San Lucas 2

1Tiempë dzë ni César Augusto gunibë'a tsasë cënsë shtë ra mënë guëdubi guë́'dchiliu. 2Ni na primërë cënsë naguc dzë na Cirenio guc gubernadurë shtë Siria. 3Grë mënë gua ladzë shtadë guëlú rai' parë guëdë'ë rai' lë rai'. 4Nu zac bëru'u José guë'dchi Nazaret shtënë regiuni Galilea. Bëdchíni' Belén shtënë regiuni Judea parë guagdë́'ëi' lë́hi' purquë náhi' famili shtë David nu Belén na guë'dchi shtë David. 5María nápi' comprumisi parë guëtsë́'ai' con José. Tiempë ni hia nua shini María. 6Nanú rai' Belén; bëdchini tiempë parë galë shíni'. 7Ndë bëdchini primërë me'dë nguiu. Bëtu'bi María me'dë tubi lari nu gú'ti' catë rau ma purquë nídi'i lugar catë guëa'në rai' pusadë. 8Cerquë guë'dchi Belén rëta' ra vëquërë. Quëhapë rall lli'li lachi. Hia na gue'lë. 9Iurní bëdchini tubi ianglë nabëshe'ldë Dadë Dios. Bëdchini tubi llni dushë shtë Dios. Rabtsë'ë llni alrededurë de ra vëquërë. Nalë́ bëdzëbë rall. 10Iurní repi ianglë: ―Adë rdzë́bëdi'i të purquë zeldënúa tubi nutici za'quë; na parë grë sa' të. Di'dzë ni guësëquitë ldu'u të. 11Nedzë́ gulë tubi me'dë guë'dchi shtë David. Na me'dë Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́'ai'. Náhi' Dadë nagunë salvar lë'ë të. 12Parë gac bë'a të chu náhi', guëdzelë të lë'ë me'dë dú'bi' tubi ldë lari. Nagá'ai' catë rau ma. 13Mizmë iurní guná vëquërë másru'u zihani ianglë shtë gube'e cula'ni primërë ianglë. Bë'në rai' alabar Dios; guni'i rai': 14Llëru'bë na pudërë shtë Dios nacabezë más guia'a lu gube'e. Bë'në më tubi favurë parë ra mënë narsëquitë ldu'u lë'ë më; lu guë́'dchiliu tsu paz, cuedchí ldu'u mieti. 15Iurë ra ianglë bëabrí rai' gube'e, guni'i ra vëquërë lu sa' rai': ―Cha guiá hia'a Belén, nia pë guc de lo quë nabëlua'a Dadë Dios lu hia'a. 16Iurní nasesë zia'a rai' Belén. Guná rai' lu María nu José nu me'dë. Lë'ë me'dë naga'a catë rau ma. 17Iurë guná ra vëquërë lu rai', guni'i rall lu ra mënë nazuga'a ndë lo quë naguni'i ianglë lu rall shcuendë me'dë. 18Grë nazuga'a ndë bini naguni'i vëquërë; bë'në rall llgabë gu nanú verdá lo quë naguni'i vëquërë. 19Perë María adë ruadí'dzëdi'i pë llgabë nananú la'ni ldú'i'. Guagla'guë bë́'ni' llgabë lla na ra cusë rë'. 20Ra vëquërë bëabrí rall. Guni'i rall de quë llëru'bë na pudërë shtë Dios. Guni'i rall dushquilli Dios por lo quë naguná rall nu lo quë nabini rall. Bëdë'ë rall graci lu më purquë grë cusë guc cumplir tal ziquë guni'i ianglë lu rai'. 21Gudëdë shunë dzë; iurní bëchuguë bëshuzi du'pë gui'di shtë partë delicadë shtë me'dë. Bërulë́ me'dë Jesús, el mizmë naguni'i ianglë lu María antsë lë́'i' gua'a shíni'. 22Iurë gualú cuarenta dzë, iurní bë'në tucarë gunë María nu José cumplir según lëy shtë Moisés të gáqui' limpi. Bë'në rai' narunë tucarë tubi na'a narapë me'dë. Por ni José nu María guanú rai' lë'ë Jesús iádu'u ru'bë ciudá Jerusalén. Guagdchininú rai' lë'ë me'dë lu Dadë Dios. 23Bë'në rai' ni purquë naescritë la'ni lëy shtë Dios narni'i: “Primërë ngulë'në naguëne'e Dios parë lë'ë të, gulë tsagdchininú të me'dë lu Dadë Dios purquë náhi' parë lë'ë më”. 24Nu zac María nu José bëdë'ë rai' chupë ma'ñi gati ra ziquë ofrendë lu Dios purquë lëy shtë Dios rni'i: “Ra prubi gunë rall ofrecërë chupë guguë u chupë palumë bi'chi”. 25Tiempë ni guquëreldë tubi nguiu guë'dchi Jerusalén. Lë́hi' Simeón nu tubldí na shcuéndi' lu Dios. Bë́'ni' cumplir shti'dzë më. Nu cabézi' guëdchini tubi nagunë salvar naciuni Israel de grë enemigu shtë rall. Espíritu Santo cabezënúhi' Simeón. 26Bëdchini tubi di'dzë lu Simeón por pudërë shtë Espíritu Santo de quë adë gátidi'i Simeón hashtë despuësë guënáhi' lu Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́'ai'. 27Espíritu Santo bë'në compañi lë'ë Simeón të guáhi' iádu'u ru'bë mizmë tiempë bëdchini María nu José parë guëdchininú rai' me'dë Jesús lu Dios, nu bë'në rai' ofrecërë chupë ma lu më. Bë'në rai' cumplir lëy shtë Dios. 28Simeón gudëdchi lë'ë me'dë. Bë'në Simeón alabar Dios; guni'i Simeón: 29Dadë, iurne' nahia cunformë; gualú shchi'nia. Cuntëntë gatia purquë bë́'nël cumplir lo quë naguní'il lua. 30Gunahia con prupi sluhia lu nagunë salvar lë'ë na'a. Bëshé'ldël nguiu ni. 31Bëshé'ldël lë́'i' delantë grë ra naciuni shtë guë́'dchiliu të guëná rall lu Salvador. 32Lë́'i' náhi' ziquë na llni parë guëziani' lu ra mënë nanádi'i më israelitë; gac bë'a rall shtí'dzi', nu por lë́'i' ra më israelitë nagudílil, gapë rall hunurë. 33José con shni'a Jesús guasë́ ldu'u rai' iurë bini rai' lo quë naguni'i Simeón. 34Simeón guna'bë lu Dios të gunë ldai' më lë'ë rai'. Nu guni'i Simeón lu María: ―Guná, por lo quë nagunë me'dë rë' zihani mënë israelitë tsabi'guë rall lu Dios, nu zihani rall guëniti rall lu më. Shtí'dzi' gac ziquë sëñi parë ra mënë naquëreldë tiempë ne' perë gunë rall cuntrë lë́'i'. 35Perë lë́'ël, María, gápël dulurë ziquë tubi spadë dëdë laguë la'ni ldú'ul. Por me'dë rë' llgabë naga'chi shtë zihani mënë, guëru'u rahin lu llni. 36Nu zac la'ni Jerusalén nanú tubi na'a lë Ana naná shtsa'pë Fanuel. Aser guc shtadë guëlú rai'. Ana guc tubi siervë nabiadi'dzë shti'dzë Dios, perë hia gú'shi'. Llígui' bëtsë́'ai'. Gubaninúhi' tsé'li' gadchi izë, guti tsé'li'. 37Bëá'ni' viudë; ne' nápi' ochenta y cuatro izë. Grë ra dzë riáhi' iádu'u. Dzë la gue'lë rúni' adorar Dios. Ruadi'dzënúhi' Dios nu rúni' ayunë. 38Mërë iurní guabi'guë Ana catë cabezë José nu María con me'dë, bëdë'ë Ana graci lu Dios. Guagla'guë biadi'dzënú Ana lu ra mënë naquëbezë el quë naguëshe'ldë Dios parë gúni' salvar naciuni Israel. Jesús na el quë nabëshe'ldë Dios, guni'i Ana. 39Iurní gualú bë'në María nu José cumplir grë narunë tucarë según lëy shtë Dios iurë lë'ë primërë shini mënë guëdchini guë́'dchiliu, bëabrí rai' Galilea hashtë guë'dchi Nazaret, ladzë María nu José. 40Lë'ë me'dë guaru'bë con llëru'bë llni shtë Dios. Bë'në Dios compañi lë́'i' nu bë'në ldai' më guë́qui'. 41Cadë izë ria shtadë Jesús Jerusalén parë gac laní Pascu. 42Chi'bë chupë izë napë Jesús, iurní gua rai' Jerusalén ziquë na custumbrë shtë rai'. 43Iurë gualú laní, guna'zi rai' nezë Nazaret. Hia Jesús bëá'ni' Jerusalén perë adë bëdë́'ëdi'i rai' cuendë. 44Bë'në rai' llgabë Jesús ze'dë ladi ra mënë naze'dënú rai'. Hia guc tubi dzë ze'dë guëzë́ rai', iurní guatili rai' shini rai' entrë shfamili rai' nu entrë los de más sa' rai'. 45Adë bëdzélëdi'i rai' Jesús. Iurní bëabrí rai' Jerusalén parë tsatili rai' Jesús. 46Gudëdë tsunë dzë; bëdzéli' la'ni iádu'u. Zubënúhi' ra mësë narlua'a lëy shtë Moisés. Caquë́ diaguë Jesús shti'dzë rall nu zac guna'bë dí'dzi' lu rall. 47Grë nabini naguni'i Jesús, bëdzëguëë' ldu'u rall tantë ráqui' nu manërë rquébi' lu shti'dzë ra mësë. 48Iurë lë'ë shtádi' bëdchini con shní'ai', bëdzëguëë' ldu'u rai'. Iurní guni'i María: ―Llga'në, ¿pëzielú bë́'nël zni'i con lë'ë na'a? Shtádël nu lë'ë na nalë́ rquëdi'ni ldu'u na'a; zudili na'a lë́'ël. 49Iurní guni'i Jesús lu rai': ―¿Pëzielú quëguili të na stubi lugar? ¿Pë adë rac bë́'adi'i të napë quë guna lo quë narac shtu'u Shtada? 50Perë lë'ë rai' adë guc bë́'adi'i rai' pë runë cuntienë shti'dzë Jesús. 51Lueguë bëabrí Jesús con lë'ë rai' guë'dchi Nazaret. Guagla'guë bëzu'bë diaguë Jesús lu shtádi'. Hia shní'ai' quëhúni' tantë llgabë la'ni ldú'i' perë adë chu lu biadí'dzëdi'i' pë llgabë nápi'. 52Jesús guagla'guë guarú'bi' nu bëdë'ë Dios llni guë́qui'. Grë lo quë nabë́'ni', bëa'nin bien lu Dios nu lu ra mënë.

will be added

X\