San Lucas 11

1Guzac Jesús biadi'dzënúhi' Dios. Iurë gualú, tubi shini gusë'dë më guni'i lu Jesús: ―Dadë bëlua'a lë'ë na'a tubi oraciuni ziquë Juan Bautista bëluá'ai' mënë shtë́hi' lla guëna'bë rai' lu Dios. 2Jesús guni'i: ―Iurë ruadi'dzënú të Dios, gulë guni'i: Nal Shtadë na'a; rac shtu'u na'a grë mënë gunë rall alabar lë́'ël. Rac shtu'u na'a guënibë́'al grë mënë narëta' lu guë́'dchiliu. Rac shtu'u na'a grë mënë gunë rall lo quë narac shtú'ul igual ziquë ra ianglë lu gube'e rzu'bë diaguë rai' shtí'dzël. 3Bëne'e nagáu na'a dzë con dzë. 4Bë'në perdunë duldë shtë na'a purquë runë na'a perdunë el quë narunë mal cuntrë lë'ë na'a. Adë rdë́'ëdi'il permisi guëtë'dë mëdzabë prëbë lë'ë na'a të ldaguë na'a lu duldë. 5Guagla'guë guni'i Jesús: ―Si talë nápël tubi amigu, nu tsal lídchill guëruldë gue'lë. Guëní'il lúhi': “Amigu, bë'në prështë tsunë guetështildi 6purquë tubi amigu bëdchini zitu. Nápëdia'a pë gaull.” 7Perë amigu shtë́nël guëquébill dizdë la'ni hiu'u zndë'ë: “Adë rsiú'bëdi'il na; në'au puertë rua' lidcha. Grë na'a naga'si na'a. Nídi'i mudë guënehia narac shtú'ul.” 8Rnia'a lu të, mënë ni na amigu shtë́nël perë aunquë adë në́di'ill guëné'ell lo quë narquí'nil purquë nal tubi amigu, perë si talë tsagla'guë guëná'bëru'ul, lë́'ëll tsashtëll; guëné'ell lo quë narquí'nil. 9Rnia'a lu të, gulë bë'në zni. Gulë guagla'guë guëna'bë të lo quë narac shtú'ul, iurní guëne'e më ca'a të. Gulë tsagla'guë quili të, të guëdzelë të. Gulë bësëdchi rua' puertë hashtë guëlla'lë puertë. 10Grë mënë narna'bë lu Dios, gúnëll recibirin. Grë mënë narguili, guëdzelin. Grë mënë narsëdchi rua' puertë, guënall lla rlla'lë puertë parë lë́'ëll. 11’Lë'ë të naná shtadë llguë'në, si talë shínil guëná'bëll belë mbeldë gaull, ¿pë zëdë́'ël tubi mbe'ldë cá'all? Aquëdi'i. 12Si talë guëná'bëll tubi dchitë gaull, ¿pë zëdë́'ël tubi nillë? 13Si talë lë'ë të naná mënë mal, perë rac të guëdë'ë të cusë za'quë ca'a ra shini të, mucho más guëne'e Shtadë të naquëbezë gube'e lë'ë Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë të si talë tsagla'guë rná'bël lu më. 14Guzac tubi dzë Jesús cagúhi' tubi mëdzabë gu'pë nananú la'ni tubi nguiu. Ruadí'dzëdi'ill. Perë iurní bëru'u mëdzabë, bien ruadi'dzë nguiu. Ra mënë bëdzëguëë' ldu'u rall. 15Perë bëldá rall guni'i: ―Rgu Jesús mëdzabë por pudërë shtë Beelzebú naná jëfë shtë los de más mëdzabë. 16Sëbëldá mënë bëtë'dë rall prëbë lë'ë më, nihunë më lo quë nanádi'i voluntá shtë Dios. Guna'bë rall gunë më tubi milagrë lu rall, ziquë tubi sëñi de quë na më shini Dios. 17Guc bë'a më llgabë naquëhunë rall. Guni'i më: ―Si talë guëruldë shmënë gubiernë rdildi cuntrë mizmë gubiernë, tsalú gubiernë. Nu si talë nadivididë tubi famili, guëdchini tiempë tsalú famili ni. 18Nu Satanás si talë Satanás nadivididë mizmë lë́'ëll, tsalú pudërë shtë́nëll. Cagnia'a ndë'ë purquë rni'i të rguhia mëdzabë por pudërë shtë Beelzebú. 19Si talë rguhia mëdzabë por pudërë shtë Beelzebú, ¿chu runë compañi ra mënë entrë lë'ë të nargú mëdzabë la'ni ldu'u mënë? Lë'ë nargú mëdzabë entrë lë'ë të, guëni'i rall lu të chu bëne'e pudërë guiahia parë rguhia mëdzabë, nu guëni'i rall runë të mal llgabë. 20Perë si talë con pudërë shtë Dios, rguhia mëdzabë la'ni ldu'u mënë, hia bëga'a iurë, guëlladchi zuga'a Dios parë guënibë́'ai' lë'ë të. 21’Si talë tubi nguiu putëntë quëhápëll bien lídchill con gui'bë narguini mënë, pues grë nanapë nguiu ni nasegurë. 22Perë si talë guëdchini stubi nguiu más fuertë nu gúnëll gan lu primërë nguiu, iurní guëgull grë nanapë primërë nguiu nu rtë́'tsëllin entrë ra shmë́nëll. Ra gui'bë naná rialdí ldu'u primërë nguiu, hia na rahin guia'a stubi nguiu. 23’El quë nanë́di'i guëni'i favurë de na, nall cuntrë de na. El quë nadë rtëádi'i mënë lua, na ziquë tubi narsëllu'në mënë lua. 24Guagla'guë guni'i Jesús: ―Iurë bëru'u mëdzabë la'ni ldu'u nguiu, riazëll catë nídi'i nisë. Rguílill catë cuézëll perë adë rdzélëdi'ill lugar. Iurní rní'ill: “Guëabría ldu'u mënë catë bërua'a”. 25Bëdchini mëdzabë. Bëdzélëll ziquë tubi hiu'u bien arregladë nu limpi. 26Iurní tsalli'i mëdzabë gadchi mëdzabë más mal quë lë́'ëll; riutë́ rall la'ni ldu'u nguiu ni. Bëa'në nguiu ni con gadchi mëdzabë, lëdë túbsëdi'i mëdzabë. Más mal bëa'në nguiu ni. 27Iurë cagni'i më ra di'dzë rë', tubi na'a nazú entrë ra mënë zihani guní'ill fuertë lu më: ―Dichusë na gullanë lë́'ël, nu bëgá'dchill lë́'ël. 28Jesús guni'i: ―Más bien na el quë narquë́ diaguë di'dzë shtë Dios nu rzu'bë diáguëll shtí'dzi'. 29Zihani mënë bëdchini; bëdëá rall lu Jesús. Guni'i më lu rall: ―Nalë́ mal na mënë tiempë ne'. Cagna'bë rall tubi sëñi shtë Dios. Cagna'bë rall guna tubi milagrë. Ni tubi cusë ru'bë guëná rall, sulamëntë tubi cusë ziquë naguzac tiempë shtë Jonás guëná rall. 30Ziquë guc Jonás tubi sëñi parë ra mënë shtë Nínive de quë gac cumplir shti'dzë Dios, nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu gáqui' sëñi parë ra mënë nanabani ne'. 31Iurë gac juici shtë Dios, lë'ë reina nagunibë'a ladzë Sur, tsasuldill nu gúnëll juzguë mënë nanabani iurne', na rall culpablë purquë na'a ni bidë guëná lë'ë Salomón parë guëquë́ diáguëll shti'dzë Salomón. Gulë guná, hia bëdchini tubi más më ru'bë quë Salomón. 32Nu zac ra mënë naguquëreldë guë'dchi Nínive, tsasuldí rall lu juici con ra mënë naquëreldë ne'; nu guëni'i ra mënë shtë Nínive, ra mënë nanabani ne' na rall culpablë purquë ra mënë shtë Nínive, iurë bini rall shti'dzë Jonás, bëabrí ldu'u rall con Dios. Gulë guná, hia bëdchini tubi más më ru'bë quë Jonás. 33’Ni tubi mënë rsëu'ldëdi'ill llni la'ni lintërnë nu despuësë tsagcá'chill lintërnë lugar naga'chi. Adë guëtá'udi'ill lintërnë con tubi tëpë. Perë guëzu'bëllin guia'a parë el quë natsutë́ la'ni hiu'u guëzianí. 34Slul na ziquë tubi lintërnë. Si talë naza'quë slul, nápël llni guëdubi la'ni ldú'ul. Perë si talë rac llu'u nacahi slul, nápëdi'i të llni. 35Gulë bë'në llgabë bien si talë llni nanapë të adë nahin nacahi. 36Iurë nanú llni guëdubi la'ni ldu'u të, ni tubi partë nacahi; na ziquë tubi lintërnë narzianí lu nacahi. 37Nianá caglua'a Jesús ra mënë, tubi fariseo bë'në invitar gau më lidchi fariseo. Gua më lidchi fariseo nu guzubë më lu mellë. 38Guná fariseo zubë më lu mellë perë adë gudíbidi'i më guia'a më ziquë na custumbrë religiusë. Guasë́ ldu'u fariseo. 39Iurní guni'i Dadë Jesús lu fariseo: ―Lë́'ël con los de más fariseo na të ziquë trashtë narí'etidi'i. Rguibi të bien ladi ra trashtë ziquë custumbrë religiusë, perë la'ni ldu'u të nanú zihani maldá. Rzebi ldu'u të pë shtë mënë. 40Tuntë na të. Dios bëntsa'u lë'ë nguiu nezë fuërë nu nezë la'ni. 41Gulë bëdë'ë nanapë të ca'a mënë. Gulë gac të mënë za'quë, iurní grë cusë na limpi parë lë́'ël. 42’Prubi de lë'ë të fariseo; caguilli të lo quë narunë tucarë ca'a Dios hashtë ra plantë namás mitu'në, perë ra cusë ru'bë adë rúnëdi'i të cumplir. Rúnëdi'i të tratë bien con sa' të. Nu rac shtú'udi'i të Dios. Runë tucarë gunë të cumplir cusë rë' nu los de más mandamientë shtë Dios. 43’Prubi de lë'ë të fariseo. Nalë́ rac shtu'u të guëzubë të primërë asientë la'ni iádu'u. Rquitë ldu'u të iurë mënë runë rall saludar lë'ë të con zihani rëspëti catë rdëá mënë. 44’Prubi de lë'ë të. Na të ziquë ra ba'a naga'chi catë bëga'chi tëgulë. Ra mënë rdëdë rall guëc ra ba'a perë rdë́'ëdi'i rall cuendë blac fier na lugar ni. 45Iurní tubi mësë narlua'a lëy guní'ill lu më: ―Mësë, nu zac cagní'il guëc na'a por di'dzë rë'. 46Jesús guni'i: ―También prubi de lë'ë të mësë shtë lëy purquë quëhunë të obligar ra mënë gunë rall zihani custumbrë. Nahin ziquë tubi carguë në'ë, perë lë'ë të adë rldísidi'i tëhin ni siquierë con tubi shcuënë të. 47’Prubi de lë'ë të. Rza'a të capillë shtë ra profetë nabiadi'dzë shti'dzë Dios. Shtadë guëlú të gudini rall ra profetë ni. 48Na të testigu gudini ra shtadë guëlú të lë'ë ra profetë, nu na të de acuerdë con lo quë nabë'në rall purquë rza'a të capillë shtë ra profetë. 49Por ni la'ni librë nanua'a sabiduría shtë Dios rni'i: “Guëshe'lda profetë nu poshtë lu ra mënë perë quini mënë bëldá ra nabëshe'lda, gati rai'. Sëbëldá rai' guëzac zi mënë.” 50Perë rnia'a lu të, gunë Dios juzguë ra mënë tiempë ne' por grë maldá nabë'në ra mënë cuntrë ra profetë dizdë bëcue'shtë́ më guë́'dchiliu. 51Ra mënë nanabani ne' na rall culpablë por galguti shtë Abel nu por galguti shtë grë më za'quë, hashtë galguti shtë Zacarías, el quë nagudini mënë entrë iádu'u nu bëcu'guë. Gunë më juzguë lë'ë të por grë ra cusë rë'. 52’Prubi de lë'ë të mësë shtë lëy purquë napë të liahi parë gac bë'a lla gac salvar mënë perë adë në́di'i tsutë́ të shnezë Dios nu adë në́di'i të tsutë́ mënë shnezë më; gac rall shmënë më. 53Nianá cagni'i më ra cusë rë', ra mësë shtë lëy nu ra fariseo bëldënú rall Jesús. Bëdchi'bë rall zihani di'dzë guëc më. Gudildi di'dzë rall të guëni'i më cusë mal. 54Bëtë'dë rall prëbë lë'ë më parë ldaguë më lu trampë shtë rall. Mudë ni gudili rall parë gunë rall acusar lë'ë më lu gubiernë rumanë.

will be added

X\