San Lucas 21

1La'ni iádu'u guná Jesús ra ricu, bëtia'a rall dumí la'ni cajë shtë ofrendë. 2Nu tubi viudë prubi guná më; bëtiá'all chupë centavë. 3Guni'i më: ―Guldía, lë'ë viudë prubi bëdë'ë más quë ra ricu. 4Grë mënë bëdë'ë nabë'në subrë perë na'a rë' bëdë́'ëll grë nanápëll, grë nasí'ill gaull. 5Ruadi'dzë mënë lla na iádu'u ru'bë. Blac chulë na ra guë'ë nu blac chulë na ra regalë nabëzëlaa'dchi ra mënë parë iádu'u. Iurní Jesús guni'i: 6―Guëdchini tiempë grë lo quë naquëgná të ne', cue. Ni tubi guë'ë quibë guëc sádi'in. 7Iurní guna'bë di'dzë rai' lu më: ―Mësë, ¿guc gac ra cusë narní'il lu na'a? ¿Pë sëñi nanú naguëlua'a guëlladchi na tiempë gac cumplir shtí'dzël? 8Guni'i Jesús: ―Gulë gupë mizmë lë'ë të, adë guësiguë́di'i mënë lë'ë të. Zihani mënë guëdchini ziquë shmëna. Guëni'i rall: “Nahia Cristo”; u guëni'i rall: “Hia bëga'a iurë guënibë'a Dios ziquë Rëy”. Perë rnia'a lu të, adë tsanáldëdi'i të tëchi shti'dzë rall. 9Iurë ruadi'dzë mënë nanú zihani guërru nu rdzatsu mënë cuntrë gubiernë, adë rdzë́bëdi'i të. Grë cusë ni napë quë gac cumplir perë runë faltë parë guënibë'a Dios ziquë rëy. 10Guagla'guë guni'i më: ―Gac cumplir tubi naciuni tildi cuntrë stubi naciuni. Tubi gubiernë tildi cuntrë stubi gubiernë. 11Guëllú nadushë iurní. Guëdchini gubini dushë nu galguidzë zihani lugar. Lu gube'e guëlua'a cusë nadzë'bë nu sëñi ru'bë guëlua'a. 12’Antsë gac cumplir ra cusë ni, gunë mënë cuntrë lë'ë të. Guëna'zi rall lë'ë të parë gunë rall juzguë lë'ë të la'ni iádu'u shtë të. Guëldaguë rall lë'ë të lachigui'bë. Gunë rall demandë lë'ë të lu gubiernë nu lu rëy purquë na të shmëna. 13Zni gunë të gan guëni'i të lu ra gubiernë diza'quë shtëna. 14Adë ráquëdi'i ldu'u të; adë gúnëdi'i të llgabë pë guëni'i të iurní, 15purquë na guënehia di'dzë parë guëni'i të lu gubiernë. Guna compañi lë'ë të hashtë enemigu shtë të guëac dchi lu të; nápëdi'i rall pë guëni'i rall cuntrë lë'ë të iurní. 16Gunë mënë intriegu lë'ë të gati të, bëldá të. Shtadë të gúnëll intriegu lë'ë të. Bëchi të, shfamili të nu ra amigu shtë të gunë rall intriegu lë'ë të, gati të. 17Grë mënë guëldënú rall lë'ë të purquë na të shmëna; rialdí ldu'u të na. 18Perë pë gáquëdi'i të; ni tubi guitsë guëc të tsalúdi'i. 19Si talë gac të firmë lu shnezë Dios, gapë të vidë nadë rialúdi'i parë siemprë. 20’Iurë guëná të lu suldadë grë ladë ciudá Jerusalén, hia mërë cue ciudá. 21El quë nananú Judea dzë ni, guëllú'nëll parë lu dani. El quë nananú ciudá Jerusalén, guëru'u rall. El quë nananú lachi adë guëabrídi'ill guë'dchi, 22purquë ra dzë rë' na shtë cashtigu. Grë lo quë naescritë la'ni Sagradas Escrituras gac cumplirin. 23Prubi ra na'a nanua'a shíni' u ra na'a narca'a me'dë dzë ni. Gunë mënë israelitë sufrir lu cashtigu shtë Dios. Cusë durë gac con mënë tiempë ne'. 24Bëldá mënë gati rall lu guërru. Stubi tantë tsa rall guëdubi naciuni ziquë prësi; gunë rall dchi'ni shtë stubi mënë. Ra mënë zitu guënibë'a rall Jerusalén naná cue hashtë gac cumplir tiempë nabë'në Dios disponer. Jerusalén guëa'në ziquë hiu'u dachi. 25’Dzë ni guëlua'a sëñi lu gube'e con ngubidzë, mbelëgui'i, nu mbehu. Lu guë́'dchiliu grë mënë shtë ra naciuni adë gáquëdi'i pë gunë rall nu adë rbedchí ldu'u rall por cusë nadzë'bë. Guini rall ruidë shtë nisëdu'u tantë rni'bi nisë. 26Iurní guëcahi mënë por tantë galërdzëbë nu galriá ldu'i por cashtigu naguëdchini. Ra fuersë shtë gube'e guëni'bi rahin shlugarin. 27Iurní guëná ra mënë lua, nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. Guëdchinia la'ni shcahi. Guëdchininúa con zihani puderë nu llni. 28Iurë guëná të ra cusë guëzublú gac, gulë gubi'a lu gube'e; gulë tsaldí ldu'u të purquë hia mërë gunë më salvar lë'ë të. 29Guni'i më tubi comparaciuni: ―Gulë guná lu hiaguë higu u cualquier stubi hiaguë. 30Iurë lë'ë ndiaguë rënë rru'u, rdë'ë të cuendë hia mërë guëdchini tiempë na'i. 31Zni iurë guëná të ra cusë mal guëdchini, gulë gac bë'a të hia mërë guëdchini tiempë naguënibë'a Dios. 32’Guldía rnia'a lu të, grëhin gac cumplir antsë gati ra mënë naquëreldë tiempë ne'. 33Gube'e nu guë́'dchiliu tsalú rahin perë shti'dza napë quë gac cumplir. Adë tsalúdi'i shti'dza. 34’Gulë gubani guëdubi tiempë. Adë rdë'ë të lugar gapë të vici. Adë rzuu'dchidi'i të. Adë ráquëdi'i ldu'u të por nagáu të purquë si talë quëhúnël ra cusë ni, adë gac bë́'adi'i të naquëhac. 35Ziquë rldaguë lasë mënë tubi ma, zni guëdchini ra cusë durë guëc ra mënë narëta' lu guë́'dchiliu. 36Por ni, gulë cue nasini nu gulë guna'bë lu Dios guëdubi iurë të gunë më compañi lë'ë të, guëru'u të ladi ra cusë dushë sin adë bë gáquëdi'i të. Gulë guëa'në nasini parë iurë guëdchinia, nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; tsasuldí të lua. 37Jesús bëlua'a ra mënë la'ni iádu'u ru'bë rdzë perë gue'lë ria më lu dani shtë Olivos parë guëa'në më hashtë brëgue'lë. 38Grë mënë bëdchini iádu'u tumpranë të guini rall shti'dzë më.

will be added

X\