San Lucas 14

1Guzac tubi dzë descansë, guataunú më lidchi jëfë shtë ra fariseo. Los de más fariseo quëglda'chi rall lë'ë më. 2Guëlladchi më nanú tubi nguiu narac llu'u nagadzë́ gui'i. 3Jesús guna'bë di'dzë lu ra fariseo nu lu ra mësë shtë lëy: ―¿Pë rni'i të? ¿Gu runë providë lëy shtë Dios gunëáca'a ra narac llu'u dzë narzi'i ldu'u mënë? 4Perë lë'ë rall adë bëquébidi'i rall. Iurní Jesús bia'a lë'ë nguiu tubi ladë; bënëac më lë́'ëll. Guni'i më tsall con bien. 5Lueguë guni'i më lu ra fariseo: ―Grë të si talë guëlaguë tubi ngunë u tubi burrë la'ni guërzú dzë descansë, lueguë tsaldú të ma. Ni tubi të adë guëbézëdi'i hashtë stubi dzë parë guëgú të ma. 6Gúquëdi'i rall nihunë rall contëstë lu Jesús. 7Guná Jesús lla na ra mënë invitadë lidchi fariseo, gudili rall mejurë lugar lu mellë iurë gudáu rall. Guni'i më tubi comparaciuni lu rall: 8―Iurë runë mënë invitar lë́'ël lu sa'a, adë rzúbëdi'il lugar mejurë purquë si talë nanul lugar za'quë nu guëdchini stubi më más lasac quë lë́'ël, 9lë'ë më nabë'në invitar guërupë të, guëní'ill lul: “Bë'në favurë guasuldí; subë nguiu rë' ndë'ë catë zúbël”. Pues tsasúbël stubi lugar trasë perë blac rtu lul iurní. 10Perë guná, si talë tsal lidchi mënë, guzúbël lugar humildë, iurní lë'ë nguiu nabë'në invitar lë́'ël, guënall catë zúbël. Guëní'ill lul iurní: “Dadë, bë'në favurë guzubë lugar za'quë cula'ni ra më nalasac”. Zni nápël hunurë lu ra mënë nazubënú lu mellë. 11El quë narunë parë gáquëll më ru'bë, guëláguëll con shtu, perë el quë nadë rúnëdi'i parë gáquëll më ru'bë, Dios gunë honrar lë́'ëll. 12Iurní guni'i Jesús lu nabë'në invitar lë'ë më gau më lídchill: ―Iurë quëhúnël invitar ra mënë të gau rall, guëruldë dzë u gue'lë, adë rná'bëdi'il amigu shtë́nël, nilë shfamílil, nilë ra bë́chil. Adë rná'bëdi'il vëcini ricu shtë́nël purquë lë'ë rall despuësë gunë rall lo mizmë con lë́'ël, gaul lu mellë shtënë rall; 13sino quë iurë quëhúnël invitar ra mënë lídchil, guna'bë ra prubi. Guna'bë ra mancu, ra cujë, ra ciegu të gau rall lídchil. 14Bë nápëdi'i rall të parë guëabrí quilli rall lë́'ël. Guëquitë ldú'ul iurní; nu Dios quilli lë́'ël dzë natsashtë́ ra shmënë më ladi ra tëgulë. 15Tubi nazubënú Jesús lu mellë, iurë bínill di'dzë rë', guní'ill: ―Dichusë grë ra natsutë́ gube'e catë Dios na Rëy, të súbëll lu mellë, gaull. 16Jesús guni'i lu nguiu ni: ―Tubi nguiu bë'në preparar guëdë́'ëll tubi cumidë za'quë. Guná'bëll zihani mënë guëdchini të gau rall. 17Bëga'a iurë hia listë na grë cusë. Iurní bëshe'ldë nguiu ni tubi muzë naguagni'i lu ra invitadë: “Gulë gude'e lueguë. Hia nadchi'bë cumidë lu mellë gau të.” 18Perë grë ra invitadë tubi por tubi bë'në rall dispensar. Primërë nguiu guni'i: “Bë'në dispensar na. Guzía tubi ldë guiu'u, napë quë tsagnahia luhin.” 19Stubi guni'i: “Guzía ga'i nezë ngunë. Mërë iurne' gac prëbë ma nia zunë ma dchi'ni. Bë'në dispensar na.” 20Stubi guni'i: “Tampa bëtsë́'ahia. ¿Llallë tsahia iurne'?” 21Bëabrí muzë lidchi lamë ni. Guní'ill lúhi' grë lo quë guni'i ra invitadë. Bëldë́ lamë ni. Guní'ill lu muzë: “Gua lueguë nasesë lu nezë hashtë ra nezë bi'chi shtë guë'dchi. Guaglli'i ra prubi, ra mancu, ra cujë, nu ra ciegu; gau rall.” 22Gudëdë stu'pë tiempë bëabrí muzë. Guni'i muzë lu lamë: “Dadë, hia bëna lo quë naguní'il perë todavía nanú lugar lu mellë”. 23Lë'ë lamë guní'ill: “Gua stubi; bë'në ruëguë lu mënë nazuga'a nezë lachi nu ra nananú caminë reali parë gue'dë guëzë́ rall lidcha. Gac zihani mënë hashtë tsúdi'i lugar lu mellë. 24Ni tubi naguna'ba primërë gáudi'i rall cumidë za'quë nabëna preparar.” 25Zihani mënë guanaldë rall tëchi më. Bëdchigrë́ më; guná më tëchi më nu guni'i më lu rall: 26―El quë narac shtu'u gáquëll shmëna, napë quë gac shtú'ull na más quë shtádëll, más quë shní'all, más quë tsé'lëll, nu shínill, nu ra bë́chill, nu zánëll. Napë quë rac shtú'ull na más quë prupi vidë shtë́nëll. Si talë rúnëdi'ill ni, nídi'i mudë gáquëll shmëna. 27Cualquier narac shtu'u gáquëll shmëna, napë quë gúnëll renunci prupi deseo shtë́nëll nu gáquëll dispuestë gátill por na. 28Cadë tubi de lë'ë të si talë rac shtú'ul guëzá'al tubi hiu'u ru'bë, primërë guëna'bë dí'dzël blac dumí runë costar parë tsalú dchi'ni. Iurní guëlábël dumí nanápël; gac bë́'al si talë nanú sufsientë dumí. 29Si talë adë rúnëdi'il llgabë bien, despuësë de guntsá'ul cimientë shtë hiu'u, nídi'i dumí tsalú hiu'u, grë ra mënë naguëná lu cimientë, tsagla'guë gunë rall burnë lë́'ël. 30Guëni'i rall iurní: “Nguiu rë' guzublú guëzá'all hiu'u perë nápëdi'ill dumí parë tsalú dchi'ni”. 31Gulë bëquë́ diaguë stubi comparaciuni. Tubi rëy con chi'i mili suldadë rac shtu'u tsatíldill con stubi rëy. Primërë quëhúnëll llgabë si talë gúnëll gan con fuersë nanápëll lu rëy nanapë galdë mili suldadë. 32Si talë rdë́'ëll cuendë adë gúnëll gan, mientras zitu na rëy con galdë mili suldadë, guëshé'ldëll rsunë lu rëy parë gac en paz, parë tsalúdi'i tildi rall. 33Zni nahin con lë'ë të, el quë nadë rúnëdi'i renunci grë lo quë nanápëll, nídi'i mudë gáquëll shmëna. 34’Nabënë na zedë perë si guëniti zedë sabor, ¿lla gunë nguiu guëabrí sabor shtë zedë? 35Adë rlluí'idi'in, nilë parë guëc guiu'u ziquë bonë, ni parë stubi cusë. Guëru'ldë mënë zedë ni lu nezë. Si talë rac shtú'ul tsasël, gulë bëquë́ diaguë bien shti'dza.

will be added

X\