San Lucas 13

1Nianá biadi'dzë Jesús di'dzë rë', bëru'u bëldá nguiu naguni'i lu Jesús mal nabë'në Pilato, purquë Pilato gudini bëldá mënë shtë Galilea la'ni iádu'u ru'bë. Rënë shtë ra nguiu ni guc mescladë con rënë shtë ma nabë'në ra më israelitë ofrecërë ziquë ofrendë lu Dios. 2Jesús guni'i lu rall: ―¿Pë llgabë quëhunë të ne'? Ra mënë nabë'në sufrir zni, adë nápëdi'i rall más duldë quë los de más sa' rall. 3Rnia'a lu të, si talë adë guëabrí ldu'u të con Dios, zac guëniti të catë nídi'i fin. 4¿Pë llua'a të ra che'ñi bi tsunë nguiu naguti iurë gulaguë tubi hiu'u guia'a guëc rall, na rai' más më duldë quë grë ra mënë naquëreldë Jerusalén dzë ni? Guti rai', bë'në lu' shtë Siloé. 5Rnia'a lu të, lëdë znídi'i. Si talë adë gúnëdi'i të cambi mudë nanabani të lu Dios, zac lë'ë të guëniti të catë nídi'i fin. 6Iurní guni'i më comparaciuni rë': ―Tubi nguiu bëcabní tubi hiaguë higu entrë ra hiaguë uvë. Gudëdë izë. Guaglli'i nguiu nashi shtë hiaguë higu perë pë bëdzélëdi'ill. 7Iurní guní'ill lu naquëhapë ra plantë: “Guná, tsunë izë be'dë guëllihia nashi shtë hiaguë higu perë ni tubi nashi bëdzélëdia'a. Bëchuguë hiaguë ni. ¿Pëzielú quëhunë hiaguë cupar lugar lu shlatë?” 8Perë nguiu naquëhapë ra plantë guni'i: “Dadë, bësëa'në hiaguë ni stubi izë. Tsagldë'a guiu'u nu guëtiá'ahia bonë guëa' hiaguë parë guëne'e hiaguë nashi. 9Guëbéza'a stubi izë, si talë adë guëné'edi'in nashi, gunibë'a, guëchúgahin iurní.” 10Tubi dzë narzi'i ldu'u mënë, Jesús caglua'a ra mënë la'ni iádu'u shtë ra më israelitë. 11Ndë nanú tubi na'a narac llu'u che'ñi bi tsunë izë. Bëlecu të́chi', bë'në mëdzabë mal. Adë bë'në na'a gan guzuldill. 12Iurë guná Jesús lu na'a ni, guna'bë më lë́'ëll nu guni'i më: ―Lë́'ël, hia bëáquël; nal librë galguidzë shtë́nël. 13Bëdchi'bë më guia'a më guëc na'a. Guasuldill. Guzublú guní'ill llëru'bë na pudërë shtë Dios. 14Perë lë'ë jëfë shtë iádu'u bëldënull Jesús purquë bënëac më lë'ë na'a dzë narzi'i ldu'u mënë. Guni'i jëfë lu ra mënë: ―Shu'pë dzë nanú gunë mënë dchi'ni. Guëdchini ra mënë narac llu'u entrë la'ni llmalë, lë́dëdi'i dzë descansë guëac rall. 15Iurní guni'i Dadë Jesús lull: ―Na të mënë falsë. Cadë tubi të nanapë burrë u tubi ngunë, rsha'quë të ma nu ria'anú të ma, gu ma nisë. Grë ra dzë quëhunë të zni. 16Guná lu na'a rë', nall llëbní Abraham. Che'ñi bi tsunë izë rac llú'ull; quëdull por pudërë shtë Satanás. ¿Pë rní'il; guëshaca lë́'ëll lu galguidzë rë' dzë narzi'i ldu'u mënë? 17Iurë guni'i Jesús di'dzë rë', grë ra mënë narunë cuntrë lë'ë më, rtu lu rall. Los de más mënë bëquitë ldu'u rall iurë guná rall cusë ru'bë nabë'në Jesús. 18Guni'i Jesús tubi comparaciuni: ―¿Lla guërë'tsë di'dzë de quë guëlladchi na Dios parë guënibë́'ai' mieti? ¿Pë guënia'a lu të, të gac bë'a të? 19Manërë narnibë'a Dios mënë, na ziquë tubi bë'dchi bi'chi. Gudishi nguiu bë'dchi ni. Gualdani bë'dchi nu guaru'bin hashtë guquin tubi hiaguë ru'bë. Ra ma'ñi bëdchi'bë bëche'zë lu llicu hiaguë. 20Guagla'guë guni'i Jesús: ―¿Pë comparaciuni guënia'a lu të? të gac bë'a të manërë rnibë'a Dios ziquë Rëy. 21Nahin ziquë levadurë nabëdchi'bë tubi na'a guëc tsunë medidë harinë. Lë'ë levadurë rdë'ëin fuersë grë nacubë. 22Guagla'guë guzë́ më nezë parë Jerusalén. Bëlua'a më ra më guë'dchi nu më ranchi catë canzë́ më. 23Guzac tubi mënë guna'bë dí'dzëll lu Jesús: ―Dadë, ¿blac mënë gac salvar, du'psë u zihani mënë? Guni'i më lull: 24―Gulë guni'i ldu'u të parë tsutë́ të puertë nade'e, purquë guëdchini tiempë zihani mënë gac shtu'u tsutë́ rall puertë ni perë gúnëdi'i rall gan. 25Gaquin ziquë nashtënë hiu'u. Në'au puertë shtë hiu'u. Lë'ë të zuga'a të fuërë. Rsëdchi të puertë ni nu guëni'i të: “Dadë, bësha'lë puertë, guëdchini na'a”. Perë lë'ë nguiu ni guëni'i lu të: “Adë runguë bë́'adia'a chu na të”. 26Iurní lë'ë të guëzublú guëni'i të: “Gudaunú na'a lë́'ël; bii'nú na'a lë́'ël. Bëluá'al lë'ë na'a ladi guë'dchi shtë na'a.” 27Iurní nguiu ni guëquébill lu të: “Hia gunia'a lu të, rdë́'ëdia'a cuendë chu na të, lë'ë të mënë naquëhunë maldá. Gulë guabsú lua.” 28Rnia'a lu të lugar ni gu'në të; gau lai' të purquë guëbi'a të lu grë ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë lu gube'e perë lë'ë të adë tsutë́di'i të. Guëa'në të fuërë. 29Guëdchini mënë nezë guia'a. Guëdchini mënë nezë guetë. Guëdchini mënë nezë nortë nu nezë sur. Guëzubë rall; gau rall lu gube'e catë rnibë'a Dios. 30Guná, bëldá mënë nalasáquëdi'i lu guë́'dchiliu iurne', lasac rall lu Dios iurní; nu bëldá mënë naná më ru'bë ne', adë gáquëdi'i rall më ru'bë iurní. 31Mizmë dzë naguni'i Jesús di'dzë rë', bëdchini bëldá fariseo lu Jesús. Guni'i rall lu më: ―Bëru'u de ndë'ë purquë Herodes rac shtu'u quínill lë́'ël. 32Jesús guni'i lu rall: ―Herodes nasini guë́quëll parë guësiguëll. Gulë guagni'i lull: “Nedzë́ nu glli riagla'guë gunëaca ra narac llu'u. Guëgúa mëdzabë la'ni ldu'u mënë. Perë tëchi glli guëzubluhia shchi'nia.” 33Napë quë tsagla'ga shneza nedzë́, glli, nu tëchi glli purquë nádi'in posiblë tubi naruadi'dzë shti'dzë Dios gáti' stubi guë'dchi; sulamëntë Jerusalén gáti'. 34’Mënë shtë Jerusalén, rnia'a lu të, rguini të ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios, guti rai'. Bëdë'ë guë'ë të ra narni'i shti'dzë Dios lu të. Zihani vueltë guc shtua'a niatëahia lë'ë të ziquë tubi guidi rguëdchi ra guidi me'dë, perë në́di'i të guëdchini të lua. 35Rnia'a lu të, më Jerusalén, guëa'në të ziquë tubi hiu'u dachi. Gúnëdi'i Dios compañi lë'ë të. Nu adë guënádi'i të lua hashtë dzë naguëni'i të: “Benditë na el quë nabëshe'ldë Dadë Dios lu guë́'dchiliu. Bë'në ldai' më lë́'i'.” Zni guëni'i të.

will be added

X\