San Lucas 20

1Tubi dzë nanú Jesús iádu'u ru'bë. Quëglua'a më ra mënë shti'dzë Dios lla mudë tsutë́ rall shnezë Dios të gac salvar rall. Iurní bëdchini ra bëshuzi narnibë'a más con mësë shtë lëy con më gushë narunë juzguë; 2guni'i rall lu më: ―Guni'i lu na'a. ¿Pë derechë nápël parë guëluá'al ra mënë? ¿Chu bëne'e permisi rúnël grë cusë nabë́'nël? 3Guni'i Jesús lu rall: ―Nu na guëna'bë di'dza lu të. Rac shtua'a guëni'i të lua. 4¿Chu bëdë'ë derechë lë'ë Juan Bautista parë guëchu'bë nísi'; Dios u mënë? ¿Chu bëshe'ldë lë́'i'? 5Iurní guzublú quëgni'i rall entrë de lë'ë rall. Guni'i rall lu sa' rall: ―¿Pë guëni'i hia'a lu Jesús? Si talë guëni'i hia'a Dios bëshe'ldë lë'ë Juan, iurní guëní'ill lu hia'a: “¿Pëzielú adë gualdídi'i ldu'u të shtí'dzi'?” 6Si talë guëni'i hia'a mënë bëshe'ldë lë'ë Juan, iurní guëne'e guë'ë mënë lë'ë hia'a, gátia'a purquë grë mënë rialdí ldu'u rall guni'i Juan shti'dzë Dios. 7Por ni bëquebi rall lu Jesús de quë adë bëdë́'ëdi'i rall cuendë chu bëshe'ldë lë'ë Juan parë guëchu'bë nísi' ra mënë. 8Iurní guni'i Jesús lu rall: ―Lë'ë të rquébidi'i të; nu na adë guëquébidia'a chu bëshe'ldë na; chu bëne'e permisi guna ra cusë. 9Guzublú guni'i më lu ra mënë comparaciuni rë': ―Guc tubi nguiu nabëcabní hiaguë uvë lachi. Despuësë bëdë́'ëll mëdi stubi mënë nu guziá'all zitu. Gudëdë tiempë. 10Bëga'a iurë shtë cusechë, bëshé'ldëll tubi muzë; guëna'bë muzë partë narunë tucarë shlámëll. Perë ra mënë guna'zi rall lë'ë muzë. Bëdë'ë rall galnë́. Bësëllu'në rall muzë sin adë bë bëdë́'ëdi'i rall. 11Iurní bëshe'ldë shlamë rall stubi muzë, tsaglli'i muzë cusechë. Perë ra mënë guni'i di'dzë dzabë lu muzë nu bëdë'ë rall galnë́. Bësëllu'në rall muzë sin adë bë bëdë́'ëdi'i rall. 12Lamë ni bëshe'ldë stubi muzë perë ra mënë gudini rall lë'ë muzë. Gulú rall lë'ë muzë tantë bëldë́ rall. 13’Iurní guni'i lamë shtë guiu'u: “¿Pë guna iurne'? Guëshe'lda shinia narac shtua'a. Iurë guëná ra mënë lúhi', tal vez gunë rall rëspëti shinia.” 14Perë iurë guná ra mënë narunë dchi'ni lu shini lamë, guni'i rall lu sa' rall: “Ndë'ë naguëca'a herenci. Cha dínia'a lë́'ëll të iurní gáca'a nashtë́ guiu'u.” 15Iurní gulú rall shini lamë lu guiu'u stubi ladë. Gudini rall lë́'i'. Iurní guni'i Jesús lu ra mënë: ―¿Pë gunë nashtë́ guiu'u con ra naquëhunë dchi'ni? 16Mizmë lamë guëdchini parë quínill ra mënë mal, le'. Guëdë́'ëll guiu'u ca'a stubi mënë. Iurní bini ra mënë comparaciuni rë', guni'i rall lu Jesús: ―Ni lo quiera Dios gac zni. 17Perë Jesús gubi'a lu rall, guni'i më: ―Gulë guni'i lua pë runë cuntienë nanaquë́ la'ni Sagradas Escrituras. Rni'in zndë'ë: Guë'ë nabëru'ldë ra albañil tubi ladë, guë'ë rë' gunë sirvë parë gac shquini shtë iádu'u ru'bë. 18El quë narreldë guëc guë'ë rë', gac chupë ldëll, perë iurë ldaguë guë'ë ni guëc mënë, gáquëll ziquë pulvë. 19Ra jëfë shtë bëshuzi con mësë shtë lëy rac shtu'u rall guëna'zi rall lë'ë Jesús lueguë. Guc bë'a rall guni'i më comparaciuni ni cuntrë lë'ë rall. Adë guná'zidi'i rall lë'ë më purquë bëdzëbë rall los de más mënë. 20Iurní bëshe'ldë rall mënë naguaglda'chi lë'ë Jesús. Rlua'a rall ziquë mënë za'quë. Rac shtu'u rall guësiguë́ rall lë'ë më niani'i më tubi cusë mal parë gunë rall intriegu lë'ë më lu gubiernë rumanë. 21Por ni naguaglda'chi lë'ë Jesús, guna'bë di'dzë rall: ―Mësë, nanë́ na'a rluá'al nu rní'il purë verdá. Rluá'al igual lu mënë humildë nu lu mënë narnibë'a. Guldil, quëgluá'al lla tsutë́ mënë shnezë Dios. 22Guni'i lu na'a, ¿pë na bien guëdilli hia'a impuestë lu rëy rumanë u guëdíllidi'i hia'a impuestë? 23Perë Jesús bëdë'ë cuendë niasiguë́ rall lë'ë më. Guní'i': 24―Gulë bëlua'a tubi dumí. ¿Chu lu nu chu lë naquë́ lu dumí? Bëquebi rall: ―Lu rëy César naquë́ lu dumí. 25Guni'i më iurní: ―Nia, por ni gulë bëdë'ë ca'a rëy César lo quë nashtë́ César, nu gulë bëdë'ë ca'a Dios lo quë nashtë́ Dios. 26Adë bë'në ra contrari shtë Jesús gan niani'i më cusë mal lu ra mënë. Bëdzëguëë' ldu'u ra mënë ni; bëa'në dchi rall. 27Iurní bëldá nguiu religiusë saduceos, guagná rall lë'ë Jesús. Ra saduceos rni'i adë tsashtë́di'i tëgulë ladi ra tëgulë. 28Perë guna'bë di'dzë rall lu Jesús: ―Mësë, bëquë'ë Moisés tiempë guahietë si tubi nguiu gati sin shíni', bëchi tëgulë napë quë guëtsë́'all tse'lë tëgulë. Gapë rall shíni' parë adë tsalúdi'i shfamili tëgulë. 29Guc gadchi bëchi. Primërë nguiu bëtsë́'all perë gútill sin ni tubi shínill. 30Segundë bëchi tëgulë bëtsë́'all con viudë perë gútill sin ni tubi shínill. 31Tecërë bëchi tëgulë bëtsë́'all tse'lë tëgulë. Nu gútill; pues hashtë shu'pë bëchi tëgulë bëtsë'a rall tse'lë tëgulë. Gúdi'i shini rai'. 32Despuësë guti na'a ni. 33Guni'i lu na'a, iurë tsashtë́ tëgulë, ¿chu gac tse'lë na'a cumë gadchi nguiu guc tse'lë na'a ni? 34Iurní Jesús bëquebi: ―Iurne' lu guë́'dchiliu ra nguiu, ra na'a, rtsë'a rall, 35perë grë ra naguëdë'ë Dios permisi tsutë́ rall stubi guë́'dchiliu nu tsashtë́ rai' ladi ra tëgulë, adë guëtsë́'adi'i rai'. Adë rnádi'i rai' guëtsë'a shini rai'. 36Nunquë gátidi'i rai'. Na rai' ziquë ra ianglë shtë gube'e. Na rai' shini Dios iurní, purquë guashtë́ rai' ladi ra tëgulë, guëbani rai' parë siemprë. 37Perë si talë rna'bë di'dzë të tsashtë́ ra tëgulë ladi ra tëgulë, gulë bëdë'ë cuendë lo quë Moisés bëquë'ë la'ni histuri shtë hiaguë narëuldë. Bëquë'ë Moisés de quë Dadë Dios na Dios shtë Abraham, nu Isaac, nu Jacob; nu blac tiempë guti rai' parë tiempë dzë ni. 38Grë shmënë Dios nabani aunquë hia guti rai'. Napë rai' vidë sin fin. 39Iurní bëldá mësë shtë lëy guni'i rall: ―Mësë, bien bëquébil lu rall. 40Hia bëdzëbë rall guëna'bë di'dzë rall más lu Jesús. 41Jesús guni'i lu rall: ―¿Llallë rni'i mënë Cristo na shini David? 42purquë mizmë David guni'i la'ni librë nalë Salmos: Dadë Dios guni'i lu Shtada narnibë'a: Guzubë ladë ldi shtëna 43hashtë guna gan lu enemigu shtë́nël të guëzu'bë diaguë rall shtí'dzël. 44¿Lla na posiblë gac Cristo shini David, cumë mizmë David rni'i Cristo na Dadë narnibë'a lë́'i'? 45Iurë grë mënë caquë́ diaguë rall shti'dzë Jesús, guni'i më lu ra shini gusë'dë më: 46―Gulë gupë cuidadë ra mësë shtë lëy. Rëuu' ldu'u rall nacu rall lari duni. Rac shtu'u rall gunë mënë saludar lë'ë rall con zihani rëspëti lu nezë. Rdzelë rall guëzubë rall lugar mejurë la'ni iádu'u. Rac shtu'u rall lugar shtë rëspëti lu mellë. 47Perë rdchisú rall lidchi viudë, pero parë guësiguë́ rall mënë, quëhunë rall oraciuni ru'bë. Rnia'a lu të gunë rall recibir más cashtigu dushë.

will be added

X\