë'në faltë lë'ë të iurní? Bëquebi rai': ―Ni tubi cusë bë́'nëdi'i faltë. 36Iurní guni'i më: ―Pues iurne' el quë nanapë bulsë, gua'ain. El quë nanapë bëdu dumí, guá'all dumí. El quë nadë nápëdi'i spadë, guëtuu'll manguë të sí'ill tubi spadë. 37Rnia'a lu të, rqui'ni gac cumplir di'dzë rë' lo quë naná escritë la'ni Sagradas Escrituras: “Bë'në mënë tratë lë́'i' cumë ziquë narguini mënë”. Vidë shtëna mërë tsaluhin. Runë faltë du'pë parë gac cumplir grë naná escritë de na. 38Iurní guni'i rai': ―Dadë, ndë'ë napë na'a chupë spadë. Guni'i më: ―Hia na'. 39Iurní guzia'a më. Gua më lu dani shtë Olivos ziquë bë'në më grë ra gue'lë. Ra shini gusë'dë më guanaldë rai' lë'ë më. 40Bëdchini rai' lu dani. Guni'i më lu rai': ―Gulë guna'bë lu Dios të gunë më compañi lë'ë të parë ldáguëdi'i të lu duldë. 41Iurní gua më lë́'ësë më tubi distanci ziquë narlda'a nguiu tubi guë'ë. Bëzullibi më. Iurní biadi'dzënú më Dios, Shtadë më. 42Guni'i më: ―Dadë, bëlá lë'ë na lu sufrimientë rë' si talë na voluntá shtë́nël, perë bë'në lo quë narac shtú'ul lë́dëdi'i lo quë narac shtua'a. 43Iurní bëdchini tubi ianglë shtë gube'e. Bëdë'ë ianglë fuersë parë lë'ë më. 44Más fuertë bë'në më sufrir, se entiende, sufrimientë ldu'u më. Guni'inú më Dios con más di'dzë. Rdzu nisë lúhi' ziquë gotë ru'bë shtë rënë narlaguë lu guiu'u. 45Iurní gualú biadi'dzënú më Dios, bëabrí më catë nanú ra poshtë. Bëdzelë më lë'ë rai' naga'si rai', tantë bëdzaguë rai' purquë nalë́ riá ldu'u rai'. 46Guni'i më lu rai': ―¿Pëzielú naga'si të? Gulë guashtë́ nga'li. Gulë guna'bë lu Dios të gunë më compañi lë'ë të parë ldáguëdi'i të lu duldë. 47Nianá cagni'i më, bëdchini zihani mënë. Judas, tubi poshtë shtë më, nall cabësë shtë ra mënë. Guabi'guë Judas lu Jesús parë guëtsagrua'll lë'ë më. 48Guni'i më lu Judas: ―Judë, ¿pë con tubi dchidu gúnël intriegu na? nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. 49Ra mënë nanaldë Jesús guná rai' pë quëhac. Guna'bë di'dzë rai' lu më: ―Dadë, ¿zëdildi na'a con spadë nadia'a na'a? 50Tubi de lë'ë rai' gulull spadë. Bëchúguëll diaguë ldi shtë muzë. Muzë ni bë'në sirvë lu narnibë'a más entrë grë ra bëshuzi. 51Guni'i Jesús: ―Hia na'. Adë tíldidi'i të. Iurní Jesús bëga'ldë diaguë muzë. Bënëac më lë́'ëll. 52Iurní guní'i' lu ra jëfë shtë bëshuzi con mënë naquëhapë iádu'u ru'bë; guni'i më lu më gushë nabëdchini të guëna'zi rall lë'ë më: ―¿Pëzielú bëdchini të con spadë nu hiaguë parë ze'dë guëlli'i të na cumë ziquë nguba'në? 53Dzë con dzë zugá'ahia con lë'ë të iádu'u ru'bë perë adë guná'zidi'i të na iurní. Perë hia bëga'a iurë según voluntá shtë Dios; gunë të narac shtu'u të, nu bëga'a iurë parë gac cumplir grë lo quë narnibë'a lu nacahi, gúnëll cuntrë na. 54Iurní ra mënë guna'zi lë'ë Jesús prësi. Guanú rall lë́'i' lidchi jëfë shtë ra bëshuzi. Perë guanaldë Pedro zitu. 55Ra mënë bëcue'e rall gui'i rualdëa' lidchi bëshuzi. Rac naldë iurní. Guzubë rall grë ladë gui'i nu Pedro guzubënúhi' lë'ë rall. 56Iurní tubi criadë guná lu Pedro, guzúbi' guëlladchi rua' gui'i. Gubi'a na'a lu Pedro nu guní'ill: ―Nguiu rë' na shmënë Jesús. 57Perë Pedro bë'në negar, guní'i': ―Guënë́dia'a nguiu ni'i. 58Gudëdë stu'pë tiempë, stubi mënë guná lu Pedro nu guní'ill: ―Nu lë́'ël nal shmënë Jesús. Perë Pedro guni'i: ―Aquëdi'i. Nádia'a shmënë Jesús. 59Tubi iurë gudëdë. Stubi mënë guní'iru'ull: ―Na verdá, nguiu rë' nall shmënë Jesús purquë nu nall më Galilea. 60Iurní guni'i Pedro: ―Lë́'ël adë guënë́dia'a pë quëadí'dzël. Nianá quëadi'dzë Pedro, bëllidchí gay. 61Iurní Jesús bëdchigrë́ lúhi'. Gubí'ai' lu Pedro. Bëagná ldu'u Pedro naguni'i më lull: “Antsë guëllidchí gay nedzë́, guëní'il lu mënë tsunë vueltë adë guënë́di'il na”. 62Iurní bëru'u Pedro rua' puertë shtë nezë, nalë́ bí'ni'. 63Ra nguiu narna'zi Jesús guzublú bë'në rall burnë. Bëdë'ë rall galnë́ lë́'i'. 64Bësë'au rall lúhi' nu guni'i rall: ―¿Chu bëne'e galnë́ lë́'ël? Guni'i por pudërë shtë Dios, ¿chu lëa? 65Zihani cusë mal guni'i rall lu më. Guagla'guë bë'në rall burnë lë'ë më con di'dzë dzabë. 66Hia brëgue'lë bëdëá më gushë shtë naciuni Israel con ra jëfë shtë bëshuzi nu ra mësë shtë lëy. Grë rall gua'a rall lë'ë Jesús lu Junta Suprema, mënë narunë juzguë entrë lë'ë rall. Guni'i ra mënë ni lu Jesús: 67―Guni'i lu na'a si talë nal Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́'ai'. Guni'i Jesús lu rall: ―Si guënia'a lu të nahia Cristo, adë tsaldídi'i ldu'u të na. 68Si talë guëna'bë di'dza lu të, guëquébidi'i të lu shti'dza. 69Dizdë ne' lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, guëzúbi' ladë ldi shtë Dios pudërusë. 70Lueguë grë mënë guna'bë di'dzë rall: ―¿Pë lë́'ël nal tubsë shini Dios? Guni'i më lu rall: ―Guldía nahia tubsë shini Dios. Mizmë lë'ë të guni'i të di'dzë ni. 71Iurní guni'i rall: ―Bini hia'a di'dzë naguní'ill. ¿Pë guëdë́'na'a másru'u testigu?

will be added

X\