San Lucas 16

1Guni'i Jesús lu ra shini gusë'dë më: ―Guc tubi nguiu ricu nabëdë'ë dchi'ni gunë nguiu narac rgu' cuendë. Perë los de más muzë guagni'i rall lu ricu de quë lë'ë nguiu adë bë́'nëdi'ill bien. Quëgnítill lo quë nanapë ricu. 2Lë'ë ricu guna'bë nguiu ni. Guni'i ricu: “¿Pë na verdá narni'i ra muzë? Bë'në intriegu cuendë dchi'ni nabë́'nël purquë hia adë gáquël encargadë con shchi'nia.” 3Iurní lë'ë nguiu bë́'nëll llgabë: “¿Pë guna iurne'? Hiadë nahia encargadë con shchi'ni lamë. Rúnëdia'a gan dchi'ni ru'bë nu rtu lua tsaldúa gu'në. 4Guna stubi cusë parë gapa amigu nagunë recibir na lidchi rall iurë nápëdia'a dchi'ni.” 5Iurní nguiu ni guná'bëll ra mënë nanaze'bi dumí lu lamë. Tubi rall por tubi rall bëdchini rall. Guna'bë di'dzë nguiu lu primërë nabëdchini: “¿Blac nazé'bil lu lamë?” 6Bëquébill: “Naze'bia tubi gahiu'a barrili sëiti”. Iurní guni'i nguiu: “Ndë'ë na guichi pagaré shtë́nël; bëche'zin nu bëntsa'u stubi narni'i nazé'bil cincuenta barrili sëiti”. 7Lu stubi mënë guní'ill: “¿Blac nazé'bil lu lamë?” Bëquébill: “Naze'bia tubi gahiu'a rmudi shtë trigu”. Iurní guni'i nguiu: “Ndë'ë na guichi pagaré shtë́nël; bëntsa'u stubi pagaré narni'i nazé'bil lë́'ësë ochenta rmudi shtë trigu”. 8Lë'ë lamë guni'i lu nguiu mal: “Nasini guë́quël. Bë́'nël segurë vidë shtë́nël parë tiempë naze'dë.” Ra mënë shtë guë́'dchiliu quëhunë rall galënasini con ra sa' rall más quë ra mënë naná rialdí ldu'i shti'dzë Dios. 9’Mënë runë rall gan dumí con zihani maldá, perë rnia'a lu të, gulë bë'në bien con dumí nanápël; ze'dë guëdchini dzë adë lasáquëdi'i dumí. Iurní gunë më recibir lë́'ël lu gube'e catë nídi'i fin. 10’El quë narunë cumplir con du'pë nanápëll, gúnëll cumplir si talë nápëll zihani cusë. El quë nadë rúnëdi'i bien con du'pë, también gúnëdi'ill bien con zihani cusë. 11Si talë adë bë́'nël bien con dumí naná mal, ¿chu guëne'e cá'al lo quë nanasac de verdá? 12Si talë adë bë́'nëdi'il bien con cusë nanádi'i shtë́nël, ¿chu guëne'e lo quë narunë tucarë cá'al lu gube'e? 13’Ni tubi mënë gáquëdi'i gúnëll sirvë chupë lamë. Rac shtú'ull tubsë lamë. Lu stubi lamë rúnëdi'ill cuendë. Rzu'bë diáguëll shti'dzë lamë, stubi lamë quëhúnëll desprëci. Nídi'i mudë gac shtú'ul Dios nu mizmë tiempë gac shtú'ul dumí. 14Ra fariseo narac shtu'u dumí, bini rall grë naguni'i Jesús. Bë'në rall burnë lë'ë më. 15Iurní guni'i Jesús lu rall: ―Lë'ë të runë të parë rlua'a të naza'quë lu ra mënë. Rni'i të lo quë naquëhunë të naza'quin, perë Dios rna lla na ldu'u të. Lo quë narac shtu'u mënë gapë rall lu guë́'dchiliu, nahin cusë narná zá'quëdi'i Dios. 16’Lo quë nabëquë'ë Moisés nu ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios la'ni Sagradas Escrituras, gunibë'a Dios gunë mënë cumplir hashtë tiempë shtë Juan Bautista. Perë iurne' na quëgnia'a diza'quë lu të, të parë tsutë́ mënë catë rnibë'a Dios. Perë ra mënë nariutë́ lugar ni runë rall zihani esfuersë por tsutë́ rall. 17’Más sencigi tsalú guë́'dchiliu nu gube'e quë tubi cusë mitu'në shtë lëy tsaluhin. Shti'dzë Dios adë tsalúdi'in. 18’Si talë guësa'në nguiu tsé'li' nu guëtsë́'all con stubi na'a, quëhúnëll duldë adulteri. Nu si talë stubi nguiu ca'a lë'ë na'a ni, quëhúnë nguiu ni duldë adulteri. 19’Guc tubi nguiu ricu. Nácull con lari za'quë nalasac zihani dumí. Grë dzë rau zá'quëll lu laní nananú lidchi ricu. 20También gu' tubi prubi lë Lázaro. Rac llú'ull. Rátsull guëë'dzu. Guzúbëll rua' puertë shtë ricu. 21Lázaro guc shtú'ull nihaull pedasë guetë nagulaguë guëa' mellë shtë ricu, tantë rldia'në Lázaro. Ra mbecu bëdchini; bëlde'e mbecu lu guëë'dzu ladi Lázaro. 22Tubi dzë guti Lázaro. Bëdchini ra ianglë; bia'a rai' almë shtë́hi' gube'e catë nanú Abraham. Nu lë'ë ricu guti. Bëga'chi ricu. 23Ricu nanull lugar shtë cashtigu catë ria nanadë rialdídi'i ldu'i Dios. Gubi'a ricu lu Abraham zitu. Guná ricu lu Lázaro nananú cula'ni Abraham. 24Fuertë guni'i ricu: “Dadë Abraham, bëga'a ldú'ul na. Bëshe'ldë Lázaro; gá'dzëll bëcuënë shtë́nëll të parë ldaguë tubi gotë nisë lu ldudza tantë rbidchi ldua'a. Quëhuna sufrir la'ni be'lë rë'.” 25Iurní guni'i Abraham lu ricu: “Lë́'ël, ¿gu rëagná ldú'ul lla guc vidë shtë́nël? Zihani cusë nápël; nídi'i nicidá de Dios. Perë Lázaro, vidë shtë́hi' guc prubi. Iurní rquitë ldú'ull mientras nanul lugar shtë cashtigu. 26Más de ni entrë lë'ë hia'a nanú tubi bërrancu. Nídi'i mudë guidë të ndë'ë. Nu nídi'i mudë guidë mënë nananú ndë'ë parë nga'li.” 27Iurní guni'i ricu: “Si es quë ni, Dadë Abraham, bë'në tubi favurë. Bëshe'ldë lë'ë Lázaro lu ra bëcha. 28Napa ga'i bëcha naquëreldë lidchi shtada; guini rall shti'dzë Lázaro. Guadí'dzëll lu rai' lla na ra cusë të guídëdi'i rall ndë'ë lugar shtë cashtigu.” 29Perë Abraham guni'i lu ricu: “Lë'ë ra bë́chil napë rall lo quë nabëquë'ë Moisés nu ra shmuzë Dios nabiadi'dzë shti'dzë më; guëquë́ diaguë rall shti'dzë rai'”. 30Guni'i ricu: “Dadë, si talë tubi natsashtë́ ladi ra tëgulë, guëní'i' shti'dzë Dios lu rall, tsaldí ldu'u rall. Guëabrí ldu'u rall lu Dios iurní.” 31Guni'i Abraham lu ricu: “Aquëdi'i. Si talë runë nadzë́'ëdi'i rall mudë nanabani rall iurë rini rall shti'dzë Moisés nu shti'dzë ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios, tampuquë tsaldídi'i ldu'u rall shti'dzë natsashtë́ ladi ra tëgulë.”

will be added

X\