San Lucas 17

1Jesús guni'i lu ra mënë narianaldë enseñansë shtë́hi': ―Napë quë guëdchini tiempë guëquili mëdzabë lë'ë të parë gunë të duldë, perë prubi nguiu el quë naquëhunë parë gunë mënë duldë. 2El quë narlua'a tubi më humildë mal nezë gúnëll duldë, mejurë galdë nguiu ni tubi guichi ru'bë iénill; tsagrú'ldëll lë́'ëll la'ñi nisëdu'u. 3Gulë gupë mizmë lë'ë të. ’Si talë bë́chil gúnëll cuntrë lë́'ël, guni'i lull pë faltë nanápëll. Si talë guëabrí ldú'ull nezë za'quë, bë'në perdunë lë́'ëll. 4Si talë gúnëll mal cuntrë lë́'ël gadchi vueltë tubi dzë nu gadchi vueltë guëabrí guëní'ill lul: “Hia adë gúnëdi'irua'a cuntrë lë́'ël”, napë quë gúnël perdunë lë́'ëll. 5Ra poshtë guni'i rai' lu Jesús: ―Bë'në compañi lë'ë na'a të tsaldí ldu'u na'a lë́'ël más. 6Guni'i Jesús: ―Si talë rialdí ldu'u të shti'dza sudu'pë, masiá du'pë ziquë tubi bë'dchi bi'chi, zac guëní'il lu hiaguë sicómoro nazubë ndë'ë: “Bí'eshi de ndë'ë nu bëcabní mizmë lë́'ël la'ñi nisëdu'u”, si talë tsaldí ldú'ul Dios, lë'ë hiaguë guëzu'bë diaguin shtí'dzël. 7’Si talë napë të tubi muzë nabëabrí lídchil; guaguénëll u guaguépill ra ma lachi, iurë bëdchínill hiu'u adë guëní'idi'il lull: “Gudëdë gaul lueguë”. 8Aquëdi'i. Guëní'il lull: “Bë'në preparar nagauha nu guatibi guiá'al; bë'në sirvë lu mellë gauha nu gua'. Despuësë gaul; gul.” 9Si lë'ë muzë quëhúnëll lo quë narnibë́'al, adë guëní'idi'il: “Dushquíllil”. 10Zni lë'ë të, despuësë de bë'në të cumplir grë lo quë narnibë'a Dios gunë mënë, gulë guni'i: “Na na'a muzë nalasáquëdi'i. Bëdë'në na'a sulamëntë lo quë nabë'në tucarë guëdë'në na'a.” 11Guagla'guë zia'a Jesús nezë Jerusalén. Gudëdë më regiuni naná entrë Samaria nu Galilea. 12Iurë guagbi'guë më tubi guë'dchi, bëdza'guëlú më chi'i mënë narac llu'u galguidzë ru'dzë ládi'. Zitu bëa'në rall. 13Fuertë guni'i rall: ―Jesús, Mësë, bëga'a ldú'ul lë'ë na'a; bënëac lë'ë na'a. 14Jesús guná lu rall nu guni'i më: ―Gulë tsagná lë'ë bëshuzi të guënall lu të. Iurní nianá zia'a rall, mizmë iurní bëac rall. 15Tubi de lë'ë rall iurë guná lla bëáquëll, bëabrill lu Jesús. Guní'ill fuertë, dushquilli Dios por favurë nabë'në më. 16Bëzullíbill lu Jesús hashtë bëdchini luquëll lu guiu'u. Bëdë́'ëll graci lu më. Nguiu ni na më Samaria. 17Iurní guni'i Jesús: ―Chi'i nguiu narac llu'u bënëaca. ¿Gua rall? 18Túbsëll bëabrí, bëdë́'ëll graci lu Dios. Nall de stubi naciuni. 19Iurní guni'i më lu nguiu: ―Guasuldí. Guzia'a con bien. Bëáquël purquë rialdí ldú'ul na. 20Ra fariseo guna'bë di'dzë rall lu Jesús, guc guëdchini tiempë naguënibë'a Dios ziquë Rëy. Jesús repi: ―Iurë guëdchini tiempë naguënibë'a Dios, adë guëdchínidi'in con sëñi naguëná të. 21Adë guëní'idi'i mënë: “Ndë'ë rnibë'a më ziquë Rëy”, u “Ndë rnibë'a më”; purquë hia ne' rnibë'a më bëldá mënë naquëreldë entrë lë'ë të. 22Iurní guni'i Jesús lu ra shini gusë'dë më: ―Guëdchini tiempë lë'ë të gac shtu'u të guëná të lua, nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. Guëdchinia perë lëdë guënádi'i të lua lueguë. 23Mënë guëni'i lu të: “Ndë'ë bëdchíni'”, u “Ndë bëdchíni'”. Adë tsagnádi'i të lë'ë rall. Adë rianáldëdi'i të tëchi rall, 24purquë ziquë rdchini nguzi'u; rlua'a llni dizdë ladë ldi hashtë guia'a ladë rubësë, zni guëdchinia. Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. 25Antsë gac ra cusë ni, guna sufrir galguti. Ra mënë tiempë ne' guëquë́ guia'a rall na. 26Ziquë bë'në mënë shtë guë́'dchiliu tiempë shtë Noé, zni gunë rall antsë guëdchinia stubi. 27Gudáu rall. Bii' rall. Bëtsë'a rall. Guc laní shtë lliguë hashtë Noé guatë́ la'ni barcu ru'bë. Iurní bëdchini juici shtë nisë guëc rall. Grë mënë guti. 28Zni guc también tiempë shtë Lot. Gudáu ra mënë. Bii' rall. Bëtuu' rall. Guzi'i rall. Bëcabní rall. Bëza'a rall lidchi rall. 29Perë iurë Lot bëru'u ciudá Sodoma, gulaguë gui'i dzë ni. Gulaguë asufrë narie'qui dizdë gube'e nu grë mënë guti. 30Ziquë bë'në mënë tiempë shtë Lot, zni gunë rall iurë guëdchinia, nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. Guëná ra mënë lua. 31’Dzë ni si talë tubi de lë'ë të nanú guëc hiu'u, adë tsutë́di'il la'ni hiu'u parë guá'al lo quë nanápël. Si talë tubi de lë'ë të nanú të lachi dzë ni, adë guëabrídi'il parë guá'al cusë nanápël. 32Gulë bëagná ldu'u të pë guc tse'lë Lot. 33El quë nanë́di'i guëne'e vidë shtë́nëll por na, segurë guënítill vidë shtë́nëll; perë el quë naguëniti vidë shtë́ni' por na, guëbánill parë siemprë. 34’Dzë naguëdchinia, nanú chupë mënë lu camë. Túbsëll guëna'bë Dios tsall gube'e. Stúbill guëa'në. 35Chupë na'a caniu'u juntë. Túbsëll guëna'bë më tsall gube'e. Stúbill guëa'në. 36Chupë nguiu nanú lachi. Túbsëll guëna'bë më tsall gube'e. Stúbill guëa'në. 37Iurë bini ra shini gusë'dë më di'dzë rë', guna'bë di'dzë rai': ―Dadë, ¿guc gac ra cusë ni? Guni'i më tubi dichë: ―Iurë gac ra cusë ni, gac bë'a të seguramëntë, igual ziquë rac bë'a të rdëá ra bëchu catë naga'a naguti.

will be added

X\