San Lucas 12

1Tiempë ni bëdëá zihani mili mënë hashtë rte'e sa' rall. Jesús guzublú guni'i më lu ra shini gusë'dë më, primërë lu rai': ―Gulë gupë cuidadë enseñansë shtë ra fariseo. Na rall falsë. Enseñansë shtë rall rrë'tsë ziquë levadurë la'ni nacubë. 2Lo quë nanú la'ni ldu'u mënë guëru'u lu llni. Grë cusë naga'chi napë quë gac bë'a mënë. 3Grë lo quë narni'i të lu nacahi, guini mënë lu llni. Lo quë narni'i të naga'chi nu lo quë naruadi'dzë të la'ni hiu'u catë në'au, gac bë'a mënë. Guëabrí guadi'dzë mënë fuertë shti'dzë të lu ra mënë. 4Guagla'guë guni'i Jesús: ―Na të amigu shtëna. Rnia'a lu të adë rdzë́bëdi'i të mënë narguini cuerpë perë nápëdi'i rall pudërë gunë rall más cusë cuntrë lë'ë të. 5Perë na guënia'a lu të chu guëdzëbë të lúhi'. Náhi' el quë despuësë quíni' lë́'ël, nápi' pudërë parë guëshé'ldi' lë́'ël gabildi. Rnia'a lu të stubi, gulë bëdzëbë lë́'i'. 6’Rdu ga'i ma'ñi por chupë dumí bi'chi. Perë Dios rëagná ldú'i' lë'ë ra ma. 7Nu napë më cuendë bëldá guitsë guëc të zubë cadë de lë'ë të. Adë rdzë́bëdi'i të lo quë quëhunë mënë cuntrë lë'ë të; más lasac të quë zihani ma'ñi. 8’Rnia'a lu të, si talë rni'i të lu ra mënë na të shmëna, guënia'a lu ra ianglë shtë Dios na të mënë shtëna. Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. 9Perë si talë guëni'i të lu ra mënë adë nádi'i të shmëna, iurní guënia'a lu ra ianglë nádi'i të mënë shtëna. 10’Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. El quë narni'i didzabë cuntrë na, gac gunë Dios perdunë lë́'ëll; perë si rní'il didzabë cuntrë Espíritu Santo, gúnëdi'i më perdunë lë́'ël. 11’Iurë gua'a mënë lë'ë të lu ra gubiernë u lu ra juësi u lu ra narunë juzguë la'ni iádu'u, adë rúnëdi'i të llgabë pë guëni'i të lu rall, lla guëquebi të parë guëru'u të, 12purquë mizmë iurë ni Espíritu Santo guëluá'ai' lë'ë të pë guëquebi të lu rall. 13Iurní tubi mënë nabëru'u ladi mënë zihani, guní'ill lu Jesús: ―Mësë, bë'në favurë; guni'i lu bëcha guëné'ell herenci narunë tucarë cahia. 14Perë Jesús guni'i lull: ―Rúnëdi'i tucara nihuna juzguë entrë lë'ë të. Ni tubi të bë́'nëdi'i nombrar na parë qui'dza herenci shtënë të. 15Guagla'guë guni'i më lu ra mënë: ―Gulë gupë mizmë lë'ë të parë adë rzébidi'i ldu'u të ra cusë shtë guë́'dchiliu. Galërquitë ldu'u nguiu ze'dë de Dios, lë́dëdi'i por cusë zihani nanapë nguiu lu guë́'dchiliu. 16Iurní guni'i më tubi comparaciuni: ―Guc tubi nguiu ricu. Shguiú'ull bëdë'ë tubi bënë ganza'quë. 17Bë́'nëll llgabë: “Lla guna con tantë llu'bë. Nídi'i lugar parë cuetsá'uhin.” 18Guní'ill: “Guëchilia hiu'u catë cuetsa'u llu'bë. Guëzá'ahia stubi más naru'bë, cuetsa'u llu'bë la'ni con grë cusë nanapa. 19Mizmë na runa llgabë, nanú sufsientë por zihani izë. Gúnëdia'a dchi'ni lachi; más bien guëbeza lidcha. Gáuha; gua' vini. Guëquitë ldua'a.” 20Nianá quëhúnëll llgabë, guni'i Dios lull: “Tuntë nal. Gue'lë ne' gátil. Ra cusë nabëtëal, ¿chu gac nashtënë rahin?” 21Zni na grë ra nguiu nartëá zihani cusë parë mizmë lë́'ëll perë nápëdi'ill cusë nalasac lu Dios. 22También guni'i Jesús lu ra shini gusë'dë më: ―Rnia'a lu të, adë rquëdí'nidi'i ldu'u të por lo quë nagáu të parë guëbani të, ni por shabë të nagacu të. 23Vidë shtë të na más lasac quë nagáu të. Cuerpë shtë të más lasac quë shabë të. 24Gulë guná, ziquë ra ma riegu adë rcabnídi'i ma llu'bë. Adë riagllí'idi'i ma cusechë lachi cuetsa'u mahin la'ni hiu'u. Perë Dios rgáuhi' ra ma. Lë'ë të lasac të más quë ra ma'ñi. 25¿Chu de lë'ë të por tantë rúnël llgabë guëbánil tubi dzë más? 26Si talë gáquëdi'i gunë të ra cusë mitu'në, ¿pëzielú runë të llgabë por ra cusë ziquë nagáu të u nagacu të? 27’Gulë guná, lla riaru'bë ra guë'ë. Adë rúnëdi'i rahin dchi'ni. Adë rtí'bidi'i rahin, perë rëy Salomón con guëdubi galëlujë shtë́hi', bë́'nëdi'i' gan niácuhi' ziquë ra guë'ë lachi. 28Gulë guná, lë'ë të narialdí ldu'i du'pë, chulë rlua'a guë'ë lachi nedzë́, quëhunë Dios; perë glli guëbidchi guë'ë nu tsahin lu gui'i. Mucho más guëne'e më narqui'ni të. 29Adë rianáldëdi'i të tëchi ra cusë pë gau të, pë gu të; adë rquëdí'nidi'i ldu'u të por ra cusë rë'. 30Ra mënë nadë rialdídi'i ldu'i shti'dzë Dios, rianaldë rall tëchi ra cusë shtë guë́'dchiliu, perë lë'ë të napë të Shtadë të. Runë më cuendë grë nicidá nanapë të. 31Primërë gulë guanaldë tëchi narac shtu'u Dios. Na më rëy. Iurní guëne'e më grë cusë narqui'ni të parë guëbani të. 32’Na të du'pë mënë narianaldë tëcha ziquë ra lli'li narianaldë tëchi vëquërë. Adë rdzë́bëdi'i të purquë Shtadë të gudili lë'ë të, të guënibë'a të catë na më rëy. 33Gulë bëtuu' nanapë të ca'a mënë dumí, el quë nabënápëdi'i. Gulë gapë të panitë nadë rú'shidi'i con dumí nadë rialúdi'i; quiere decir, tesurë lu gube'e. Ndë ni tubi nguba'në riutë́di'i. Nídi'i ma naráu panitë parë tsaluhin. 34Catë nacuetsa'u tesurë shtë́nël, ndë rac shtú'ul guëbánil. 35’Gulë gac listë nu preparadë guëdubi tiempë, ziquë nguiu nalli'i lá'ni' parë dchi'ni, ziquë mënë nanua'a lintërnë naquë́ llni. 36Gulë gac ziquë ra muzë naquëbezë lamë shtë rall. Gua lamë lidchi sa'a. Ra muzë naná listë parë guësha'lë rall puertë lueguë, iurë rsëdchi lamë rua' puertë; 37rquitë ldu'u ra muzë si nabani rall iurë lë'ë lamë guëdchini, purquë rnia'a lu të de verdá, guëru'u shumbrelë lamë nu guëni'i lamë lu ra muzë: “Gulë guzubë lu mellë”. Iurní lë'ë lamë gúnëll sirvë lu rall, gau rall. 38Si talë guëdchini lamë guëruldë gue'lë; si talë guëdchini lamë ze'dë grëgue'lë nu guëdzelë lamë lë'ë ra muzë quëbezë rall, hia nabani rall; rquitë ldu'u ra muzë iurní. 39Nanë́ të bien si talë niac bë'a nashtënë tubi hiu'u pë iurë guëdchini nguba'në lídchi', zúga'a nguiu ni listë. Në́di'ill tsutë́ nguba'në lídchill. 40Nu zac lë'ë të napë quë gac të listë purquë adë nápëdi'i të cuendë ca iurë guëdchinia stubi. Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; guëdchinia iurë rni'i të runë faltë parë guëdchinia. 41Iurní guna'bë di'dzë Pedro lu më: ―¿Pë guní'il comparaciuni rë' lu grë mënë u guní'ilin sulë parë lë'ë na'a? 42Guni'i më: ―¿Chu na muzë za'quë nu nasini guë́quëll? Nall ziquë tubi mënë encargadë con lidchi shlámëll. Rnibë'a shlámëll guënall grë dchi'ni, nu guëdë́'ëll nagáu ra muzë iurë rga'a iurë rau rall. 43Nalë́ rquitë ldu'u encargadë ni si talë quëhúnëll bien iurë guëdchini lamë shtë́nëll. 44Guldía rnia'a lu të, lë'ë lamë gúnëll nombrar lë'ë nguiu ni, guënibë́'all grë nanapë lamë. 45Perë si talë lë'ë nguiu rní'ill la'ni ldú'ull, adë guëdchínidi'i lamë lueguë, nu guëzublú nguiu ni sac zill ra muzë nu ra criadë con galnë́, perë lë́'ëll raull, ruu'll, rzuu'dchill. 46Guëdchini lamë shtë́nëll mërë iurë adë quëbézëdi'ill lë'ë lamë. Guëabrí lamë de repëntë iurë adë quëhúnëdi'i nguiu ni bien. Lë'ë lamë gúnëll cashtigu lë́'ëll nu guënibë'a lamë gátill nu tsall lugar catë nanú ra nadë rialdídi'i ldu'i Dios. 47’Lë'ë muzë naguc bë'a pë rac shtu'u lamë gúnëll perë adë bë́'nëdi'ill cumplir, adë bë́'nëdi'ill preparar, guëdë'ë lamë zihani galnë́ guëc muzë ni. 48Perë lë'ë muzë nadë guc bë́'adi'i pë rac shtu'u lamë gúnëll, nu bë'në muzë lo quë narunë tucarë cashtigu, guëdë'ë lamë du'psë galnë́ guëc muzë ni. Si talë bëdë'ë Dios zihani llni guëc nguiu, nall responsablë lu më gúnëll bien con ra cusë ni. Lë'ë nguiu nabë'në recibir pë shtë mënë, nall responsablë nu mënë guëna'bë rall más de nguiu ni. 49’Be'dë guëdchinia parë gac cashtigu mënë shtë guë́'dchiliu lu gui'i. Nalë́ rac shtua'a de quë subluhin. 50Napë quë guëtiá'ahia lu galërzac zi, ziquë rtia'a mënë nguiu la'ni nisë parë chubë nisë nguiu. Nahia ziquë mënë narlullë hashtë tsalú gac cumplirin. 51¿Gu llua'a të be'dë guëdchinia parë cuedchí ldu'u mënë con sa' rall? Aquëdi'i. Lëdë znídi'i. Be'dë guëdchinia parë gac divididë ra mënë. 52Dizdë iurne' gac divididë famili; tsunë mënë guëru'u rall favurë de na. Mizmë famili guëru'u chupë mënë cuntrë de na. 53Shtadë llguë'në rldënú rall cuntrë shíni'. Llguë'në na cuntrë shtadë llguë'në. Shni'a na cuntrë shtsá'pi'. Shtsa'pë na cuntrë shní'ai'. Suëgrë rldënú llí'llill. Lli'lli na cuntrë suë́grëll. 54Nu zac guni'i Jesús lu ra mënë zihani: ―Iurë rna të shcahi nagasë nezë guetë, rni'i të: “Hia mërë guëdchini guiu”. Lueguë rlaguë guiu. 55Si ze'dë mbë nezë sur, rni'i të: “Ze'dë galna'i”. Nu lueguë rac na'i. 56Na të falsë, nanë́ të sëñi nananú lu guë́'dchiliu nu ra sëñi nananú gube'e. ¿Pëzielú rac bë́'adi'i të pë runë cuntienë lo quë naquëhac iurne'? 57’Gulë bë'në llgabë cadë tubi të lo quë naza'quë lu Dios. 58Por ejemplë, si talë tubi mënë runë demandë lë́'ël lu gubiernë, antsë guëdchínil lu autoridá, bë'në rëglë con contrari shtë́nël parë guëa'në en paz. Si adë rúnëdi'il zni, lë'ë contrari shtë́nël gúnëll demandë lë́'ël lu juësi. Lë'ë juësi gúnëll intriegu lë́'ël lu suldadë. Lë'ë suldadë tsagsa'në rall lë́'ël lachigui'bë. 59Guldía, adë guërú'udi'il hashtë quíllil grë centavë nanazé'bil.

will be added

X\